Председателят на Апелативен съд – Бургас:
Електронното правосъдие изисква координирани усилия на трите власти*
При всички положения електронизацията не е свързана със съкращаване на съдебни служители, поясни Деница Вълкова
Електронното правосъдие изисква координирани усилия на трите власти*

Докъде стигнахме с реформата за електронно правосъдие, г-жо Вълкова?

Работих пряко по тази тема преди повече от пет години, когато бях ресорен заместник-министър. Имах честта да се занимавам и да развивам концепцията за електронно правосъдие така, както тогавашният екип на правосъдното министерство я възприемаше. Тя беше ориентирана по-скоро към това - максимално да се използва развитието на информационните технологии по начин, който да позволи всички процесуални действия от страните по делата, а също и от съда да бъдат извършвани електронно. Тоест, да не се налага във всеки един случай, когато гражданин или юридическо лице желае да сезира съда с някакъв правен спор, да посети съдебната институция на място и то в работно време, което е доста ограничаващо и скъпо за страните. Към днешна дата нямам толкова непосредствен поглед върху работата по въвеждането на електронно правосъдие, особено като се има предвид, че една такава мега тема по най-важната реформа в системата, изисква съвместни усилия на трите власти. Ако те не си взаимодействат достатъчно ефективно и навременно електронно правосъдие в България няма да има. Електронното правосъдие може да бъде описано като необходимост от реализирането на комплексни мерки – не само законодателни, финансови, обучителни, но и много други мерки, които са в компетентността на всяка една от властите. Очевидно е, че и трите власти полагат усилия, но сякаш съдебната работи най-активно по тази тема. Новият Висш съдебен съвет вече придвижи напред обществена поръчка за избор на изпълнител, който да разработи необходимия софтуер или единна информационна система за всички съдилища. Чрез този софтуер ще стане възможно упражняването на процесуални действия в електронна форма. Докъде е стигнала тази поръчка не знам.

В чисто практически план до какво ще доведе изпълнението на тази реформа, през какви етапи ще премине? Предполагаме тази обществена поръчка е част от всички етапи? 

Електронното правосъдие е осигуряване на възможност граждани, юридически лица и заинтересовани страни да информират съда, чрез електронно устройство, за необходимостта да бъде разрешен техен спор. Най-общо казано, това е възможност както страните да сезират съда електронно, така и съдът да разгледа и да реши делото електронно. По този начин актовете няма да бъдат разпечатвани на хартия, освен че ще бъдат публикувани в интернет те ще се съхраняват и електронно. Освен това ще бъдат достъпни чрез Интернет за всички заинтересовани страни. За да бъде сезиран съда електронно обаче, законът трябва да позволява това. Затова казвам, че не е достатъчно само съдебната власт да положи усилия, да избере изпълнител, да даде възможност чрез такъв софтуер да се изпрати искова молба или жалба, от която и да е точка на света. Ако ГПК, НПК, АПК не допускат такава електронна форма на сезиране на съда няма да имаме отново електронно правосъдие, та дори и Висшият съдебен съвет да се справи с тежката и много отговорна задача да разработи софтуера. Повтарям, че е важно трите власти да работят в абсолютен синхрон и то при  предварително консолидирана много ясна концепция. През 2012 г. нашият екип представи концепция за електронно правосъдие и в нея имаше конкретни въпроси, по които трите власти трябваше да се съгласят. Аз до днес не съм чула единно становище по например фундаменталния въпрос: "В България само електронни дела ли ще има или ще се водят делата на хартия както сега, но ще има паралелно и електронни?" Без ясен отговор от страна на трите власти, няма как да очакваме, че единната информационна система, която предстои да бъде разработена или законодателния пакет, който се подготвя за обсъждане в НС, ще бъдат полезни. Държавата трябва да посочи кой модел от всички възможни избира. В целия свят има най-различни модели на електронното правосъдие и е важно тези, които отговарят за това, да излязат и да кажат: ние приемаме тази концепция и по нея ще работим. Аз не съм убедена, че точно концепцията, която представихме през 2012 г., ще бъде възприета, въпреки че смятам е най-разумната,  най- икономичната и все още най-модерната. Срещу нея има известни съображения. Каквото и да се приеме обаче трябва трите власти да го приемат едновременно и да излязат с консолидирано решение, което да ориентира изпълнителя на софтуера и всеки гражданин в очакванията му.
 
Бяхте на обучение по темата съдебни технологии в Сингапур? Какви са вашите наблюдение, как са уредени нещата тамошните съдилища? Разбрахме, че сте били първия български съдия на подобно посещение в страната.

Имах възможност да участвам в обучение на Съдебния колеж към Върховния съд на Сингапур. Това се случи през миналата година. Към онзи момент наистина бях първият български съдия, но към днешна дата не мога да кажа дали все още е така. Това, което е важно и искам да споделя с вашата аудитория, е впечатленията, че аз на практика участвах в презентацията на първата в света изцяло безхартиена съдебна система. Какво означава това? Означава, че в Сингапур няма нито едно дело, независимо дали е наказателно, търговско, административно или гражданско, което да се води на хартия. В Сингапур всяко дело от образуването до решаването му, цялото разглеждане и съхранение е само електронно. Видях този модел през 2017 г., а ние сме го предложи още през 2012 г. в концепцията. Тя е официално входирана в МС и в МП. Тоест, ние предложихме модел, който не бяхме видели непосредствено как работи. Той ми беше демонстриран в Сингапур. Имах няколко възможности да споделя моето виждане и ще използвам и вашата трибуна, за да повторя: рано или късно това ще се случи в целия свят. Както навремето хартията е заменила камъка сега информационните технологии ще заменят хартията. Те са и по-сигурни и по-икономични и по-достъпни, но е въпрос  на време и далновидност от страна на управляващите. Адресирам тези си очаквания към всички власти не само към съдебната. Моят апел е да се работи в синхрон и навременно да се даде отговор на въпросите, които поставих в началото. Много въпроси се поставят и с оглед достъпа до правосъдие – и в Сингапур има възрастни хора, които не работят с Интернет. Сингапурските власти обаче са помисли и за това. Във всеки съд има т.нар. "Middle Man", който се грижи за обслужването на тези хора. Той опосредява връзката между документацията, която те искат да представят на съда, и съответния съд. Но забележете – една от мерките, които са изпълнили сингапурските власти, е, че не е възможно адвокат да получи документ за правоспособност, ако не е запознат със софтуера и не може да работи с него. Това е още една гаранция, че адвокатите, които обикновено сезират съда като представители на страните по делата, по никакъв друг начин не могат да работят освен електронно. Когато се върнах в България изготвих доклад, който изпратих до Министъра на правосъдието, ВСС, Председателя на ВКС, Председателя на ВАС, Главния прокурор. В този доклад дадох контакти за връзка със сингапурските власти, защото ноу-хау-то за това, как се реализират икономии и как една система може да работи само електронно, в момента го има само там. Отделни европейски държави са напреднали в този процес като Естония, някои райони на Великобритания и Германия, но там електронното правосъдие не е така всеобхватно, както в Сингапур. За съжаление смятам, че скоро няма да станем свидетели на такава електронизация у нас. В своя доклад си позволих да направя предложения и препоръки, включително, за да се промени и съзнанието на управляващите и магистратите. Тоест, това обучение, на което аз присъствах да стане желано и достъпно за много магистрати. Само човек, който види ползите на място и се убеди, че има начин системата да работи изцяло електронно, би прегърнал идеята. И досега на много от колегите това им се струва някаква далечна химера, нещо, което е абсолютно недостижимо. Това обаче ще се случи рано или късно и в България.
 
Говорейки за технологии неизбежно изниква въпросът за човешкия ресурс, за хората, които работят в съдебните администрации. Как ще се справят те с кадровия проблем след въвеждането на електронното правосъдие и ще има ли такъв?

При всички положения се предвиждат обучителни мерки, защото въвеждането на всяка нова система е свързана с обучение. И сега, когато въвеждаме нова организация, независимо дали е на хартия или електронно, провеждаме обучения. Важно е да се подчертае, че не се очаква драстично съкращение на съдебни служители. Свободното време, което те ще имат след въвеждане на електронните услуги в системата, ще позволи на административните ръководители да използват експертизата им в други насоки. При всички положения електронизацията не е свързана със съкращаване на съдебни служители. Вероятно ще засегне оптимизирането на съдебната карта и процесите ще бъдат свързани, но не мисля, че това ще е драстично. Трябва да отчетем, че освен всички ползи, които споменах, най-важно е, че гражданите ще бъдат облекчени откъм време и средства, било то и усилия за посещаване на институцията. Практическите ползи са наистина много и не могат да бъдат изчерпателно посочени. Ползите от въвеждането на специализиран софтуер и изобщо от функционирането на електронното правосъдие са не просто за страните по дадено дело, те са за съдебната система като цяло, за всички, които работят в нея, за времеви и финансови икономии. И най-вече ще се подобри отчетността и сигурността, защото  електронното съхранение на информацията е в пъти по-сигурно от съхранението на хартия. Поне такова е мнението на експертите по информационни технологии във всички работни групи, в които съм участвала. Мога да дам един много интересен пример – когато в Министерството на правосъдието работих в екипа за въвеждане на електронното свидетелство за съдимост – специалистите обясниха, че ако за година изобщо се преустанови издаването на свидетелство за съдимост на хартия, това би реализирало икономии в обем на три 18-етажни блока.

Съдия Деница Вълкова е начело на Бургаския апелативен съд от август 2015 г. Била е зам.-министър на правосъдието и е участвала в екипа разработвал проекта за електронно правосъдие. Има над 22 години стаж, като кариерното й израстване е преминало през всички нива на съдебната система. През 2017 година Вълкова беше първият български съдия, който участва в сертифицирано обучение за магистрати в Съдебния колеж към Върховния съд на Сингапур по темата за съдебните технологии и успя да събере преки наблюдения от работещата там изцяло безхартиена съдебна система.

Интервюто препечатваме от "Дарик"*

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
12
До Дрисльо
|
нерегистриран
04 юли 2018, 11:24
3
0
То пък голямото образование Бургаски свободен университет Що не завърши Харварт, ама там не може, не и достига "експертизата", пък за красотата няма да говорим. Всички виждаме.Е ,парите са нещо друго. Имаш ли пари всичко можеш да си купиш.
11
ВСС
|
нерегистриран
04 юли 2018, 09:18
5
0
Много се пъчи тая бе.Непрекъснато иска да е център на внимание. Само тя е знаеща и можеща.Айде малко по скромно ,щото взе много да досаждаш.
10
Twilight
|
нерегистриран
03 юли 2018, 20:15
3
0
Много ми прилича на героинята Бела от филма “здрач” :)
9
Повечето пороци затъпяват разума, пиянството го разрушава.
|
нерегистриран
03 юли 2018, 10:35
2
-7
До коментар [#8] от "елементаризирана ЦАЧКА ЦЕЦЕВА":
Вълкова вземи да решиш някое дело. Не се захласвай по други работи, в т.ч. и нерегламентирани контакти. Че ще се наказваме и дори збогуваме
Дрисльо, нито си на знанията, нито на образованието, нито на парите, нито на красотата на Вълкова, на нищо не си й...."Вие отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие" (Мат. 23:28)
8
ЦАЧКА ЦЕЦЕВА
|
нерегистриран
30 юни 2018, 15:46
12
-3
Вълкова вземи да решиш някое дело. Не се захласвай по други работи, в т.ч. и нерегламентирани контакти. Че ще се наказваме и дори збогуваме
7
|
нерегистриран
29 юни 2018, 15:12
14
-3
Манталитета ни е доста по-различен от този в Сингапур. От опит казвам , че първо - обективните възможности тука не като в Сингапур - сигурност на техниката и ел.системите / напр. - тука като спре тока ще ви питам какво ел.правосъдие ще правите с тези ЧЕЗ,Енергопро и ЕВН/, второ - практиката с електронните съобщения / конкретно в работата на НАП/ доказва , че нашенеца използва слабите страни на тази система и шмекерува - ама аз не знам , че имам ревизия , ама аз не знам , че имам ДРА влязъл в сила , като резултат - милиони невъзможни за събиране вземания на НАП... точно от Сингапур е трудно да черпим опит - там има развита инфраструктура и съвсем друг тип общество

6
|
нерегистриран
29 юни 2018, 14:01
12
-1
До коментар [#5] от "нерегистриран":
Като се има предвид, че в съдебната система по електронен път не може да се извършва дори елементарен вътрешноведемствен оборот и се пишат, прономероват и прошнуроват на хартия писма от едната стая до съседната, то от електронното правосъдие в момента сме толкова далеч, колкото от направата на Космодрум в България.
Първо трябва да се преодолее тежкото бюрократично мислене, че после да се мисли как нещата да станат още по-бързи.
Баш така е - съдии в една стая си пишат писма за предоставяне на дело или за справка :))))
5
|
нерегистриран
29 юни 2018, 13:30
20
0
Като се има предвид, че в съдебната система по електронен път не може да се извършва дори елементарен вътрешноведемствен оборот и се пишат, прономероват и прошнуроват на хартия писма от едната стая до съседната, то от електронното правосъдие в момента сме толкова далеч, колкото от направата на Космодрум в България.
Първо трябва да се преодолее тежкото бюрократично мислене, че после да се мисли как нещата да станат още по-бързи.
4
ТретаТа кака
|
нерегистриран
29 юни 2018, 12:05
12
-2
се изявява само електронно. Като в Сингапур.
3
************************************
|
нерегистриран
29 юни 2018, 11:43
6
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно