Любомир Гайдов, зам.-председател на УС на Асоциацията на българските административни съдии:
Би било добре в административните съдилища да практикуват и младши съдии
В момента данъчни дела могат да се разглеждат само в 5 административни съдилища в страната. Няма причина съдии, които са еднакви по ранг и стаж да не могат теоритично да разглеждат данъчни дела, смята върховният магистрат
Би било добре в административните съдилища да практикуват и младши съдии

Съдия Любомир Гайдов

 

 

Г-н Гайдов, миналата седмица Министерският съвет прие да бъде оттеглено искането за подкрепа от ЕС за извършване на външен функционален анализ на административното правосъдие в България. Какъв е вашият коментар по тази тема?

Решението на МС бе правилно и очаквано от повечето колеги. Този въпрос стана особено актуален преди няколко месеца след като в началото на годината представители на Министерство на правосъдието и на администрацията на ЕК повдигнаха темата - дали и как ще се организира този проект. Изненада за повечето от колегите бе, че предмет на проекта е изготвяне на функционален анализ на ВАС с оглед на преструктуриране на системата на административното правораздаване като цяло. Първо, това бе странна идея, защото идва не навреме. Такива анализи са свързани с немалко финансови средства и според нас следва да бъдат по всеобхватни и следва да се осъществяват в правилно подбран момент, ако ще се правят наистина прецизни и коректни изводи и предложения. Целта на анализа бе да се търсят начини да се преструктурира системата на административното правораздаване, за да се постигне по равномерна натовареност и по-добро правораздаване в административните съдилища. 

Остана неясен въпросът - защо се предлагаше функционалният анализ да обхване само и единствено системата на административното правораздаване в България, изолирано от цялата съдебна система и то през годината, в която се променя съществено основният процесуален закон (АПК) и над 50 други закона в тази връзка, а и когато новият мандат на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на председателя на Върховния административен съд (ВАС) е започнал едва преди 4-5 месеца. Темата за натовареност на ВАС и на другите съдилища е актуална и важна, но се очаква да има разумен подход при обсъждането и решаването й. Според нас, идеята на предходния състав на ВСС е била по-скоро да се направи анализ на съдилищата в цялост, така че да има взаимна връзка с оглед реформата на съдилищата като цяло. Освен това, да не забравяме, че административното правосъдие у нас за поредна година е на челно място в ЕС по бързина на съдебния процес. Налице е достъп и бързина до административно правосъдие. И това трябва да бъде отчетено като много голям позитив. През последните години административните съдилища са безспорно едни от най-модерните и добре функциониращи органи в съдебната система.

От преди една година се знае, че през тези месеци завършва промяната в законодателството и това ще доведе до сериозно намаляване на натовареността на ВАС. Следователно - от една страна имаме достижения, които са признати от ЕС и от света, а от друга – имаме предвидени съществени промени в основната нормативна рамка, които пряко влияят на административното правораздаване, включително и на натовареността на всички съдилища.

В Асоциацията на българските административни съдии (АБАС)на няколко пъти обсъдихме тази тема и поставихме въпроса - къде е мястото на съсловните организации на съдиите и конкретно на АБАС при дискутиране на темата за промени в административното правосъдие - било то при промяна на закони или на структури. Нашите членове, в по-голямата си част, са административни съдии в страната. АБАС има за задача да обединява тези съдии и да защитава техните права, да подпомага професионалните им интереси на национално и европейско равнище, включително да съдейства и за квалификацията им наред с другите институции. АБАС е готова да защитава обществената позиция на административните съдии, да се грижи и за социалния статус на колегите и подобряваме престижа на професията. Такова важно решение - да се прави функционален анализ, както и стъпки за преструктуриране на системата на административното правораздаване, следва да се осъществява след широко обсъждане с активното участие на неправителствения сектор, да се даде възможност да се чуят различни доводи и становища.

Отчитайки тези фактори, АБАС излезе със своя активна позиция срещу идеята за външен функционален анализ в този момент и по този начин. Неслучайно за отпадането на анализа се обявиха и Пленумът на съдиите на ВАС, а и всички 28 административни съдилища в страната. Подобна бе и позицията на Пленума на ВСС.

Правителството показа, че ще се съобрази с тези обстоятелства и се вслуша в мнението на колегите от страната. В този дух беше и решението му за оттегляне на искането за подкрепа за осъществяване на функционален анализ на административното правораздаване с цел евентуални структурни промени.    

В момента в парламента са внесени доста предложения за изменения в АПК. Едно от тях предвижда изменения по отношение призоваването и е свързано с електронното правораздаване – какво е виждането ви за бъдещото приложение на една такава промяна?

АПК е приет през април 2006 г. и има нужда от промени, които да отразяват динамиката на развитието на държавата и нашето общество. Целта е да се постигне по-качествен и бърз административен процес. Въвеждането на електронно правосъдие ще осигури прозрачност на съдебната система при упражняване на функциите й и икономии за държавния бюджет, гражданите и организациите.

Електронното правосъдие, предвидено в Закона за съдебната власт (ЗСВ), ще даде възможност за електронно призоваване и електронно съобщаване.Става дума за електронизация на много административни услуги, свързани не само с правораздаването. Вече има и нормативна рамка за това. От една страна е Законът за електронното управление, от друга страна налице са и промените в ЗСВ от август м.г., с които бе въведено задължението на ВСС да организира процеса относно изграждането на Единна информационна система за съдебната власт. Това се очаква да стане до 10 август 2019 г. След тази дата следва да се даде възможност на всички участници в съдебния процес да се възползват от предимствата на електронните средства. За целта се подготви промяна на редица разпоредби в АПК относно съобщенията и връчванията на документи.

Тази платформа ще даде възможност за прозрачност и сигурност при размяна на електронни документи между съдебните органи и тяхната администрация.  Информационната система следва да бъде ползвана от всички граждани и  организации, лица с публични функции и административни органи. Тя ще се развива паралелно с другата система, която беше въведена по Закона за електронното управление и функционира от края на миналата година.

На практика ще имаме нормативна и технологична обвързаност между две системи, едната по отношение на изпълнителната власт, а другата по отношение на съдебната власт.

Едни от най-дискутираните промени са тези, които касаят електронното съобщаване и електронното призоваване. Идеята на тази система е да замести класическия вариант на размяна на книжа, документация, съобщавания. Гражданите поетапно по свой избор могат да се включват в тази информационна система. В случая законодателят просто дава алтернатива, с което цели процесът да стане по-ясен, както и да отнеме възможността на организации или административни органи да възпрепятстват бързината на съдебното производство. За гражданите остава възможността, ако преценят, да се възползват от класическия вариант за получаване на съобщения с обратна разписка, както досега. С промените са дават и алтернативни способи за съобщаване, съобразно съвременните технологии.

Според нас ще се води дебат относно това коя група лица законът следва да задължи да се регистрира в информационната система, както и да определи чрез кой точно способ ще бъдат уведомявани съответните лица. Безспорно, такива са административните органи, които и сега се включват в единната информационна система. Естествено е те и всички техни потребители да имат възможност да ползват и другата информационна система. Сред задължените лица се предвижда да бъдат включени и лицата с публични функции – нотариуси, съдебни изпълнители и други.Асоциацията на българските административни съдии следи с внимание темата и ще изразява становища по промените в законодателството.

Изменения се предвиждат в чл. 132, чл. 133  от АПК, които касаят родовата и местната подсъдност - целта е разтоварване на ВАС. Какво по-конкретно е необходимо да се измени в тези разпоредби, за да се облекчи работата на върховните магистрати? Какво е становището на АБАС?

Това е една от съществените промени в АПК, която бе широко дебатирана. Основната цел е да бъде разтоварен ВАС, за да може да се концентрира върху основната функция, която Конституцията му е отредила в чл. 125 ал. 1. За ВАС не е присъщо например да разглежда толкова голям брой първоинстанционни производства. От съществено значение е скорошното решение на КС, с което се разтълкува разпоредбата на чл. 125 ал. 2. Надявам се това решение да намери и законодателно отражение в съответните текстове на чл.132, ал.2, т.2 от АПК. По този начин ще се даде възможност някои актове на министри да бъдат оспорвани на първа инстанция пред административните съдилища, а само касационното производство да се развие във ВАС.

От АБАС подкрепяме предвидената промяна в чл.133 от АПК, която цели да се постигне по-равномерна натовареност между административните съдилища. Крайно време беше да се предприемат мерки по този проблем. Текстът на чл.133 от законопроекта има нужда според нас от прецизиране, но следва правилния принцип -компетентен е съдът по седалището на адресата на административния акт, а не на административния орган. В случай, че има повече адресати на акта и те са с различен адрес, то тогава да се съобразява местната подсъдност със седалището на административния орган.

Не е справедливо да има и неравнопоставеност при специализацията на съдиите. 

Няма причина съдии, които са еднакви по ранг и стаж да не могат теоритично да разглеждат данъчни дела, например. В момента данъчни дела могат да се разглеждат само в 5 административни съдилища в страната. Това засяга и правата на гражданите и достъпа им до правосъдие.

Кои са важните промени в АПК, освен че се очаква сериозно увеличение на таксите по административните дела?

Представители на АБАС участват в работната група за промените в АПК. Подкрепяме предложението да се приложи разумен подход и таксите да са съобразени с жизненото равнище в страната. Размерът на таксите ще се определя според това дали ще ги плащат административни органи, граждани, организации или стопански субекти. Според това разделение ще има твърда и пропорционална такса.

Например, независимо от материалния интерес, таксите при касационно обжалване по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване са 30 лева за гражданите и едноличните търговци и 200 лева да организациите, държавните и общинските органи.

При касационни производства по частни жалби се предлага подходът  – 10 на 100 от съответната такса, която е била в касационното или отменителното производство. Очакваме обаче окончателното законодателно решение.

В ЗИД на АПК се променят съществено много разпоредби, но според мен, някои от важните са относно административния договор, мълчаливото съгласие на административните органи и касационното производство. На дневен ред е да се реши въпросът за подсъдността на споровете относно законосъобразността на административния договор, дали съдебните заседания да са открити или закрити в касационното производство, дали и кога да се задължат юрисконсултите, съответно адвокатите, да участват в изготвянето на касационните жалби.

По тези и други актуални въпроси АБАС изразява становище пред компетентните институции, участваме в дискусии и работни групи по приемане на измененията на АПК.

Последният законопроект за изменение на административния закон бе внесен от двамата народни представители – Данаил Кирилов и Христиан Митев – те предлагат проблемът с натоварването на ВАС да се реши като се създаде един изцяло нов Централен административен съд. Ще се облекчи ли работата ви, ако бъде създадена една такава нова институция, особено с оглед на решението на КС, че ВАС трябва да се произнася като първа инстанция по министерски актове?

Към този момент не мога да изразя категорично мнение, още повече от името на АБАС. Това дали ще се създаде нова структура в системата на административното правораздаване ще е изцяло решение на парламента. Считам, че към настоящия момент този въпрос не е актуален, тъй като трябва да се прецени в какъв вид ще бъдат приети другите предложени промени в АПК.

С последните промени в Закона за съдебната власт, предложени от Министерството на правосъдието, бяха приети някои доста спорни изменения. Например – Инспекторатът на ВСС да има достъп до банковата тайна на магистратите, промени има и по отношение на статута на съдебните служители, които ще са задължени да подават декларации за несъвместимост. Как гледате на тези новости както от позицията на върховен магистрат, така и като зам.-председател на УС на АБАС?

Законопроектът беше подготвен от работни групи в Министерството на правосъдието, но имаше и съществени предложения, внесени от група депутати. Това, което сме коментирали с колегите от УС на АБАС, е, че приветстваме такъв законопроект. Смятаме обаче, че не е достатъчно всеобхватен и можеше да се направят и други разумни предложения за изменение и допълнение на ЗСВ. Сегашните промени касаят както и ИВСС, така и съдебните служители, и статута им.

Мога да кажа, че с колегите от АБАС адмирираме приетите наскоро промени, които засягат командироването на магистрати. Дават се правомощия на председателя на ВАС да командирова съдии не само от административните съдилища, но и от районните и окръжните съдилища. Смятам, че тази промяна ще даде възможност на председателя на ВАС за реакция "в движение", когато има свръхнатовареност и недостиг на съдии в даден административен съд.

Може би било добре в бъдеще да се помисли и за разпоредба, която да предвиди в системата на административните съдилища да могат да практикуват и младши съдии. Това като възможност съществува и в другите съдилища. Административните съдилища са 28 на брой, включително и ВАС, а за системата на административното правораздаване трябва да се подготвят кадри в годините, с които да се гарантира качествен съдебен процес.

Тук действително се поставя въпросът - как да се подготвят тези кадри и ако законодателят прецени, че това има своята житейска логика, да допусне да има и младши съдии в системата на административните съдилища, нещо което не се предвижда в закона към момента. В тази връзка възникват и други въпроси, които следва да намерят своето решение.

АБАС е готова активно да съдейства за приемането на разумните промени в административното правораздаване, като се запази достигнатото до момента, с което се гарантира ефективност и ефикасност в работата на съдебните органи.

Любомир Гайдов е зам.-председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и съдия във Върховния административен съд. Завършил е право в СУ "Св. Климент Охридски" и "Стопански и финансов мениджмънт" в Института за следдипломна квалификация към УНСС. Бил е хоноруван асистент в различни учебни заведения, включително и по "Здравен мениджмънт" в Института по следдипломна квалификация към УНСС.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
5
от МЗ
|
нерегистриран
08 юни 2018, 22:34
3
0
Гайдов, що не си гледаш гайдата с лечебните заведения като търговски дружества и цялата корупция в МЗ! Много добре се знае където трябва и от когото трябва за какво си административен съдия!
4
В АПК ще се въведе ли принципа: обществото не е необходимо да знае?
|
нерегистриран
07 юни 2018, 16:15
2
0
Касационното производство в закрито заседание = строго секретно производство и въвеждане на принципа обществото не е необходимо да знае!

След заличаването на имената на страните в публикуваните актовете на съдилищата, защо пък не, касационното производство да стане и само строго секретно производство. Така ще отпадне необходимостта актовете на касационния съд да се публикуват в сайта на съда.

Защо да игнорираме публичността на откритите заседания – на кого пречат?


Извадка от решение на български съд:

Образувано е по касационна жалба на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Югоизточен район /ЮИР/, гр.Бургас, чрез процесуалните му представители - юрисконсулти А. и А., срещу решение №507/21.03.2017г. по адм.дело №623/2016 г. на Административен съд – Бургас, с което е отменена Заповед №ДК-10-ЮИР-9/19.02.2016г. на началника на РДНСК - ЮИР, като незаконосъобразна.Поддържа се искане за отмяна на обжалваното решение като неправилно, поради нарушение на материалния закон.
Ответникът: [фирма], чрез пълномощника му - адв.Г., оспорва касационната жалба като неоснователна.Претендира разноски за касационната инстанция.
Ответникът: главен архитект на Община Царево, не се явява и не взема становище по жалбата.
Ответникът: [фирма], редовно призован, не се представлява.

Извадка от решение на СЕС:

Решение на Съда (първи състав) от 23 ноември 2017 година по съединени дела C-427/16 и C-428/16 („ЧЕЗ Електро България" АД срещу Йордан Коцев (C-427/16) и „Фронтекс Интернешънъл" ЕАД срещу Емил Янакиев (C-428/16)).
3
Районен
|
нерегистриран
04 юни 2018, 19:28
16
-9
Няма лошо да има административни съдилища , но трябва да се намали броят им - да са само в големите градове и гъсто населените райони - София , Пловдив , Варна , Стара Загора . В другите градове да си има административни отделения в окръжните съдилища , както беше едно време .

На правосъдната система и идват в повече толкова много слабо натоварени съдилища в провинцията - окръжни , административни , апелативни , военни....Същевременно голямо е натоварването на повечето районните съдилища , СГС , АССГ , но за тях никой не мисли . Докога районните граждански съдии ще търпим , не знам ….
2
глупостите по това "роене на съдилища"
|
нерегистриран
04 юни 2018, 18:28
15
-9
До коментар [#1] от "Марко":
Според мен е крайно време експериментът "отделно административно правосъдие" да се преустанови и т.нар."административни съдилища" да си отидат там ,където трябва като административни отделения към ОС-ща по места,а ВАС като отделение на ВКС.

Последният да си стане ВС на РБ и да се спре с глупостите по това "роене на съдилища",но за жалост все още от мене не зависи това.

Обаче рано или късно т.нар."административни съдилища","военни съдилища","специализирани наказателни съдилища" и др. ще бъдат закрити,тъй като са неоправдан разход от бюджета на т.нар."съдебна система" ,което ще донесе икономии от около 30%- 35%.
Нали знаеш Марко, за репликите по вестниците едно време...Димитър Благоев като написал "Що е социализъм и има ли почва у нас", овчарят Захарий Стоянов (Джендо Стоянов Джедев) му отговорил : "Има, Димитре! То у нас за всякаква простотия има почва, само за нещо свястно няма." Та у нас за всякаква простотия има пари, особено щом става въпрос за т.нар."административни съдилища","военни съдилища","специализирани наказателни съдилища" и др, само за нещо свястно няма пари.
1
Марко
|
нерегистриран
04 юни 2018, 17:36
20
-13
Според мен е крайно време експериментът "отделно административно правосъдие" да се преустанови и т.нар."административни съдилища" да си отидат там ,където трябва като административни отделения към ОС-ща по места,а ВАС като отделение на ВКС.

Последният да си стане ВС на РБ и да се спре с глупостите по това "роене на съдилища",но за жалост все още от мене не зависи това.

Обаче рано или късно т.нар."административни съдилища","военни съдилища","специализирани наказателни съдилища" и др. ще бъдат закрити,тъй като са неоправдан разход от бюджета на т.нар."съдебна система" ,което ще донесе икономии от около 30%- 35%.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно