В решение на АССГ
УС на НИП незаконосъобразно е елиминирал Петко Петков от конкурса за преподаватели
УС на НИП незаконосъобразно е елиминирал Петко Петков от конкурса за преподаватели

Решението на Управителния съвет на НИП, с което съдията от СРС Петко Петков бе елиминиран от конкурса за постоянен преподавател по наказателно право и процес въпреки класирането му на първа позиция, е незаконосъобразно и немотивирано. Това става ясно от решението състав на Административен съд София-град.

Както вече стана ясно, на 11 ноември 2016 г. УС на НИП предпочете да избере класиралата се на втора позиция Полина Величкова вместо Петков, а като аргумент за това решение беше използван доклад на Инспектората към Висшия съдебен съвет от 2014 г. Периодът на проверката обхващал 2012-2013 г., а данните показвали, че Петков има забава от 2 до 10 месеца по 147 дела, независимо че към датата 11 ноември 2016 г. той няма нито едно неизписано дело.

Докладът на инспектората бе изваден от члена на ВСС Мария Кузманова, като самата тя не беше си направила труда да провери как стоят нещата при останалите трима желаещи да заемат позицията "постоянен преподавател по наказателно право и процес" на кандидатите за младши съдии в НИП. От протокола от заседанието става ясно, че главният прокурор Сотир Цацаров и Кузманова се мотивират именно с този доклад, за да гласуват срещу кандидатурата на Петков. Това става независимо от текстовете във Вътрешните правила на НИП, в които се казва, че се изисква справка за делата година назад. Петков обжалва решението на УС на института.

Изненадващата поява на доклада на ИВСС и то само по отношение на Петков е един от основните аргументи на АССГ да отмени решението на Управителния съвет на НИП.

"Изложените за периода 2012 г. – 2013 г. данни, за удостоверяването на които са приложени писмени доказателства, са преценени субективно, не са били обсъждани от комисията в хода на процедурата, тъй като такава информация не е била изискана с оглед заповедта за откриване процедурата за подбор (Решение № 13504 от 12.12.2016г. по а.д. № 5988/2016 г., VІ отд. на ВАС). Служебно на основание чл. 22, ал. 2, т. 2 от Вътрешните правила от комисията е изискана справка от съответния административен ръководител относно броя на несвършените в срок дела през последната календарна година и до 19.10.2016 г. Не е поставен като обективен критерий наличието на ненаписани дела за по-ранен период, какъвто се сочи от главния прокурор на Република България и от представителя на Съдийската колегия на ВСС, а именно: 2012г.- 2013г. Неизготвените в срок мотиви към съдебните актове като обстоятелство биха могли да се съобразят, ако първоначално е било поставено подобно изискване към всички кандидати, подали своите документи за участие в процедурата. По този начин би се спазил и принципът "равенство" (чл. 8 АПК), че заинтересованите от изхода на производството лица имат равни процесуални възможности да участват в защита на своите права и законни интереси", изтъква в решението си съдия Десислава Корнезова от АССГ, която е докладчик по делото.

Добавя, че не са били представени доказателства и спрямо останалите кандидати да са изискани доказателства за по-ранен период, както това е станало с Петко Петков. "Недопустимо е да се поставят нови, допълнителни критерии към някои от кандидатите, които да бъдат обсъждани едва от компетентния административен орган, а не от помощния към него (назначената от директора на НИП комисия за извършване на подбор), който всъщност е събрал необходимите документи и становища, провел е събеседване с кандидатите, поставил е оценки и е извършил класирането (чл. 23-25 от Вътрешните правила). Не се приема за правилно твърдението на процесуалните представители на УС на НИП, че последният не е имал право, нито задължение да извършва съпоставка с качествата на другите кандидати. Напротив, установявайки, дори и най-малко съмнение в обективността на изводите на назначената комисия, е следвало да събере доказателства за опровергаването му, а не да отказва одобряване на кандидатурата на Петко Петков по критерий, допълнително въведен, за който от кандидатите в подбора нито са събирали доказателства, нито по такъв критерий същите са оценявани", мотивира се съдия Десислава Корнезова.

Според нея превратно е тълкувано, че констатацията за нерешени дела за период, различен от определения по чл. 22, ал. 2, т. 2 от Вътрешните правила, е извод за липсата на високи професионални и нравствени качества.

Добавя, че Управителният съвет на НИП не е освободен от задължението да изясни съответните обстоятелства, при правилно прилагане на критериите за оценка и при спазване на принципите за компетентност, прозрачност, публичност и равен достъп.

Съдийката приема, че решението на Управителния съвет е издадено незаконосъобразно и е немотивирано.

Решението на АССГ обаче няма да се отрази на преподавателската дейност в НИП. В него се сочи, че има избран и командирован с решение на Съдийската колегия на ВСС преподавател по наказателно право и процес за обучението на младшите съдии, випуск 2016-2017 г. "С връщането на преписката за ново разглеждане по чл. 173, ал. 2 във връзка с чл. 174 АПК не би могла да се реализира целта на закона – административният орган да обективира своята воля обективно и безпристрастно, третирайки еднакво сходните случаи и поставяйки еднакви условия за допускане и класиране на кандидатите. Обучението на младшите съдии, випуск 2016-2017 г., приключва (чл. 249-263 ЗСВ), а решението за избор на постоянен преподавател и неговото командироване е със срок 03.07.2017г. и не би предизвикало никакъв правен ефект за конкретния випуск, нито за следващия 2017-2018 г., за който следва да бъде проведена нова процедура за подбор на постоянен преподавател", изтъква съдия Десислава Корнезова.

Иначе на въпроса полежи ли на обжалване решението на Управителния съвет на НИП, съдийката изтъква, че то по своята същност представлява индивидуален административен акт, който засяга правата и интересите на кандидатите в процедурата, от което следва, че може да се обжалва.

Ето какво казва съдия Десислава Корнезова по въпроса за допустимостта на жалбата:

"С Решение от 11.11.2016г., взето по Протокол № 94/11.11.2016г. на УС на НИП, процедурата по подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес приключва за съдия Петко Петков, като на основание чл. 25, ал. 8 от Вътрешните правила продължава за допуснатия и оценен на второ място кандидат съдия Полина Величкова. С оспореното решение не се постига крайната цел на подбора, но във всички случаи се засягат правата и законните интереси на кандидатите и поради това има различно действие по отношение на тях. За тези от тях, които не продължават участието си, той е негативен като резултат и се явява приключващ процедурата акт. Същата тази процедура е различна от процедурата пред ВСС за командироване на вече избрания постоянен преподавател към НИП. По тази причина жалбоподателят има правен интерес да оспори акта, с който неговата кандидатура не е одобрена въпреки най-високото й оценяване, тъй като се слага край на неговото лично участие и процедурата продължава без него, с гласуване на следващите кандидати, които отговарят на изискуемия профил. Като акт, засягащ пряко и негативно правата и интересите му, решението подлежи на самостоятелно оспорване от кандидата, предложен от директора на НИП за привличане като постоянен преподавател поради най-високото оценяване от назначената нарочно комисия (ТР № 2 от 22.04.2008 г. по тълк. дело № 21/2007г., Общото събрание на ВАС). То по своята същност е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК, по отношение на който законът не съдържа изрична забрана за обжалване. Поради това и с оглед на конституционната норма на чл. 120, ал. 2 оспорването им е допустимо (Решение № 21 от 26.Х.1995 г. на КС на РБ по к. д. № 18/1995 г.; Решение № 6662 от 06.06.2016г. по адм. дело № 1736/2016г., VІ отд. на ВАС). Наличието на изрична, самостоятелна, законово определена компетентност на УС на НИП и липсата на забрана за оспорване на акта, издаден в изпълнение на тази компетентност, по съдебен ред създават материалноправната и процесуална административна правосубектност на УС на НИП (Решение № 2928 от 28.02.2012 г. по а.д. № 15621/2011 г., VІІ отд. на ВАС)".

Решението на АССГ не е окончателно, то подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
18
|
нерегистриран
21 април 2017, 18:24
1
0
Мина, отмина...Битият си бит...е**ният - е**н
17
|
нерегистриран
20 април 2017, 23:30
7
-1
Почтените и свестни магистрати в България се отстраняват с незаконни средства! Някои ги елиминират с манипулирани конкурси, други ги претоварват с работа докато ги доведат до отчаяние..... Методите са различни, но резултата е ясен: създават се условия да просперират нагаждачите и изпълняващите поръчки. Свестните се елиминират, а тези които незаконно са ги елиминирали не носят никаква отговорност! Ето и в конкретния случай: магистрата Петков е незаконно елиминиран, но никой не носи отговорност за това и по никакъв начин не е компенсиран! Елиминирането, смачкването на отделния човек обаче е малкия проблем! Големият е, че по незаконен начин е осуетено обучението на новите магистрати от качествени хора! Да не би това незаконно елиминиране на свестните магистрати като преподаватели да се прави защото се цели новите магистрати за бъдат формирани по друг начин, предопределен от правещите незаконните спънки?
16
просто колега
|
нерегистриран
20 април 2017, 02:42
13
-6
Каквито и да сме - колеги сме
Колегата Величкова също е наш колега и не мисля, че с неприятни изазвания против нея придаваме смисъл на настоящия дебат.
Спорът е, а и жалбата на съдия Петков също - защо не е избран той.
Напълно колегиално коегата Петков в нито един момент не е засегнал колегата Величкова.
Моля, знаем, че можете, но недейте да го правите и вие!
Дори и съдът се е прозинесъл в този смисъл - решението му не касае с-я Величква и нейният избор.
Ако имате лично нещо против нея - имайте доблест да се изправите пред нея и да й го кажете, "колеги", вместо да използвате настоящата публикация...
15
***************************
|
нерегистриран
19 април 2017, 22:40
13
-3
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
14
********************************
|
нерегистриран
19 април 2017, 19:56
13
-17
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
13
|
нерегистриран
19 април 2017, 19:34
8
-5
До коментар [#11] от "нерегистриран":
Петко, Петко..., старата мома ти изяде краката. Виж онзи пазарджишки циганин как действа. Вземи и научи занаята от него, а не се бий с вятърните мелници.
Кой е този пазарджишки циганин и какъв занаят е научил?
12
|
нерегистриран
19 април 2017, 17:43
9
-15
До коментар [#1] от "С ЕДНА ДУМА":
РЕПРЕСИЯ
Репресия за ССБ! Това е рецептата.
11
|
нерегистриран
19 април 2017, 17:07
21
-5
Петко, Петко..., старата мома ти изяде краката. Виж онзи пазарджишки циганин как действа. Вземи и научи занаята от него, а не се бий с вятърните мелници.
10
Йоан
|
нерегистриран
19 април 2017, 13:29
13
-2
До коментар [#9] от "Марко":


И сте права/права и не сте.

Всичко е относително и въпрос на гледна точка.
Все пак е от съществено значение и висотата на тази гледна точка в съдебната йерархия...

След като издам моята трилогия през 2018г.- "Достъпно право- Наръчник за граждани и ЮЛ 1,2 и 3" за която ще получа около 5000 000лв. чисто ще ви облекча живота.

Според мен същината на проблема е в неправилното обучение в т.нар."Юридически факултети" вкл. и СУ ,тъй като там обучават теоретици без практически знания и умения вкл. голяма част от т.нар."хабилитирани преподаватели".
Да Марко, но забравяш че с един СУ "строителите на съвременна България" създадоха всичко онуй до 1944 г., че и после донякъде до 1989 г. След това - не питай, въпреки че грозните практики на РАБФАК в това отношение възкръснаха и сега берем плодовете на Искра, Делян и другите цацарончета на татко Барба от Банки.

Не казвам, че СУ е зле, още по-малко идеално, но трябваше да се надгражда и усъвършенства, но беше окастрено правото понеже офицерите от старата школа бяха нарочени за фашисти, а по татово време ... правото беше буржоазна и отмираща дисциплина. В Австрия има точно три ЮФ и никой не се е ожалил, напротив. Населението на тази страна е вече повече от това България. А 1989 г. беше обратното!

Ето ги резултатите в кошницата с гнилите ябълки и ... други плодове. И за цялата тази "продукция" ... КОЙ плаща?

АМИН
9
Марко
|
нерегистриран
19 април 2017, 13:19
13
-1
До коментар [#5] от "До Марко":
Марко, ако си мислиш, че някой редови съдия от ОС, АС или ВКС може да ги научи на нещо кой знае какво повече, значи нямаш никакво понятие от системата. В РБ по- високото ниво в системата никак не означава повече знания и опит. ВЕРВАЙ МИ


И сте права/права и не сте.

Всичко е относително и въпрос на гледна точка.
Все пак е от съществено значение и висотата на тази гледна точка в съдебната йерархия...

След като издам моята трилогия през 2018г.- "Достъпно право- Наръчник за граждани и ЮЛ 1,2 и 3" за която ще получа около 5000 000лв. чисто ще ви облекча живота.

Според мен същината на проблема е в неправилното обучение в т.нар."Юридически факултети" вкл. и СУ ,тъй като там обучават теоретици без практически знания и умения вкл. голяма част от т.нар."хабилитирани преподаватели".
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно