С Отворено писмо по "Дишевагейт"
ССБ опитва да замаже скандала с ведомствения апартамент на члена си Атанаска Дишева
Съсловната организация не отговори на въпроса на "Правен свят" – нарушени ли са етичните норми и интегритетът на доскорошната съдийка от ВАС и настоящ член на ВСС
ССБ опитва да замаже скандала с ведомствения апартамент на члена си Атанаска Дишева

ССБ излезе с Отворено писмо по "Дишевагейт", но не спомена нито веднъж името на члена си Атанаска Дишева, снимка: Канал 3

Отворено писмо - тази форма избра една от съсловните магистратски организации, за да се включи в "Дишевагейт", но не за да вземе отношение по направените разкрития, а да се опита да замаже скандала с ведомствения апартамент на члена на Висшия съдебен съвет (ВСС) Атанаска Дишева.

В понеделник "Правен свят" отправи писмено искане до пет съсловни организации, с молба да изразят принципно становище по разкритията на в-к "Труд", че над десет години Атанаска Дишева и семейството й са ползвали ведомствен апартамент от 173 кв.м. в столичния квартал "Изток", за което са плащали месечен наем между 138 и 202 лв., докато в този период са закупили мезонет във Варна, десетки декари земи в различни части на страната и са спестявали от лихви по банкови влогове.

Вместо да отговори – нарушени ли са етичните норми и интегритетът на доскорошната съдийка от Върховния административен съд (ВАС) и настоящ член на ВСС, първата организация, която взима становище – Съюз на съдиите в България (ССБ), направи опит за размиване на отговорността с въпроси като необходимостта от провеждането на заседание на Съвета за партньорство към ВСС и с "връщане на лентата" години назад.  

ССБ иска и публично оповестяване на актуална справка с пълния списък с наематели на жилища от съдебната власт, нещо което "Правен свят" е изискал от ВСС още преди две седмици и на което все още очаква отговор. В Отвореното писмо по "Дишевагейт", подписано от председателя на ССБ Атанас Атанасов, името на съдебния кадровик Атанаска Дишева не е споменато нито веднъж. В декларация, подписана от самата Дишева на 06 септември 2017 г., е посочено, че тя е член и на Съюза на съдиите в България. 

"Правен свят" публикува Отвореното писмо на ССБ до Пленума на ВСС, без редакторска намеса:

                

ДО

ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

от Съюза на съдиите в България

 

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,

По повод на скорошни публикации в различни медии и във връзка с внесеното от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков и главния прокурор Сотир Цацаров предложение до Пленума на Висшия съдебен съвет да възложи на ресорната Комисия "Управление на собствеността" в срок до 15 юли 2018 г. да изготви предложения за промени на правилата, по които магистрати и служители на съдебната власт получават ведомствени жилища, се обръщаме към Вас, за да поставим този въпрос в контекста на необходимостта от прозрачност към обществото и отвореност към съдиите, прокурорите и следователите на съществуващата система за социални придобивки в съдебната система.

 В своята дейност досега различните състави на Висшия съдебен съвет не са осигурили прозрачност по тази тема, нито по отношение на широкия кръг от магистрати, нито спрямо обществеността, въпреки проявявания интерес от представители на медиите. По този начин остават неясни въпросите дали действащата уредба за допълнителни придобивки в съдебната система е основана на справедливи принципи, дали същата е достъпна за съдиите, прокурорите и следователите, които в действителност се нуждаят от такива придобивки в интерес на доброто изпълнение на възложените им функции, по какъв начин се взимат решенията за предоставяне на социални придобивки.  

В качеството си на професионална съдийска организация, представляваща интересите на магистратите, които членуват в нея, многократно сме поставяли на вниманието на предходни състави на ВСС принципни въпроси, свързани с възнагражденията на съдиите, осигуряването на условията на труд, пътните разноски на работещите в други населени места магистрати. Предоставянето на ведомствени жилища е също такава тема. Намираме, че въпросите, които са пряко свързани с професионалните интереси на магистратите следва да бъдат поставяни на широко обсъждане, каквато платформа би предоставила Съвета за партньорство към ВСС. В тази връзка промяната в Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди (по-нататък Правилата), наред с въпросите свързани с определянето и актуализирането на възнагражденията на основание чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), полагането на извънреден труд и неговото възнаграждение и регламентирането на изплащането на пътни разноски, са теми, които би следвало да бъдат обсъждани на този съвет. Създаването на този Съвет за партньорство е предвидено с измененията на чл. 217, ал. 3 от ЗСВ (ДВ., бр. 65 от 2017г.) и вече почти една година тази законова разпоредба не се изпълнява. Не е изпълнено все още и задължението на Пленума на ВСС, предвидено в чл. 217, ал. 5 от ЗСВ, да изработи наредба за организацията и дейността на Съвета за партньорство.

Функционирането на Съвета за партньорство е наложително за поставянето на важни въпроси като например преразглеждането на решение на ВСС по протокол №2/15.01.2003г. относно правилата за определяне на допълнително възнаграждение за времето на разположение при дежурства през почивни и празнични дни във връзка с Решение на Съда на Европейския съюз от 21.02.2018г. по преюдициално запитване по дело C‑518/15 (Rudy Matzak).

Конкретно по въпроса, свързан с предоставянето на ведомствени жилища и с цел да формираме становището си по темата, Ви призоваваме да направите общодостъпна следната информация:

1. По силата на чл. 11, ал. 3 от Правилата на всяко тримесечие дирекция "Управление на собствеността на съдебната власт" към ВСС представя на дирекция "Бюджет и финанси" към ВСС актуална справка за текущите наемни договори, в която се посочват отдадените под наем имоти, наемателите и размерът на наемната цена. С оглед на това, че съществува задължение за съставяне на подобна справка, както и задължение за поддържане на Регистри по чл. 34, предоставянето на тази информация няма да представлява техническа трудност. В тази връзка, считаме за наложително да бъде предоставена цялостна информация относно действащите към момента договори за наем на ведомствени жилища.

2. Глава трета на Правилата определя критериите, по които следва да се преценяват жилищните нужди на кандидатстващите за ведомствени жилища. Като основен критерий за кандидатстване е посочено, че кандидатите следва да отговарят на следното условие: да не притежават в същото населено място собственост или право на ползване върху жилище, къща, вила, ателие, студио, офис, обитаемо таванско помещение, магазин или хотел. В тази връзка бихме искали да информирате публично доколко и при какви условия е вземано под внимание имотното състояние на кандидатстващите (включително и на техните съпрузи или лицата, с които са във фактическо съжителство) за ведомствени жилища и доколко и при какви условия същото е преразглеждано по време на действие на наемния договор за ведомствено жилище по отношение на ползвателите на подобни жилища до сега.

3. В чл.31 от Правилата са определени сроковете за ползване под наем на жилище от ведомствения жилищен фонд на ВСС. Намираме за необходимо да бъде публично оповестена информация дали има случаи, в които срокът на наемния договор е надвишил 5 години и поради какви причини, както и дали има случаи, при които изборни членове на ВСС или други лица посочени в чл.31, ал.2 от Правилата са продължили да ползват под наем ведомствени жилища въпреки изтичане на мандата им или прекратяването му.

 

гр. София,                                                                       От името на УС на ССБ:

13.06.2018 г.                                                                    Атанас Атанасов

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
27
ДО ББ, Цв.Цв., Д.К. и всички известни и неисзвестни герои
|
нерегистриран
16 август 2018, 11:48
0
0
ДОЛУ СЪМ ПОСТВАЛ ТЕКСТОВЕ, КОИТО ЗАБРАНЯВАТ ОТДАВАНЕ НА ЖИЛИЩА ПО СИСТЕМАТА НА ВСС.
ИМА И ТЕКСТОВЕ, С КОИТО НЕ СЕ СЪОБРАЗИХА Д.ИЛИЕВ, ПОРОЖАНОВ И В.РАДЕВ. ВЛИЗАХА В ИМОТИТЕ ЗА ПРОБИ И ЕВТАНАЗИЯ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ СЪДА И БЯХА КАТО БАШИБОЗУК И МИЛИЦИОНЕРИ ОТ ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. СЕГА СА ЗА ОСЪЖДАНЕ, НО НЯМА ТАКЪВ СЪД И ТАКАВА ПРОКУРАТУРА. ПОГАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ДЪРЖАВНОСТА.

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. НЕ СЕ ДОПУСКАТ НИКАКВИ ограничения на правата ПРИВИЛЕГИИ, ОСНОВАНИ НА раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, ЛИЧНО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ или имуществено състояние.

Чл. 17. …
(3) Частната собственост е НЕПРИКОСНОВЕНА.

Чл. 33. (1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона.
(2) Влизането или оставането в жилището без съгласие на неговия обитател или БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ се допуска САМО ЗА предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на крайна необходимост
26
бивш член
|
нерегистриран
15 юни 2018, 00:36
2
0
До коментар [#3] от "редови член":
То и повечето от нас ги хваща срам от г-жа Дишева.
Отдавна не се срамувам заради вас!

Вие си я избрахте!

25
|
нерегистриран
14 юни 2018, 13:51
5
-2
ССБ дето не се сеща, че нито заплатите на работещите в съдебната система не са актуализирани съгласно изискванията на ЗСВ, нито че някои още чакат да получат останалата част от парите си дрехи - я как бодро скочи сега да брани съдийските интереси!

А това внезапно събуждане от летаргичния сън е доста по-тревожно от ползването на ведомствено жилище срещу символичен наем. Защото ССБ събира пари от всички, които все още са му членове, но се сеща да брани правата само на няколко от тях!
24
Съдийски неволи
|
нерегистриран
14 юни 2018, 10:10
12
-4
ССБ смърдят, а Дишева е неморален човек и отрицателен пример за магистратите! Разграничавам се като съдия от тези две недоразумения в съдебната система!
Това не сме ние, уважаеми колеги.
23
|
нерегистриран
14 юни 2018, 09:05
15
-4
Тоя вмирисан труп още ли не е изритан от ВСС?Толкова по-зле за свестните и честни съдии!Сигурно не им е лесно да търпят негативи заради подобна оядена от привилегии персона която даже и ги кадрува с високите си морално етични критерии!
22
Колега
|
нерегистриран
13 юни 2018, 23:39
10
-35
Скъпи колеги, намирам за твърде глуповата тази тема,с която тази медия
ни отвлича вниманието.Обидно плоска тема на фона на нормотворческите промени, от които често търпим негативи.Ноторно е, че съдия Дишева е блестящ юрист и винаги е решавала делата си по съвест.Сега и като член не изменя на себе си... Щом закона и подзаконовите нормативни актове позволяват да ползва тази привилегия, не виждам защо да укоряваме ползването на тази възможност.Именно в Европа тези придобивки не само, че не са привилегия, а напротив магистратите, като например колегите в Испания, дори и тези в Турция ползват обичайни такива придобивки. Мъдра държавна пилитика за обезпечаване на спокойното и неподвластно правораздаване,неподвластно на материални зависимости и битовизми.
21
Дъно
|
нерегистриран
13 юни 2018, 22:39
13
-20
Труд, Блиц, Канал 3 говорят за морал
20
интересно
|
нерегистриран
13 юни 2018, 22:35
33
-10
Тази вън от системата!Що за наглост от нейна страна? Къде сте господа от ВСС?Позор,ама голям позор ще бъде ако не я отстраните от ВСС.Народа няма да плаща заплата на Дишева ,а незабавно трябва да си получи парите от пропуснати ползи за ниския наем,който същата е плащала години,а в същото време е трупала големи суми в банки и е печелила от лихви.Проверете и банковите сметки през въпросните години !!
19
дъното и под него
|
нерегистриран
13 юни 2018, 22:15
29
-10
Цялата тази морално-ведомствена история разкри най-грозния лик напсистемата. А това че главдото действащо лице е колега която не е в състояние да прави разлика между цинично и морално е една от тези шеги на съдбата, които да служат за назидание на самозабравилите се.
18
|
нерегистриран
13 юни 2018, 21:58
6
-14
До коментар [#17] от "бау бау":
Два, три анонимни трола - мишки църкате из форума с по хиляда поста. Айде направете подписка да видим колко подписа ще съберете. Сигурен съм, че няма да го направите, а ако някой друг пусне, точно вие няма да се подпишете - толкова сте подли и страхливи. Няма нищо незаконно и неморално в случая, а Дишева ще продължава да громи такива като вас и менторите ви във ВСС. Живи и здрави и гледайте да не се пръснете от злоба.
Каква подписка могат да направят анонимници тролове?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно