Петко Петков обжалва елиминирането му от конкурса за преподавател в НИП
Петко Петков обжалва елиминирането му от конкурса за преподавател в НИП

Допустима ли е жалба срещу решение на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието? Над този въпрос ще мисли Административният съд София-град, след като Петко Петков от Софийския районен съд го сезира, защото беше елиминиран от конкурса за постоянен преподавател по наказателно право и процес в института без реални мотиви и независимо от класирането си на първо място.

Както вече стана ясно, на 11 ноември УС на НИП предпочете да избере класиралата се на втора позиция Полина Величкова вместо Петков, а като аргумент за това решение беше използван доклад на Инспектората към Висшия съдебен съвет от 2014 г. Периодът на проверката обхващал 2012-2013 г., а данните показвали, че Петков има забава от 2 до 10 месеца по 147 дела, независимо че към датата 11 ноември 2016 г. той няма нито едно неизписано дело.

Докладът на инспектората бе изваден от члена на ВСС Мария Кузманова, като самата тя не беше си направила труда да провери как стоят нещата при останалите трима желаещи да заемат позицията "постоянен преподавател по наказателно право и процес" на кандидатите за младши съдии в НИП. От протокола от заседанието става ясно, че главният прокурор Сотир Цацаров и Кузманова се мотивират именно с този доклад, за да гласуват срещу кандидатурата на Петков.

В жалбата си до съда Петков излага редица аргументи защо решението на УС на НИП има характера на административен акт.

Изтъква, че дейността на Управителния съвет за организирането и провеждането на задължително обучение на кандидатите за младши магистрати, определянето на постоянните преподаватели представлява административна дейност и упражняване на административни правомощия по смисъла на §1, т.1 от ДР на Административнопроцесуалния кодекс. Добавя, че решението на УС на НИП няма вътрешно служебен характер, защото не се отнася до вътрешната организация на работата на института, а "засяга външни на организацията лица, тъй като кандидатите за постоянни преподаватели и съответно постоянните преподаватели не са служители на НИП".

Освен това отказът на Управителния съвет да го избере засяга правната му сфера по неблагоприятен начин, уврежда правата и законните му интереси, защото поражда обратен от целения резултат.

"Следователно, отказът на УС на НИП от 11.11.2016 г. да бъда определен за постоянен преподавател в НИП е годен за обжалване индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК. Това решение на УС на НИП съставлява изрично волеизявление на колективен орган, носител на административни правомощия, овластен със закон, с което се засягат права и законни интереси на конкретно определено лице. Когато е налице засягане на права и интереси на граждани и юридически лица извън структурата на органа, като се уреждат първични отношения без предоставена компетентност за това, тези правила подлежат на самостоятелно оспорване по реда на АПК или се преценяват по чл. 5 от АПК във връзка с преценката за законосъобразността на друг административен акт, издаден въз основа на тях", изтъква Петков в жалбата си. Той се позовава на Решение №21 от 26 октомври 1995 г. на Конституционния съд, в което се казва, че гражданите и юридическите лица могат да обжалват пред съдилищата всички административни актове, включително и вътрешно служебните, щом тези актове нарушават или застрашават техни права или законни интереси и не са изключени изрично със закон от съдебно обжалване.

Нещо повече, Петков се аргументира и с чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека и с гарантираното право на достъп до съд за защита на нарушени граждански права, доколкото спорът се отнася до трудовата заетост на действащ магистрат. Заради това Съдът в Страсбург следи за спазване на всички гаранции за справедлив процес, за да се постанови законосъобразен  акт, казва Петков и цитира практика на ЕСПЧ.

Нататък той развива тезата и защо смята, че решението на УС на НИП е взето в нарушение на материалния и процесуалния закон.

Най-напред то не е мотивирано, а отсъствието на мотиви е самостоятелно основание за отмяната му. Освен това липсата на аргументи възпрепятства възможността за проверка на законосъобразността на акта. "Когато в акта не се сочат кои точно фактически обстоятелства са взети предвид от компетентния орган и на коя правна норма се основава съответното решение, в рамките на последващия контрол за законосъобразност е невъзможно да се извърши проверка за това дали са взети предвид правно валидни и относими факти и съответно дали правилно е приложена посочената правна норма", се казва в жалбата.

Според Петков вътрешните правила за подбор на преподаватели ограничават нормативно установените граници на оперативната самостоятелност на административния орган. Това е така, защото според правилата се определя конкурсна комисия, която събира цялата необходима документация за преценка на качествата на кандидатите, провежда събеседване, определя оценки и извършва класиране. От своя страна директорът на НИП пък е задължен според правилата да предложи на УС първия класиран кандидат. "Процедура става част от административното производство по издаване на крайния акт на УС на НИП. При това положение следва да се приеме, че професионалните и нравствените качества се преценяват от комисията по оценка. Поради това, макар и непредвидена в специалния закон, нейното спазване е условие за законосъобразност на крайния акт. В този смисъл е и разпоредбата на  чл. 13 от АПК. Обратното – пренебрегването на правилата, както в случая, опорочава постановения административен акт, тъй като тези правила са гаранция за следване на принципите на равенство, публичност и прозрачност, безпристрастност, последователност и предвидимост в административния процес. Следователно, постановеният при игнориране на процедурните изисквания административен акт е издаден в нарушение на чл. 8, ал. 2, чл. 12 и  чл. 13 от АПК, доколкото липсват и конкретни мотиви по съпоставка на качествата на двамата кандидати и обсъждане на дадените оценки от комисията", сочи Петков.

Признава, че има изключения в правилата, но възможността да бъде изключен първият класиран, не може да се прилага произволно. Защото това, от една страна, ще обезсмисли процедурата за подбор и би противоречало на принципите за законност, прозрачност, предвидимост и равно третиране на кандидатите за постоянни преподаватели. От друга, ако се стигне до изключването на първия класиран, то това трябва да стане мотивирано и когато комисията за подбор е допуснала нарушения в работата си, а определянето на предложения кандидат би било в нарушение на принципите за компетентност, прозрачност, публичност и равен достъп. В конкретния случай, нито едно от тези условия не е налице, поради което решението на УС на НИП, с което не е одобрен първият класиран кандидат за постоянен представител, е незаконосъобразно, смята Петков.

Той сочи и друг аргумент, а именно изваденият доклад на ИВСС от 2014 г. Според правилата високите професионални и нравствени качества и стажът се удостоверяват с извършените атестации на кандидата, справка за наложени дисциплинарни наказания, обръщане на внимание по чл.327 от ЗСВ и поощрения на кандидата, справка за неприключени дисциплинарни производства, справка за изписаните и забавените актове през последната календарна година и до момента на подаването, становище за нравствените качества на кандидата, до 5 постановени от него актове.

"Напълно обосновано във Вътрешните правила е предвидено, че за текущата година се взема предвид наличието на нерешени дела в определения срок, а за предходните периоди – това обстоятелство се преценява с оглед извършените атестации, наложените дисциплинарни наказания или незавършените дисциплинарни производства. В оспорваното решение УС на НИП превратно е упражнил своите правомощия и излязъл извън границите на своята оперативна самостоятелност като е взел предвид част от констатациите в Доклад на ИВСС, касаещ периода 2012 – 2013 г., без да отчете относимите обстоятелства в цялата им съвкупност", казва Петков.

Освен това, добавя той, Управителният съвет на института е нарушил и принципа за равнопоставеност на кандидатите, защото само и единствено за него е предоставена информация за стари проверки на ИВСС. "Проучването и позоваването на определени обстоятелства само за един от кандидатите за постоянен преподавател, без да бъдат събрани данни и съобразени същите тези обстоятелства при останалите кандидати, води до неравното третиране на участниците в подбора", заключава Петков.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
19
|
нерегистриран
01 декември 2016, 11:38
4
0
това е битка между "лобита".

не виждам нищо добро в това някое от лобитата да доминира.

нагледах се на хора, които се самозабравиха, чертаят линии на разделение и считат само себе си за изразители на правата вяра, в същото време непрестанно ползват привилегии, защото "им се полагат по право".


18
|
нерегистриран
29 ноември 2016, 21:34
10
-3
Правен свят, защо мат'риалът е без автор? Реномираните издания посочват автора. Да сте чували случайно за някакви стандарти в журналистиката и за етичните норми, свързани със саморегулацията? Кога отново ще ни занивате с частните си случаи с вкус на лепката махленска клюка?
17
Марко
|
нерегистриран
29 ноември 2016, 18:49
7
-6
Петко го опеткаха у Петък ,а сега сме вторник от друга седмица!

Хващам бас, кошница с плодове /ябълки от градината/ ,а не онуй ,че ВАС ще отхвърли иска на Петко с правни аргументи от рода на действие на "целесъобразна автономност" от ръководството на НИП-а и т.н. :)
16
интересно
|
нерегистриран
29 ноември 2016, 18:10
1
0
Какво ли ще направи АССГ?
15
х
|
нерегистриран
29 ноември 2016, 17:18
17
-1
Няма да коментирам Петко, макар да имам лично мнение от кратките срещи с него като колега по разни форуми и разбира се, от изявите му в медиите. Тук обаче е важно, че не го сравняваме с останалите магистрати, а с втората в класирането, която всъщност спечели конкурса. Не знам какъв е приноса на Петко в обучението на магистрати, но не смятам за редно втората в класирането, която е с 2 години стаж като съдия да обучава младшите магистрати. Т.е. да преценяваме качествата на двамата конкуренти. А по въпроса дали има право на жалба- всеки в България се пробва, така че нищо нередно не е извършил.
14
защо смятате ,че Петко е почтен и вие ставате такива като стоите за него!?
|
нерегистриран
29 ноември 2016, 17:06
11
-8
До коментар [#11] от "22":

Никой не оспорва правата на който и да било!
Тука се коментира заставането зад Петко на всички почтени магистрати.
Може ли някой да ми обясни какви са заслугите на Петков обучението на магистрати?!
И с Петко ли се свършват свестните преподаватели?!
До коментар [#4] от "нерегистриран":
Успех г-н Петков! Зад вас са всички почтени магстрати, които дори и много по-малко от корумпетата трябва да се преборят за да я има България и да е наистина правова и демократична!
Ако Петко ви е критерий много жалко за Вас!
13
|
нерегистриран
29 ноември 2016, 12:56
24
-9
В живота всичко се връща. Това, което Петко Петков причини на участниците в конкурсите за ЧСИ и нотариуси, сега му се стоварва на собствената глава.
Бон шанс, екс-зам-министре!
12
***
|
нерегистриран
29 ноември 2016, 12:36
5
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
11
22
|
нерегистриран
29 ноември 2016, 12:29
6
-6
До коментар [#10] от "адвокат":
И аз не го знам кой е този Петко и с какво се е доказал, но в правова държава всеки има право да се защитава по установения законов ред и да очаква адекватна защита от правораздавателните органи. Та в този смисъл успех в мисията му.
Но интересно, че все повече магистрати започват да виждат обратната страна на медала, т.е. как правораздавателните органи действат спрямо "презрените парии".
Дано те, а и други техни колеги да си вземат бележка, че колелото се върти и в интерес и на тях е да са част от една почтена, безпристрасна магистратура, а не да се чудят на колко да се сгънат само и само да угодят на властимащите за момента или да вземат някой "стимул".
Защото в не малка част от членовете на магистратската общност се забелязва едно високомерие и безразличие към "клиентите" им и съдбите им, а така няма как да се реши правомерно който и да е спор.

Никой не оспорва правата на който и да било!
Тука се коментира заставането зад Петко на всички почтени магистрати.
10
адвокат
|
нерегистриран
29 ноември 2016, 11:58
19
-2
И аз не го знам кой е този Петко и с какво се е доказал, но в правова държава всеки има право да се защитава по установения законов ред и да очаква адекватна защита от правораздавателните органи. Та в този смисъл успех в мисията му.
Но интересно, че все повече магистрати започват да виждат обратната страна на медала, т.е. как правораздавателните органи действат спрямо "презрените парии".
Дано те, а и други техни колеги да си вземат бележка, че колелото се върти и в интерес и на тях е да са част от една почтена, безпристрасна магистратура, а не да се чудят на колко да се сгънат само и само да угодят на властимащите за момента или да вземат някой "стимул".
Защото в не малка част от членовете на магистратската общност се забелязва едно високомерие и безразличие към "клиентите" им и съдбите им, а така няма как да се реши правомерно който и да е спор.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно