Обновена  08 май 16:13
КПКОНПИ напомня на лицата, заемащи висши длъжности:
Глобата за неподаване на декларация за имущество и конфликт на интереси е от 1000 до 3000 лв.
Ежегодната декларация в частта за имуществото се подава в срок до 15 май за предходната календарна година
Глобата за неподаване на декларация за имущество и конфликт на интереси е от 1000 до 3000 лв.

С решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), считано от 08 май 2018 г. са утвърдени образци на декларациите за имущество и конфликт на интереси по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), съобщиха от Комисията.

Лицата по чл. 6, ал. 1, подали встъпителни декларации по реда на отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, следва да подадат ежегодна декларация в частта за имуществото в срок до 15 май за предходната календарна година.

Лицата по чл. 6, ал. 1 (заемащи висши публични длъжности), за които за първи път възниква задължение за деклариране, следва да подадат встъпителна декларация за имущество и интереси в срок до един месец от датата на утвърждаване на образеца на декларацията (т.е. до 08.06.2018 г).

Декларация за имущество и интереси задължително се подава на хартиен и технически носител /CD/. Следва да се спазват указанията за предварителна настройка на компютъра, както и указанията за попълване, които се намират в електронната форма на декларацията и се появяват при позициониране на курсора на мишката в горния десен ъгъл на клетката, виж и "Помощ за попълване".

Декларацията се подава на хартиен и технически носител по пощата с обратна разписка на адрес: гр. София 1040, ул. "Антим І" № 17, ет. 6, КПКОНПИ, за Публичен регистър, или на ръка на същия адрес.

Декларацията може да се подаде и по електронната поща на адрес publicregistry@ciaf.government.bg, само когато деклараторът притежава електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

По електронната поща не могат да се подават валидно и не се приемат декларации от лица, които не притежават електронен подпис.

Лице по чл. 6, ал. 1, което не подаде декларация за имущество и интереси в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. и подлежи на проверка на основание чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
10
Atanasova
|
нерегистриран
04 юни 2018, 10:29
2
-1
Пълно безобразие са тези декларации!
Не мога да разбера от къде на къде трябва да вписвам лични данни на лицето с което съм във фактическо съжителство. Той не е съгласен да му предоставям данните в някаква си декларация. Аз и не зная колко точно му е заплатата т.е. дохода му. Той не споделя тази информация дори в къщи.Не мога да го принудя да го направи. Пък и какво значи да декларирам инфо за чужди доходи или имущество? А същевременно основния доход на семейсвото ни е от неговата заплата! Пак някакво недомислие е тъпотия са заформили нашите законотворци. Пък и това да се съхраняват тези данни при работодателя за обикновените държавни служители, не за "висшите", не ми се струва нормално. По-нормално е да има звено в МВР, едно за цялата страна и там за всички държавни служители да се подават декларации и да се съхраняват електронно. А сега има и риск сериозно да се злоупотребява с тази информация от работодателите било то и държавни структури, като я предадем и на ел.носител!
9
Гост
|
нерегистриран
18 май 2018, 16:11
5
0
"В §2 от ДР на ЗПКОНПИ е предвидено задължение и за служителите от администрацията /без тези на технически длъжности/ да подават декларации по чл. 35 от този закон,..."
Каква е дефиницията за техническа длъжност? Експерти в строителните дирекции на общини какви са ? По-рано се водехме техническа служба, постепенно названията се смениха много пъти.
Считам, че подаването в електронен вид на данните за банкови сметки създава идеални и по-удобни условия те да бъдат откраднати по всевъзможни начини .
8
ГОСТ
|
нерегистриран
15 май 2018, 16:02
22
0
Служители в общинските администрации на трудови договори-експерти и специалисти, които не са държавни служители подават ли декларации? И те ли са лица, заемащи висши публични длъжности? Унизително със заплати от 500-600 лв.
7
някой
|
нерегистриран
14 май 2018, 17:01
20
0
За пореден път "бългаският юрист(и)" написал и приел този закон се е отнсъл към 3000-те хиляди съдебни служители като към кучета или неудошевени предмети ... Разпоредбите за тях са поместени в преходните и заключителни разпоредби, дописани на коляно, в последния момент. Разликата при тях (в сравнение с магистратите и другите полу-божества) е, че данните за доходите, имуществото им и спестяванията им остават при прекия им ръководител - назначени от кол и въже юристки, завършили задочно северо-южния полу-свободен университет в Долно нанагорнище с успех 3.27, а не в централен държавен орган. Предаването им и в електронен вид означава, че тези данни могат да бъдат открднати и изнесени за около 10-30 сек. абсолютно безконтролно от тези няколко стотин административни ръководители. РАНО ИЛИ КЪСНО ТЕЗИ ДАННИ ЩЕ СЕ ОЗОВАТ ПРИ МУТРИ И РЕКЕТЬОРИ ! Този закон не създава никаква организация за пазенето на тези данни и не злоупотребата с тях. ТОЗИ ЗАКОН Е ПОРЕДНАТА СТЪПКА ВЪВ ПОСТЕПЕННОТО ФАШИЗИРАНЕ НА УПАРВЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА БЪЛГАРИЯ !
6
ААА
|
нерегистриран
11 май 2018, 16:44
1
-1
До коментар [#1] от "§2 от ДР на ЗПКОНПИ":
В §2 от ДР на ЗПКОНПИ е предвидено задължение и за служителите от администрацията /без тези на технически длъжности/ да подават декларации по чл. 35 от този закон, вкл. за имущество и интереси, която е утвърдена от КПКОНПИ. За 2018 г. каква точно декларация трябва да подадат тези служители: встъпителна или годишна - до 15 май? За тях задължението да декларират по този закон е първо и е логично декларацията да е встъпителна - §4, ал.1 от ПЗР на закона. Според чл. 38, т.1 от ЗПКОНПИ обаче встъпителна декларация за имущество и интереси се подава в едномесечен срок от назначаване, а това условие не е налице - служителите по §2 от ДР и през предходните години са декларирали своето имущество и интереси, но по други специални закони /чл. 29 от ЗДСлужител, чл. 107а, ал. 5 от КТ, чл. 160, ал. 3 от ЗМВР и т.н./. Защо в чл. 29 от ЗДС е предвидено годишната декларация по чл. 35, т.2 от ЗПКОНПИ да се подава до 30 април, а във всички останали закони, вкл. според общия - чл. 38, т.2 от ЗПКОНПИ, този срок е до 15 май? Кому е нужна тази разлика?
ТОВА ВЕЧЕ Е УЕДНАКВЕНО И В ЗДСЛ ВЕЧЕ СРОКА Е 15 МАЙ /ПРОМЯНА ОТ 01052018/
5
Гост
|
нерегистриран
11 май 2018, 16:23
8
-1
През последната календарна година съм бил във фактическо съжителство с 10 имотни дами. Имотите на 10 те ли следва да декларирам? Моля за съвет! Пълна пародия!
4
|
нерегистриран
10 май 2018, 22:49
2
-1
"Фактическо съжителство на съпружески начала" е доброволно съвместно съжителство на съпружески начала на две пълнолетни лица, по отношение на които не съществува родство, представляващо пречка за встъпване в брак, което е продължило повече от две години и при което лицата се грижат един за друг и за общо домакинство.
Горното е легално определение от ЗПКОНПИ. Предполага се, че за 2 години трябва да сте узнали всичко за имущество, пари, яхти, влогове, вземания, задължения и т.н. на партньора и независимо дали той е съгласен или не, задълженото лице попълва не само за себе си, но и за съпруга, за съжителстващия на съпружески начала и за непълнолетните си деца.Семейният кодекс не се занимава с фактически отношения. Добре поне, че тази част от декларацията /за съжителстващия/ може да не е публична. Това изключение не важи за съпруга и децата.
3
Л. Кънчева
|
нерегистриран
10 май 2018, 13:33
0
0
Управителите на държавните търговски дружества, следва ли да подават тези декларации, пред кого и в какъв срок? Дали пред органа по назначаването или пред комисията???
2
|
нерегистриран
09 май 2018, 15:44
21
0
Не мога да разбера откъде накъде ще декларирам чуждо имущество на лицето, с което живея? Как ще искам да ми дава данни за имота си от нотариалния акт и да ги плескам в мойта декларация? Това е пълно безумие!!! Замислете се господа нормотворци! А в същото време говорим за Общия регламент за защита на данните!!! Къде се защитава правото на собственост??? Откъде накъде ще давам данни от нотариалния си акт на лицето, с което спя временно или постоянно??? С тази декларация направо прекалявате!!! И става въпрос за експертни длъжности???
1
§2 от ДР на ЗПКОНПИ
|
нерегистриран
08 май 2018, 20:55
22
0
В §2 от ДР на ЗПКОНПИ е предвидено задължение и за служителите от администрацията /без тези на технически длъжности/ да подават декларации по чл. 35 от този закон, вкл. за имущество и интереси, която е утвърдена от КПКОНПИ. За 2018 г. каква точно декларация трябва да подадат тези служители: встъпителна или годишна - до 15 май? За тях задължението да декларират по този закон е първо и е логично декларацията да е встъпителна - §4, ал.1 от ПЗР на закона. Според чл. 38, т.1 от ЗПКОНПИ обаче встъпителна декларация за имущество и интереси се подава в едномесечен срок от назначаване, а това условие не е налице - служителите по §2 от ДР и през предходните години са декларирали своето имущество и интереси, но по други специални закони /чл. 29 от ЗДСлужител, чл. 107а, ал. 5 от КТ, чл. 160, ал. 3 от ЗМВР и т.н./. Защо в чл. 29 от ЗДС е предвидено годишната декларация по чл. 35, т.2 от ЗПКОНПИ да се подава до 30 април, а във всички останали закони, вкл. според общия - чл. 38, т.2 от ЗПКОНПИ, този срок е до 15 май? Кому е нужна тази разлика?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно