Из концепциите на кандидатите за ВСС от прокурорската квота – част 1
Места за отдих, бонуси за дела, специални пенсии, без лични ежби във ВСС
Съдебната карта е основната тема на номинираните, поставят се въпроси за отстояване на независимостта и авторитета на магистратите и на органите
Места за отдих, бонуси за дела, специални пенсии, без лични ежби във ВСС

Оптимизацията на съдебната карта е основна тема в концепциите на всички кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота. Както "Правен свят" вече писа, номинираните са 13, а местата – четири. Изборът ще се състои на 27 май и 3 юни като за първи път ще е на принципа един магистрат – един глас.

Освен темата за съдебната карта, в концепциите си кандидатите се спират на още няколко теми – защита на независимостта на магистратите, атестиране и повишаване, заплати, дисциплинарна практика. По отношение на кариерното развитие мнозинството от тях казват, че трябва все пак да се изчака, за да се видят резултатите от новите наредби за конкурсите и атестирането. След извършване на оценка и анализ, да се прецени в каква насока са необходими подобрения.

Прави впечатление, че някои от номинираните се спират и на въпроса какви трябва да бъдат отношенията между самите членове на ВСС. Темата не случайно е засегната, защото сегашният състав на ВСС от години се разкъсва от скандали на лична основа, а с наближаването на края на мандата напрежението ескалира.

В два материала "Правен свят" ще представи накратко някои по-интересни акценти от концепциите на кандидатите, подредени по азбучен ред. Днес публикуваме първата част.


Борислав Сарафов, заместник-главен прокурор:

Няма да хабя сили за дребнотемие и лични ежби

Висшият съдебен съвет трябва да работи в колегиална и професионална атмосфера, която да позволява концентриране на вниманието върху наистина важните за системата въпроси, а не върху дребнотемие и лични ежби между членовете на съвета. Това пише в концепцията си заместник-главният прокурор Борислав Сарафов. Той се зарича да не хаби сили за участие в безпринципни или личностни спорове, а ще съсредоточи усилията си да убеждава с аргументи колегите си от ВСС за взимане на решения.

Един от акцентите в концепцията му е социалната политика, която трябва да осъществява ВСС. Под социална политика разбира възнаграждения и осигуряване на ведомствени жилища за магистратите, които се местят да работят от едно населено място в друго. "Единствено ведомственото жилищно строителство, би дало шанс на много колеги да работят в столицата или другите големи градове. В противен случай те са обречени на кариерен застой по чисто битови причини. Не е редно върховните и апелативните инстанции да бъдат запазена територия само на магистратите, които живеят в София, а колегите от по-малките населени места да бъдат закрепостявани поради битови причини към районните прокуратури", изтъква Сарафов.

Обучението е също един от приоритетите му, като да има и обучения със специалисти от чужбина лектори, защото "професионализмът е немислим без адекватно обучение".

Що се отнася до реорганизацията на районните прокуратури, той смята, че това трябва да се извърши след анализ на множество фактори – натовареност, специфичност на района, населението, криминогенната обстановка и др.


Галина Стоянова, зам.-апелативен прокурор на София

Повишаване без прескачане на междинни нива

Заместник-шефът на Софийската апелативна прокуратура Галина Стоянова отделя сериозно внимание на кариерното израстване на магистратите и на съдебната карта.

Според нея трябва да се направи анализ на ефективността на Комисията по атестирането и конкурсите и, ако бъдат констатирани слабости, би подкрепила модел, при който членовете магистрати на КАК основно да се занимават с атестирането, а не да съвместяват тази си дейност с оценяването на колегите си. Стоянова е на мнение, че повишението трябва да е на принципа на постъпателно израстване от най-ниското към най-високото ниво, без да се прескачат междинните.

Обещава и да поддържа връзка с колегите си, няма да допуска капсулиране и изолация, поради естеството на работата на ВСС като постоянно действащ орган. "Обратната връзка с магистратите и чуваемостта на проблемите им, осмислят прекия избор на членовете на ВСС от професионалната прокурорска квота и въздигнатото в новия ЗСВ самоуправление", изтъква Стоянова.

По отношение на съдебната карта казва, че този въпрос трябва да бъде решен при отчитането на демографското, социалното, инфраструктурното и икономическото различие на всяка една районна прокуратура.


Георги Кузманов, Апелативна прокуратура-Бургас:

Изграждане на места за отдих и оптимизиране на цените в почивните бази

Една от основните цели за Висшия съдебен съвет трябва да бъде осигуряването на нормални условия за труд и отдих на магистратите и служителите, е мнението на Георги Кузманов от Апелативната прокуратура в Бургас, изразено в концепцията му.

"Необходимо е да продължат обсъжданията на социално-битовите въпроси, свързани с предоставяне на възможности за решаване на жилищни проблеми по места, подобряване условията за отдих на магистратите и служителите и оптимизиране на ценовата политика в базите за почивка. Възнаграждението на работещите в системата следва да се актуализира своевременно, съобразно закона, като не бива да се толерира необосновано забавяне", изтъква той в концепцията си.

Според него през годините магистратите неоснователно са били подложени на "прекомерен натиск по отношение на възнагражденията им", а преекспонирането на тази тема в публичното пространство създавало нереална представа за възнагражденията в съдебната система.

По думите му излишната публичност по отношение на имотните декларации на магистратите би могла да доведе до проблеми и негативно влияние върху личния им живот.

Георги Кузманов предлага да се картотекират местата, където има проблеми с условията за труд и да се настоява поетапно да се осигурят финансови и технически средства за решаването им.

Според него дискусията за въвеждане на категоризация на съдилищата и прокуратурите при спазване на демократичните принципи и правата на работещите в системата на съдебната власт трябва да продължи.

Той предлага изборът на административни ръководители да се предшества от процедура по проверка и изясняване на качествата, професионалното и лично поведение на кандидатите като целта е да се сведат до минимум възможните негативни обстоятелства, които биха могли да възникнат. Кузманов предлага и още нещо – да се изградят екипи при назначаването на административни ръководители.

В концепцията си той отделя място и на защита на авторитета на съдиите и прокурорите. Според него сигналите срещу магистрати трябва незабавно да се проверяват, а резултатът публично да се огласи. "Неправилна е досегашната практика шумно да се оповестява началото на всяка проверка срещу магистрат и да се огласява резултатът, само ако следва наказание. Изключително важно е, с оглед запазване авторитета, достойнството и доброто име на магистрата, а от там и на съдебната система като цяло, също така публично да бъдат оповестени резултатите от проверката и когато изходът е положителен", изтъква Кузманов.

И не на последно място, според него, важно е бъдещите членове на ВСС да осъзнаят, че каквито и мерки да се въведат за подобряване на публичния образ на съвета, те няма да доведат до резултат, ако членовете му не показват добра воля и разбирателство по основни въпроси.


Гергана Мутафова, районен прокурор на Пловдив:

Бонуси за дела и премии за прокуратури отличници

Бонуси за добре свършена работа по дадено дело, премии на прокуратури с отлични резултати при значителна натовареност. Намаляване на до 50% разликата в заплатите между първоинстанционен и върховен магистрат. Председателите на съдилища да задържат процент от таксите за поддръжка на сградите. Това са част от идеите в концепцията на районната прокурорка на Пловдив Гергана Мутафова. 

Както всички останали и тя се спира на основната задача на бъдещия ВСС - прекрояването на съдебната карта. Мутафова обаче обръща специално внимание не само на неравномерната натовареност на магистратите, която трябва да бъде изравнена. Тя се спира и на управлението на ресурсите, като отчита, че 90% от бюджета на системата отиват за заплати. "В същото време усещането на съдиите и прокурорите за промяна на условията им на труд и справедливо заплащане е в низходяща посока", пише тя. И развива тезата, че на прокурорите от засегнатите от реформата органи следва да се даде възможност да избират между две равно отдалечени прокуратури новата си работа, както и да плащат разходите им за път и квартира, поне през първите две години от промяна на местоработата им.

"Следва да се разработят различни гъвкави модели за реално финансово поощряване на прокурори при постигане на осъдителни присъди по тежки криминални или икономически престъпления. Тук биха могли да се ползват разработени добри практики в тази насока от Министерство на финансите", заявява Мутафова. Според нея след оптимизацията на органите на съдебната власт, ВСС следва да поиска от парламента пари, за да бъдат изградени в големите областни центрове модерни съдебни палати.

Друга идея на Мутафова е за частична децентрализация на бюджета за управлението на недвижимото имущество на системата. "Възможно би било да се позволи на председателите на съдилища да задържат процент от таксите, събирани от съответните органи, които ръководят за поддържането и развитието на съдебните ни сгради, като се изготвят правила за отчетност и метод, по който председателите могат да използват тези средства", пише тя. И допълва, че първа стъпка за тази децентрализация би могла да бъде да се дадат правомощия на апелативните прокурори да стопанисват недвижимото имущество и управляват ползвания от тях сграден фонд.

В концепцията си Мутафова застъпва тезата, че броят на членовете на ВСС, избирани от парламента, трябва да бъде намален наполовина, вместо да е равен на тези, излъчвани от  магистратските общности.


Даниела Машева, Върховна касационна прокуратура:

ВСС да се ангажира активно със законодателния процес

ВСС следва активно да се ангажира със законодателния процес. Съветът трябва да представлява своеобразна трансмисия на идеите за законодателни промени между магистратите, Министерството на правосъдието и законодателната власт, заявява в концепцията си Даниела Машева, която в момента е член на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия, а преди това беше зам.-министър на правосъдието.

Според нея трябва да се направи мониторинг на законодателството в областта на наказателното, гражданското и административното право и процес. "Този процес следва да протича с активното включване на магистратите при отчитането на техните идеи, предложения и практически опит. Намирам, че отстояването на подобна позиция е безспорна предпоставка за изработването на качествени законопроекти", пише Машева.

Връзката с магистратите е основен акцент в концепцията ѝ. "Като основен приоритет в работата на ВСС следва да се постави осъществяването на коректна, адекватна, диалогична, професионално насочена, фокусирана върху значимите теми и проблеми комуникация с магистратската общност, органите на изпълнителната власт, неправителствения сектор, гражданското общество и медиите", пише Машева. И подчертава, че пряката комуникация между членовете на ВСС и магистратите следва да протича постоянно и двустранно, без излишен формализъм.

Що се отнася до закриването на съдилища, Машева заявява, че то следва да бъдат подложени на широк обществен дебат.


Евгени Иванов, Военно-апелативна прокуратура:

Румънски пример за специални пенсии за магистратите

Румънски пример за превенция на корупцията в съдебната система е избрал да даде шефът на Асоциацията на прокурорите и прокурор във ВоАП Евгени Иванов в концепцията, с която кандидатства за член на ВСС.

"Като средство за борбата с корупцията сред магистратите, освен разкриването и наказването на тази престъпления и спазването на професионалната етика, трябва да се използват и механизмите на доброто заплащате и високите стандарти при пенсиониране. Положителен пример в тази насока е законодателството в Румъния, където са разписани правила за получаване на пенсии от магистратите, които попадат в привилегирована категория, като получават т.н. "специални" пенсии и могат да достигнат размера на последно получаваната заплата", пише той.

И заявява като приоритет на следващия ВСС да преустанови тенденцията на продължителен застой на заплатите. "Българският магистрат никога не трябва да смята, че неговото възнаграждение може да бъде застрашено, ако актовете му не са угодни на изпълнителната или законодателната власт", казва Иванов.

В концепцията си той сочи, че инвестицията в здравето повишава потенциала на институцията и ще гарантира качествената и ритмична дейност на магистратите и съдебните служители. Иванов обявява, че ще е силно ангажиран с трудовите и социални права на магистратите - застраховки, условия на труд, медицински прегледи.

Когато коментира най-голямата задача на следващия съвет - промяната в съдебната карта, също предупреждава, че човешкият фактор е най-големия потенциал на институциите и той трябва да се пази и менажира внимателно, защото в противен случай могат да се получат сериозни сътресения в системата.

"Ще работя за създаването на модел за своевременни и адекватни реакции на ВСС при проявен от граждани и медии интерес, към неприключили дела с висок обществен отзвук, с оглед защита независимостта на магистратите и подкрепа при вземането на обективни решения", обещава Евгени Иванов. И сочи, че е необходимо ВСС да реагира своевременно и адекватно при информация за поведение на магистрат, което уронва престижа на съдебната власт или такова, с което се издига и утвърждава авторитета на съдебната власт.


Ивайло Медаров, зам.-окръжен прокурор на София

Министърът на правосъдието да не предлага административни ръководители

Следва да бъдат премахнати всички възможности за влияние на министъра на правосъдието върху подбора на административни ръководители в съдебната власт, макар и само чрез предложения, защото това неминуемо води до засягане на принципа за разделение на властите, заявява зам.-окръжният прокурор на София Ивайло Медаров. 

"Още по-необяснимо е министърът да може да предлага конкретен магистрат за директор на Националната следствена служба, който е и заместник на главния прокурор по разследването по силата на закона. Необходимо е в този смисъл да се преразгледат и възможностите за иницииране на дисциплинарни производства срещу магистрати от министъра на правосъдието, който съгласно правомощията си не е в състояние самостоятелно да събира и проверява данни за извършени дисциплинарни нарушения и въз основа на тях да изготвя мотивирани предложения. Обикновено случаите на подобни инициативи са изключение и почиват на медийни публикации", пише в концепцията му.

Медаров заявява, че ВСС винаги трябва да защитава достойнството на магистратите и да не премълчава нападки или да подминава обиди. "Членовете на Висшия съдебен съвет следва да са единни в позициите си по общите за системата въпроси, да не забравят, че правилата за етично поведение важат и за тях, и да се въздържат от действия, които могат да накърнят престижа на съдебната власт. Висшият съдебен съвет е призван да разрешава, а не да създава проблеми, и да работи за издигане на авторитета на съдебната система, а не да генерира отрицателни прояви чрез поведението на своите членове", пише той.

Той критикува голямото значение, което се отдава на натовареността при оценяването на работата на магистратите и сочи, че съдията или прокурорът не може да повлияе колко дела му се разпределят, нито колко са постъпленията в органа, в който работи.

Ивайло Медаров казва още, че следващият ВСС трябва да отдели сериозно внимание на дисциплинарните производства, като първоначално трябва да се направи задълбочен анализ на дисциплинарната практика на съвета през последните три години.

Край на част 1

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
28
Граничар
|
нерегистриран
05 май 2017, 00:46
1
0
До коментар [#5] от "До 3-ти":
Първо е редно да се чуят всички гледни точки, като например съдиите от ОС в Хасково-тези, които са извършвали проверките, напр., както и съдиите и служителите от РС-Свиленград. Те ще кажат каква е истината, а не постистината на мегаломана Паталов, че на всички им писна. А и с облекчение разбрахме за оставката му. Такива хора като него нямат място в системата. Да се мъкне с макарона от топновини.
Защо ви е страх, пречеше ви на схемичките ли колегата,разваляше ви рахатлъка ли.., обърка ви сметките??? Рано или късно лампата светва и мръсното бельо бива видяно..Не бързайте да въздъхвате с облекчение.. Отвратените си тръгват остават отвратителните, но и на тях идва видовият ден.
27
.....
|
нерегистриран
23 април 2017, 08:27
10
0
На по- голямата част от кандидатите за ВСС концепциите са им писани от други. Именно поради тази причина същите трябва на живо да отговарят на зададени въпроси от избирателите.А още по- важно е да се запознаят магистратите с тяхната професионална дейност до този момент.
26
Мъдьо Мъдев
|
нерегистриран
22 април 2017, 22:57
6
-3
До коментар [#23] от "Прокурорска република ":
Баце и неговия верен паж Цаце. Красотата на умните им и красиви прокурори по места е вчепатляваща.
Те даже са и мъдри, ама само чат-пат.

25
Времето в Сандански е СТРАХОТНО!
|
нерегистриран
22 април 2017, 22:52
5
-1
До коментар [#24] от "С една дума ":
РАХАТ
Колко му е ... е ти ги 3 години минали, нали ... австрийския е под носа, сауни, турски бани, джакузита, масаж ... каквото поискаш ... там всички са наши хора! Полиция, прокуратура, колеги ... и после пак начело на леката кавалерия в съдебната, нали Влади ... и ти започна от любимата прокуратура ... с една концепция ...

24
С една дума
|
нерегистриран
22 април 2017, 20:22
7
-3
РАХАТ
23
Прокурорска република
|
нерегистриран
22 април 2017, 20:14
6
-3
Баце и неговия верен паж Цаце. Красотата на умните им и красиви прокурори по места е вчепатляваща.
22
|
нерегистриран
22 април 2017, 20:07
18
0
Герганчеееее, май този който ти е писал концепцията не е чел много- много ЗСВ.Стилът на концепцията ти варира от академичен (какъвто не е твоя) до елементарно простоват. Там където си пипнала много си личи, че не си в час. Много дръзко е да решаваш проблеми на съдилищата, както и въпроси със сградния фонд. Я си стой в Пловдив....
21
Главно работно място
|
нерегистриран
22 април 2017, 19:02
6
-3
ЦУМ
20
Лика прилика
|
нерегистриран
22 април 2017, 17:57
9
-7
Каквито прокурорите, такъв и главния... Гергов. Панаири, фараони и балъци за милиони.
19
Място за почивка
|
нерегистриран
22 април 2017, 17:53
9
-6
ПРБ. Има и бонуси от клиентите. Нещо като бакшиш в чалга клуб.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно