Соня Янкулова и Георги Чолаков в концепциите си
Натовареността на ВАС - приоритетен проблем за решаване
Електронно правосъдие, съдебна карта, битови проблеми, съдебни помощници са другите общи теми на двамата кандидати за председател на съда
Натовареността на ВАС - приоритетен проблем за решаване

Натовареност и необходимост от законодателни изменения за промяна на подсъдността, битови проблеми, електронно правосъдие, реорганизация на съдебната карта, ползата от съдебните помощници. Това са общите теми в концепциите на двамата кандидати за поста председател на Върховния административен съд - Георги Чолаков и Соня Янкулова.

Според приетата от Висшия съдебен съвет хронограма изборът трябва да се осъществи на 11 септември, като преди това двамата трябва да бъдат изслушани от Пленума на ВАС.

Както Чолаков, така и Янкулова основно се спират на голямата натовареност на магистратите във Върховния административен съд и предлагат мерки за справянето с нея. Но общото мнение е, че е необходима промяна на законодателството като отбелязват приетите на първо четене изменения в АПК.

В него е предвиден ремонтът на 48 закона, като в 18 закона подсъдността на първоинстанционните дела от ВАС се променя и те отиват в административните съдилища, в 20 нормативна акта се създава възможност министърът да делегира правомощията си на друг орган и в 10 закона е предвидено изменение, според което първоинстанционното някои съдебни решения не подлежат на касационно обжалване.

"Дали това законодателно предложение ще стане факт предстои да видим, но в рамките на седемгодишния период законодателят седем пъти промени АПК, без дори да обсъди въпроса за разпределението на правораздавателните функции между Върховния административен съд и административните съдилища", изтъква Соня Янкулова.

И още: "Считам, че е крайно наложително законодателят да направи реална оценка, актовете на кои органи действително трябва да подлежат на съдебен контрол като първа инстанция на Върховния административен съд. Какво налага актовете на толкова много органи, които не са Министерски съвет или министри, да бъдат родово подсъдни на Върховния административен съд? Съдиите в първоинстанционните административни съдилища не са втора категория съдии. В тези съдилища работят достатъчно сериозни и отговорни професионалисти, а и техните решения подлежат на касационна проверка от ВАС… Смисъла на чл. 125, ал. 2 от Конституцията е на Върховния административен съд да бъдат подсъдни само актовете на министрите, които те издават в качеството си на централен едноличен орган на изпълнителната власт със специална компетентност, а не и актовете, които те издават при упражняване на функционална компетентност, един от основните източници на първоинстанционни дела за върховния съд би могъл да бъде прекратен като при това делата биха били разглеждани от всички административни съдилища, защото администрациите на министрите, в значителната си част, имат териториални структури. Това незабавно ще доведе до исканата от всички бързина в решаването на дисциплинарните дела и на делата за прекратяване на служебните правоотношения".

Както Янкулова, така и Чолаков не смятат, че натовареността може да бъде решена с увеличаване на броя на съдиите. "В тази връзка намирам за крайно наложително постигането на законодателна промяна, която да доведе до намаляване броя на делата, разглеждани във Върховния административен съд", изтъква Чолаков.

Той иска да се преразгледа ЗСВ в частта за командироването и отново да се върне старата възможност това да може да се прави на свободни щатове.

Отделно Чолаков пише: "Като слабост в организацията на работата в съда следва да се посочи това, че насрочването на делата в някои от отделенията е далеч във времето. Този проблем трябва да бъде решен след извършване на цялостен анализ на причините, довели до това състояние. До момента проблемът е решаван кампанийно, чрез временно прехвърляне на материи от отделение в отделение. Практиката показва, че този начин не е ефективен и не премахва причините, довели до далечното насрочване на делата".

Соня Янкулова казва, че това не е лошо решение, но са необходими и други мерки.

Двамата са единодушни по отношение на задължителното въвеждане на електронното правосъдие, като част от решаването на този проблем.

Същевременно Янкулова обвързва прекомерната натовареност с качеството на актовете и необходимостта от професионална квалификация за съдиите. Подобна теза в тази връзка развива и Чолаков.

"Многообразието на обществените отношения, предмет на оспорваните пред съда административни актове, изисква професионална квалификация в един изключително широк и динамичен диапазон, което обективно изисква много време и усилия. Но именно тези знания са гарант за преодоляване на противоречивата съдебна практика и по този начин за осигуряване на предвидимост на правосъдието и за утвърждаване на законността", казва Янкулова.

Според нея намаляването на натовареността е необходимо, "за да може съдът да изпълнява по-качествено и по-ефективно правосъдната си функция като осигурява установяването на истината при равенство и условия за състезателност на страните".

Прекомерната натовареност е предпоставка за противоречива практика, е становището на Янкулова, защото принципите на правната сигурност и на предвидимостта са поставени под съмнение, а това обективно провокира използването на съдебното обжалване като средство за постигане на искания резултат. И добавя, че качеството на съдебните решения пък е в пряка зависимост и от това на законодателството.

Георги Чолаков е направил своеобразна анкета сред колегите си във ВАС, с които заедно да идентифицират въпросите, които трябва да се решат и които са залегнали като негови стратегически цели. Част от тях са:

Гарантиране на прозрачен и ефективен съдебен процес в административното правораздаване, като за целта е необходимо постигането на разумен баланс между сроковете за решаване на постъпилите и приключените дела във ВАС; преразглеждането на материите по отделения след цялостен анализ и систематизация; разпределението на делата по начин, който отчита сложността на конкретния казус; осигуряването на постоянен контрол върху случайното разпределение на делата и др.

Установяването на правила и процедури, които да гарантират качествено разглеждане на тълкувателните дела, повишаване на професионалната компетентност и мотивацията за работа на съдиите и съдебните служители и др. Според Чолаков съдийската професия е една от най-натоварващите, изискваща непрекъснато усъвършенстване и заради това мотивацията е много важна.

И Чолаков, и Янкулова се спират на тълкувателната дейността на ВАС. И двамата са на мнение, че тя трябва да бъде преразгледана и актуализирана.

Но Янкулова изказва много интересно мнение по темата: "Макар практиката на тълкувателни решения да има своята история в дейността на върховните съдилища в България, имам определени притеснения, че тази функция на Върховния административен съд нито е конституционно установена, нито съответства на конституционната правосъдна функция на Върховния административен съд. Това е функция, установена в закон. Смисълът на правосъдната дейност е въз основа на фактите съдът да установи правото - da mihi factum, dabo tibi ius. C тълкувателното решение, вън и независимо от фактите - in abstracto, върховният съд дава задължително за първоинстанционния съд тълкуване на правото. По този начин върховният съд, извън правосъдната си функция, налага една истина като окончателна и задължителна. Наред с това, съгласно чл. 117, ал. 2 от Конституцията, съдебната власт е независима като при осъществяване на своите функции съдиите се подчиняват само на закона. Член 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт задължава съдиите да се подчиняват не на закона, а на тълкувателно решение, било то и на върховния съд… Има основание въпросът за тълкувателната компетентност на Върховния административен съд да бъде поставен на обсъждане както в общото събрание на съдиите от съда, така и сред заинтересованата правна общественост".

И двамата засягат темата за независимостта на съда и съдията, но имат различно виждане по въпроса.

"Институционалната независимост на съда е състояние на правовата държава. За това всеки, който иска правовата държава да се утвърждава трябва да работи ВАС да бъде независима институция. Опитите да се накърни независимостта на съда са всъщност опити да се разруши правовата държава, а за всеки идва момент, когато иска да разчита на правото в държавата. Независимостта на съда не значи, че съдът не следва да комуникира с другите правни субекти в държавата - в т.ч. другите държавни органи. Той не е на самотен остров, но комуникацията трябва да бъде при зачитане на неговата независимост.

Що се отнася до съдийската независимост тя е състояние на духа и поради това най-високо ценено в обществото трябва да бъде именно това качество на съдията. Съдията трябва да бъде в среда, в която независимо и безпристрастно, свободно от натиск, влияние или намеса да взема своето решение", изтъква Янкулова.

Тя изразява убеденост, че съдиите много добре знаят какво значи обсъждане на правни проблеми между колеги и намеса и натиск в работата им. Янкулова пояснява, че първото е нормално поведение на колеги, чиято цел е повишаване на знанията на съдията, чрез това и подобряване на качеството на съдебните актове. А второто е недопустимо нарушаване на съдийската независимост.

Георги Чолаков е на мнение, че всеки съдия трябва да отстоява своята независимост както в институционален, така и в личностен аспект. Той трябва да действа безпристрастно във всеки отделен случай, да гарантира с поведението си, че не може да има основателна причина гражданите да се съмняват, че при постановяване на съдебния си акт съдията не се е ръководил от фактите по делото, закона и вътрешното си убеждение. "Безпристрастността трябва да бъде очевидна както при осъществяване на служебните правомощия на съдията, така и в качеството му на гражданин… Виждам ролята си в този процес като съдия, който може да постави на принципна основа изисквания към работещите във Върховния административен съд съдии и чрез личния си пример да настоявам за поведение, основано на професионален интегритет, почтеност и съблюдаване на етичните правила", сочи Чолаков.

И двамата имат сериозни възражения във връзка със съдебната карта и нейната реорганизация по отношение на административните съдилища.

"Едва когато се постигне, чрез правилата на родовата и местната подсъдност, равномерно разпределение на административните дела между Върховния административен съд и административните съдилища и между самите административни съдилища, следва да се извърши преценка получената в резултат на това натовареност на административните съдилища обосновава ли необходимост от промяна на съдебната карта на административното правосъдие. Всяко прибързано решение на този въпрос само би довело до нови проблеми и до безсмислен разход на човешки и материален ресурс", казва Янкулова.

А Чолаков споделя следното виждане: "Важно е бъдещият председател да създаде ефективен диалог с председателите и със съдиите от 28-те административни съдилища в страната по теми, отнасящи се до цялостното състояние на административното правораздаване. Особено актуален в момента е дебатът за съдебната карта. В този смисъл следва да бъдат внимателно изслушани и подробно анализирани аргументите на административните съдилища по отношение на тяхната социална роля. В административния съд се разглеждат спорове, които засягат социални, осигурителни, здравни и други конституционно защитени права и свободи на гражданите. Правосъдието трябва да бъде близо до човека, защото дава защита срещу действията и бездействията на администрацията и това следва да бъде водещо в дебата за съдебната карта".

Има и разминаване в становищата на двамата кандидати по въпроса за заличаване на личните данни от актовете на съда.

Чолаков изтъква, че информацията в съдебните актове, протоколите, кориците на делата и списъците за призоваване, изложени в интернет страницата на Върховния административен съд вече е в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Само магистратите и съдебните помощници имат осигурен дистанционен интернет достъп до незаличеното съдържание на съдебните актове на съда, казва той.

Янкулова не определя това като заличаване, а като обезличаване на съдебните решения.

И прави следния коментар: "Въведеното в изпълнение на Закона за защита на личните данни заличаване на лични данни от постановените от Върховния административен съд съдебни решения, макар формално да е в изпълнение на закона, доведе до изключително затруднено разбиране на съдебните решения. Извършвано интерактивно то създаде такива уникални съкращения като Република Б. или О. конвенция или Съда на Е.С. или дело М. или адв. К. Я. или Храм-паметник А. Н. или чл. 68е 3. или глагола "S". Очевидно, че не това е целта на заличаването, защото това най-малко не са лични данни. Считам, че въпросът за заличаването на личните данни от съдебните актове се нуждае от ясна и точна нормативна регламентация, още повече в контекста на новия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), приложим от 25.05.2018 г. и въведените с него изключения досежно дейностите по обработване, извършвани от съдилищата при изпълнение на съдебните им функции".

Според нея правилното прилагане на ЗЗЛД има пряко отражение към съдебната практика и е недопустимо в името на прилагането му съдебната практика да бъде доведена до невъзможност за ползване и с това да загуби значението си за правото и за правосъдието.

На финала Соня Янкулова заключава, че хората са най-ценното и най-важното в една система и Висшият съдебен съвет им дължи справедливост и зачитане на човешкото и професионално достойнството.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
23
до работодателите на 22
|
нерегистриран
19 юли 2017, 07:36
3
-2
Сменете го бе хора, много ниска топка е, срамота!
22
**************
|
нерегистриран
19 юли 2017, 00:08
2
-1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
21
Dread Knight
|
нерегистриран
18 юли 2017, 22:32
6
-2
До коментар [#16] от "роза трендафилова":
Щатните оплювачи на Чолаков май са излезли в заслужена платена почивка. Много ми е скучно без тях, искам ги тук. Липсва ми умната и красива помия, която изливат по него. Чакам ги да започнат да нищят концепцията, ама там ще ударят на камък. Лесно е да сипеш гадости и небивалици за личния му живот, но не и да извадиш аргументи срещу концепцията. Умни и красиви, ставате само за обслужващ персонал на Николета Лозанова.
Нищо лично, но лице с 9-10 години съдийски стаж /предимно на ръководни длъжности/ и председател на ВАС звучат като оксиморон, а като знам и кои се гласят да го изберат, съвсем съм убеден, че не е подходящ за поста. Концепциите пък са глупости на търкалета, с които ОПГ-то в системата оправдава предрешените си кадрови решения.
20
Любопитен
|
нерегистриран
18 юли 2017, 19:19
6
-2
Г-жо Р. Трендафилова, не Ви откривам в състава на Второ отделение Сигурно сте под друго име? А може и да сте ..... приятелче?
19
роза трендафилова
|
нерегистриран
18 юли 2017, 17:08
4
-6
Ох, вече се успокоих, не сте всички в отпуск, има и дежурни
18
Трендафил Розанов
|
нерегистриран
18 юли 2017, 15:23
9
0
До коментар [#16] от "роза трендафилова":
Щатните оплювачи на Чолаков май са излезли в заслужена платена почивка. Много ми е скучно без тях, искам ги тук. Липсва ми умната и красива помия, която изливат по него. Чакам ги да започнат да нищят концепцията, ама там ще ударят на камък. Лесно е да сипеш гадости и небивалици за личния му живот, но не и да извадиш аргументи срещу концепцията. Умни и красиви, ставате само за обслужващ персонал на Николета Лозанова.
Vanitas. Щрак Марийка на портрет под пост 1.
17
|
нерегистриран
18 юли 2017, 14:33
3
-4
България ... Гнили ябълки на корем, чакай си ти правосъдие ,-)
16
роза трендафилова
|
нерегистриран
18 юли 2017, 13:29
5
-17
Щатните оплювачи на Чолаков май са излезли в заслужена платена почивка. Много ми е скучно без тях, искам ги тук. Липсва ми умната и красива помия, която изливат по него. Чакам ги да започнат да нищят концепцията, ама там ще ударят на камък. Лесно е да сипеш гадости и небивалици за личния му живот, но не и да извадиш аргументи срещу концепцията. Умни и красиви, ставате само за обслужващ персонал на Николета Лозанова.
15
само минавам
|
нерегистриран
18 юли 2017, 08:14
5
-12
На колко години е Янкулова?
14
Pour le Mérite
|
нерегистриран
18 юли 2017, 00:15
6
-5
До коментар [#5] от "Ние Върховните... искаме... от ВАС ":
Да сме си самодостатъчни, самодоволни, самовлюбени, самоизбиращи, самонаказващи и самофинансиращи се от... и Народното събрание да изпълнява всичките ни съкровени желания, като в истинска съдебна република /щях по грешка да кажа бананова/ на $КОЙ?

АМИН
За тях Върховните трябва съветска република и да строят живота нов с гордото синьо знаме със звездичките. Същата марка като старото със сърп и чук.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно