Калоян Топалов отговори на ВАдС:
Адвокатът има право на достъп само до делата на клиентите си, а не до всички
Противното тълкуване създава опасност от незаконна намеса в личния и семеен живот на гражданите, от накърняване на правото им на чест, достойнство и добро име, заявява председателят на СГС
Адвокатът има право на достъп само до делата на клиентите си, а не до всички

Правата на конкретния клиент, чиито интереси защитава адвокатът, и обемът на учредената му представителна власт обуславят и правото му на достъп до тези дела, по които клиентът му е страна и в рамките на овластяването, но не и достъп до всички дела, образувани в съда. Това заяви днес в становище, публикувано на сайта на Софийския градски съд, председателят му Калоян Топалов.

То е в отговор на огласеното чрез сайта на Висшия адвокатски съвет писмо от неговата председателка Ралица Негенцова, в което тя иска спешна среща с Топалов заради новите правила за достъп на адвокатите до делата в СГС. Според адвокатурата две изисквания в тях противоречат на Закона за адвокатурата и на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.

Калоян Топалов заявява, че вчера в съда е постъпило писмо, но то не е подписано от посочената като негов автор Негенцова и това "поставя въпроса за валидността на сезирането с него". "Съдържанието на писмото, както и последвалото му разгласяване и тълкуване по медиите поставя и въпроси относно изтъкнатата в него спешност и смисъла от провеждане на срещи за обсъждане на проблеми с представители на адвокатурата, с оглед предпочетения от тях, макар и непризнат от правото способ за защита на правата им, а именно чрез средствата на медиите. В съответствие с вече инициираната епистоларна форма на общуване чрез електронни средства, с настоящото становище излагаме позицията на съда по поставените в писмото въпроси", пише председателят на градския съд.

Той отговаря на председателката на ВАдС за посочените от нея като противоречащи на закона два текста от Правилата за административно обслужване на граждани и юридически лица в Софийския градски съд. Като първо уточнява, че те са били приети, защото са констатирани различни практики в отделните деловодства за различни действия на служителите в сходни случаи и целят да обезпечат предвидимост, равно третиране и по-добро обслужване.

Топалов се спира първо на т. 11 от правилата. Тя регламентира, че право на достъп до делата в СГС имат "адвокатите, за които е учредена представителна власт по отношение на страна по дело или общо пълномощно за представителство пред съд, или въз основа на акт на съда за назначаване на адвоката за особен представител/служебен защитник". Достъп до делото на адвокатите се предоставя след удостоверяване на самоличността им, качеството им и представителната им власт със съответните документи.

Председателят на СГС сочи, че тя възпроизвежда единствено правилата на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс за участниците в производствата и начините за представителството им пред съда. "Както процесуалните закони, така и утвърдените правила по никакъв начин не препятстват правото на защита на гражданите и юридическите лица, гарантирано им от чл. 134 от Конституцията на Република България. Тъкмо обратното. Правилата, в съответствие със законите, гарантират на тези граждани и юридически лица и техните представители, чиято представителна власт произтича от закона, упълномощаване или друг фактически състав, достъп до делата, като същевременно гарантират и правото им на неприкосновеност на личния живот и защита на личните им данни, които права също са признати от Конституцията и законите", пише в становището му.

В него се заявява, че подобно изискване не противоречи на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата, който, според Топалов, "урежда правата на адвоката, но само в случаите, в които упражнява професията си, т.е. в качеството му на защитник на правата на определено лице". "Именно правата на конкретния клиент, чиито интереси защитава адвокатът, и обемът на учредената му представителна власт обуславят и правото му на достъп до тези дела, по които клиентът му е страна и в рамките на овластяването, но не и достъп до всички дела, образувани в съда. Противното тълкуване е несъответно на установеното от самия Закон за адвокатурата съдържание на упражняването на адвокатската професия (чл. 24 ЗА), на правилата на процесуалните закони за представителство пред съд и създава опасност от незаконна намеса в личния и семеен живот на гражданите, от накърняване на правото им на чест, достойнство и добро име, тъй като факти относими към тези права са съдържат по делата", гласи становището на председателя на градския съд.

После Калоян Топалов се спира на другия проблемен, според адвокатурата, пункт от правилата - т. 12.8. С него се забранява заснемането и фотографирането на съдържащите се в делата документи.  

"Посоченото правило е съобразено с разпоредбите на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, обн. ДВ, бр. 66 от 18.08.2009 г. (ПАРОАВАС), чието действие е възстановено, считано от 13.06.2017 г., поради отмяната е решение на Върховния административен съд на действащия до този момент Правилник на администрацията в съдилищата. ПАРОАВАС урежда достъпа до информация по делата в следния обем - право на справки за движението на делата (чл. 86, ал. 5), запознаване с делата (чл. 87, ал. 1), получаване на копия (чл. 87, ал. 2), издаване на удостоверения, преписи и извлечения от приложените по 1000 София. бул. "Витоша'- № 2. тел. централа: /02/ 9219 88: факс /02/ 981 37 40: e-mail: adm.sgs@scc.bg делата книжа (чл. 87, ал. 3)", се сочи в становището.

В него се застъпва тезата, че в същия обем е уредено и правото на достъп в чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата, а именно - че адвокатите могат "да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения" в рамките на учредената им представителна власт. "Нещо повече, в чл. 88 ПАРОАВАС е предвидено заплащане на разходи за получаване на информация. Следователно заснемането и фотографирането от страни и адвокати не са предвидени способи за достъп до информация по делата в посочените заобикалят изискването за заплащане на държави способи - копия и препис, поради което и в тази част Правилата за административно обслужване са съответни на нормативната уредба", заключава Топалов. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
120
в Обобщение
|
нерегистриран
28 юни 2017, 23:05
0
-1
До коментар [#94] от "3тата поправка":

"Колегииии",въпросната заповед не е нито нормативен, нито административен акт, а вътрешно-ведомствен такъв. С тези правни познания наистина не ви трябва достъп до делата...

До коментар [#88] от "Veritatis simplex oratio est":
Точно така е.

Първо, защото Законът така предписва и е достатъчно ясен.
Второ, проверява ти се самоличността на входа на палатата.
Трето, деловодителката ти проверява адвокатската карта и чинно ти вписва данните в картона.
Четвърто, ако има злоупотреба (която не се презумира, понеже адвокатите по дефиниция не са някакви закононарушители и злоупотребители), се прави обратна проверка и се установява кой, какво и защо?
Пето, и най-важно: на адвокатите се дължи съдействие, е не обратното. По принцип.
Шесто, за изключенията си има нарочен/специален ред и регламент, там съм съгласен.

Изложената "логика" и "аргументация", и най-вече насоката на "разсъждения", във въпросните Правила е дълбоко невярна и погрешна принципно и съобразно основните начала на правото.

Лека нощ.

До коментар [#77] от "нерегистриран":
Ето какво пише Топлаов:"...смисъла от провеждане на срещи за обсъждане на проблеми с представители на адвокатурата, с оглед предпочетения от тях, макар и непризнат от правото способ за защита на правата им, а именно чрез средствата на медиите. В съответствие с вече инициираната епистоларна форма на общуване чрез електронни средства, с настоящото становище излагаме позицията на съда"
А това не е вярно. Защото висяхме 20 човека пред кабинета му и той ОТКАЗА да ни приеме. Изпрати пресаташето! на СГС и после секретарката си - едно момиче на 20-тина години, което каза, че не може сега да има среща, не може и да ни даде каквато и да е дата и час, а да си подадем една МОЛБИЧКА! Това е истината. Така че тази форма на комуникция не са я избрали адвокатите, а няКОЙ, който не пожела да се срещне и да чуе позицията на адвокатите.

До коментар [#74] от "Спиридон (фотограф) и ликтор":
Како Сийке, ама снимчицата на статийката е с вертикално излитане ... към ВКС. През стъпало и етаж.

Сега като толкоз много знае и е най-умен и красив на света, Негенцова на първо време да си уреди една среща на кафенце и бистра водичка с Георгиева от ВСС. Може и в ЦУМ пред журналисти, за да е публична и прозрачна. И кратко и ясно да я информира какви ги е натворил "нейния" Убавец /за който и тя е гласувала/ в СГС. Заедно с дамското си екипче, понеже е навирил гребена като петел сред курник.

После и по общия ред със сигналче от ВАдвС във ВСС.

И накрая Георгиева да вземе да го подбере, ама като баничарка директор на хлебозавод, в едната ръка с точилката, а в другата с дебелата книга на общия курс по ОТДП от 1-ви курс (когато младежът се е интересувал и вълнувал от други работи) и ... право през вратата и входа между лъвовете! Да се поканят всички медии, телевизии, CNN ... Live, и да видим ний тогиз дали друг път ще се инати като магаре на мост пред Адвокатурата! После ще има и Абв ... ЪьюЯ.

Не съм против Калоян Топалов. Напротив. Ако си извади поука от случилото /му/ се, може даже да е и за добре, че и да изкара втори мандат. Обаче, ако се заяде и не излезе от положение и започне "да запиня", а от ВАдвС "да напинят" нищо добро не го чака с дамския му екип, както някой се е изразил някой по-долу. На първо време да намери време да се срещне очи в очи с Негенцова и хората които са го чакали на празна ясла, понеже това е отвратителен сталинистки и бюрократичен стил. После, да намери елегантен начин да си отмени вътрешно-ведомствения акт с който е погазил не само ЗА, ами и Конституцията, навлизайки в чужда правна сфера. Тихо и кротко. При това се е озъбил на адвокатите. Ако беше другаде "можеше и да мине метър", макар че това което се е случило е меко казано безобразие. Не му е никак работа да "урежда" адвокатската дейност. Има си Конституция и ЗА. Така че, топката е в него.

Всеки е грешал, на кой не са му отменяни СА, кой не е пропускал нещо си. Елегентно и с финес. Въпросът е дали ще се поучи от грешката си, понеже глупавият се учи от собствените грешки, а умния от грешките на другите. Даже мисля, че Георгиева няма да е лошо настроена, понеже след "епохата на Каките" има доста толеранс и трябва да има такъв. Пък току-виж се случили и тръгнали нещата в правилната посока. Надменността и суетата са изяли не една "глава".

Айде Лека нощ.
119
************************
|
нерегистриран
23 юни 2017, 21:24
3
-1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
118
Остап
|
нерегистриран
22 юни 2017, 17:28
7
-1
До коментар [#103] от "Грант от УСАИД?":

Къде са наистина? Кой ще даде грант за лобиране за адвокатурата? УСАИД?

Колеги, дайте да наемем ПР, например Ивет, да правиме всеки ден пърформанси, рояли и пр. пред прозореца на преЦедателя и ледът ще се пропука, г-да съдебни заседатели!
117
|
нерегистриран
22 юни 2017, 12:59
8
-1
До коментар [#92] от "Xxx":
Чета и не знам да се смея ли или да плача.
Всички хули са от адвокати, 90% от които 1 искова молба не могат да напишат като хората, но пък могат да оценят всеки съдия, вкл. и Топалов.
Омръзнало ми е по 5 пъти да давам указания и то само защото „лошите” съдии от СГС се отнасят с такова снизхождение към адвокатите, че все отменят предварителните определения, за да се даде последна възможност да си отстранят нередностите.
Но иначе доколкото разбирам от коментарите ние сме некадърни и мразим адвокатите. Да не говорим, че новия ГПК явно не без основание приравнява адвокатите на олигофрени и задължава съда да дава какви ли не указания, вкл. и за факти и обстоятелства, за които не сочат доказателства. Но понеже това улеснява адвокатите, никой не се обижда. Виж друго си е да ти резнат достъпа до чужди дела, по които можеш да събереш дадена информация или да вземеш клиент на колега, или пък да провериш произнасяне на съдията и да кажеш на страната дали да тича до деловодството, за да се уведоми или да се крие от призовкаря.
Това обаче си е друго нещо - важно е алъш вериша да върви, пък правото какво ви интересува, нали има съд за тази работа.

В това становище (очевидно писано от съдия) се съдържат няколко неверни и манипулативни твърдения:
1. Не е вярно, че 90% от адвокатите не знаят как да си пишат исковите молби. Това лесно може да се докаже, като се установи по колко от делата съдът оставя исковите молби без движение.
Действително има и такива адвокати. Но процентът е меко казано силно завишен и неверен.По мои наблюдения некадърните адвокати са около 20-30%.
2. По 5 пъти трябвало да дава указания - първо, аз в практиката си никога не съм виждал съдия да дава по 5 пъти указания на ищеца. Виждал съм мааааксимум 2 пъти. След това - връщане на ИМ и край.
Второ - ако някой съдия наистина указва на една страна по 5 пъти, значи той сериозно нарушава принципа на равнопоставеност на страните и диспозитивното начало. От къде на къде станата, на която се указва, се ползва с такъв комфорт? Съвсем логично е другата страна да заподозре пристрастност у съдията, който реално помага на тази страна, без да има това право. И не ми се оправдавайте с ГПК, никъде в ГПК не пише, че трябвало да се указва на страните по 5 пъти. Ако някой съдия си дописва закона, това вече е друга приказка. Не че не се случва много често.
Трето - напълно е възможно указанията да са толкова неразбираеми, че страната да се чуди какво иска от нея съдът. Изисква се средно ниво на интелигентност, за да формулираш указанията си по такъв начин, че да бъдеш разбран нееднозначно. Възможно е пишещият да не умее да дава разнираеми за другата страна (а не само за него самия) указания и това да е проблемът.
3. Изразът "ГПК явно без основания приравнява адвокатите на олигофрени" говори сам за себе си. За пишещия съдия всички адвокати (или поне 90%) са олигофрени. Което пък значи, че пишещият е гений, разбира се. Това изказване вече излиза извън сферата на правото и навлиза в областта на медицината и по-точно - на психиатрията. Опасявам се, че голяма част от съдиите страдат от различни психични заболявания - което не е срамно, предвид действително на голямото напрежение и отговорност, на които са подложени. Но аз съм на мнение, че тази професия не е за всеки. Ако не можеш да издържаш на напрежението, ако не притежаваш нужната личностова стабилност, по-добре да не се захващаш с нея. Защото това е много отговорна професия, която решава човешки съдби, и оставя трайни следи в живота на много хора. Опасявам се, че малцина съдии осъзнават огромната отговорност, която лежи на плещите им. Малцина са виждали как едно неправилно осъдително решение води след себе си лична трагедия на загубилия. Примери могат да се посочат много. И ако сте нервни по характер и/или с мания за величие, Вашето място не е в съдебната система, а на място, където няма да се налага да работите с хора и да поемате отговорност за постъпките си. Където няма да крещите на адвоката, само защото си върщи работата и прави всякакви възражения с цел да упражни от името на доверителя си конституционно гарантираното му право на защита.
Защото това е основният проблем на съдебната система - липсата на отговорност за собствените актове. И да, правото ме интересува, но за съжаление аз лично често се натъквам на такива неща в съдебните актове, които явно противоречат на елементарни правила на формалната логика. Или са явно пристрастни и несправедливи. Или явно са в противоречие с процесуалния закон. Виждал съм как въпросният г-н Председател на СГС самоволно поправя ОФГ на първата инстанция, въпреки че това не му влиза в компетентността. И знаете ли каква е логиката на въззивния съдия? Необжалваемост на решението. Над мен е само Господ, както беше се изразил един бивш главен прокурор. Точно този начин на мислене води до 10% доверие в съдебната система сред хората в обществото. И наблюдавам, че тенденцията за спад в качеството на съдебните актове е все по-сериозна и необратима.
Разбира се, има много честни, свестни и интелигентни съдии, на които шапка им свалям. Но, уви, за съжаление те стават все по-малко. И по мое лично мнение (извинете, че упражнявам конституционното си право на мнеение), такива съдии стават все по-малко.
116
Бас ловя пред НИП-а,
|
нерегистриран
21 юни 2017, 23:43
9
-3
До коментар [#80] от "Калояне мисли му като трябва да станеш адвокат":
То бива наглост и ако това е реформа аз съм за цацата
че нито Топалов, нито мадамите около него /както някой ги "квалифицира"/, не е чел ЗА. Те са се родили съдии.

Вярно, за да се запознаеш с цялата нормативна уредба ще ти трябват 10 живота на орел, ама Ignorantia juris non excusat. Но, не дай Боже да му се наложи!
114
До112
|
нерегистриран
21 юни 2017, 23:08
3
-7
Ще видиш, точно от там ще видим. Ха ха
113
|
нерегистриран
21 юни 2017, 23:06
4
-8
Ама това адвокатите много тъпи, прости и злобни същества, да пази Господ тези да ти потрябват. Като чета коментарите и се чудя на каква седянка съм
112
112
|
нерегистриран
21 юни 2017, 23:05
6
-3
До коментар [#111] от "До 108":
Аз не съм съгласен за мителшпила. Много добре се справя, даде голяма свобода на дамата, придвижва пешките без много раздалечаване, освобождава си поле за действие на офицерите и измежду тази класика ще разберете и тактиката без нито един грешен ход, ама ще трябва и акъл, освен основни познания в шахмата
Поживьом увидим, а?! Както казва гросмайстора Карпов.

111
До 108
|
нерегистриран
21 юни 2017, 23:02
3
-4
Аз не съм съгласен за мителшпила. Много добре се справя, даде голяма свобода на дамата, придвижва пешките без много раздалечаване, освобождава си поле за действие на офицерите и измежду тази класика ще разберете и тактиката без нито един грешен ход, ама ще трябва и акъл, освен основни познания в шахмата
110
**************
|
нерегистриран
21 юни 2017, 23:01
5
-3
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно