Проектът "Грамада"
Проектът

"Всички сме призвани да не допуснем на българска земя грамада от сълзи на несправедливостта, проляти в храма на правосъдието"- из "Мисия" на сайта

Електронното издание на правен портал "Грамада" на адрес www.gramada.org е факт от няколко месеца. айтът не е новинарски, не е издание на академична общност, нито чисто професионален форум на адресатите му – юристи: адвокати, съдии, юрисконсулти, преподаватели, студенти. Той има специфична мисия.

Фокусът е насочен към юриспруденцията в България - дали и как съдебната система чрез актовете си утвърждава или оправдава предназначението си да създава, усилва, крепи необходимата съставка в правния ред, усещането за сигурност, подчинено на съд, отдаден на справедливостта (1). Концепцията на авторите противостои на актуалните обобщения и знаменатели, под които над 2000 съдии са елементи, "заведени" и "инвентаризирани"  в система (2), в която твърде много се говори за съдебна власт, но не се говори за съдията, чиято отговорност, престиж или негатив са актовете му, ваещи съдържателния, неподправен и автентичен образ на правораздаването у нас. Погрешно съдът се представя пред обществото само с общите принципи, гарантиращи функционирането му – независимост (3), подчинение на закона, като дългът, легитимиращ дейността на съдията – разумно, справедливо, навременно, мъдро правосъдие, служещо на обществото и правовия ред, е без относителна тежест в баланса на интересите и целите.

Сайтът е трибуна за всеки, който е готов да размишлява, обсъжда и да предлага честен и професионален поглед към конкретни разрешения на правни казуси, съдържащи се в съдебни  актове по търговски, граждански дела и ЗОП (изобщо имуществени спорове, свързани с оборота и правото на собсвеност), и по общи проблеми на правната догматика, произтичащи от предизвикателства в правоприлагането (4). Авторите са убедени, че в сферата на обмена и защитата на частната собственост нашето правосъдие все още прохожда неуверено, дефицитите често надделяват. Реформата в гражданския процес по-скоро отдалечи касационната инстанция от правораздаването, чието призвание е да въздейства конкретно върху спорни отношения. От съд по правото, подчинен на новите процесуални изисквания, ВКС се превърна в  селективна догматична бариера. Отговорността е изцяло на немия и анонимен законодател. Цели сфери, градящи стопанския живот и икономическия организъм на страната, на практика функционират без да им е предложено точно разрешение, което да мотивира и да даде усещане за предвидимост. При явното и продължаващо законодателното бездействие вече се налага ТЗ да се тълкува, тъй като някои важни разрешения не може да се допълнят от практиката по чл. 290 от ГПК.  Не е по-различен подходът и след приемането на новия ГПК. Неправилно тълкувана ясна норма не е основание за допускане до касационно обжалване, именно поради перфектността на законодателния текст, според ВКС. По този начин не би могла да се формира никаква практика, още по-малко задължителна такава, която да внуши сигурност у страните, а и в инстанциите по същество. Авторите констатират, че дори по проблеми, свързани с развалянето на договора; защитата на право на участие в ООД; доказването на заети  и дължими суми; разноските по граждански дела, страните търпят нееднакви, противоположни и непредсказуеми решения (5). Необходима е полемика,  различни позиции, аргументация, критика на отделни съдебни актове и/или тенденции, в която да участват всички – потребителите на правосъдие и авторите на правосъдие, тъй като никой не може да бъде съдник на себе си (nemo judex in sua causa).

Съдебната практика, трябва да е все повече  в хармония с въпросите и нуждите, раждани от хода на ежедневието в обмена. Затова се цени всяка позиция (дори  и тази, която предизвиква несъгласие), стига да  е мотивирана и обоснована с юридически доводи, извън рамката на конюнктурен конвенционализъм, буквалистика на закона, крепяна често от практика, съдебна такава. Убеждението на съмишлениците на сайта е, че критични коментари на определени юридическите  умозаключения, в конкретни съдебни актове и мотивираното несъгласие с тях, илюстрирано и със сравнително-правни анализи, биха служили по-достойно на доброто правораздаване от преобладаващите решения – шаблони, които със своя абстрактен, чужд на живота и логиката, инструментариум не убеждават.  Защото, колкото и добре да е научена теорията и позната съдебната практика на съдията, реалното прилагане на закона е съпроводено с колебания. Сложността на юридическите казуси и съзнанието за последиците на магистратските решения върху нашето битие, а и върху човешките съдби, изискват ежедневна проява на смелост, за да бъдат постановени безпристрастни, справедливи и мъдри решения (6). Последните пораждат успеха, а успехът довежда до щастлив завършек всички начинания (7).

Усещаното за спонтанност, необмислена интерпретативност, неувереност, липса на единно правоприлагане, а оттук – преобладаващата правна несигурност, имат своето печално доказателство. На проведената на 02.06.2015 год. от "Грамада"  кръгла маса  на тема: "Инвестиции в България, съдебна система, предвидимост, бъдеще" сред причините за свиващата се инвестиционна среда бе откроена правната непредвидимост. Изнесеният доклад от председателя на Германо-българската индустриално търговска камара – д-р Митко Василев, онагледяващ резултатите от анкета сред членовете на камарата, разкрива единодушната, тревожна оценка на  германските инвеститори в България – сред тях нито един доволен от правната сигурност в страната. Германските инвестиции в България са с минусов знак от 275 млн. Евро. Общият темп на понижение на преките чуждестранни инвестиции от 2007 до 2014 год. е девет пъти, с отрицателен знак. Факти без аналог и разумно обяснение. Лекторът сподели и препоръчаните  от членовете на Камарата незабавни мерки по отношение на слабата правна система у нас – като под слаба се визира слабост в прилагането на закона. Като реакция на бавното, незадоволително, непредвидимо и изненадващо правосъдие, Камарата е в процес на учредяване на арбитраж, като очакванията са всички членове (сред които и най-големите немски инвеститори) да не прибягват до българския съд при разрешаване на споровете, възникващи в процеса на стопанската им дейност. Подобна тенденция, ако се мултиплицира (бел.ав.) и при останалите камари, би превърнала българската правосъдна система само в местна – чрез съзнателното й изолиране от чуждестранното участие в търговския оборот.

Усещането за несигурност, надскочило стобора на националните ни граници,  дължим на своеобразната "съдебната интровертност", наложена в процеса, в който страните не са участващи, а очакващи решение, което невинаги почива на последователност, защото такава липсва в предходни съдебни актове. Преодоляване и отключване на разкъсаната връзка спор – страни - съд е повече от наложително и необходимо, защото правната сигурност предполага общуване, откритост, дължимо и уважително обсъждане на всеки въпрос, поставен пред съда.  Както прецизно е отсякъл Келзен, създаване на правото е прилагане на правото, защото писаният закон е мъртва буква, а съдебното решение трябва да е живо. Разумът на правото, претворен в съдебния акт, е достижение и привилегия на цялото общество и е напълно естествено и логично съдебните решения, които не отговарят, а поставят въпроси, да се анализират. Съдът е част от тъканта на държавността – тя трябва да се обтяга, извива, намокря и нагрява, за да се кали нейната истинност и устойчивост и  предназначение, да убеди нуждаещия се от справедливост, че процесът е  изповед, а съдебното решение – откровение, призвано да установи мир и в съвестта дори и на загубилия процесуалния спор.


(1) Защото призвание и дълг на съдията е да издаде своето решение, защото признава и е уверен, че същото е справедливо, а не обратното, решението не може да бъде справедливо само затова, защото самото то се постановено от съд. Така Любен Диков "Измемнение на договорите от съдията", изд. "Фенея " стр. 139.

(2) Съдебната реформа е представяна и възприета от голяма част от обществото като чисто конструктивно изискване към строежа на пирамидата. Структурни промени, включително и законодателни такива, са необходими, но не и изчерпателни, или пък самодостатъчни, за да се постигне промяна в съдебната система. "От друга страна, всеизвестно е, че в определена област, ако се допусне който и да е орган от властите да действа безконтролно, той ще се превърне в източник на деспотизъм. Магистратурата не прави изключение. Тук опасността е засилена, тъй като по историческа традиция съдебната власт при прилагането на законите по-малко зависи от другите власти и практически не подлежи на граждански контрол. В обществен и психологически план "властта на съдиите е търпима само поради възможността за обжалване". Особено мнение на съдиите. Голяма е опасността да се оформи изолирана власт, която под претенции за независимост се противопоставя на всяка промяна, търсене на отговорност и прозрачност." Румен Янков, Тодор Тодоров , и Пенка Томчева  особено мнение по  к.д. № 18/2002 г. – "Престижът на една съдебна власт не може да се гради на забраната другите власти и обществеността да бъдат информирани за дейността й."  Решение № 13 от 16.12.2002 г. по к.д. № 17/2002 г.

(3) "Познавам толкова съдии, които в стремежа си да бъдат независими, постановяват умишлено несправедливи решения", Блез Паскал – "Размисли", Университетско издателство, "Св. Климент Охридски", 2005

(4) В сайта се съдържат материали от: проф. Голева, проф. Хрусанов, доц. Таков, доц.Цонева, д-р Иван Мангачев, Димитър Стоименов, ас. Васил Авександров, практикуващи юристи – адвокати и юрисконсулти,  други, вкл. студенти, които са най-ентусиазирани. 

(5) Виж. статиите – "Съдебни индулгенции"  и др.

(6) Цитат от статията в Грамада: " Да вардиш варидяните", Д. Димитров.

(7) Перифраза на Николо Макиавели – "Размисли върху Тит Ливий" , изд. Панорама груп.

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
15
Rhapsody of fire
|
нерегистриран
11 август 2015, 15:32
2
-1
До коментар [#13] от "нерегистриран":
Сайтът е подкрепен и финансиран от фондация "Америка за втора Турция на Балканите". Правен свят и пресаташето на Бойкикев Мирела Веселинова го рекламират! Вече не ви се учудвам на наглостта и пошлостта! Поне си свалете маските и ни представете вашите плащачи!


Ако това което казваш е вярно, браво и признателност на фондация Америка за България.
14
|
нерегистриран
08 юни 2015, 11:40
5
-1
Тотално и дълбоко корумпиране на българската правосъдна система доведе българския народ и България до:
1. Съзнателно задържане на работа като магистрати на морално негодни, обременени, компрометирани и зависими лица: магистрати – доносници на ДС, магистрати – номенклатурни кадри на БКП и ДКМС; магистрати – хотелиери, милионери и ортаци на бандити и мафиоти; магистрати-съпрузи и шуробаджанаци; магистрати – пияници; магистрати – членове на затворени общества; магистрати отявлени кариеристи, скачащи като скакалци из етажите на съдебната власт и какви ли не още измекяри и морални уроди.
2. Реално не работеща правосъдна система, полза от която имат единствено магистратите за да оправдават тлъстите си магистратски заплати, почивки на безценица в луксозни “учебни центрове” на брега на морето, получаването на множество незаслужени бонуси, екстри и аванти. Същата тази струваща ежегодно на българския народ милиони и милиони правосъдна система ежедневно бълва поръчкови и незаконни до перверзност съдебни актове, превръщайки стотици хиляди българи в нейни жертви!
3. Реална липса на отчетност, на контрол и на персонална отговорност у магистратите, довело до нагло облагодетелстване от подкупи и изпълнение на поръчки и превръщане на магистратите в хотелиери и милионери, а от там и съвпадане на интересите на магистратите хотелиери и милионери с мафиотите, едрия престъпен бизнес и мафиотизирани политици, водещо до съзнателно прикриване на едни икономически и валутни престъпления, на контрабандни канали, на незаконни приватизации; на незаконни печатници за валута, паспорти, дипломи и други документи; на канали за износ на валута, проституция , наркотици; крадени МПС; износ на бебета; измами с ДДС и какво ли още не.
4. Придобиване на все повече власт и сила от безконтролната и не носеща отговорност корумпирана българска правосъдна система и подчинение на останалите власти на корумпираната правосъдна система;
5. Елиминиране на основния принцип за всяко демократично общество – този за разделение на властите и взаимен контрол между тях.
6. Елиминиране на основните пазарни принципи за демократична капиталистическа държава, като свободна пазарна инициатива и пазарна конкуренция и създаване на мафиотизирана икономика в която печелят не най-добрите, а тези които са включени в обръчи от партийни, мутренски и мафиотски фирми.
7. Изкуствено задълбочаване на икономическата криза и умишленото й превръщане във финансово-икономическа чрез мафиотизиране връщането на ДДС – само на фирми включени в обръчи от партийни, мутренски и мафиотски фирми; чрез корумпционни схеми в търговете за обществени поръчки и най-новото: подриване на банковия сектор
8. Пъклената комбинация от загуба на законност и държавност в България породено от корумпираната съдебна система, заедно с изкуствено създадената финансово – икономическа и енергийна криза е с цел създаване на реални условия за рекомунизация, за откъсване на България от ЕС и присъединяването й към други сили, подпомагано от тотално обезверяване на българския народ довело до масово изселване на милиони българи в чужбина, обезлюдяване на цели селища и райони и промяна на етноса в България.
13
|
нерегистриран
06 юни 2015, 20:30
4
-6
Сайтът е подкрепен и финансиран от фондация "Америка за втора Турция на Балканите". Правен свят и пресаташето на Бойкикев Мирела Веселинова го рекламират! Вече не ви се учудвам на наглостта и пошлостта! Поне си свалете маските и ни представете вашите плащачи!
12
М.Костова
|
нерегистриран
05 юни 2015, 21:07
7
-1
Поздравления, че има вече такъв сайт! Много актуален, много професионално създаден!!! Следя го непрекъснато и съм във възторг от изнесените в него материали. Хубаво е, че всеки, който желае може там да изрази,коментира или сподели свое мнение по важни от неговата практика въпроси,проблеми. Тази инициатива трябва да бъде подкрепена от всички нас, да бъде адмирирана!
11
фройд- до пля, плято
|
нерегистриран
05 юни 2015, 19:37
5
0
Ако си съдия,пльконето ти е трагично, самообвиняващо, болно, с едно лечение, оставка или просто напускане на длъжността. В човешките ти и етични приоритети, преди да встъпиш в "съдийската служба", заплатата ли беше приоритетна. Ако отговорът е положителен, ти предлагам системата на пътна полиция, там доходите нямат таван и са ежедневни. Бай.
10
|
Natov
05 юни 2015, 14:31
12
-1
Имаше едно мнение по-нагоре, в което колегата се изказва,че "непрофесионалните" решения се дължат на корупция. Не мисля, че е важна причината за наличието им. Корупцията, закостенялото мислене и заравянето на главата в пясъка винаги ще ги има. Това, от което се нуждае юридическата общност в България е трибуна, на която да бъдем свободни да коментираме тези решения, аргументацията, мисленето, което се налага като шаблон и което в нередки случаи е пагубно не за една страна по даден спор, а за всички заинтересовани като цяло. Затова следва инициативата, започната от колегите да бъде подкрепяна. Следва да бъде адмирирана подобаващо възможността, която те дават всеки, който желае, да може да си изкаже мнението по даден въпрос, без да се притеснява дали това ще изнася на компетентните в дадена област лица, дали това няма да му донесе проблеми в работата, дали няма да обиди съда и дали началникът му мисли така или иначе. Подобни инициативи ще държат живо правното мислене и колкото повече ги има, толкова по-добре.
9
четящ
|
нерегистриран
05 юни 2015, 12:59
9
-3
Нужно ли е да се убеждаваме, че много от решенията , наречени "непрофесионални" и донесли сълзи , са всъщност корупционни.И ако наистина е започнал щурм срещу неясно защо получили се противоречия в съдебната практика, то по-бързо рушете модела "страх срещу неудовлетворение", защото без смелост и публичност на позициите следва скока в нищото.
8
Заинтересована
|
нерегистриран
05 юни 2015, 12:23
8
-1
Поздравления,че все пак и все още тук, в България, са се намерили хора, които са се замислили за призванието на професионалната съвест и чест да не се допуска "грамада от сълзи на несправедливостта...".
Уважаеми автори на материалите в сайта на "Грамада" , намирайте все повече последователи в професионализма, за да го противопоставите на все по-безхаберния статут на съдебната система, който се опитват да наложат непрофесионалистите!
7
бюджет
|
нерегистриран
05 юни 2015, 10:53
9
-3
Въпросът е как работят, а е колко, правоверний. Доколкото разбрах, до някоя и друга година, ще гледате само делби на ниви 5 - та категория, защото качеството бяга и го няма. Дотогава няма ида има нужда от съдилища, а само специализирани нак. комисии Капиш?
6
Адвокат Райчев
|
нерегистриран
05 юни 2015, 10:52
10
-2
Сайтът предлага полезни статии. Аз лично си помогнах в професионалната ми дейност с няколко статии от там - на проф. Голева, на Ивайло Василев и на Иван Мангачев. Адмирации за създателите.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно