Зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов:
Основното предизвикателство пред нас е антикорупционният закон
Основното предизвикателство пред нас е антикорупционният закон

Евгени Стоянов е зам.-министър на правосъдието. Преди да влезе в правителството е съдия в Административен съд София - град.

От 2005 до 2016 г. е прокурор - в Софийската районна прокуратура и Софийската градска прокуратура. Бил е командирован и в Специализираната прокуратура. 

Стоянов е доктор по право. От 2009 г. е хоноруван асистент в катедра „Публичноправни науки” към Юридическия факултет на УНСС по дисциплината „Административно право и административен процес”.

Г-н Стоянов, министърът на правосъдието Цецка Цачева обяви, че Министерството на правосъдието е внесло в Министерския съвет проект за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Правилно ли разбирам, че това са измененията, които през август миналата година бяха огласени от предишния екип на министерството?

Да. Проектът е изработен от работна група, в която са участвали съдии и прокурори и съдържа идеите на магистратите за подобряване на качеството и бързината на наказателния процес. 

Всъщност, измененията в НПК имат няколко основни цели. На първо място, ускоряване на съдебния процес при запазване на качественото провеждане на разследването. На второ място - да се гарантира ефективното правораздаване за корупционни престъпления по високите етажи на властта, чрез рационално използване на създадените специализирани съд и прокуратура.

На трето място - въвеждане на минималните стандарти за защита на жертвите от престъпления, регулирани с Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. 

Четвъртата основна цел на измененията е да се уреди възможността за незабавно привеждане в изпълнение на присъдите след постановяване на окончателен съдебен акт от касационната инстанция. ​На пето място те целят да се повиши ефективността на наказателните преследвания при паралелни разследвания, чрез въвеждане изискванията на Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно предотвратяване и уреждане на споровете за компетентност. 

И не на последно място - с тях се създава правна рамка за отправяне на преюдициални запитвания по наказателноправни въпроси, които се отнасят до тълкуването на разпоредби на правото на ЕС в областта на полицейското и съдебно сътрудничество или до валидността на тълкуването на акт на органите на ЕС в тази област.

Казвате да се гарантира ефективно правораздаване срещу корупцията по високите етажи на властта чрез рационално използване на специализираните съд и прокуратура. Т.е. и вие заставате зад идеята за промяна в подсъдността на т. нар. знакови дела за корупция, които от Софийския градски съд да отидат в Специализирания наказателен съд? Това предложение обаче беше подложено на остра критика. Магистрати, включително и Висшият съдебен съвет в становище, заявиха, че няма никакви сериозни аргументи за прехвърлянето на тези дела в спецсъда. Как обосновавате тази промяна?

Водещ е стремежът да се използва по-високата специализация и компетентност за разглеждане на дела с фактическа и правна сложност от Специализирания съд, респ. от Специализираната прокуратура. 

Възлагането и на делата за корупционни престъпления, за които към отговорност са привлечени народни представители, министри, председатели на държавни органи, създадени със закон или с постановление на Министерски съвет, ръководители и териториални началници в Агенция "Митници", управителите на Националния осигурителен институт, на Националната здравноосигурителна каса, изпълнителният директор и териториалните директори на Националната агенция по приходите, областните управители и заместниците им, магистратите, членовете на ВСС и инспекторите от Инспектората на ВСС, има за цел постигане на очакваните от обществото и от партньорите ни от Европейската комисия реални и трайни резултати в противодействието на корупцията по високите етажи на властта. Обезпечава се разглеждането на този вид наказателни производства от съд с национална компетентност по предвидения в НПК общ процесуален ред. Извън посочените престъпления, делата срещу лица, заемащи тези длъжности ще продължат да се разглеждат от СГС.

Надали може да се твърди, че точно съдиите в СГС нямат специализация да разглеждат дела от фактическа и правна сложност, та нали са го правили досега. Има обаче и друг чисто правен аргумент срещу подобна промяна и той е в Решение № 10 от 15 ноември 2011 г. на Конституционния съд, според което само специализация по правна материя, а не по категория лица, е в съответствие с изискванията на конституционната забрана за създаване на извънредни съдилища.

Искам да подчертая, че при предвидената промяна в подсъдността на т. нар. знакови дела за корупция от СГС към Специализирания наказателен съд водещ критерий е именно правната материя. Изброяват се определени престъпления от Наказателния кодекс - например чл. 201 - 205, чл. 212 - 212а, чл. 219 - 220, чл. 282 - 283а, чл. 301 - 307 НК и т. н. Едва на следващо място е посочено, че те следва да са извършени от определени лица - например народни представители, членове на Министерския съвет, управители на определен вид публични организации, областни управители и заместник областни управители, съдии, прокурори и следователи. Тоест водещ критерий е правната материя, а като спомагателен критерий е използван субективният. Изброяването на съставите от НК не се основава на произволен критерий. В систематичен аспект този каталог е плод на сериозен анализ и е израз на разбирането, че корупционните престъпления не се ограничават само и единствено до даването, респективно - получаването на подкуп. Корупционните престъпления обхващат в себе си редица състави от НК по т. нар. икономически и длъжностни престъпления. 

Очевидно дискусията по този въпрос тепърва ще се води с нова сила. Изтъквате като една от основните цели на промените в НПК ускоряването на съдебния процес. Кои от измененията ще го постигнат според Вас?

Едно от тях е въвеждането на задължителното открито разпоредително заседание. С разпоредителното заседание са предоставя възможност на всички страни в процеса да повдигнат въпроса за наличието на допуснати процесуални нарушения в досъдебното производство. Тук този въпрос се решава окончателно. След насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание страните не могат повече на това основание да правят възражения и да искат връщането му на прокурора.

Така се възпрепятства многократното връщане на делата в досъдебната фаза. Едновременно с това промените ще гарантират ролята на съда като независим арбитър при оценката на работата на органите на досъдебното производство по отношение спазването на правата на обвиняемия и неговия защитник, пострадалия и неговия повереник, както и относно необходимия обем доказателства. 

В проекта се урежда т. нар. ускоряване на наказателното производство. Това напомня жалбата за бавност в гражданския процес, в съответствие с изискванията на чл. 13 от КЗПЧОС. Това се отнася както за досъдебната, така и за съдебната му фаза. Разширява се кръгът на лицата, които могат да искат ускоряване на процеса. Не само обвиняемият и неговият защитник, но и пострадалият и ощетеното юридическо лице могат да го инициират. Съдът следва да прецени няколко обстоятелства - дали разследването или съдебното производство е забавено въз основа на обективни критерии и при наличие на такава констатация ще определя срок за извършване на действията. 

Освен това с промените се засяга и друг съществен проблем, свързан с бързината на съдебната фаза на наказателния процес - забавянето на изготвянето на мотивите към съдебния акт. Предвижда се изрично, че ако съдът е отложил изготвянето на мотивите, при прочитане на присъдата, в диспозитива той трябва да посочи в какъв срок ще ги изготви. 

Всички тези изменения са концентрирани в съдебната фаза на процеса. Ако говорим за бързина на производството, примерите с дела, които с месеци и дори с години са на досъдебна фаза, са не по-малко. Предвиждат ли се изменения в тази връзка? Самите прокурорите от години говорят за свръхформализма на процеса.    

Едно от измененията относно досъдебната фаза е, че се променя съдържанието на постановлението за образуване на наказателното производство. В акта за образуване на досъдебното производство няма да се посочва конкретно име на субект, а извършителят ще става известен от момента на привличането му като обвиняем. Това е гаранция за спазване на презумпцията за невиновност. Предотвратява се негативната последица от значително засягане на правата на лица, спрямо които се води наказателно производство. Предложената промяна е обоснована с наложилото се в теорията и практиката виждане, че наказателното производство следва да се образува с оглед факта на престъплението, а не с оглед факта на извършителя. 

Както споменах, има и мерки, свързани със срочността на изпълнение на присъдите. Предвижда се, че когато с решението се определя наказание лишаване от свобода, което не се отлага по реда на чл. 66 НК, или друго по-тежко наказание, касационната инстанция изпраща незабавно препис от решението на прокурора, участвал в съдебното заседание. Получилият препис прокурор може да разпореди привеждане на осъдения в съответния или най-близкия затвор, за което уведомява прокурора от първоинстанционната прокуратура. 

Във внесения в Министерския съвет проект отчетени ли са забележките, които вече бяха отправени към проекта - например да се предвиди възможност разпоредителното заседание да се провежда в един ден с първото по делото? Аргумент за тази идея е, че преобладаващата част от делата не са с фактическа и правна сложност, приключват за едно заседание. А така има риск делото да започне по същество с няколко месечно забавяне. Имаше и предложение разпоредителното заседание да се провежда само по мотивирано искане на страните, а да не е задължително, както е заложено в проекта.

Предвидено е в определени случаи след провеждане на разпоредителното заседание делото да се разгледа незабавно и без забавяне. Например ако са налице предпоставките за сключване на споразумение, или за провеждане на съкратено съдебно следствие, или за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Извън тези случаи, съдебното заседание се насрочва в едномесечен срок от разпоредителното заседание. Нашето предложение е в насока на това, че ако делото е образувано по обвинителен акт, следва да се насрочи разпоредително заседание. 

Кои са другите приоритети на Министерството на правосъдието по отношение на законодателството? Отново се говори за нова концепция за наказателната политика, която е подхващана от почти всички предишни екипи в министерството, но така и не беше доведена до край.  

Действително основен приоритет за министерството е наказателната политика. Предвидили сме изменения в действащия Наказателния кодекс, които не търпят отлагане. 

Основното предизвикателство пред Министерството на правосъдието в момента е т. нар. "Антикорупционен закон". По този законопроект е свикана работна група, която ще заседава в министерството. В спешен порядък следва да се провежда съдържателна дискусия и да се вземат предвид отделните предложения на участващите.

Какви са тези спешни промени в НК?

Промените в НК са свързани с необходимостта от приемане на мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на няколко акта на Европейския съюз.

Какви срокове си поставяте за антикорупционния закон? Премиерът Бойко Борисов обеща до края на годината да са изпълнени препоръките на Европейската комисия, а приемането на този закон е една от тях. 

Не бих искал да поставям конкретни срокове за приемане на т. нар. антикорупционен закон. Каквото зависи от Министерство на правосъдието и Министерския съвет, в спешен порядък ще бъде придвижено. След това Народното събрание ще решава. 

Свикана е работна група. В нея са поканени и включени съдии, прокурори, следователи, неправителствени организации и др. Форматът е максимално широк.  За нас това е приоритет и ние в Министерство на правосъдието работим усилено. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
11
Бай Иван
|
нерегистриран
20 юни 2017, 19:03
0
0
Всички тези изменения са концентрирани в съдебната фаза на процеса. Ако говорим за бързина на производството, примерите с дела, които с месеци и дори с години са на досъдебна фаза, са не по-малко. Предвиждат ли се изменения в тази връзка? Самите прокурорите от години говорят за свръхформализма на процеса.

Едно от измененията относно досъдебната фаза е, че се променя съдържанието на постановлението за образуване на наказателното производство. В акта за образуване на досъдебното производство няма да се посочва конкретно име на субект, а извършителят ще става известен от момента на привличането му като обвиняем.

..........Някой може ли да ми обясни как точно тази промяна
ще ускори досъдебното производство???
10
къде е антикорупционния закон?
|
нерегистриран
20 юни 2017, 11:31
0
-1
КАШМЕР едно:
С публикация от 1996г.разобличих , н-к ГРАО и дл. лица при общ Враца, че подписват и приподписват преводи на документи от и на чужд език,с което” отдела” загуби незаконосъобразно присвоена власт.над гражданите,а оттам и над фирмата на съпругата ми занимаваща се с преводаческа дейност,тъй като когато чиновника приподписва документ, е силен,и поставя условия – лично на мен са му дам назаем 1000ДМ .Вместо н-к Грао,с нох.д. №522/98г.РС Враца осъдиха мен на лишаване от свобода за престъпление по чл.148 ал.2 ,вр.чл.147 НК и 2516 лв.,нейм щети лично в полза на н-к Грао.Оставени в сила с внох.д. №358/99г.ОС Враца,и н.д. №50/2000г.ВКс,1 н.о..
КАШМЕР две: гл. прокурор прави искане 1377/08г. за възобновяване на нох.д. №522/98г.РС Враца на осн. чл.78 а НК,но първата страница на искането е подменена криминално за възобновяване на н.д. №50/2000г.ВКс,касационно оставил в сила присъдата
КАШМЕР три: 1..видно от писмо №2003-С-1 от 20.3.2003г.на председателя на ОС Враца Т.А. до мин. правосъдие инспектор Ш , нох.д. №522/98г.РС Враца е приключило пред първата и въззивната и КАСАЦИОННАТА инстанция към 1.02.2000г.,същото твърди с писмо до мен и инсп. Ш.
2.според писмо 307 от 6.6.2000г.ВКс,решението по н.д № 50/2000г.ВКс е произнесено от състава на 10 март 2000г.
3.според писмо на РС Враца №Н522/98 от 6.6.2000г. до РП Враца , за изпълнение присъда 245 от 9.7.99г. , нох.д. №522/98г.ВРС е влязла в сила на 10.5.2000г.
4. според писмо изх.№94-С-83/17 от 10.4.2017г. на мин.правосъдиепроизводството зам. министъра А. Т., нох.д. № 522/98г.РС Враца е приключило с окончателен съдебен акт по н.д. №258/08г.ВКС от 10.7.2008г.Такова "правосъдие" го няма в литературата,даже и в банановите републики?!
9
Wienerwald
|
нерегистриран
08 юни 2017, 16:27
5
-6
Зам.министърът е читав и начетен човек,културен и ерудиран юрист,автор е и на монографии.Не е добре да се викат в разискванията т.нар."неправителствени оргавнизации"-те разбират правата на човека като права на обвиняемия,респ. на подсъдимия.Трябва да се предвиди и санкция за съдии,които бавят писането на мотиви-сега има случаи-особено в СРС-писането на мотиви да отнема дори повече от половин година!През това време страните чакат да получат правосъдие.
8
x
|
нерегистриран
08 юни 2017, 15:07
5
0
Основното предизвикателство е да измайсторите такива изменения и допълнения на НПК,ГПК и АПК,че процесът да стане не толкова справедлив,колкото бърз!!!Справедливостта така и така ще се постигне с трите инстанции и двете по АПК и със състезателност на процеса.Но бързината,бързината е изключително важна.Едно дело като зацикли 7-8 години,отпиши го- губи се интерес,актуалност,справедливост,неизбежност на наказанието/"неотвратимост" е русизъм/,свидетели умират,други не си спомнят,вещи лица също мрат,новите трудно зацепват,нямат непосредствени впечатления.Така че БЪРЗИНАТА СИ Е ВАЖНА!!!
7
Съдия
|
нерегистриран
08 юни 2017, 13:04
7
0
Стъпка в правилната посока! Определено!
6
Тома Неверни
|
нерегистриран
08 юни 2017, 11:24
9
-2
Поредните недомислици, които няма да доведат до декларирания ефект, а единствено до нови "обвинения" към магистратите в мудност. Защо е необходимо "задължително" открито разпоредително заседание? При явни съществени нарушения то няма да ускори, а ще забави производството, особено при дело с много страни/подсъдими/, а както знаем обикновено точно тези дела са "значими". Друго- съда ще посочва срок за изготвяне на мотивите. Е това направо ще осигури светкавичен протест. Не е ясно дали съдията в посочения от него срок ще има възможност да отказва други дела, за да се "вмести" в срока или този срок е поредния "въпрос" към заека за шапката. Промяната в чл.368 и сл.НПК цели единствено да прехвърли отговорността от "господаря" на досъдебното производство на съда, който както знаем има винаги "грешна" представа за обективните причини. Никой не пита тези "законотворци" как се съчетава ролята на арбитър на съда със силното служебно начало в НПК, вкл. и при това задължително разпоредително заседание. Това ще рече все едно, един рефер на футболен мач да убеждава някой от футболистите да падне на терена, та да свири нарушение и ако не успее да го убеди, да свири нарушение затова, че не пада. Никой от тези "вносители" дори и не споменава за някаква лична отговорност за последиците от тези поредни мъдри промени, отново мотивирани с "изисквания на ЕС". Тя и поправката "Ванко-1" май беше с това мотивирана, а също и амнистията на тройната коалиция, ама нейсе и Вас ще Ви преживеем, народът ни има опит в това- нарича се овчедушие.
5
работещ
|
нерегистриран
08 юни 2017, 11:09
5
-2
До коментар [#1]
и от мен Браво
Имам и предложение - да отпаднат чл. 23 и чл. 25 от НК, а ако останат - приложението на 24 от НК в максимален размер да е задължително!
4
работещ
|
нерегистриран
08 юни 2017, 10:20
6
-1
До коментар [#3] от "Добри предложения. Дано се реализират.":
Защото има хора, които искат да се бавят делата, да изтичат давностни срокове, да влияят върху свидетели.
защото сме заринати с дела драги!Ако искаш ела на моето място!!!
3
Добри предложения. Дано се реализират.
|
нерегистриран
08 юни 2017, 09:29
9
-2
Защото има хора, които искат да се бавят делата, да изтичат давностни срокове, да влияят върху свидетели.
2
Адвокат
|
нерегистриран
08 юни 2017, 09:25
7
-2
Е сега стана интересно!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно