След решение на Голямата камара на съда в Страсбург
Главният прокурор поиска ВКС да преразгледа скорошно тълкувателно решение
Нова практика на ЕСПЧ допуска в определени случаи да се носи административнонаказателната и наказателната отговорност
Главният прокурор поиска ВКС да преразгледа скорошно тълкувателно решение

Фактори, които позволяват осъществяване и на двата вида отговорност*

 

Близост по същество на двете производства:

  преследват ли допълващи се цели различните производства и засягат ли по този начин различни аспекти на общественоопасното деяние;

  предвидим резултат по закон, а и на практика ли е едновременното съществуване на административно и на наказателното производство като последица от извършването на съответното деяние (idem);

-   избягва ли се възможността за дублиране при събирането и оценката на доказателствата, най - вече чрез адекватно сътрудничество между различните компетентни органи, така че установените факти от първото производство да могат да се използват и във второто;

-   взета ли е предвид наложената санкция в производството, което първо е станало окончателно в последващото производство, така че да се предотврати рискът засегнатото лице да поеме прекомерна тежест; и има ли установен механизъм, който гарантира, че общият размер на наложените наказания е пропорционален.

Свързаност във времето на двете производства:

-  връзка във времето не означава, че двете производства следва да бъдат проведени едновременно от началото до края и предоставя правото на държавите да избират дали производствата да се провеждат последователно, в случаи когато това е необходимо с цел ефективност и правилно правораздаване, поради преследване на различни обществени цели, заради които жалбоподателят не е понесъл непропорционална тежест;

-  при всички случаи връзка във времето винаги трябва да присъства;

-  връзката във времето трябва да е достатъчно кратка, за да бъде защитено лицето и да не бъде подлагано на несигурност и забавяне, както и да му се осигури защита от прекалено дълги производства.

 

*Изведени от решението на Голямата камара на ЕСПЧ в искането на главния прокурор

Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) да преразгледа тълкувателното си решение за конкуренцията между административнонаказателната и наказателната отговорност, заради ново виждане на Голямата камара на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Такова искане е отправил главният прокурор Сотир Цацаров до върховните съдии.

В него той поставя въпроса дали не трябва да се прецизира и допълни с нови критерии становището на ВКС за това как да се постъпва, когато административнонаказателното производство е приключило преди наказателното. Искането му идва година и половина след като ОСНК на ВКС излезе с тълкувателно решение по въпроса, основано на практика на съда в Страсбург за спазването на принципа ne bis in idem в подобни хипотези. На 15 ноември 2016 г. обаче Голямата камара на ЕСПЧ излиза с решение (по делото "А и Б срещу Норвегия"), по което приема по-балансиран подход, който е основният мотив Цацаров да иска ревизиране и на практиката у нас.

В тълкувателното си решение от 22 декември 2015 г. ВКС най-общо прие, че, за да се избегне двойно наказване за едно и също деяние, за което вече е приключило административнонаказателно производство, а след това е започнало наказателно, второто трябва да бъде прекратено. Ако е възможно, след това административнонаказателното производство да бъде възобновено, постановените по него актове да бъдат отменени, а след това да бъде възобновено наказателното. Ако обаче първото производство не може да бъде възобновено, всичко приключва с отмяна на постановените по наказателното съдебни актове и прекратяването му.

"Деецът не следва да носи едновременно наказателна и административнонаказателна отговорност в случаите, когато с извършеното от него деяние са нарушени едновременно наказателна и административно-наказателна норма с различни обекти на защита", прие ВКС преди година и половина.

И посочи в тълкувателното си решение, че подходът във всеки случай трябва да е индивидуален и трябва да се следват т. нар. критерии Енгел за наказателния характер на обвинението по дадено дело. По тях може да се установи дали проведеното първо административнонаказателно производство ще е пречка впоследствие да бъде търсена наказателна отговорност за същото деяние от същото лице, защото има наказателен характер и ще се стигне до нарушение на принципа nе bis in idem.

Преди да се позове на новото решение на Голямата камара на ЕСПЧ главният прокурор сочи, че след излизането на Тълкувателно решение № 3/2015 г. на ОСНК на ВКС практиката в преобладаваща част от хипотезите на конкуренция между двата вида отговорности дава превес на административнонаказателните санкции и изключва наказателната отговорност. "Макар и редки, противоречията в съдебната практика не са преодолени изцяло, особено в хипотезите на конкуренция между дисциплинарна отговорност за нарушение по чл. 100 ЗИНЗС и наказателната отговорност, предвидена за престъпления по НК", пише Цацаров.

Тогава се спира на решението на Голямата камара на съда в Страсбург по делото "А и Б срещу Норвегия". В него тя приема, че няма основание да се отклони от решението си да избере критериите Енгел като водещ тест за определяне на това дали едно производство е наказателно по смисъла на чл. 4 от Протокол № 7. "Но едновременно с това уточнява, че е "налице явна необходимост от балансиран подход относно начина, по който принципът се прилага при производства, съчетаващи административни и наказателни санкции", пише Цацаров. И цитира решението, в което се казва, че след това по делото Zolotukhin v. Russia "налагането на различни санкции от различни органи по отношение на едно и също деяние е прието от Съда за допустимо до известна степен съгласно чл. 4 от Протокол № 7, независимо от съществуването на окончателно решение". "Съдът подчертава още, че "съдебната практика на паралелни или двойни производства, започнала с делата R. Т. v. Switzerlad и Nilsson v. Sweden и продължаваща в Nykanen и поредица други дела, дава насоки как да се постигне справедлив баланс между спазването на интересите на индивида, защитени от nе bis in idem принципа, от една страна, и съобразяване с особения обществен интерес да се предприеме пропорционален регулаторен подход в съответната област, от друга", се сочи още в искането на Сотир Цацаров.

Главният прокурор изтъква пред ВКС, че съдът в Страсбург е приел, че дадено правно укоримо поведение може да се санкционира едновременно чрез средствата на административното право и процес и чрез средствата на наказателната санкция, като изискването е двете производства да са достатъчно близки по същество, а и във времето (кои са факторите, изведени от ЕСПЧ - виж в карето).

"Според Съда няма нищо укорително в това да се противодейства на едно противоправно поведение по един цялостен начин със средствата както на административното, така и на наказателното право и процес, и въпреки различните наказания, наложени от два отделни органа в различни производства /административно и наказателно/, при наличие на достатъчно тясна връзка между тях, както по същество, така и във времето, те могат да бъдат разглеждани като част от една цялостна система от наказания за извършеното правонарушение", пише главният прокурор. В искането си до ВКС той изтъква обвързващата сила на постановките в решението на Голямата камара на ЕСПЧ и това, че те са задължителни за всички държави - страни по Европейската конвенцията за правата на човека и основните свободи.

Цацаров сочи, че тълкуването на ВКС се различава от решението по делото "А и Б срещу Норвегия". "Липсата на достатъчно гаранции за постигане на справедлив резултат заради "изключването" на наказателната отговорност от административната, поради стеснителното тълкуване на критериите Енгел и на практиката на ЕСПЧ по приложението на чл. 4 § 1 от Протокол № 7, предпоставя неправилно приложение на материалния закон", пише той. И допълва, че нуждата от прецизиране на допълнителни критерии за преценка дали е нарушена забраната за двойна наказуемост (каквито са въведени с Решението "А и Б срещу Норвегия") е належаща. Освен това главният прокурор сочи, че наложилата се след тълкувателното решение съдебна практика противоречи на основните принципи в българското наказателно право за приоритет на наказателната отговорност пред административната и "създава обществено неприемлива възможност деяния, които представляват престъпления да се наказват с административно наказание или дори да останат несанкционирани".

Нещо повече, според него механизмите за индивидуализация на наказанието (чл. 35, ал. 3 НК, чл. 47, ал.1 НК, чл. 54 НК, чл. 55 НК и чл. 59, ал. 4 НК), както и предвидените за конкретните престъпни състави относително определени, алтернативни и кумулативни санкции, в достатъчна степен дават възможност на съда да се съобрази и с вече наложената такава в административнонаказателното производство.

"Изискването за индивидуализация на наказанието е изискване за съблюдаване на мярата на използваната принуда, за да се предотврати рискът засегнатото лице да поеме прекомерна тежест и да се гарантира пропорционалността на общия размер на наложените наказания", пише Сотир Цацаров. И заявява, че подходът, който използва ВКС, когато компенсира с намаляване на наказанието прекомерната продължителност на производството следва да бъде приложен и в хипотезите на осъществяване на наказателна отговорност след налагането на административна санкция.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
21
|
нерегистриран
01 август 2017, 17:05
1
0
До коментар [#20] от "Масон 33-та степен от Панаира":
Или ти - тях, или те - теб! Това не го ли проумяваш, Цацароff?

Цялата ти прикриваТура е като швейцарско сирене. АПБ на ясла от ФАБ?!?!?!

Бих те нарекъл "дебил", но ще ти го спестя. Вместо това, ще ти кажа, на теб и на всички дето са драскали под статията политически речи, нямащи нищо общо с повдигнатите сериозни въпроси, ЧЕ ТОВА ТРЯБВА ДА Е САЙТ НА ЮРИДИЧЕСКА ТЕМАТИКА, а не е трибуна на съмнителни политикани, дето се чудят по цял ден каква простотия да напишат и които хал хабер си нямат от право. Разбра ли, умнико, или пак да ти го напиша! Пиши си в биволь или в дневник и престани да спамиш глупости от площада
20
Масон 33-та степен от Панаира
|
нерегистриран
12 юли 2017, 13:40
3
-2
Или ти - тях, или те - теб! Това не го ли проумяваш, Цацароff?

Цялата ти прикриваТура е като швейцарско сирене. АПБ на ясла от ФАБ?!?!?!
19
В крак с времето! Така, така.
|
нерегистриран
12 юли 2017, 13:36
6
-1
"Да не оставяме Сорос да се смее последен" и "99 процента от унгарците са против нелегалната миграция", гласят надписите върху тях. Върху някои от тях пък са се появили надраскани обиди срещу евреите. Припомняме, че 86-годишният унгарски евреин Сорос емигрира в САЩ през Втората световна война. Орбан обеща по-строг контрол върху НПО-та като тези на Сорос Унгария ще предприеме действия за по-строг контрол върху неправителствени организации като тези, финансирани от американския милиардер ... от Ленгли.


Адвокатът му коментира, че случващото се връща към най-тъмните страници от историята на Европа. Еврейски организации пък протестираха срещу антисемитския характер на кампанията. На това унгарският премиер Виктор Орбан отвърна, че негов дълг е да защити унгарците, сред които и 100 000-та еврейска общност, от бежанската криза. Каква беше ролята на Джордж Сорос на Балканите? Наричат ги "соросоиди" и платени агенти на чужди интереси. Защо името на известния филантроп от унгарски произход се произнася с огромна омраза.

Известно е, че Будапеща обвинява милиардера за мигрантската криза. Заради това правителството приложи мерки срещу НПО-та и университета му в страната. Израел също осъди дейността на Сорос, малко преди визитата на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Унгария.

ps. Цацаров първо да си подреже овошките от АПБ, които са вече на марсианско финансиране.18
Ха ха ха
|
нерегистриран
11 юли 2017, 17:58
8
-4
Голямата камора - ВКП.
17
|
нерегистриран
11 юли 2017, 15:53
15
0
То хубаво, ама като гледам критериите за допустимост, те много много не излизат по нашето право. При нас проблемът е с избързалото административно производство - като как съдът ще ползва доказаното пред АНО?
16
zdravka.kalaydjieva
|
нерегистриран
11 юли 2017, 15:44
10
-3

Колеги,

Доживяхме!
25 години след ратификацията на ЕКПЧ главният прокурор на РБ официално се позова на практиката на Съда в Страсбург... Право или криво.
15
Мастит Масон 33-та степен ... от Панаира
|
нерегистриран
11 юли 2017, 14:53
13
-4
Голямата камара ... и ВКС слуша и изпълнява!
14
о.р. ген. от запаса
|
нерегистриран
11 юли 2017, 14:50
12
-5
До коментар [#13] от "Спиридон (фотограф) и ликтор":
Снимчицата е трепач. Здрав дух в здраво тяло.
След 11 септември идва Коледата. Винаги.
13
Спиридон (фотограф) и ликтор
|
нерегистриран
11 юли 2017, 14:49
14
-4
Снимчицата е трепач. Здрав дух в здраво тяло.
12
|
нерегистриран
11 юли 2017, 14:49
18
-6
И защо триете, че Цацаров се прави чат-пат на главен прокурор, докато работи за КОЙ?!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно