След решение на Голямата камара на съда в Страсбург
Главният прокурор поиска ВКС да преразгледа скорошно тълкувателно решение
Нова практика на ЕСПЧ допуска в определени случаи да се носи административнонаказателната и наказателната отговорност
Главният прокурор поиска ВКС да преразгледа скорошно тълкувателно решение

Фактори, които позволяват осъществяване и на двата вида отговорност*

 

Близост по същество на двете производства:

  преследват ли допълващи се цели различните производства и засягат ли по този начин различни аспекти на общественоопасното деяние;

  предвидим резултат по закон, а и на практика ли е едновременното съществуване на административно и на наказателното производство като последица от извършването на съответното деяние (idem);

-   избягва ли се възможността за дублиране при събирането и оценката на доказателствата, най - вече чрез адекватно сътрудничество между различните компетентни органи, така че установените факти от първото производство да могат да се използват и във второто;

-   взета ли е предвид наложената санкция в производството, което първо е станало окончателно в последващото производство, така че да се предотврати рискът засегнатото лице да поеме прекомерна тежест; и има ли установен механизъм, който гарантира, че общият размер на наложените наказания е пропорционален.

Свързаност във времето на двете производства:

-  връзка във времето не означава, че двете производства следва да бъдат проведени едновременно от началото до края и предоставя правото на държавите да избират дали производствата да се провеждат последователно, в случаи когато това е необходимо с цел ефективност и правилно правораздаване, поради преследване на различни обществени цели, заради които жалбоподателят не е понесъл непропорционална тежест;

-  при всички случаи връзка във времето винаги трябва да присъства;

-  връзката във времето трябва да е достатъчно кратка, за да бъде защитено лицето и да не бъде подлагано на несигурност и забавяне, както и да му се осигури защита от прекалено дълги производства.

 

*Изведени от решението на Голямата камара на ЕСПЧ в искането на главния прокурор

Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) да преразгледа тълкувателното си решение за конкуренцията между административнонаказателната и наказателната отговорност, заради ново виждане на Голямата камара на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Такова искане е отправил главният прокурор Сотир Цацаров до върховните съдии.

В него той поставя въпроса дали не трябва да се прецизира и допълни с нови критерии становището на ВКС за това как да се постъпва, когато административнонаказателното производство е приключило преди наказателното. Искането му идва година и половина след като ОСНК на ВКС излезе с тълкувателно решение по въпроса, основано на практика на съда в Страсбург за спазването на принципа ne bis in idem в подобни хипотези. На 15 ноември 2016 г. обаче Голямата камара на ЕСПЧ излиза с решение (по делото "А и Б срещу Норвегия"), по което приема по-балансиран подход, който е основният мотив Цацаров да иска ревизиране и на практиката у нас.

В тълкувателното си решение от 22 декември 2015 г. ВКС най-общо прие, че, за да се избегне двойно наказване за едно и също деяние, за което вече е приключило административнонаказателно производство, а след това е започнало наказателно, второто трябва да бъде прекратено. Ако е възможно, след това административнонаказателното производство да бъде възобновено, постановените по него актове да бъдат отменени, а след това да бъде възобновено наказателното. Ако обаче първото производство не може да бъде възобновено, всичко приключва с отмяна на постановените по наказателното съдебни актове и прекратяването му.

"Деецът не следва да носи едновременно наказателна и административнонаказателна отговорност в случаите, когато с извършеното от него деяние са нарушени едновременно наказателна и административно-наказателна норма с различни обекти на защита", прие ВКС преди година и половина.

И посочи в тълкувателното си решение, че подходът във всеки случай трябва да е индивидуален и трябва да се следват т. нар. критерии Енгел за наказателния характер на обвинението по дадено дело. По тях може да се установи дали проведеното първо административнонаказателно производство ще е пречка впоследствие да бъде търсена наказателна отговорност за същото деяние от същото лице, защото има наказателен характер и ще се стигне до нарушение на принципа nе bis in idem.

Преди да се позове на новото решение на Голямата камара на ЕСПЧ главният прокурор сочи, че след излизането на Тълкувателно решение № 3/2015 г. на ОСНК на ВКС практиката в преобладаваща част от хипотезите на конкуренция между двата вида отговорности дава превес на административнонаказателните санкции и изключва наказателната отговорност. "Макар и редки, противоречията в съдебната практика не са преодолени изцяло, особено в хипотезите на конкуренция между дисциплинарна отговорност за нарушение по чл. 100 ЗИНЗС и наказателната отговорност, предвидена за престъпления по НК", пише Цацаров.

Тогава се спира на решението на Голямата камара на съда в Страсбург по делото "А и Б срещу Норвегия". В него тя приема, че няма основание да се отклони от решението си да избере критериите Енгел като водещ тест за определяне на това дали едно производство е наказателно по смисъла на чл. 4 от Протокол № 7. "Но едновременно с това уточнява, че е "налице явна необходимост от балансиран подход относно начина, по който принципът се прилага при производства, съчетаващи административни и наказателни санкции", пише Цацаров. И цитира решението, в което се казва, че след това по делото Zolotukhin v. Russia "налагането на различни санкции от различни органи по отношение на едно и също деяние е прието от Съда за допустимо до известна степен съгласно чл. 4 от Протокол № 7, независимо от съществуването на окончателно решение". "Съдът подчертава още, че "съдебната практика на паралелни или двойни производства, започнала с делата R. Т. v. Switzerlad и Nilsson v. Sweden и продължаваща в Nykanen и поредица други дела, дава насоки как да се постигне справедлив баланс между спазването на интересите на индивида, защитени от nе bis in idem принципа, от една страна, и съобразяване с особения обществен интерес да се предприеме пропорционален регулаторен подход в съответната област, от друга", се сочи още в искането на Сотир Цацаров.

Главният прокурор изтъква пред ВКС, че съдът в Страсбург е приел, че дадено правно укоримо поведение може да се санкционира едновременно чрез средствата на административното право и процес и чрез средствата на наказателната санкция, като изискването е двете производства да са достатъчно близки по същество, а и във времето (кои са факторите, изведени от ЕСПЧ - виж в карето).

"Според Съда няма нищо укорително в това да се противодейства на едно противоправно поведение по един цялостен начин със средствата както на административното, така и на наказателното право и процес, и въпреки различните наказания, наложени от два отделни органа в различни производства /административно и наказателно/, при наличие на достатъчно тясна връзка между тях, както по същество, така и във времето, те могат да бъдат разглеждани като част от една цялостна система от наказания за извършеното правонарушение", пише главният прокурор. В искането си до ВКС той изтъква обвързващата сила на постановките в решението на Голямата камара на ЕСПЧ и това, че те са задължителни за всички държави - страни по Европейската конвенцията за правата на човека и основните свободи.

Цацаров сочи, че тълкуването на ВКС се различава от решението по делото "А и Б срещу Норвегия". "Липсата на достатъчно гаранции за постигане на справедлив резултат заради "изключването" на наказателната отговорност от административната, поради стеснителното тълкуване на критериите Енгел и на практиката на ЕСПЧ по приложението на чл. 4 § 1 от Протокол № 7, предпоставя неправилно приложение на материалния закон", пише той. И допълва, че нуждата от прецизиране на допълнителни критерии за преценка дали е нарушена забраната за двойна наказуемост (каквито са въведени с Решението "А и Б срещу Норвегия") е належаща. Освен това главният прокурор сочи, че наложилата се след тълкувателното решение съдебна практика противоречи на основните принципи в българското наказателно право за приоритет на наказателната отговорност пред административната и "създава обществено неприемлива възможност деяния, които представляват престъпления да се наказват с административно наказание или дори да останат несанкционирани".

Нещо повече, според него механизмите за индивидуализация на наказанието (чл. 35, ал. 3 НК, чл. 47, ал.1 НК, чл. 54 НК, чл. 55 НК и чл. 59, ал. 4 НК), както и предвидените за конкретните престъпни състави относително определени, алтернативни и кумулативни санкции, в достатъчна степен дават възможност на съда да се съобрази и с вече наложената такава в административнонаказателното производство.

"Изискването за индивидуализация на наказанието е изискване за съблюдаване на мярата на използваната принуда, за да се предотврати рискът засегнатото лице да поеме прекомерна тежест и да се гарантира пропорционалността на общия размер на наложените наказания", пише Сотир Цацаров. И заявява, че подходът, който използва ВКС, когато компенсира с намаляване на наказанието прекомерната продължителност на производството следва да бъде приложен и в хипотезите на осъществяване на наказателна отговорност след налагането на административна санкция.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
20
Масон 33-та степен от Панаира
|
нерегистриран
12 юли 2017, 13:40
3
0
Или ти - тях, или те - теб! Това не го ли проумяваш, Цацароff?

Цялата ти прикриваТура е като швейцарско сирене. АПБ на ясла от ФАБ?!?!?!
19
В крак с времето! Така, така.
|
нерегистриран
12 юли 2017, 13:36
5
-1
"Да не оставяме Сорос да се смее последен" и "99 процента от унгарците са против нелегалната миграция", гласят надписите върху тях. Върху някои от тях пък са се появили надраскани обиди срещу евреите. Припомняме, че 86-годишният унгарски евреин Сорос емигрира в САЩ през Втората световна война. Орбан обеща по-строг контрол върху НПО-та като тези на Сорос Унгария ще предприеме действия за по-строг контрол върху неправителствени организации като тези, финансирани от американския милиардер ... от Ленгли.


Адвокатът му коментира, че случващото се връща към най-тъмните страници от историята на Европа. Еврейски организации пък протестираха срещу антисемитския характер на кампанията. На това унгарският премиер Виктор Орбан отвърна, че негов дълг е да защити унгарците, сред които и 100 000-та еврейска общност, от бежанската криза. Каква беше ролята на Джордж Сорос на Балканите? Наричат ги "соросоиди" и платени агенти на чужди интереси. Защо името на известния филантроп от унгарски произход се произнася с огромна омраза.

Известно е, че Будапеща обвинява милиардера за мигрантската криза. Заради това правителството приложи мерки срещу НПО-та и университета му в страната. Израел също осъди дейността на Сорос, малко преди визитата на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Унгария.

ps. Цацаров първо да си подреже овошките от АПБ, които са вече на марсианско финансиране.18
Ха ха ха
|
нерегистриран
11 юли 2017, 17:58
8
-3
Голямата камора - ВКП.
17
|
нерегистриран
11 юли 2017, 15:53
14
0
То хубаво, ама като гледам критериите за допустимост, те много много не излизат по нашето право. При нас проблемът е с избързалото административно производство - като как съдът ще ползва доказаното пред АНО?
16
zdravka.kalaydjieva
|
нерегистриран
11 юли 2017, 15:44
8
-3

Колеги,

Доживяхме!
25 години след ратификацията на ЕКПЧ главният прокурор на РБ официално се позова на практиката на Съда в Страсбург... Право или криво.
15
Мастит Масон 33-та степен ... от Панаира
|
нерегистриран
11 юли 2017, 14:53
12
-4
Голямата камара ... и ВКС слуша и изпълнява!
14
о.р. ген. от запаса
|
нерегистриран
11 юли 2017, 14:50
11
-4
До коментар [#13] от "Спиридон (фотограф) и ликтор":
Снимчицата е трепач. Здрав дух в здраво тяло.
След 11 септември идва Коледата. Винаги.
13
Спиридон (фотограф) и ликтор
|
нерегистриран
11 юли 2017, 14:49
12
-3
Снимчицата е трепач. Здрав дух в здраво тяло.
12
|
нерегистриран
11 юли 2017, 14:49
17
-4
И защо триете, че Цацаров се прави чат-пат на главен прокурор, докато работи за КОЙ?!
11
****************
|
нерегистриран
11 юли 2017, 14:35
5
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно