Александър Кашъмов: Абсолютно навременно и основателно е президентът да налага вето върху Закона за МВР

 Александър Кашъмов, правен експерт в неправителствената организация Програма Достъп до Информация и ръководител на правния й екип, в интервю заАгенция "Фокус" във връзка с наложеното вето на президента Росен Плевнелиев върху Закона за Министерство на вътрешните работи

Фокус: Г-н Кашъмов, може ли да разясните малко повече за мотивите на президентското вето върху Закона за МВР?

Александър Кашъмов: Аз мога да дам гледната точка на неправителствена организация, каквато е Програма Достъп до Информация. Това, което е най-съществено от наша гледна точка, е че се налага вето върху разпоредба, която по същество въвежда недопустими ограничения на правото на достъп до обществена информация, както и на правото на хората на достъп до техни лични данни, тъй като понастоящем тези права са уредени от Конституцията и от специалните закони – Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни. С текста за новоприетия Закон за МВР се въвеждат нови основания за ограничаване на правото на достъп до информация, респективно до данни, като се предвижда възможност този достъп да се ограничава на основание защита на националната сигурност или обществения ред, които обаче ще бъдат произволно тълкувани от администрацията на министерството, тъй като в момента съществува Закон за защита на класифицираната информация, който ясно урежда в кои случаи дадена информация, свързана с националната сигурност, може да бъде класифицирана. Въвеждат се неясни термини като разкриване на източниците на информацията – когато се разкривали източниците, това също щяло да бъде основание за отказ. Предвижда се възможност да не се мотивират отказите да бъде предоставяна информация, а само да се посочва правното основание. Всички тези елементи в новоприетия закон са абсолютно недопустими от наша гледна точка като неправителствена организация, която вече 17 години работи в тази област и е съдействала за приемането на основните закони в тази област в България. От тази гледна точка, ветото на президента е напълно мотивирано. Програма Достъп до Информация и в обществената дискусия е изразила още преди месеци, и сега нашите критики към този текст от Закона за МВР. Струва ми се, че и останалите разпоредби, към които се отнася ветото, са също така основателно подложени на съмнение.Това беше един закон, приет без необходимо широко обществено обсъждане. В периода 2010 - 2013 г. се беше създала една култура в Министерството на вътрешните работи да бъдат подлагани на обществено обсъждане чувствителни за обществото законопроекти. Такъв беше случаят със законопроекта за Закона за електронните съобщения например, който предвиждаше достъп до трафичните данни – това, за което сега и директивата беше отменена от Европейския съд в Люксембург. Това обаче, което не се случи в момента, е че нямаше широк обществен дебат върху новия Закон за МВР. Аз смятам, че абсолютно навременно и основателно президентът налага това вето. Нека Народното събрание да направи необходимото широко обществено обсъждане. Нека да бъдат поканени и всички неправителствени организации, всички заинтересовани в процеса, защото в този закон има текстове, които засягат цялото общество и правата на всички граждани.

Фокус: Новият закон за МВР на кои конкретни текстове от българското законодателство противоречи?

Александър Кашъмов: Това, което изтъкнах във връзка с достъпа до информация, противоречи на Чл. 41 от Конституцията, също така на Чл. 32, ал. 2 от Конституцията, която предвижда защита на личната сфера, но в защитата на личната сфера влиза и достъпът до лични данни. На следващо място противоречи на законите, които са приети – Законът за достъп до обществена информация, Законът за защита на класифицираната информация, Законът за защита на личните данни, Директивата на ЕС за защита на личните данни 95/46 и също така на поне две разпоредби от Европейската конвенция за правата на човека. Това са Чл. 8, който предвижда защита на личната сфера и достъп до лична информация, и Чл. 10, който предвижда също така достъп до обществена информация до документи, които се съхраняват от държавните институции. Законът противоречи и на Конвенция 108 на Съвета на Европа за защита на личните данни при автоматичната им обработка. Мисля, че това е доста сериозен списък на международни актове, на които противоречи законът. При това положение смятам, че е абсолютно необходимо текстът да бъде преразгледан. Аз не зная дали тази редакция се дължи на технически грешки, или пък те са съзнателно търсен ефект на ограничаване на основните права на човека и гражданина у нас, но във всеки случай подобни разпоредби и подобни противоречия не могат да бъдат търпени в демократичното общество. С оглед принципа за върховенство на закона, те трябва да бъдат преформулирани.

Фокус: Според Вас, какви са съображенията на президента относно назначаването на главен секретар на МВР от правителството?

Александър Кашъмов: Това, което виждам като мотивировка във ветото, е че тук се осъществява едно отклонение от законодателния подход, който съществува вече 25 години, тъй като това е на практика четвъртият пореден Закон за МВР. Друг е въпросът, че аз като юрист не можах да разбера защо в България за 25 години трябва да се приемат 4 закона за едно и също нещо, които горе-долу да си приличат като текстове. Това е крайно необосновано и неразумно от гледна точка на правилната техника. В случая всъщност се извършва едно отклонение от режима, който е съществувал вече години наред. От друга страна, президентът е именно тази институция, която е като буфер между останалите институции. Тя осъществява националното съгласие, тя намаляването на интензитета на политическия сблъсък, омиротворяването на политическите битки, щения и т.н. От тази гледна точка, действително когато говорим за толкова силово министерство, каквото е българското МВР, съсредоточило толкова огромна репресивна власт в себе си, тъй като в това отношение то не прилича на западноевропейските си аналози, е напълно разумно и основателно главният секретар да бъде определян от президента и по този начин да се осъществява по-голяма демократичност и потушаване на иначе твърде голямата власт, съсредоточена в изпълнителната власт тук.

Фокус: Друг мотив за връщане на част от закона е, че в него е записано, че при извършване на оперативно-издирвателна дейност органите на реда ще изследват поведението на лица и групи в контролирана среда. Какво визират тези текстове и защо президентът ги връща?

Александър Кашъмов: Това, което виждаме във ветото, е че става въпрос за доста неясна терминология и то там, където могат да бъдат засегнати основни човешки права и по-специално правото никой да не бъде следен, фотографиран, филмиран, записван без негово или въпреки неговото несъгласие, освен в случаите, ясно определени със закон. Нека дам пример, за да стане по-ясно – такъв закон, който приема процедура за тайно следене например, е Законът за специалните разузнавателни средства. Не може обаче зад един неясен израз, какъвто е тук употребеният израз "контролирана среда", вероятно да се крият правомощия, свързани с паралелни възможности за тайно следене. Нека да припомня, че българският закон за специалните разузнавателни средства е единственият закон в Европа, който е обявен за противоречащ на Европейската конвенция за защита на правата на човека с решение на Европейския съд по правата на човека от 2008 г. Той беше ремонтиран оттогава, но аз не съм убеден, че той съответства на конвенцията и заради това ние от Програма Достъп до Информация и Асоциацията за европейска интеграция и права на човека в Пловдив сме атакували отново този закон пред Европейския съд по правата на човека. Що се отнася до случая със Закона на МВР – да, не може сериозни правомощия да бъдат описвани с неясни термини, които нямат определение в закона.

Фокус: Какво предвижда Конституцията в такива случаи при извършване на оперативно-издирвателна дейност и с този текст нарушава ли се тя?

Александър Кашъмов: Това е една толкова голяма тема, че едва ли ще можем да я изчерпаме с няколко думи. Терминът оперативно-издирвателна дейност изобщо не фигурира в Конституцията. Той е термин, който в немалка степен е породен в годините преди 1990-1989 г. и е термин, който през всичките тези години не можа да намери своето удобно място в рамките на една правова държава и правова среда. Оперативно-издирвателната дейност е дейността, която полицията и органите на МВР трябва да извършват преди да има наказателно производство, т.е преди да извършват разследване на престъпления. При всички положения тази дейност се предвижда и от сегашния закон, и от предишните закони, но тя не може да нарушава и да накърнява основни човешки права, освен ако това не е крайно необходимо. За мен този термин не е ясен и до ден-днешен. Не му е придадена необходимата прецизност. Разбирам, че това е проблем на прехода, защото все пак имахме дълъг преход от тоталитарно към демократично общество, но точно заради това смятам, че разпоредбите трябва да бъдат много ясни, въпросите, да е много ясен кръгът на правомощията в рамките на тази оперативно-издирвателна дейност, защото това не е дейността по събиране на доказателства – тя е друга и регламентирана от Наказателно-процесуалния кодекс.

Фокус: Ако Законът за МВР не влезе в сила в кратки срокове, това по какъв начин ще повлияе на системата в МВР? Министър Цветлин Йовчев обяви, че това би имало сериозни последици за системата.

Александър Кашъмов: От моя гледна точка, няма да има абсолютно никакви последици. Позволявам си да изразявам различно становище от това на министър Йовчев, но в момента Законът за МВР действа от 2006 г. Министър Йовчев и правителството до ден-днешен не можаха да докажат какви обществени необходимости извикаха на дневен ред това да бъде приет изцяло нов закон. Този закон в 9/10-и преписва стария закон, а в останалата част е пълен с разпоредби, които са основание за вето и връщане за преразглеждане в парламентарна зала. Освен разпоредби, които нарушават основни човешки права или които са рисковани, неясни, не виждаме какви ползи произтичат от този закон, какъв въпрос той ще реши, по какъв начин ще направи по-ефективна полицията и борбата с престъпността. Нека оставим настрана политическите декларации, аз с политика не се занимавам. От юридическа гледна точка не виждам неприемането на този закон до какви толкова негативни последици ще доведе.

Фокус: От Синдиката на служителите в МВР се обявиха в подкрепа на закона. Какъв в вашият коментар за това?

Александър Кашъмов: Слава богу, всеки в демократичното общество има право на мнение. Всички мнения трябва да бъдат зачитани, особено от страна на тези, които правят закони. За съжаление, при изработването на Закона за МВР това не се случи, защото не беше проведено необходимото широко обществено обсъждане на един такъв законопроект. От друга страна, това, което виждам за синдикатите, е че във ветото присъства един сегмент, който поставя въпроса, че в съвета трябва да участват абсолютно всички представители на синдикалните организации и съюзи, т.е. доколкото разбирам, и в самото вето се защитава позиция, която да бъде в максимална степен в полза на синдикалните права на хората, които работят в МВР. Трябва да се постави и въпросът доколко синдикатите са навътре в юридическата проблематика на този закон и дали наистина са мислили върху възможните рискове, които се създават с тези разпоредби и дали наистина смятат, че след като стрият закон бъде преписан 90 %, дали действително се осъществяват някакви сериозни стъпки напред и коя е тази посока, в която са стъпките. Смятам, че е нормално да има вето – това е правомощието на президента. Нормално е и неправителствени организации като Програма Достъп до Информация, които се занимават с основни човешки права, да бъдат критично настроени към законодателния процес. Това, което не е нормално, е законодателството да се осъществява на тъмно и да не се осъществява широко обществено обсъждане на предварителен етап. Надявам се това най-после да се промени, защото повече от една година в България имаше протести точно заради това, че законите и правилата се коват на тъмно. Това не е характерно за демокрацията и не е хубаво за нашия живот.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
Браво на Ал.Кашъмов!
|
нерегистриран
14 юни 2014, 11:50
0
-1
Законът за МВР не трябва да влиза в сила в този вид!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно