Засега
Нито един член на отиващия си ВСС не е получил спорно обезщетение
Нито един член на отиващия си ВСС не е получил спорно обезщетение

Нито един член на отиващия си състав на Висшия съдебен съвет засега не е получил обезщетение по чл. 225 от Закона за съдебната власт, научи "Правен свят".

По неофициална информация мнозинството от членовете на съвета са оттеглили заявленията си за получаване на спорните обезщетения. Само Румен Боев и Димитър Узунов не са сторили това. Но засега и те не са взели нищо, защото администрацията на ВСС е отказала да съгласува молбите им за получаване на парите, научи "Правен свят".

На 16 март т.г. ВСС направи собствено тълкуване на чл. 29 и чл. 225 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Според чл. 225 при освобождаване от длъжност съдия, прокурор или следовател с повече от 10 години стаж на такава длъжност има право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има в органите на съдебната власт, но не повече от 20.

Нормата ясно казва кой има право на това обезщетение - съдия, прокурор или следовател, а не член на ВСС или инспектор. Тя не е и сред изрично изброените в чл. 29 ЗСВ, който изчерпателно сочи кои от правата, които имат магистратите, се дават и на членовете на съвета.

Тълкуването, че и членовете на съвета имат право на обезщетение след края на мандата им, засяга тези от тях, които не са били магистрати към момента на избора им за съдебни кадровици и имат предходен стаж в системата. То е в полза и на тези от тях, които идват от системата, но не са си взели компенсацията при избора им в съвета. Двама членове на съвета – Соня Найденова и Калин Калпакчиев обявиха преди време, че няма да се възползват от това решение на ВСС, защото такова обезщетение не им се дължи и нямат право на него. Ясен Тодоров също обяви, че няма да поиска сега заплатите, а ще го направи, когато напусне съдебната система. 

Преди време на заседание на ВСС стана ясно, че в средата на септември в деловодната систма се е появила заповед на представляващия ВСС Димитър Узунов, с която е възложено на главния секретар на съвета Димитър Тончев да се събере необходимата информация, свързана с определяне размера на обезщетението по реда на чл.225, ал.1 от ЗСВ, подготвяне на заповеди за това, и за изплащане в срок до 3 октомври 2017 г. на изборните членове на дължимото обезщетение.

Преди да се стигне до плащането обаче заявленията е трябвало да минат съгласувателна процедура през три дирекции - правна, човешки ресурси и бюджетна. Но служители на администрацията на ВСС отказали да съгласуват заявленията като мотивите засега не са известни, научи "Правен свят". И по неофициална информация заради тези им действия в момента администрацията е подложена на натиск. Членове на ВСС настоявали главният секретар да пенсионира онези служители, които са навършили годините за това. Но Димитър Тончев отказал да стори това. Очаква се членове на ВСС да отнесат въпроса до новия състав на Пленума на съвета като идеята е той да вземе решение, с което да задължи главния секретар да пенсионира въпросните служители. Засега такова предложение не е внесено.

Според ЗСВ обаче Пленумът на ВСС няма такива правомощия (виж под текста - б.а.). В чл. 355 от съдебния закон се казва, че администрацията на съвета се ръководи от главния секретар, който назначава и освобождава служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет; осъществява ръководство по отношение на човешките ресурси в администрацията на Висшия съдебен съвет; осъществява методическо ръководство и контрол по отношение на съдебните администратори. В Правилника за дейността на администрацията на ВСС са описани по-подробно правомощията на главния секретар (чл. 63, виж по-долу – б.а.).

Има възможност новият ВСС да отмени спорното решение на предшествениците си за обезщетенията, а може и да го препотвърди.

* * *

Из Закона за съдебната власт

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г.) (1) Висшият съдебен съвет осъществява правомощията си чрез пленум, съдийска и прокурорска колегия.

(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет се състои от всички негови членове и има следните правомощия:

1. приема проекта на бюджета на съдебната власт;

2. приема решение за прекратяване на мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет при условията на чл. 130, ал. 8 от Конституцията;

3. организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;

4. изслушва и приема годишните доклади на органите на съдебната власт по чл. 84, т. 16 от Конституцията;

5. управлява недвижимите имоти на съдебната власт;

6. прави предложение до президента на Република България за назначаване и освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор;

7. по предложение на една от колегиите след съгласуване с министъра на правосъдието или по предложение на министъра на правосъдието, а по отношение на военните съдилища - след съгласуване с министъра на отбраната, определя броя, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, военните, административните и апелативните съдилища и прокуратури, създава и закрива съдилища и прокуратури, променя тяхното седалище и определя населените места, в които се разкриват териториални отделения към съответния районен съд и към съответната районна прокуратура;

8. по предложение на една от колегиите след съгласуване с административните ръководители на органите на съдебната власт определя броя на съдиите, прокурорите и следователите във всички съдилища, прокуратури и следствени отдели съобразно степента на натовареност;

9. определя броя и структурата на администрацията на Висшия съдебен съвет и на Националния институт на правосъдието;

10. определя възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите;

11. изготвя и внася в Народното събрание до 31 май годишен доклад за своята дейност заедно с годишния доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и с годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор;

12. изготвя и оповестява годишен доклад за независимостта и прозрачността на дейността на органите на съдебната власт и на собствената си дейност, който предоставя за обществено обсъждане;

13. дава становища на Министерския съвет и на Народното събрание по законопроекти, които се отнасят до съдебната власт;

14. създава постоянни и временни комисии за подпомагане на дейността си;

15. приема правилник за организацията на дейността си и за дейността на администрацията на Висшия съдебен съвет, който се обнародва в "Държавен вестник";

16. създава и поддържа електронен публичен регистър на всички свои решения и мотивите към тях;

17. в предвидените от закона случаи издава подзаконови нормативни актове;

18. одобрява автоматизираните информационни системи за органите на съдебната власт след съгласуване с министъра на правосъдието и осигурява системната им интеграция и оперативната им съвместимост;

19. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) създава и поддържа електронен публичен регистър на всички проекти, които имат за предмет функционирането на органите на съдебната власт, изпълнявани от организациите по чл. 217;

20. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) решава и други общи за съдебната власт организационни въпроси.

Из Правилника за дейността на администрацията на ВСС

Чл. 63. (1) За главен секретар на ВСС може да се назначи лице, което отговаря на изискването по чл. 164, ал. 2 ЗСВ.

(2) Главният секретар се назначава с решение на ВСС след провеждане на конкурс от комисия "Съдебна администрация" при ВСС.

(3) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията за подготовка на заседанията на пленума на ВСС и колегиите и изпълнение на техните актове, като:

1. организира подготовката на заседанията на пленума на ВСС и колегиите;

2. предлага на председателстващия проекта на дневен ред за заседанията на пленума на ВСС;

3. осъществява непосредствен контрол върху дейността на звено "Стенографи" по изготвянето на пълния и краткия стенографски протокол от заседанията на пленума и колегиите;

4. съхранява протоколите и стенограмите от заседанията на пленума и колегиите;

5. организира изпълнението на решенията на пленума и колегиите;

6. участва в заседанията на пленума на ВСС и представя становища по въпроси от дневния ред от неговата компетентност;

7. може да участва в заседанията на колегиите и постоянните комисии при ВСС без право да гласува;

8. организира и отговаря за поддържането на интернет страницата.

(4) Главният секретар като работодател на служителите от администрацията ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на ВСС, при което:

1. назначава, освобождава и командирова в страната и в чужбина служителите в администрацията на ВСС;

2. организира и провежда конкурсите, атестирането и повишаването в ранг на съдебните служители от администрацията на ВСС съгласно вътрешни правила, утвърдени от него;

3. утвърждава със заповед поименно щатно разписание на администрацията на ВСС;

4. утвърждава вътрешни правила за дейностите, осъществявани от администрацията;

5. контролира разходите на администрацията на ВСС;

6. контролира и отговаря за работата с документите, за тяхното съхраняване и архивиране и за опазването на служебната информация;

7. определя реда за документооборота, деловодната и архивната дейност в администрацията;

8. поощрява служители от администрацията на ВСС с отличие или награда за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества;

9. реализира дисциплинарната отговорност на служителите за извършени от тях дисциплинарни нарушения;

10. организира обучението на съдебните служители и повишаването на тяхната квалификация;

11. отговаря за създаването на условия за нормална и ефективна работа на членовете на ВСС и на администрацията;

12. организира и контролира дейностите по поддържане на складовото стопанство, осигуряване хигиената на сградата и техническата поддръжка на инсталациите и съоръженията в сградния фонд, както и използването и поддържането на автопарка на ВСС.

(5) Главният секретар осъществява методическо ръководство и контрол по отношение на съдебните администратори.

(6) Освен посоченото в предходните алинеи при осъществяването на своите функции главният секретар може да:

1. изисква от органите на съдебната власт, от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, както и от други органи и организации, информация и материали, необходими за осъществяване правомощията на ВСС;

2. да участва в срещи и комисии с представители на други органи или организации по тяхна покана или по възлагане от ВСС;

3. да осъществява контакти с представители на органите на съдебната власт, законодателната власт, централните и териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление, на международни органи и организации, както и с граждани.

(7) С решение на пленума на ВСС на главния секретар могат да бъдат възложени за изпълнение и други функции.

(8) Главният секретар в изпълнение на правомощията си издава разпореждания и заповеди, които са задължителни за съдебните служители от администрацията на ВСС.

(9) Главният секретар при отсъствие може да делегира свои правомощия на съдебен служител от администрацията и да определя неговите функции със заповед.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
12
Справедлив
|
нерегистриран
04 октомври 2017, 10:17
3
0
Е, след като 5 години предишният ВСС тъпчеше и унижаваше служителите в администрацията си, сега има възмездие!
11
редови съдия
|
нерегистриран
03 октомври 2017, 23:23
0
0
http://legalworld.bg/forum.php?topicid=337603
Ето хубава тема по този въпрос. Жалко ,че е твърде ниско във форума и няма коментари
10
Кукиша
|
нерегистриран
03 октомври 2017, 22:39
5
0
Ами просто очакват новият ВСС да им ги изплати въз основа на тяхното тълкуване,за да няма пълнота на съставите по НК.
Обаче не са позналу,че тези ще им се вържат.
Момчето от Сандански те първа ще сърба каквото си е надробил.
9
ехааа
|
нерегистриран
03 октомври 2017, 20:35
4
0
Сега по 100 бона и при пенсиониране пак по толкова. Машала
8
да - да
|
нерегистриран
03 октомври 2017, 15:51
9
-3
Но мнозина от тях получиха СПОРНОТО НАЗНАЧЕНИЕ.Прокурори, без конкурс- съдии. Биха ли се справили с един конкурс тези прокурори... Особено Магдалена Лазарова, която без конкурс отиде в АП София и то зам. апелативен, а сега, отново без конкурс - съдия. Боже... колко мъка има в тази съдебна система.
7
да - да
|
нерегистриран
03 октомври 2017, 15:51
9
-1
Но мнозина от тях получиха СПОРНОТО НАЗНАЧЕНИЕ.Прокурори, без конкурс- съдии. Биха ли се справили с един конкурс тези прокурори... Особено Магдалена Лазарова, която без конкурс отиде в АП София и то зам. апелативен, а сега, отново без конкурс - съдия. Боже... колко мъка има в тази съдебна система.
6
|
нерегистриран
03 октомври 2017, 15:45
7
-3
Цацаров си превишава правомощията .
5
|
нерегистриран
03 октомври 2017, 13:43
6
-2
До коментар [#4] от "Бонус ":
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
Дай боже всекиму! Не завиждайте!
4
***********
|
нерегистриран
03 октомври 2017, 13:38
1
-3
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
3
|
нерегистриран
03 октомври 2017, 12:41
13
-3
Правен свят не пише за намесата на цацаров и как е изисквал списъци.Де факто има повече информация
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно