По дело на Австрия срещу решение на ЕК в полза на Великобритания
Общият съд на ЕС допусна държавна помощ за атомна централа
Целта на Европейската общност за атомна енергия е да се улеснят инвестициите в ядрената област, заключават от Съда в Люксембург
Общият съд на ЕС допусна държавна помощ за атомна централа

Ядрената централа Hinkley Point C във Великобритания

Общият съд на Европейския съюз излезе с важно решение, което се отнася до бъдещето развитие на ядрената енергетика в Общността. Общият съд на ЕС потвърждава решението, с което Европейската комисия одобрява помощите от Обединеното кралство в полза на ядрената централа "Hinkley Point C", като по този начин се отхвърля жалбата на Австрия, подпомагана от Люксембург.

Казусът

С решение от 8 октомври 2014 г. Европейската комисия одобрява помощите, които Обединеното кралство планира в полза на блок C на атомната електроцентрала "Hinkley Point" (която се намира в Съмърсет, в крайбрежната зона на Обединеното кралство) с цел да насърчи създаването на нови ядрени производствени мощности. Предвижда се този блок да бъде въведен в експлоатация през 2023 г., а очакваният му експлоатационен срок е 60 години. 

Помощите, които са разделени на три части, са предвидени в полза на бъдещия оператор на блок C, дружеството NNB Generation (дъщерно дружество на EDF Energy). 

Първо, "договорът за разлика" цели да гарантира ценова стабилност на продажбите на електроенергия и обезщетение в случай на предсрочно спиране на атомната електроцентрала. Второ, споразумението между инвеститорите в NNB Generation и министъра по въпросите на енергетиката и изменението на климата на Обединеното кралство гарантира такова обезщетение в случай на предсрочно спиране по политически съображения. Трето, кредитната гаранция от Обединеното кралство върху облигациите, които ще емитира NNB Generation, цели да гарантира своевременното плащане на главницата и лихвата по квалифицирания дълг, чийто максимален размер е 17 милиарда британски лири (GBP). 

В своето решение Комисията стига до извода, че разглежданите помощи са съвместими с вътрешния пазар. Според нея те са необходими, за да се постигне своевременно целта за създаване на нови ядрени производствени мощности, като се има предвид, че рискът от нарушаване на конкуренцията е ограничен, а отрицателните последици от помощите се компенсират от техните положителни последици. 

Австрия иска от Общия съд на ЕС да отмени това решение. В хода на производството Люксембург встъпва в подкрепа на Австрия, докато Чешката република, Франция, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Обединеното кралство встъпват в подкрепа на Комисията. 

Решението

С днешното си решение Общият съд отхвърля жалбата на Австрия. Общият съд отбелязва преди всичко, че към мерки от сферата на ядрената енергия каквито са разглежданите мерки, са приложими правилата на Съюза от областта на държавните помощи. Все пак при прилагането на тези правила следва да се вземат предвид разпоредбите и целите на Договора за Евратом. 

На следващо място, що се отнася до довода на Австрия, че насърчаването на ядрената електроенергия не представлява цел от "общ" интерес, която може да обоснове помощ за развитието на дадена дейност, Общият съд уточнява, че преследваната от държава членка цел трябва да бъде цел от общ интерес, а не единствено цел от частен интерес на получателя на помощта. От друга страна не е необходимо да става въпрос непременно за цел в интерес на всички или на повечето държави членки. При това положение Комисията не е допуснала грешка, като е приела, че Обединеното кралство е имало право да определи развитието на ядрената енергетика като цел от обществен интерес, преследвана с разглежданите мерки, макар че не всички държави членки споделят тази цел. 

В това отношение Общият съд припомня, че целта за насърчаване на ядрената енергетика, и по-конкретно насърчаване на създаването на нови ядрени производствени мощности, е свързана с целта на Европейската общност за атомна енергия да се улеснят инвестициите в ядрената област. Освен това от Договора за функционирането на ЕС е видно, че всяка държава членка има право да избира измежду различните енергийни източници онези, които предпочита. 

Що се отнася до довода на Австрия, че използваната в "Hinkley Point C" технология не е нова, Общият съд констатира, че нито правилата в областта на държавните помощи, нито Договорът за Евратом изискват наличието на технологична иновация. При всички случаи няма съмнение, че технологията, която трябва да се използва в "Hinkley Point C", е по-напреднала от използваната в атомните централи, които трябва да замени. 

Общият съд отхвърля и доводите на Австрия, че не е необходима намесата на Обединеното кралство. Според Общия съд Комисията правилно приема, че предвид липсата на пазарни финансови инструменти и други видове договори за хеджиране срещу значителните рискове5 при инвестициите в ядрения сектор, за своевременното създаване на нови ядрени производствени мощности е необходима намеса на държавата. 

Що се отнася до пропорционалността на разглежданите помощи, наред с другото Общият съд констатира, че Австрия не е успяла да обори констатациите на Комисията, според които не е реалистично да се очаква, че в същия срок като предвидения за изграждането на "Hinkley Point C" ще се осигури сходно количество капацитет за производство на вятърна енергия, като се има предвид непостоянният характер на този източник на възобновяема енергия. 

Освен това Австрия не е успяла да докаже, че в извършената от Комисията съпоставка между положителните и отрицателните последици от разглежданите мерки има явна грешка. В това отношение Общият съд припомня, че Обединеното кралство има право да определи своя енергиен микс и да запази като източник в него ядрената енергия, и че съгласно информацията на Комисията проектът за изграждане на "Hinkley Point C" цели единствено да предотврати драстичния спад в приноса на ядрената енергия към общите нужди от електроенергия. 

Относно квалификацията на разглежданите мерки Общият съд констатира, че те трябва да дадат възможност на NNBG да се ангажира с инвестиции в изграждането на "Hinkley Point C" и в това отношение уточнява, че няма пречка помощ, която преследва цел от обществен интерес, която е подходяща и необходима за постигането ѝ и не засяга по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, противоречаща на общия интерес, да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар, независимо от въпроса дали трябва да бъде квалифицирана като инвестиционна или оперативна помощ. 

Накрая Общият съд отхвърля довода на Австрия, според който Обединеното кралство е трябвало да обяви тръжна процедура за проекта "Hinkley Point C". Всъщност разглежданите мерки не представляват обществена поръчка или концесия, а просто субсидия, след като не дават възможност на Обединеното кралство да изисква от NNB Generation нито да изгради "Hinkley Point C", нито да доставя електроенергия. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно