Обновена  20 дек 16:44
Има ли противопоставяне на СРС с други съдилища в страната?
Две писма до ВСС и реакция на членове на съвета дават отговорa на въпроса
Има ли противопоставяне на СРС с други съдилища в страната?

Заседанието на Съдийската колегия започна с минута мълчание в памет на жертвите от атентите в Берлин и в Турция

Въпреки призивите Софийският районен съд да не бъде противопоставян на останалите районни съдилища в страната, някои членове на Висшия съдебен съвет и съдии направиха точно това. И този факт бе особено видим в началото на днешното заседание на Съдийската колегия на ВСС.

В съвета са постъпили две писма. Едното е от петък и е подписано от 365 съдии и служители от СРС, които настояват колегията да не гласува оставката на ръководството на съда.

Второто е от вчера и е подписано от 12 председатели на районни съдилища в страната, в което се прави анализ на тяхната натовареност и ефективността на работата в тези органи. Става дума за ръководителите на РС в Пловдив, Плевен, Габрово, Перник, Враца, Благоевград, Царево, Средец, Бургас, Пазарджик, Стара Загора и Варна.

Това писмо бе докладвано от председателя на ВКС Лозан Панов в началото на заседанието. А първото бе внесено за запознаване като допълнителна точка за днес от Калин Калпакчиев и бе докладвано от него по следния начин: "Основното искане в това писмо, което е подписано от 365 съдии и служители от СРС, които представляват мнозинство от състава на съда, е да не се приема оставката на ръководството на СРС. Изразяват подробно съображения защо правят това искане, какво е положението, какво е извършено, какво е започнато и как те виждат решаването на проблемите. Без да всяваме раздор между съдиите от различните районни съдилища от страната, да го разгледаме и да вземем безпристрастно решение."

Галя Георгиева обаче възрази. И въпреки че изрично посочи, че не иска да противопоставя съдиите от СРС и останалите, тя направи точно това: "Противопоставям се да гледаме писмото от СРС. Имаме ли депозирани заявления от ръководството, че си оттеглят оставките? По повод оставката на колегата, който е председател на съда, ние се произнесохме. Имаме ли заявление за оттегляне? Не смятам, че може да говори за противопоставяне на съдиите. Да разгледаме писмото, подписано от председателите на големите районните съдилища, ще ви ги изброя – от Пловдив, Плевен, Габрово, Перник, Враца, Благоевград, Царево, Средец, Бургас, Пазарджик, Стара Загора и Варна. Броят на решените от тях дела надвишава броя на решените дела в СРС. Част от служителите и част от съдиите от СРС са отправили искане за преразглеждане, но нямаме заявление от тези, които са си подали оставките, че ги оттеглят. Не става въпрос за противопоставяне, а за обективност и принципност."

Соня Найденова, Галина Карагьозова и Калин Калпакчиев отвърнаха, че не са възразявали да се разгледат и двете писма, те са предложени за запознаване и би било редно и двете да бъдат включени в дневния ред. ВСС трябва да следи динамиката и няма пречка и двете неща да бъдат обсъдени, обобщи Галина Карагьозова. Така единодушно СК на ВСС включи и двете становища като последна точка в днешния дневен ред.

Иначе 365 съдии и служители от СРС отправят призив към колегията да не политизира проблемите на съда, а да ги отчете обективно и безпристрастно. Настояват отново за промяна на Класификатора на длъжностите в администрацията с цел по-справедливо заплащане за свръхнатоварената администрация, да се отчете спецификата на работата на СРС, да се отпуснат допълнителни щатни бройки и да не се приемат оставките на ръководството.

"Административен гигант като Софийския районен съд с близо 600 съдебни служители и над 180 магистрати, с 31 държавни съдебни изпълнители и 21 съдии по вписванията, е немислимо да се управлява без категоричен подход за спазване на трудовата дисциплина и ясни правила за етика и работа, които съдия Методи Лалов и заместник-председателите вече поставиха като еталон за работа в СРС", се казва в писмото на съдии и служители от съда.

И още: "Свръхнатовареността на СРС е всеобщоизвестна. В актовете от проверки на ИВСС многократно са давани анализи, че СРС е най-големият съд в страната по състав и обем на дейността си. В анализите на ВСС за натовареността, СРС е определян като мега съд, свръхнатоварен съд и затова съдиите в този съд по силата на закона получават ранг на съдии в окръжен съд. Е, не е ли логично съдебната администрация, обслужваща най-натоварените магистрати у нас, също да е най-натоварената съдебна администрация в България?! Защо новият Класификатор на длъжностите в съдебната система не се базира именно на натовареността и на броя обработвани дела от магистратите и съдебните служители?!"

Не така мислят обаче председателите на 12-те районни съдилища. В писмото си те сравняват натовареността си с тази на СРС, както и съотношението служител/съдия в СРС и в 12-те съдилища.

Дават и съвети – какво първо да бъде извършено и едва след това да се обсъжда увеличение на заплатите на администрацията в СРС: "Искането за корекция на заплатите на служителите в РС-София може да бъде разгледано след извършване на обстоен анализ, след приключване на календарната 2016 г. и след събиране на всички статистически данни, касаещи районните съдилища в страната. Следва да се обобщят данните за брой постъпили дела и съответно брой свършени дела на съдия, като за целта се променят и статистическите отчети на ВСС, където като основен критерий е въдене "брой дела за разглеждане".

Този критерий според тях се отнася до всяко разглеждане на делото, а неоснователните отлагания водели до увеличение по този показател.

"Така на съдиите би бил даден неправилен знак, че разглеждайки по-голям брой дела (което би се получило с многократно отлагане и нерешаване на делата), ще бъдат отчетени като високо натоварени и това ще бъде основание за увеличаване на тяхното, респективно на възнаграждението на служителите", твърдят ръководителите на 12-те съдилища.

Добавят, че СРС е достатъчно обезпечен от служители и следователно не е налице необходимост от увеличение на заплатите им. Казват още, че не само СРС е свръхнатоварен, но и други районни съдилища са такива.

Твърдят, че каквото и да било решение, свързано със служителите в СРС ще бъде прибързано и би довело до неоснователен дисбаланс между техните възнаграждения и на останалите от другите РС. И искат ВСС да извърши функционален анализ на натовареността на районните съдилища, където броят на постъпилите и свършили дела е над 45 на съдия на месец, да се анализират броят на служителите и тяхната заетост в правораздавателната дейност. Едва след извършването на този анализ може да се прецени дали и до колко исканите и набелязани мерки ще доведат до реално решаване на проблемите на СРС, твърдят 12-имата председатели.  

ВСС не може да прокарва разделителна линия между районните съдии, такава няма

Споровете за това кой и как противопоставя СРС на останалите районни съдилища продължи и при обсъждането на двете писма по същество.

Калин Калпакчиев има вече набелязани мерки за преодоляване на проблемите в СРС. А през януари ще има работна среща с представители на СРС, СГС и ВКС за окончателното изготвяне на законодателни промени за промяна на подсъдността на някои наказателни и граждански дела.

Той отново призова да не се противопоставят съдии и служители от СРС на останалите районни съдилища, защото, по думите му, това не е конструктивен подход, така се наслагва напрежение и не е полезно за решаване на специфични проблеми на всеки един съд.

Обърна внимание и на писмото на 12-те председатели на РС. Каза, че те имат предложение да се отчита и извършва анализ на натовареността на съдебните служители на база реален обем работа, която всеки от тях изпълнява, което ще бъде извършено в рамките на проект на ВСС, одобрен преди седмица. Приветства искането им за събиране на коректна информация за натовареността въз основа на новите правила.

Но каза, че посочените в писмото цифри за натовареността на СРС и тези 12 съдилища, съпоставени едно с друго, не са съвсем коректни. Обясни, че в СРС има голяма висящност на делата, но тя се дължи на обективни причини като проблеми с призоваването, доскорошните битови проблеми и т.н. Освен това структурата на делата в СРС е съвсем различна.

За да е ясно за какво говори, публикуваме посочената в писмото на 12-те председатели, статистика:

"По брой свършени дела съдиите от Районен съд — гр. София са с действителна натовареност към 30.06.2016г. в размер на 48,96 де­ла на съдия на месец /при 92,71 дела за разглеждане на месец/. Послед­ното води до извода, че съдиите в Районен съд — гр. София решават около 52 % от делата за разглеждане на месец.

За сравнение следва да се посочи, че съдите в Районен съд — гр.Пловдив разглеждат 62,86 дела на месец и свършват 50,45 дела на месец, което прави 80% от делата за разглеждане.

Съдиите в Районен съд - гр.Плевен разглеждат 58,62 дела на месец и решават 50,15 дела на месец, което прави 85% от делата за разглеждане.

Съдиите в Районен съд - гр. Стара Загора разглеждат 62,08 дела на месец и решават 52,68 дела на месец, което прави 85% от дела­та за разглеждане.

Съдиите в Районен съд — гр.Враца разглеждат 60,00 дела на месец и решават 53,91 дела на месец, което прави почти 90% от дела­та за разглеждане."

Галя Георгиева се впрегна на думите му за некоректните цифри и му отправи остра забележка: "Призовавам колегата Калпакчиев да се въздържа от квалификации към членове на ВСС и на колегите ни съдии. Те имат право да изкажат своето становище. Призовавам го да не противопоставя съдии и служители на региони."

После обаче сама стори същото. Отново. Тя разбирала писмото на една част от съдиите и служителите в СРС, както сама ги определя, като "описание на тежестите, които изпитват". Това същото писмо предложи да бъде прието за сведение, защото фактите не били различни от това, което вече знаели членовете на съвета. Изтъкна, че мерки са предприети.

Но като се вглеждала в проблемите, те опирали и до организацията на работата на ръководството на съда. И подхвана любимата си тема – СГС: Трябвало да се види ролята на по-горния съд, СГС по отношение на контрола, който може да се упражни на СРС.

А после призова сериозно да бъде разгледано писмото на 12-те председатели, защото те поставяли важни въпроси – за ефективността от работата на съда и на конкретния съдия. Посочени били и конкретни цифри. "Направен е анализ на това каква е ефективността на всичките тези 12 районни съдилища и се виждал, че е от 80-90%. За разлика от СРС, която се изчислява на брой решени дела", заяви Георгиева. И поясни, че работата на съда е да предоставя правни услуги и да решава дела.

А после цитира друга част от становището на 12-те председатели – за съотношението служители/съдии и едно странно изчисление, направено в него.

Най-напред съотношението в София било 3.41, в РС-Пловдив – 2.44, в РС-Плевен – 2.52, в РС-Стара Загора – 2.48, в РС-Враца – 2.79.

Нататък ръководителите пишат следното:

"Или ако всеки служител получава средна заплата от 800 ле­ва, то посочената по-горе статистика би била в следния вид:

В Районен съд — гр. София на 1 съдия, свършил 48.96 дела на месец се падат 3.41 служители, с общо месечно възнаграждение в раз­мер на 2 728лв.

В Районен съд — гр.Пловдив на 1 съдия, свършил 50.45 дела на месец се падат 2.44 служители с общо месечно възнаграждение в раз­мер на 1952лв.

В Районен съд — гр.Плевен на 1 съдия, свършил 50.15 дела на месец се падат 2.52 служители с общо месечно възнаграждение в раз­мер на 2016лв.

В Районен съд — гр. Стара Загора на 1 съдия, свършил 52.68 дела на месец се падат 2.48 служители с общо месечно възнаграждение в размер на 1984лв.

В Районен съд - гр.Враца на 1 съдия, свършил 53.91 дела на месец се падат 2.19 служители с общо месечно възнаграждение в раз­мер на 2232 лв."

След като цитира тези данни, Георгиева призова СРС да се запознае как работят съдилищата извън столицата. "Има място да заимстват добрата практика от съдилищата в провинцията, а не да се разделяме в София и извън София. Това зависи от тона, който ние ще дадем тук. Моля да няма противопоставяне, а да се гледа на проблемите в СРС конструктивно. Аз приемам писмото на 12-те председатели като добронамерено послание към колегите им от СРС. Няма пречка СРС да почерпи добра практика от провинцията", посочи Георгиева и предложи на сайта на ВСС да бъде публикувано само писмото на 12-те административни ръководители.

Каролина Неделчева започна отново с данни, че в СРС имало свободни щатове за служители, а после обърна сериозно внимание на писмото на 12-те шефове на районни съдилища като заяви, че в него нямало елемент на политизиране на положението, а призовават да не се извършват действия и създаване на предпоставки за притовопоставяне.

"С нито една моя дума не смятам, че съм противопоставил колегите. Но Галя Георгиева каза, че зле работещият СРС да почерпи опит от страната", отвърна Калпакчиев.

После заяви, че в доклад за натовареността за 2015 г., публикуван на сайта на ВСС, данните за делата са различни. И ги цитира: натовареност по щат в СРС – 65.15, свършени дела 48.89; действителна натовареност към 31 декември 2015 г., съобразно заетия щат – брой дела за разглеждане 117.25, свършени 87.99 дела. "Това са истинските цифри, няма да изброявам за останалите, в пъти е разликата това са  истинските цифри. Няма да изброявам за останалите. В пъти е разликата. Нека търсим решение на проблемите, а не да казваме, че проблемът е в хората. Проблемът е в нас", заяви Калпакчиев.

Георгиева го поправи – колегите й са използвали данни на ВСС за първите шест месеца на тази година. Калпакчиев се коригира, но поясни, че според всички стандарти в статистиката, е обективно да се мери на година, а не на 6 месеца.

Последвалото изказване на Юлия Ковачева сякаш предизвика известен размисъл сред колегите й, които не възразиха, но и запазиха мълчание след думите й.

Тя започна с призив да се прочетат внимателно и двете писма и едва след това да се обсъдят. "Добре би било да публикуваме и становището на СРС, на тази скромна група от близо 400 души, която го е подписала и всеки сам за себе си може да си направи извод дали става въпрос за противопоставяне и дали може да бъдем упрекнати в такова нещо. Когато съдии и служители заявяват, че имат проблем, ние трябва да го решим с инструментариума, с който разполагаме, а не с противопоставяне.

СРС е това, което е, защото територията определя и броят дела, колко е натоварен и произтичащи от това трудности в администрирането и управлението. Колегията дължи отговор на въпросите на служители и съдии и този отговор не може да бъде изчерпан с мерките, които приехме.

Отговор се дължи и на въпросите на председателите на съдилищата. Не можах да разбера дали това писмо е следствие на решение на общото събрание или е инициатива на председателите. Разликата е в детайлите", заяви Ковачева.

После коментира и сметките, направени от 12-те председатели на районни съдилища. Обърна внимание на това, че се изхожда от една средна заплата от 800 лева, като не е посочено откъде се появява тя: "Ако заплатата е средна, е толкова, то тогава в СРС е еди каква си, а на другите места е еди каква си. Този анализ трябва да дойде от съответните комисии на ВСС преди да обсъждаме какво е положението в СРС и на останалите места. Когато приехме класификатора тези неща би трябвало да са отчетени.

Не ние или съдиите от СРС са дали на Софийския районен съд друг статут, различен от останалите, а той е по силата на закона и това не е привилегия, а е отчитане на различните обстоятелства, при които работи той в сравнение с останалите. Отчитането на разликите и поставянето в различно положение не е повод за демаркационни линии на този съд и останалите", заяви Ковачева и предложи писмата да отидат в съответните комисии, които да ги разгледат и да предложат свои виждания по поставените проблеми.

И накрая призова: "Да се отнасяме с уважение към негодуванието и протеста – да бъдат обсъдени доводите на колегите и служители и да бъде отговорено по подобаващ начин. Няма разлика между районните съдии и не бива тук да се прокарва такава. Да си говорим за проблеми и как да ги решаваме. Не може протестът да се обръща и да се използва като оръжие срещу същия този съд."

С 10 на 1 гласа писмата бяха приети за сведение и да бъдат изпратени на ресорните комисии да обсъждане и излагане на становища.

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
35
един от нас
|
нерегистриран
22 декември 2016, 13:33
0
0
34
|
нерегистриран
22 декември 2016, 06:23
5
-1
Щом Атанас Н.Атанасов е в СГС ясно какво е нивото Всъщност той дойде от Пловдив и то с конкурс.Смяяях j
33
напълно съм съгласен
|
нерегистриран
21 декември 2016, 15:26
12
-3
До коментар [#30] от "12 апостоли на 12 стола ":
Тези председатели се изявяват като дванадесетте апостоли, които обаче са седели на тайна вечеря с Галя Георгиева на дванадесетте стола на Остап Бендер. Само какви брътвежи представлява писмото им! Да ти постъпят 90 дела на месец е едно и също според тях като да са 60, нищо че това е още половината на техните. Това че да проучиш, насрочил и решиш 90 дела изисква повече време, повече зала, повече усилия, няма значение. Това че делата в София са по-конфликтни, по правило с по-сложен предмет, страните се призовават по-трудно и т.н., няма значение за решаването им. Това че текучеството в СРС на съдии е огромно и това се отразява на работата, няма значение. Има още много, но Галя Георгиева, Узунов, Каролина Неделчева ли ще разберат? Няма как!
Напълно съм съгласен с написаното.Това е грозно и срамно противопоставяне на едни с други съдии вътре в самата система, само и само да се омаловажат проблемите и този зов за помощ на СРС!
32
товае написано или от Катето ИЛИ ОТ НАСКО,КОЙТО НЕ ЗНАЕ КЪДЕ ДА СПРЕ
|
нерегистриран
21 декември 2016, 11:37
5
-6
До коментар [#24] от "Какъв срам за Благоевград":
Това писмо съгласувано ли е със съдиите там?Едва ли,познавам поне 10 от тях,които веднага щяха да скочат на такава подигравка с колегите им в София,но родата на конярчето и протежето на Рахата вече показва защо е сложена там и какво се очаква от нея.Какъв срам пък ако тамошните съдии са знаели и са си замълчали,говоря за районните,окръжните се видя на какво ниво са покрай избора на онази разпределителката и брата на Рахата...
ДО КОГА АКТИВИСТИТЕ НА ССБ ЩЕ ВРЕЩЯТ И ЩЕ СЕ ОПИТВАТ ДА НАЛАГАТ НЕРАБОТЕЩИ ПРАВИЛА ЗА НАШИЯ РЕГИОН.ЕСТЕСТВЕНО ЧЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЩЕ ПОДКРЕПИ ОСТАНАЛИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ.РАЗБЕРЕТЕ,ЧЕ КОЕВА Е ВЗЕЛА СТАНОВИЩЕ В ПОЛЗА НА ВАШИЯ СЪД!ДО КОГА ЩЕ СЕ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ САМО НА СГС
31
|
нерегистриран
21 декември 2016, 09:34
13
-4
До коментар [#27] от "Тази пак не разбрала,ама лае ли лае за какво обаче не знае":
"С нито една моя дума не смятам, че съм противопоставил колегите. Но Галя Георгиева каза, че зле работещият СРС да почерпи опит от страната", отвърна Калпакчиев.После заяви, че в доклад за натовареността за 2015 г., публикуван на сайта на ВСС, данните за делата са различни. И ги цитира: натовареност по щат в СРС – 65.15, свършени дела 48.89; действителна натовареност към 31 декември 2015 г., съобразно заетия щат – брой дела за разглеждане 117.25, свършени 87.99 дела. "Това са истинските цифри, няма да изброявам за останалите, в пъти е разликата това са  истинските цифри. Няма да изброявам за останалите. В пъти е разликата. Нека търсим решение на проблемите, а не да казваме, че проблемът е в хората. Проблемът е в нас", заяви Калпакчиев."
Не разбрах,кой от изброените районни съдилища има такава статистика по действителна натовареност?Пловдив,Перник,Плевен,Пазарджик,Благоевград,Средец или Берковица???Измислена стакмистика с цел да омаловажи проблеми и работа в СРС,точно както иска Вайбъра ,пудела му и всички други чугуни около него.

От тази статистика е видно, че наистина проблемът е във ВСС и в административното ръководство на СРС, защото натовареността по щат е оптимална за подобен съд, голяма е действителната натовареност,т.е. кой допуска да има незаети щатове - поради непровеждане на коркурс и поради командироване....
30
12 апостоли на 12 стола
|
нерегистриран
21 декември 2016, 07:19
23
-9
Тези председатели се изявяват като дванадесетте апостоли, които обаче са седели на тайна вечеря с Галя Георгиева на дванадесетте стола на Остап Бендер. Само какви брътвежи представлява писмото им! Да ти постъпят 90 дела на месец е едно и също според тях като да са 60, нищо че това е още половината на техните. Това че да проучиш, насрочил и решиш 90 дела изисква повече време, повече зала, повече усилия, няма значение. Това че делата в София са по-конфликтни, по правило с по-сложен предмет, страните се призовават по-трудно и т.н., няма значение за решаването им. Това че текучеството в СРС на съдии е огромно и това се отразява на работата, няма значение. Има още много, но Галя Георгиева, Узунов, Каролина Неделчева ли ще разберат? Няма как!
29
|
нерегистриран
21 декември 2016, 00:35
9
-7
След като на конкурс за съдия в ОС се отсранява съдия от РС в страната от тези в София, защото уж имали по-висок ранг, значи има противопоставяне
28
123
|
нерегистриран
21 декември 2016, 00:11
10
-10
http://www.blitz.bg/politika/samo-v-blits-grmi-nov-uzhasen-skandal-sheft-na-srs-podoziran-v-grubi-narusheniya-za-obshchestveni-porchki-za-zlaten-remont_news473143.html - Само в БЛИЦ! Гърми нов ужасен скандал! Шефът на СРС подозиран в груби нарушения за обществени поръчки за златен ремонт! - БЛИЦ - Новини от България и света
27
Тази пак не разбрала,ама лае ли лае за какво обаче не знае
|
нерегистриран
20 декември 2016, 22:57
20
-6
"С нито една моя дума не смятам, че съм противопоставил колегите. Но Галя Георгиева каза, че зле работещият СРС да почерпи опит от страната", отвърна Калпакчиев.После заяви, че в доклад за натовареността за 2015 г., публикуван на сайта на ВСС, данните за делата са различни. И ги цитира: натовареност по щат в СРС – 65.15, свършени дела 48.89; действителна натовареност към 31 декември 2015 г., съобразно заетия щат – брой дела за разглеждане 117.25, свършени 87.99 дела. "Това са истинските цифри, няма да изброявам за останалите, в пъти е разликата това са  истинските цифри. Няма да изброявам за останалите. В пъти е разликата. Нека търсим решение на проблемите, а не да казваме, че проблемът е в хората. Проблемът е в нас", заяви Калпакчиев."
Не разбрах,кой от изброените районни съдилища има такава статистика по действителна натовареност?Пловдив,Перник,Плевен,Пазарджик,Благоевград,Средец или Берковица???Измислена стакмистика с цел да омаловажи проблеми и работа в СРС,точно както иска Вайбъра ,пудела му и всички други чугуни около него.
26
Подкрепям
|
нерегистриран
20 декември 2016, 20:11
23
-4
Напълно подкрепям да са публикува писмото на 12-те номенклатурни кадри .
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно