Конституционният съд допусна за разглеждане искания на съдиите от ВКС и ВАС
Конституционният съд допусна за разглеждане искания на съдиите от ВКС и ВАС

Конституционният съд (КС) допусна за разглеждане по същество искането на съдиите от Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност и на несъответствие с международните договори, по които Република България е страна на разпоредбите на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно и на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс. Определението е прието единодушно.

На заседанието си следващата седмица от КС ще се произнесат и по допустимостта на искането на Висшия адвокатски съвет, с което се атакуват поправките в НПК.

КС допусна за разглеждане по същество искането и на Пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията на Република България относно въпроса: "Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?" Определението е прието единодушно. 

С даването на задължително тълкуване на поставеното тълкувателно питане ще се изясни значим за законодателния орган, за специализираните административни съдилища и за висшите органи на държавна власт конституционен въпрос, още повече с оглед обсъжданите понастоящем в парламента законодателни изменения на Административнопроцесуалния кодекс, отбелязват в определението си конституционните съдии.

КС отправя покана до: проф. д-р Кино Лазаров, проф. д-р Димитър Костов, проф. д-р Дончо Хрусанов, проф. д-р Анелия Мингова, проф. д-р Сашо Пенов; проф. д-р Цветан Сивков, проф. д-р Мария Славова, проф. д-р Пенчо Пенев; проф. д-р Иван Тодоров, Владислав Славов и Благовест Пунев, които да дадат писмено правно мнение по предмета на делото, както и до Съюза на юристите в България, Асоциацията на българските административни съдии и Асоциацията на прокурорите в България да предложат становище.

На 23 януари КС ще се произнесе и по допустимостта на искането на 66 депутати от опозицията за обяваване на разпоредбата на чл. 6, ал. 1, Раздел II, т. 1.2. "Субсидии и други текущи трансфери" от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за противоконституционна като противоречаща на чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България, както и на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ) (обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г.); чл. 37и, с изключение на ал. 1, посл. изр., ал. 2, ал. 3, ал. 4, посл. изр., ал. 5 и ал. 15; чл. 37м и чл. 42 от ЗСПЗЗ.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно