СРС решава по иск на колега
Плаща ли се на съдията за дежурство без постъпили дела
Плаща ли се на съдията за дежурство без постъпили дела

Когато дежури в събота и неделя, съдията просто на разположение ли е или трябва да стои в съда и дължи ли му се възнаграждение след като е бил цял ден на работното си място, но не са постъпили дела. Това са въпросите, по които ще се произнесе Софийският районен съд (СРС) по дело на столичния съдия Делян Дилков. Той е предявил иск срещу СРС, където работи, и срещу Висшия съдебен съвет (ВСС).

Едно дежурство без дела през февруари

Претенцията на съдията е за 207,28 лева - сумата, която му се полага за един ден дежурство. Става дума за 21 февруари 2016 г. (неделя), когато Дилков е бил дежурен, но така и не е постъпило дело, което да разгледа. През целия ден обаче той е бил в сградата на СРС, което се потвърждава и от присъствената книга на охраната. От фиша за заплатата му обаче става ясно, че му е преведено възнаграждение за извънреден труд само за едно дежурство - 7 февруари, но не и за това на 21 февруари. Той приканва ръководство на СРС да му плати, но тогавашният административен секретар на съда Калина Жабонова изготвя доклад, според който допълнително трудово възнаграждение се изплаща съобразно действително отработените часове, в които фактически е престирана работна сила, а 11-ти състав при СРС, чийто председател е Дилков, не е участвал в открито или закрито заседание на 21 февруари 2016 г.

Отказът да бъде платено за дежурството стъпва на указания на ВСС от 2003 г. Преди 14 години съдебните кадровици решават следното: "Увеличеният размер на възнаграждението (за работа през почивните дни и официалните празници – бел. ред.) се изчислява върху основното месечно възнаграждение на съответния магистрат или служител, разделено на броя на работните дни през съответния месец и на действително отработените часове през съответния ден". Т.е. плаща се само за часовете, през които съдията е разглеждал дела, а ако е прекарал цял ден на работното си място без да постъпят такива, не получава нищо.

Проверка на "Правен свят" показа, че, за да не изпадат в подобни ситуации, масово дежурните съдии на практика са просто на разположение и не стоят в сградата на съда. Те биват известявани за предстоящото постъпване на дело, например, че до два часа ще бъде внесено искане за определяне на мярка за неотклонение и се явяват навреме на работното си място, за да го разгледат.

В София, обаче, освен ако съдията не живее много близо до съда и не е в състояние бързо да пристигне, това няма как да се случи. Не е възможно и заради много по-големия обем на работата в прокуратурата в столицата. Обвинителите до последно работят по дадено дело и много по-често се случва да го внесат през почивните дни, когато например изтича максималният срок за задържане. 

ВСС: Плаща се само за действително отработени часове

Въпросът със заплащането на дежурствата в София не се поставя за първи път. Още през 2015 г. тогавашният председател на СРС Методи Лалов се обръща към ВСС с искане за указания как да се постъпва в три хипотези, които възникват в практиката на съда.

"Предвид обстоятелството, че извънредният труд се изчислява съобразно действително отработените часове през конкретния ден от месеца, моля, да ни дадете писмени указания следва ли да бъде изплатено допълнително възнаграждение за предоставената работна сила от съдията и съдебния секретар в случаите, когато по време на дежурството същите не са участвали в съдебно заседание, но през цялото време са били на работното си място в СРС", обръща се Лалов към съдебните кадровици. Освен това им поставя и въпроса как да се постъпва, когато дежурният съдия е разгледал едно дело, но след това не са постъпили други до края на деня. "Съдията и секретарят са били в очакване реално да извършат трудова дейност, т.е. предоставили са на разположение работната си сила", обяснява бившият председател на СРС. Пита и за заплащането на т. нар. нощни дежурства (от 17 ч. до 6 ч.), когато съдията е на разположение, за да се произнесе по искания, свързани с неотложни следствени действия, но такива не са постъпили. "Практиката е в тези хипотези да не се изплаща допълнително възнаграждение за времето на разположение, което не е в духа на Кодекса на труда", заявява Лалов.

Искането му е обсъдено от бюджетната комисия на ВСС на 27 юли 2015 г., която отговаря по следния начин: "По поставените въпроси ВСС се е произнесъл с решение по протокол №2/15.01.2003 г. Видно от него е, че не следва да се заплаща допълнително възнаграждение в случаите, изброени в писмото на председателя на СРС".

Дежурството на съдията и може ли да е отговорен, че не постъпват дела

Съдия Дилков обаче не е съгласен с това разбиране, което на практика приравнява дежурството на съдията на това той да е на разположение, а това са две различни хипотези на полагане на допълнителен труд. В исковата си молба до СРС той сочи, че за магистратите трябва да се прилага общата уредба на Кодекса на труда и Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя (НРУЗДРР). Законът за съдебната власт в чл. 220 предвижда "Допълнително възнаграждение за извънреден труд на съдия, прокурор и следовател се заплаща само за изпълнение на служебни задължения в празнични и почивни дни" и препраща за неуредените въпроси към Кодекса на труда.

В исковата си молба Дилков обяснява разликата между това да дежуриш и да си на разположение. Дежурството е работно време, през което служителят се явява на работното си място и изпълнява работата по трудовото си правоотношение. За разлика от него, при задължението да е на разположение на работодателя, служителят не е на работното си място, но е в готовност при необходимост да осъществи трудовата си функция. Именно в хипотезата, когато работникът е на разположение, е предвидено, че само фактически извършената работа се заплаща като извънреден труд. За дежурството такава обвързаност няма.

"Дежурството на съдия в наказателно отделение има редица особености, свързани с кратките преклузивни срокове, предвидени в редица закони. С оглед на това се обосновава извод за необходимост от "наличие" на дежурния наказателен съдия на работното му място, като всяко забавяне, свързано с придвижването до сградата на съда би могло да има за последица незаконно задържане на лице или липса на надлежно одобрено процесуално-следствено действие с всички произтичащи от това последици. Възможно е настъпването на негативни последици и спрямо самия магистрат, по реда за ангажиране на дисциплинарната му отговорност за несвоевременно изпълнение на дължимите действия, в кръга на служебните му задължения.

Изложеното по-горе означава, че дежурството на съдия в почивните дни се различава от хипотезата "на разположение", тъй като съдията трябва да реагира веднага по постъпило искане и физически да може да започне работа, още повече, че съдийското дежурство се полага на работното място, а не извън сградата на съда", заявява съдия Дилков.

Според него изпълнението на задължението на дежурния съдия изисква от него да присъства на работното си място, а това дали ще постъпят дела, какви и колко няма как да бъде предвидено. "В този смисъл, репарирането на изпълнено задължение не следва да зависи от настъпването или не на едно бъдещо несигурно събитие, а именно - потърсено съдействие от граждани, организации и/или държавни учреждения, в съответния ден. На практика, липсата на конкретно образувано производство е обстоятелство, което стои вън от волята и контрола на ищеца, и за което ищецът няма как да носи отговорност", пише той в иска си до СРС.

Освен това съдия Дилков се позовава и на практиката на Съда на ЕС. "СЕС приема, че разграничителният критерий е, дали по време на дежурство работникът или служителят е длъжен да бъде на разположение на мястото, определено от работодателя, като е без значение обективно съществуващата "неактивна" част от дежурството - период на оперативна готовност, при която е необходимо физическото присъствие на съответния служител на работното му място", сочи той в иска си.

След два отвода на съдии от СРС - Върбан Сучков и Ваня Тотолакова, делото на Делян Дилков вече е при съдия Ивета Антонова и предстои тя да го насрочи. 

Отговор на исковата молба в срок е пристигнал само от ВСС. Именно съветът е сочен като главен ответник по делото, а СРС - като евентуален. Позицията на съвета е, че той не е работодател на съдията и няма как делото да се води срещу него. По съществото на спора от ВСС защитават като правилна позицията на съвета от 2003 г. "Указанията на ВСС за полагане и заплащане на извънреден труд в органите на съдебната власт са съобразени с действащото законодателно уреждане на дежурствата. Взетото в решение по т. 5.2 от протокол №2 от заседанието на ВСС, проведено на 15 януари 2003 г., е правилно, тъй като времето на дежурство съдържа в себе си и неактивна част", пише в отговора на ВСС по делото.

А съдия Дилков заяви за "Правен свят: "Позицията ми е изцяло, съвършено принципна. Встрани от интересния за мен въпрос за пасивната процесуална легитимация за подобен род искове, съдът често (а понякога и съвсем заслужено) търпи критики за бавност - поискано от гражданин, юридическо лице или институция съдействие, без същото да е било своевременно осигурено. В този случай (ако се дължи на липса на съдия) търпят негативи и търсещият защита или съдействие, и правосъдието, като цяло (поставя се в залог малкото останало доверие в нас) и самата държава (последващи финансови претенции) и самият съдия (в дисциплинарен аспект). Съдът ще каже трябвало ли е да бъда там или не - аз мога само да изложа собствените си виждания".

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
|
нерегистриран
24 август 2017, 08:16
8
-46
200 за дежурство? Че пенсионерите масово получават, и живеят с по 200 лева пенсия-месечно. Не подневно. Асистентите в университетите напоследък са на половин щат, изчислен съответно на база половин МРЗ. Тоест получават 230 лв-месечно, чисти-180 лв(месечна заплата на асистент в университет).
Явно в съдебната система заплатите са изцяло извън реалността и стандарта на живот в държавата.
2
|
нерегистриран
24 август 2017, 08:50
39
0
До коментар [#1] от " ":
200 за дежурство? Че пенсионерите масово получават, и живеят с по 200 лева пенсия-месечно. Не подневно. Асистентите в университетите напоследък са на половин щат, изчислен съответно на база половин МРЗ. Тоест получават 230 лв-месечно, чисти-180 лв(месечна заплата на асистент в университет).
Явно в съдебната система заплатите са изцяло извън реалността и стандарта на живот в държавата.
И каква е тогава логиката? Всички заплати в държавата да се намалят до 230 лева ли? А не е ли разумното да се увеличават останалите? Не случайно сме най-бедната страна в ЕС, защото с подобно мислене няма начин да се изплува от дъното.
3
Shadow of the Eagle
|
нерегистриран
24 август 2017, 08:50
32
-1
до смешния трол - Това, че пенсионерите масово получават по 200лв. пенсия е пълна глупост, а освен това как да се определят пенсиите зависи от НС и МС, като за състоянието на пенсионната система трябва да "благодариш" на БКП и всички правителства след 1989г. Що се отнася до асистентите получават толкова колкото знаят и колкото работят, защото повечето асистенти го карат на частна практика в съответната област и точат средства от разни международни програми.
4
нерегистриран
|
нерегистриран
24 август 2017, 08:53
42
-1
До 1:
Ако трябва да гледам твоята мярка и ти си задържан или твой близък ще искаш да дойда навреме сигурно и няма да ми пресмяташ заплатата. Стига гледайте в канчето на другите. Апелирай пенсиите и заплатите на всички да се вдигнат, а не на съдиите да се намалят, тъй като са най - ниските в ЕС, а по резултати съдът е на едно от първите места в Европа, а не обратното, както умишлено се тиражира в пространството.
5
по-внимателно с глупостите
|
нерегистриран
24 август 2017, 08:55
10
-5

Студенти се съмняват в злоупотреби за милиони на ръководството на СУ (ВИДЕО)
Велина Сашева
Велина Сашева
04 Юли 2017 13:01 Обновена в 14:08
За седем години ректорът и заместниците му са получили почти 1 милион лева над основните си заплати
Държавата проверява сигнал на студенти от Софийския университет за големи суми, изплащани на ръководството му. Ректорът на Алма матер обясни, че плащаните милиони, като допълнителни възнаграждения, нямат нищо общо с бонуси.
Двама студенти прочели доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция. И им станало интересно как се движат парите в университета им.
За седем години ректорът и заместниците му са получили почти 1 милион лева над основните си заплати.
При служителите парите отгоре били основно за проекти или извънреден труд.
Главният финансист на Софийския университет получил близо 150 000 лева за седем години. А служителите в ректората, между 100 и 150 души, почти 6.5 милиона лева.
Според ректора, студентите са подали сигнала до държавната финансова инспекция и полицията, преди да разберат как се формират заплатите.
Двамата студенти учат „Европеистика” и „Фармация” в Софийския университет.
От Агенцията за държавна финансова инспекция обясниха официално за NOVA, че са получили сигнала и ще направят проверка. Тя обаче не е започнала, защото нямало достатъчно инспектори.
От Националната полиция също проверяват сигнала на двамата студенти. Част от изводите ще дадат на прокуратурата. Не е ясно кои и кога.
6
|
нерегистриран
24 август 2017, 09:29
16
-3
До коментар [#1] от " ":
200 за дежурство? Че пенсионерите масово получават, и живеят с по 200 лева пенсия-месечно. Не подневно. Асистентите в университетите напоследък са на половин щат, изчислен съответно на база половин МРЗ. Тоест получават 230 лв-месечно, чисти-180 лв(месечна заплата на асистент в университет).
Явно в съдебната система заплатите са изцяло извън реалността и стандарта на живот в държавата.

Става дума за 24 часово дежурство, а на асистентите я им се случи за месец да се появят за толкова часове, я не, защото си имат "втора работа". Че даже имат наглостта да се хвалят, как се появявали за малко и поемали към "втората работа". Та нека правим сравнения, когато и съдиите ще може да идват на работа за по 1 час дневно от време на време, да са на "втора работа", да получават допълнително солидни суми "по проекти" и да не ги вдигат по работа в 2часа през нощта. Май не си пробвал да вземаш такъв асистент за вещо лице - първо не можеш да го намериш на работното му място като асистент, а като го намериш се оказва твърде ангажиран с "допълнителна работа". Малка му е заплатата, ама отказва да вземе допълнително възнаграждение като вещо лице. Защо ли?

А не ми е ясно как гражданите очакват да бъдат защитени от съда, след като в мафиотска държава съдията не може да защити себе си.
Има си наредба за дежурствата. Оставането на разположение не е ангария, а също се заплаща. И се осигурява регламентираната междудневна и междуседмична почивка, т.е. при работа в почивен ден се полага почивка в работен ден.
Задължението за полагане на безплатен труд през седмицата след края на работния ден си е по същество принудителен труд и тъй като противоречи на международните договори, то въпросът може да се отнесе и в Страсбург.

НАРЕДБА № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя

Чл. 3. (1) Когато особеният характер на работата налага, с колективния или индивидуалния трудов договор може да се уговори задължение за работника и служителя да бъде на разположение на работодателя извън територията на предприятието с готовност да осъществи при необходимост трудовата си функция.

(2) Мястото за разположение се уговаря между работника или служителя и работодателя.

(3) Времето, през което работникът или служителят се намира на разположение, не се включва и не се отчита като работно време и се заплаща съгласно Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 от 1994 г.).

(4) Фактически извършената работа през времето на разположение се отчита и заплаща като извънреден труд.

(5) При полагане на извънреден труд по ал. 4 на работника или служителя се осигурява минималният размер на непрекъснатата междудневна и седмична почивка.
Чл. 4. Времето за дежурство, както и времето на разположение извън територията на предприятието, се определя с месечен график, утвърден от работодателя.Чл. 5. (1) Максималната продължителност на времето на задължение за разположение не може да превишава:

1. общо за един календарен месец - 100 часа;

2. за едно денонощие през работни дни - 12 часа;

3. през почивни дни - 48 часа.

(2) На работник или служител не може да се възлага да бъде на разположение:

1. в два последователни работни дни;

2. в повече от два почивни дни в един календарен месец.

(3) Ограниченията по ал. 1 и 2 могат да не бъдат прилагани в случаите при оказване на медицинска помощ.

Кодекс на труда

Чл. 140. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., изм. и доп., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за работници и служители, ненавършили 16-годишна възраст - от 20,00 ч. до 06,00 ч.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд.

За какви закони и за какво правосъдие говорим в държавата на Бойко-Курнело-Догановото беззаконие?
7
Тити
|
нерегистриран
24 август 2017, 09:41
5
-35
Това е пълен абсурд да получаваш 207,88 лв. за 8 часов работен ден пък било то и за съдия.
Нямам нищо против и 1000 лв. да получава съдия на дежурство, но да си върши работата както трябва.
Мога да посоча поне 20 имена на съдии към СРС, които бавят делото за първо заседание над 1 година.
Абсурдно е хем да са мързеливи, не малка част и некомпетентни и да претендират за високо заплащане.
От 12 месеца - 3 месеца са в най различни ваканции, 2 месеца в болнични и дефакто работят 6-7 месеца, като в рамките на една работна седмица ходят на работа 2 дена /дните когато си насрочват по 100 дела на ден/.
Все ревът за повече пари, а какво престират насреща......мързел и некомпетентност.
В списъците на КТБ най-големите влогодържатели бяха все магистрати и то с милиони.
Магистратската общност е една долна сган... мързелива и корумпирана сган, с малки изключения разбира се.
8
|
нерегистриран
24 август 2017, 09:48
5
-20
Eх, СРС, СРС..... винаги са ме изненадвали с глупостите си. Никога не е съществувало съмнение, че трябва да се заплаща за действително отработените часове. дежурството е равнозначно на това да си на разположение. Смешно е оправданието, че дежурният съдия може да живее "далече" от съда.
Не че няма колеги, коиго разглуждат 1 МНО за повече от 12 часа именно, за да получат по-голямо възнаграждение за извнредния труд.
9
до Главния прокурор г-н Сотир Цацаров
|
нерегистриран
24 август 2017, 10:14
1
-7
Копирам един коментар към статия в един регионален бургаски сайт, наречен flagman.bg и който представлява въпроси към директора на РДВР Бургас г-н Калоян Калоянов.
Снощи полицията в Созопол задържала за 24 часа таксиметров шофьор с 1,5 грама кокаин, а миналата седмица в заместник началника на полицейското управление в Айтос Атанас Димитров бе намерен 1 кг кокаин. До ден днешен г-н Димитров не е задържан под стража и всеки ден си пие кафето с жена си, която на всичкото отгоре работи в съда в нащия град Айтос.
Официално МВР мълчи и не разпространява въобще нищо по случая.
Молим ви намесете се!
----------------------------
Няколко въпроса към г-н Калоянов:

1. Защо Атанас Димитров е бил назначен за началник група "Криминална полиция" в РУ - Айтос, след като се е знаело, че още като младши автоконтрольор (т.е. униформен полицай) се е занимавал с доставка и разпространение на марихуана, хероин, кокаин и амфетамини? Кой трябва да понесе отговорността за това?
2. Защо години наред в РУ - Айтос е оставена да се разпорежда и безпроблемно да работи една чисто мафиотска схема на роднински начала? Атанас Димитров живее със сестрата на отдельонния командир Иван Тодоров, който също е задържан с марихуана и който е постоянно пиян и зад волана? Кога и при кой началник на управлението Иван Тодоров е назначен за отдельонен командир?
3. На никого ли не е направило впечатление каква къща строи Атанас Димитров? Имаме предвид големина, квадратура, средства за строеж, вътрешно обзавеждане и стойността му? Само банята му струвала 10000 лева!

Тези въпроси са към вас като към айтозлия, който като че ли за толкова години като кадрови полицай не сте забелязвал. Няма как особено това с къщата да не ви е направило впечатление. Просто няма как.

Докога ще търпите едно досъдебно производство в РУ - Руен за снабдяване на араби с български лични документи да се води само на книга, че нещо по него се прави? Докато му изтече давността ли? В същото време вашия приятел прокурора Илиян Пантелеев постоянно го връща за доразследване и е съвсем ясно, че това се прави именно с цел да изтече давността. В това дознание става ясно, че са силно замесени бивши и настоящи полицаи от РУ - Руен, както и негови бивши и настоящи началници и зам.началници.
Докога?
10
|
нерегистриран
24 август 2017, 10:57
19
0
Крайно време беше !!!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно