Съдии предложиха идеи за разтоварване на софийските съдилища
Съдии предложиха идеи за разтоварване на софийските съдилища

Промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), в Закона за енергетиката и Закона за водите, с които да се намали концентрацията на дела в софийските съдилища, предлага работна група, съставена от съдии от Върховния касационен съд, Софийския апелативен съд, Софийския градски съд и Софийския районен съд.

Предложенията ѝ са изпратени на служебния министър на правосъдието Мария Павлова още през март 2017 г. с решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, а преди дни и на Цецка Цачева. Днес те бяха публикувани в блога на члена на съвета Калин Калпакчиев.

Съдиите предлагат изменения в подсъдността в няколко разпоредби на ГПК и въвеждане на нов вид рекламационна извънсъдебна процедура в Закона за енергетика и Закона за водите. Според авторите им така ще се намали съсредоточаването на граждански дела в софийските съдилища и ще се постигне по-добро и ефективно правосъдие.

Публикуваме предложенията, така както са представени на сайта на Висшия съдебен съвет.

Промени в чл. 115 ГПК

Действаща редакция на чл. 115 ГПК: Иск за вреди от непозволено увреждане може да се предяви и по местоизвършването на деянието.

Предложение за законодателно изменение на чл. 115 ГПК:

Създаване на нова ал. 2: Прекият иск на увредено лице, спрямо който застрахователят е отговорен се предявява по постоянния му адрес или седалище, или по местонастъпването на застрахователното събитие.

Създаване на нова ал. 3: Иск относно регресно застрахователно отношение се предявява по местонастъпване на застрахователното събитие.

Едновременно с предложението за изменение на чл. 115 ГПК следва да се предвиди и законодателно изменение на чл. 119, ал. 2 ГПК: Вместо само "по местонахождение на недвижимия имот" да се посочи "в случаите на чл. 115, ал. 2 и ал. 3 ГПК".

Мотиви за предлаганото изменение: Предлагането изменение на чл. 115 ГПК с включването на ал. 2 на същата разпоредба би довело до по-равномерно разпределение между съдилищата в страната на делата, имащи за предмет прекия иск на пострадалото лице срещу застрахователя на деликвента, както и регресния иск на застрахователя по имуществена застраховка срещу застрахователя на деликвента. Тези две групи дела са съсредоточени предимно в София, доколкото седалището на застрахователя - ответник по тях, е именно в този град. Основен предмет на доказване и по двете групи дела са елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане, което означава, че доказването е съсредоточено върху установяване на факти от действителността, случили се на мястото на настъпване на произшествието. Когато това място не съвпада с територията на гр. София, последното предполага събиране по делото на доказателствени средства, намиращи се на територията на цялата страна. В тези случаи процесът на доказване по делото е свързан с пътувания на свидетели от цялата страна за разпит пред съда в София; изслушване на заключения на вещи лица, често работещи върху писмени доказателства, намиращи се в досъдебното производство или съдебно наказателно производство, водени на територия извън гр. София, за което е нужно и изискването за прилагане на тези производства от различни органи от цялата страна; пътувания на пострадалите от произшествието лица, нерядко тежко увредени, до гр. София за извършване на лични прегледи за целите на изготвяне на медицински експертизи по делото. Така дела за обезщетения за вреди от застрахователни събития, водени предимно в съдилищата в София са дела, по които почти целият процес по доказване е съсредоточен в събиране на доказателства, намиращи се извън територията на София, нямащи житейска фактическа връзка с територията на този град. Единствената причина за подсъдност на делото пред софийските съдилища е, че адресът на управление на застрахователя се намира на територията на столицата, като единственият факт на доказване, който по някакъв начин е свързан със застрахователя, е този на застрахователно правоотношение между делинквента и ответника (при пряк иск на увреденото лице), респ. между пострадалото лице и ищеца (при регресен иск на застраховател срещу застраховател), който факт се установява само с писмени доказателства (поради изискване за писмена форма за действителност на застрахователния договор). Това, че целият процес на доказване е изнесен извън съдебния район на софийските съдилища, води до: житейска неоправданост тези дела да бъдат водени пред съд, на чиято територия не се намират доказателствените средства, които следва да бъдат осигурени; обективната забава при разглеждането и приключване на делата, поради нуждата от събиране на доказателствата от цялата страна; разходване на финансов ресурс на страните или на съдебния бюджет (при освобождаването на страна от задължение за плащане на държавна такса и разноски, вкл. по силата на закона – най- вече по реда на чл. 84, ал. 1, т. 4 ГПК) за заплащане на пътни разходи на свидетели или на самите страни. Събирането на доказателства по делегация не преодолява горните проблеми, тъй като от една страна, последното не допринася за по-бързото разглеждане на делото, дори забавя процеса, а от друга - поради това, че целият фактически състав на вземането, предмет на иска е установяван от съда по делегация, съдът, пред който делото е висящо, не провежда процес по доказване, което силно засяга принципа на непосредственост - фактически решението на съда почива изцяло на доказателства, събрани от друг съд.

Промени в чл. 108 ГПК

Сегашна редакция на чл. 108 ГПК:

Ал. 1 Искове срещу държавни учреждения и юридически лица се предявяват пред съда, в чийто район се намира тяхното управление или седалище. По спорове, възникнали от преки отношения с техни поделения или клонове, исковете могат да се предявяват и по тяхното местонахождение.

Ал. 2 Искове срещу държавата се предявяват пред съда, в чиито район е възникнало спорното правоотношение, освен в случаите на чл. 109 и чл. 110. Когато то е възникнало в чужбина искът се предявява пред надлежния съд в София.

Предложение за законодателно изменение на чл. 108 ГПК:

Ал. 1: Искове срещу юридически лица се предявяват пред съда, в чийто район се намира тяхното седалище. По спорове, възникнали от преки отношения с техни поделения или клонове, исковете могат да се предявяват и по тяхното местонахождение.

Ал. 2: Искове срещу държавата и държавни учреждения, включително поделения и клонове на последните, се предявяват пред съда, в чиито район е възникнало правоотношението, от което произтича спорът, освен в случаите на чл. 109 и чл. 110. Когато то е възникнало в чужбина, искът се предявява пред надлежния съд в София.

Едновременно с предложението за изменение на чл. 108 ГПК следва да се предвиди и законодателно изменение на чл. 119, ал. 2 ГПК: Вместо само "по местонахождение на недвижимия имот" да се посочи "в случаите на чл. 108, ал. 2 ГПК".

Мотиви за предлаганото изменение: В случай, че двете страни по правоотношението са договаряли или осъществявали дейност на територията на поделението и там се намират по-голяма част от доказателствата за установяване на обстоятелствата - предмет на доказване, е редно и житейски логично искът да се предяви по мястото на клона, респ. - по мястото на възникване на правоотношението. Такова законодателно изменение ще преодолее случаите на често релевиране на възражение за местна неподсъдност на делото, правено при искове срещу поделения на държавни учреждения, обусловено от обстоятелството, че не са самостоятелни разпоредители с бюджетни кредити и не притежават процесуална правосубектност.

Промени в чл. 113 ГПК

Сегашна редакция на чл. 113 ГПК: Искът на потребител може да се предяви и по неговия настоящ или постоянен адрес.

Предложение за законодателно изменение на чл. 113 ГПК:

Иск от или срещу потребител се предявява пред неговия постоянен или настоящ адрес, респ. седалище и адрес на управление на дейността или по местоизпълнение на услугата.

Едновременно с предложението за изменение на чл. 108 ГПК следва да се предвиди и законодателно изменение на чл. 119, ал. 2 ГПК: Вместо само "по местонахождение на недвижимия имот" да се посочи "в случаите на чл. 113 ГПК".

Мотиви за предлаганото изменение: Сегашната редакция на разпоредбата на чл. 113 ГПК обхваща само случаите на искове, предявени от потребители - физически лица. С предлаганото изменение разпоредбата ще намери приложение и по отношение на потребителите - юридически лица, каквито КЗ, ЗЕ и др. признават за потребители. Отделно, с предвиждането на задължителна подсъдност по постоянен адрес/седалище на потребителя или доставяне на потребителската услуга, би се гарантирало ограничаване на разходите на икономически по-слабия субект в спорното правоотношение - потребителят за водене на дела за защита на потребителски права. И тук важат изложените съображения, че доказателствените средства са съсредоточени по мястото на доставяне на услугата, което оправдава воденето на дела по местонахождението на доказателствата.

Промени в чл. 119, ал. 2 ГПК

Сегашна редакция на чл. 119, ал. 2 ГПК: Възражението за неподсъдност на делото по местонахождение на недвижимия имот може да се прави от страната и да се повдига служебно от съда до приключване на съдебното дирене в първа инстанция.

Предложение за законодателно изменение на чл. 119, ал. 2 ГПКВъзражението за неподсъдност на делото по чл. 108, ал. 2, чл. 109, чл. 113, ал. 115, ал. 2 и ал. 3 ГПК може да се прави от страната и да се повдига служебно от съда до приключване на съдебното дирене в първа инстанция.

Промени в Закона за енергетиката и Закона за водите

Предложения за законодателни изменения:

Закон за енергетиката – нова Глава 12А "Извънсъдебно разрешаване на спорове"

Потребителят на енергийни услуги може да предяви пред съд претенция за реализиране на свои права по отношение на доставчик на енергийна услуга само ако след депозирано писмено заявление до доставчика, същият не се е произнесъл в месечен срок или е оспорил претенцията. В противен случай преждевременно предявеният иск е недопустим.

Потребителят на енергийни услуги има право да иска от доставчика на енергийни услуги отписване на начислени суми за стойност на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ и на свързани с тях лихви за забава, такси и други парични задължения от водената на негово име партида, като направи възражение за изтекла погасителна давност на вземанията.

Възражението следва да бъде наведено с писмено заявление пред доставчика на енергийни услуги, който е длъжен да се произнесе по него в двумесечен срок от постъпването му, като отпише от партидата на потребителя погасените вземания и по този начин се откаже от претендирането им по съдебен или извънсъдебен ред или мотивирано откаже отписване на задълженията.

Потребителят на енергийни услуги може да предяви претенцията си за установяване недължимост на сумите пред съд само ако доставчикът на енергийни услуги не се произнесе по подаденото заявление в срока по ал. 2 или откаже да отпише задълженията. В противен случай преждевременно предявеният иск е недопустим.

Закон за водите – Глава 11а, нов Раздел VI – чл. 198ц

Потребителят на В и К услуги може да предяви пред съд претенция за реализиране на свои права по отношение на доставчик на В и К услуга само ако след депозирано писмено заявление до доставчика, същият не се е произнесъл в месечен срок или е оспорил претенцията. В противен случай преждевременно предявеният иск е недопустим.

Потребителят на В и К услуги има право да иска от оператора на В и К услуги отписване на начислени суми за стойност на В и К услуги и на свързани с тях лихви за забава, такси и други парични задължения от водената на негово име партида, като направи възражение за изтекла погасителна давност на вземанията.

Възражението следва да бъде наведено с писмено заявление пред оператора на В и К услуги, който е длъжен да се произнесе по него в двумесечен срок от постъпването му, като отпише от партидата на потребителя погасените вземания и по този начин се откаже от претендирането им по съдебен или извънсъдебен ред или мотивирано откаже отписване на задълженията.

Потребителят на В и К услуги може да предяви претенцията си за установяване недължимостта на сумите пред съд само ако операторът на В и К услуги не се произнесе по подаденото заявление в срока по ал. 2 или откаже да отпише задълженията. В противен случай преждевременно предявеният иск е недопустим.

Мотиви за предлаганите изменения: С предлаганото изменение в Закона за енергетика и Закона за водите ще се въведе нов вид рекламационна извънсъдебна процедура /сходна на тази, предвидена в чл.288, ал.11 КЗ /отм./, при която всеки потребител на енергийни услуги ще може да подаде  заявление до съответното дружество – доставчик на енергийни услуги, с което да се позове на изтекла погасителна давност за определени задължения с искане същите да бъдат заличени от неговата партида, с което и дружеството да се откаже от погасените по давност вземания и да не ги претендира за в бъдеще или да претендира свои вземания от доставчика. Доставчикът на енергийни услуги ще е задължен в двумесечен срок от заявлението да се произнесе по подаденото заявление, като, ако са налице предпоставките за това, да уважи същото (изцяло или частично). Ако съответното дружество – доставчик на енергийни услуги счита, че не са налице предпоставките за уважаване на молбата /изцяло или частично/, то следва да се произнесе с мотивиран отказ в същия срок. Само при наличието на отказ или липса на произнасяне от доставчика на енергийни услуги в определения законов срок, потребителят ще може да предяви иск в защита на правото, което претендира.

Предлаганата промяна ще е в изключителен интерес както за потребителите на енергийни услуги, така и за самите доставчици на услугата. Със същата ще се въведе възможност извънсъдебно да се установи наличието или липсата на правен спор за съществуването на определени вземания, най-често свързани с възражение за изтекла погасителна давност.

Потребителите ще могат извънсъдебно, без нуждата от извършването на никакви разноски, да се позоват на изтекла погасителна давност за свои задължения, като по този начин същите бъдат заличени от тяхната партида и съответно няма да бъдат претендирани повече от тях или да претендират вземане от доставчика, което той не оспорва. С предлаганата промяна ще се избегне нуждата на потребителите на енергийни услуги да завеждат граждански дела за установяване недължимостта на сумите или доказване на претендираното вземане, което е свързано с извършването на значителни разноски – заплащане на държавна такса, обикновено и на адвокатско възнаграждение. В допълнение, едно гражданско дело продължава обикновено продължително време (често и повече от една година), докато предлаганата извънсъдебна процедура ще е с продължителност максимум два месеца.

Промяната ще е в интерес и на дружествата – доставчици на енергийни услуги. С предвидената промяна потребителите ще са задължени да се позоват на претендирано вземане или изтекла погасителна давност първо извънсъдебно, като по този начин ще се избегне предявяването на искове срещу дружествата, които биват уважавани, съотв. дружествата биват осъждани да заплатят всички сторени по делото разноски. В резултат срещу дружествата биват издавани изпълнителни листа за присъдените в полза на потребителите съдебни разноски, въз основа на които се образуват множество изпълнителни дела, по които на дружествата се начисляват допълнителни разноски /за такси в изпълнителното производство, адвокатско възнаграждение/. С предвидената промяна на практика ще се предотврати завеждането на хиляди искови и изпълнителни  дела, по които доставчиците на енергийни услуги заплащат всички разноски, които общо са в много голям размер без на практика да е налице правен спор между страните, който да обосновава извършването на тези разноски.

Предложената промяна ще е в интерес и на правораздаването. Както вече бе посочено, броят на предявените отрицателни установителни искове срещу доставчиците на енергийни услуги е значителен и се увеличава непрекъснато. Особено голям е броят на делата, заведени от потребители срещу "Топлофикация София" ЕАД, които се разглеждат в Софийски районен съд. През 2015 г. в Софийски районен съд се наблюдава много сериозно увеличение на броя на новообразуваните граждански дела, поради което и с оглед перспектива предявените отрицателни установителни искове срещу доставчиците на енергийни услуги да се увеличават, е напълно възможно да се стигне до допълнително затрудняване функционирането на Софийски районен съд с оглед неговата свръхнатовареност и понастоящем, както и до допълнително забавяне на правораздаването. Следва да се посочи, че всяко гражданско дело е свързано с извършването на разноски, които обичайно многократно надвишават дължимата държавна такса и съответно се поемат от бюджета на съдебната власт (при освобождаване на ищците). С предлаганата промяна ще се намали броят на новообразуваните граждански дела и ще се предотврати възможността техният брой неограничено да нараства поне що се отнася до споровете с доставчиците на енергийни услуги. По този начин значително ще се разтоварят органите на съдебната власт, което ще спести много публични средства и ще доведе до повишаването на бързината и качеството на правосъдието.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
32
допълнение към 31
|
нерегистриран
10 юни 2017, 13:07
1
0
И да, тр още мн мерки. Процедура по медиация за ниския мат. инерес, рекламационни производства и т.н. вие одобрявате ли това, че се произнасяме по искове за 20 лв главница ведно с лихвата от 5 лв върху тая сума, които са допустими? Частични искове 5 лв от 500? Аз лично уважавам труда на всеко не деля хората по терит. признак. Напротив, извън Сф актовете са мотивирани и това е прекрасно. Реформата идва отвътре. А аз виждам само злоба.
31
|
нерегистриран
10 юни 2017, 12:43
6
0
Правят се опити за противипоставяне, които са тъпи. ФАКТ е, че в Сф е нечовешко. Който го отрича, е голям лицемер. Знаете ли, че има състави по 1000 висящност. Можете ли да,си го представите? Щели да се накърнят правата на страните. Дрън-дрън. Тук главно става дума за 213ките, където са затрахователи. Абсолютно верни са мотивите. Свидетелите или се викат от 500 км, или разпити по делегация. В.л. работят по документи без да са видели ПТП мястото. Колеги, това НЕ Е правосъдие. Това не е солидарност. Справедливо е да по място на ПТП. Като делбите- по мястото на имота. Няма как аргументорано да отричаме очевидното. Спокойно, няма чак толкова да ви се ви се увеличат постъпленията. Не може да се казва на черното бяло. Какъв е смисълът е един град да се гледат ПТП от цялата страна? Това положение прин обслужва едни др интереси, мо те са извън системата.
30
Комп
|
нерегистриран
08 юни 2017, 13:02
16
-2
Е , сега разбрахме ли защо сме в това положение българите . Лоши хора сме . Ако някой се спъне - вместо да му подадем ръка - ние сме смеем. Ако някой каже , че просто не издържа ...."абе я мри там гнидо". Няма солидарност , няма разумни решения , взаимопомощ .
За какви спорове София /провинция става въпрос . Нямам против да се помогне и на тези провинциални съдии , които са свръхнатоварени , да се отпуснат бройки и т.н.
За какво се спори при безспорни цифри ? Че трябва някой да получава по 70 дела на месец , а друг по 7 дела /За военен съд - няма и 1 дело /. Извинявайте , ама това и простотия.
29
Dread Knight
|
нерегистриран
08 юни 2017, 11:55
3
-5
До коментар [#28] от "bojanets":
Dread Knight, първо, пеналист съм и се гордея с това. Второ, никога в този форум не съм си позволил да обиждам никого, а ти го правиш, което говори само за едно - злобичка. Вой - както ти го наричаш - заради натовареността винаги е имало (и преди 10 години), а що се отнася до постъпленията, доколкото знам (не претендирам да съм добре запознат със статистиката) през последните години постъпленията на гражданските отделения се увеличават все повече. Има и нещо друго, постъпленията са си постъпления, но има натрупване от предходни години - когато не можеш да приключиш, включително да напишеш всичко, което ти идва през годината, то с всяка следваща година се зариваш все повече. Още веднъж ви питам - този, дето е дошъл от друг съд и са му дали състав с над 1000 висящи граждански дела, той мързеливец ли е, ревльо ли е или трябва да си трае. Отделен е въпросът, че тук трябва (може вече и да има такава) намеса на ръководството и преразпределение на делата на подобни състави. Но пак ви казвам - вие се опитвате да отречете очевадното, няма как СРС да не е свръхнатоварен, просто това е програмирано и когато някой се опита да измисли законов механизъм за някакво разтоварване, който впрочем намира подкрепата на много колеги извън София (хората искат да работят, затова са съдии, а не да се деквалифицират), се намират и такива, които говорят за софийски лекета. Никога не съм обиждал никого, защото не е от София, не ме обиждайте и вие мен, защото не съм леке. Подобни изрази създават у мен усещането за комплекси.
Направата на едно такова предложение, официално, от името на ВСС и софийски съдии, без вземането на становище от съдиите в страната, само по себе си е обида за последните, а ако наистина си пеналист, следва да си наясно с института на реторсията, известен в народните среди и като каквото повикало - това се обадило, или във физиката, като закон на Нютон - всяко действие има противодействие. И аз никога не си позволявам да обиждам, освен ако не съм сериозно провокиран или обиден преди това, което често се е случвало в този форум и по каквато причина бях спрял да използвам тук това име за 3-4 години. Просто сега отново е дошло време разделно и трябва да се казват нещата с истинските им имена, а това че на някой не му харесва, изобщо не ме касае. Изказал съм обосновано становище по част от предлаганите промени и цивилистите ще ме разберат, не очаквам и от теб, като пеналист, да го направиш, затова и няма смисъл двамата да влизаме в професионална дискусия. Незнайно защо, ти се опитваш да ме вкараш в друга такава, опъвайки струната на човечността и милосърдието - заради "огромната" натовареност на гражданските съдии в СРС, която както казах по-долу съм изпитал и аз на собствен гърб. И да - увеличават се постъпленията, но сега огромната част от делата за заповедни, а отделно от това Лалов се хвали, че е увеличил шата на съда с 40 бройки - та както ти казах и напреди - виж колко дела и то искови е имало преди на един съдия и колко са сега, преди да умуваш. Не съм имал предвид конкретни лица с определението си "софийски лекенца", защото не знам реално кои са, но пък те ще се разпознаят сами. Ти ако не си от тях, не виждам защо се засягаш... Айде със здраве!
28
bojanets
|
нерегистриран
08 юни 2017, 11:21
13
-2
Dread Knight, първо, пеналист съм и се гордея с това. Второ, никога в този форум не съм си позволил да обиждам никого, а ти го правиш, което говори само за едно - злобичка. Вой - както ти го наричаш - заради натовареността винаги е имало (и преди 10 години), а що се отнася до постъпленията, доколкото знам (не претендирам да съм добре запознат със статистиката) през последните години постъпленията на гражданските отделения се увеличават все повече. Има и нещо друго, постъпленията са си постъпления, но има натрупване от предходни години - когато не можеш да приключиш, включително да напишеш всичко, което ти идва през годината, то с всяка следваща година се зариваш все повече. Още веднъж ви питам - този, дето е дошъл от друг съд и са му дали състав с над 1000 висящи граждански дела, той мързеливец ли е, ревльо ли е или трябва да си трае. Отделен е въпросът, че тук трябва (може вече и да има такава) намеса на ръководството и преразпределение на делата на подобни състави. Но пак ви казвам - вие се опитвате да отречете очевадното, няма как СРС да не е свръхнатоварен, просто това е програмирано и когато някой се опита да измисли законов механизъм за някакво разтоварване, който впрочем намира подкрепата на много колеги извън София (хората искат да работят, затова са съдии, а не да се деквалифицират), се намират и такива, които говорят за софийски лекета. Никога не съм обиждал никого, защото не е от София, не ме обиждайте и вие мен, защото не съм леке. Подобни изрази създават у мен усещането за комплекси.
27
Dread Knight
|
нерегистриран
08 юни 2017, 10:56
7
-8
10 дни преди изборите за членове на ВСС, този ход на софийски съдии плюс всеизвестни ни членове на ВСС, без да се вземе становище от колегите в страната, изглежда странен, но дали не е провокиран и всъщност доста наивен?! Провокаторите ще постигнат целта си на техния гръб - консолидация на регионалния вот! Призовавам всички колеги от страната да гласуваме взаимно за кандидатите си и да не даваме нито един глас за софийските! Нямаме нужда от ново статукво "умни и красиви", мислещи единствено за себе си и групичките около тях, на мястото на компрометираното старо. Борбата трябва да е за промяна на КРБ и непостоянно действащ ВСС с 3-годишен мандат, без прокурори в него. И колкото се може по-скоро, за да бъде сменен този, който ще сме принудени от обстоятелствата да изберем. И за опитващите се да ми обяснят какво е да се гледат 1000 дела на година, пак ще кажа, че ми изтриха коментара, че когато аз съм гледал по над 1000 дела годишно, те още не са си били взели свидетелство за правоспособност...
26
наблюдател
|
нерегистриран
08 юни 2017, 10:30
3
-5
Идеята да се търси решение на проблема с натовареността е много добра. Но пак се работи "на парче" и прибързано. И не е ли време при решаването на такива важни въпроси да се вземе мнението и на колеги извън софийските съдилища.
25
Колеги,
|
нерегистриран
08 юни 2017, 10:19
6
-9
Много са се разбързали преди изборите за ВСС. Твърде е прозрачно, че Лозан и ко в навечерието на изборите се опитват да мобилизират софийските съдилища и да ги настроят против кандидатите за ВСС извън София. Интересен момент са подбрали за поставяне на тази тема. Замесълът е кристално ясен: трябват ни нови каменовци, калиновци, милки, капки и т.н., които да удържат статуквото, непроменено от години. Пълна каша в големите софийски съдилища, за да може никой да не се чувства спокоен и да върви далаверата на шепата кукловоди и кариерното израстване на няколко активиста на ССБ, съпрузите и семейните им приятели. Пак нищо няма да свършат, ама интрига да има.
24
************
|
нерегистриран
08 юни 2017, 10:15
0
-2
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
23
eee, няма такава наглост
|
нерегистриран
08 юни 2017, 10:08
5
-6
От предните 6 изборни члена на ВСС от съдийската квота, само две не бяха от софия. И да се говори че е време за интелигентни хора. софиянците бяха Калин К, Милка, Камен, Карагьозова и точно с техните имена се свързваха най-големите бъркочи.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно