По проект на "Център за превенция и противодействие на изпирането на пари"
Експерти от ДАНС и представители на финансовия сектор обсъдиха мерките срещу изпирането на пари
Форумът бе ориентиран към представители на търговските банки, инвестиционни посредници и управляващите дружества
Експерти от ДАНС и представители на финансовия сектор обсъдиха мерките срещу изпирането на пари

Форумът бе организиран с цел да подпомогне банковите и финансовите институции в процеса на превенцията и противодействието на изпирането на пари

Експерти от дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС, представители на финансовия сектор и на Фондация "Център за превенция и противодействие на изпирането на пари" (ЦППИП) обсъдиха мерките срещу прането на пари в контекста на актуалната нормативна уредба по отношение на цитираното престъпление.

Проектът "Предизвикателства пред финансовия сектор във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари" е по инициатива на ЦППИП и цели да подпомогне банковите и финансовите институции в процеса на превенцията и противодействието на изпирането на пари. В рамките на проекта бяха проведени успешно и при голям интерес два дискусионни форума. Като лектори се включиха представители на Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" – ДАНС (САД ФР – ДАНС) и Фондация "Център за превенция и противодействие на изпирането на пари" (ЦППИП). Първият форум бе ориентиран към представители на търговските банки, а вторият към инвестиционни посредници и управляващите дружества. "Основната цел на форумите е да спомогнат за изграждането на една по-ефективна система за превенция и контрол на изпирането на пари", заявиха организаторите на форума.

Изпълнението на проекта е част от процеса на сътрудничество между САД ФР – ДАНС и ЦППИП, чиято цел е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането на пари и търсенето на начини и форми за отговор на новите предизвикателства в тази област.

От 31 март 2018 г. в сила е новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който има за цел привеждането на българското законодателство в съответствие с Четвъртата директива на Европейския съюз срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм и Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на терористични дейности на FATF.

Със закона се забранява откриване или поддържане на анонимна сметка или такава на фиктивно име, както и откриване или поддържане на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име. За застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, инвестиционни посредници, нотариуси, регистрирани одитори и др., се забранява да установяват кореспондентски отношения с банки фантоми. Предвижда се и да бъде изготвена национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, която ще се актуализира на всеки 2 години.

Предстои приемане на Правилник за прилагане на закона. Възприетият подход за приемането на изцяло нов Закон, който да отмени предишния такъв се наложи предвид множеството и съществени промени, които се правят по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари. Приемането на новия закон създаде необходимост за всички лица, задължени да прилагат мерки срещу изпирането на пари, да се запознаят с новите разпоредби и да предприемат действия по изпълнението им. Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Той ще определи контролни органи, които ще са част от състава на дирекция "Финансово разузнаване" на агенцията.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
Един,
|
нерегистриран
18 септември 2018, 16:32
0
0
тъй като в диспозитива на решенията и в изпълнителните листи няма присъдените в полза на държавата и държавния бюджет суми , няма осъждане й по чл.10 ал.2 от ЗОДВПГ,в полза на държавата. При ,липсата на нормата на чл. 242, ал. 5 от ГПК /отм./, съдиите от окръжните съдилища Враца ,Видин и Монтана служебно издават изпълнителни листи,което липсва в диспозитива на решенията , вместо на осн.чл.78,ал.6 от ГПК , защото ИЛ са издадени в полза и сметка на съда.. За да бъдат начислени лихви по ДОПК изпращат изпълнителните листи на АДВ-НАП Враца за принудително събиране,.-вследствие на което незаконно са образувани при закритите врати,тайно от нас изпълнителни дела №21938/02г. и 26436/02г, , Държавната принуда,е през -2006.,07г.,чрез опис и възбрана на недвижими имот във Враца ,,без произнасяне от съд че” вземането” подлежи на принудително изпълнение, Сумата в размер на 19 хил. лева незаконно е събрана, и преведена от публичния изпълнител на ВСС, нямащ правоотношения с нас в исковото и изпълнителните производства ,който да сега без правно основание се разпорежда с парите ни. ,Преведена им е й сумата от 3000лв. по ИД№58/10г.АДВ-НАП Враца, платена без правно и при отпаднало основание /тъй като с изменението на ЗОДОВ с ДВ, бр. 43/08г. автоматично отпадат и задълженията по присъдените на осн. чл. 10, ал. 2 от ЗОДОВ суми за държавни такси в пропорционалния им размер/. в действителност към датата на принудителното събиране през 2010г. е било налице изменение на ЗОДОВ и предвидена в чл. 9а проста държавна такса. Събрана е сложна пропорционална ДТ от НАП Враца през 2010г. по стария закон,,вместо по новия /ДВ бр.43/08г./ За да вземат ДТ 19 хил.лева,след изменение на ЗОДОВ и предвидена в чл. 9а проста държавна такса,от 10 лв.т.н. съдии от окръжните съдилища Враца ,Видин и Монтана,трябваше сега по новия закон да разгледат 1900 дела ,което горе долу е около 5 години правораздаване.Осъждането на семейството ни на Пропорционалната 4% ДТ,в полза на съда за отхвърлен иск по ЗОДВПГе ,както следва :по гр.д.1122/02г.Ос Враца ,ДТ е 1700лв. в полза на съда,гр.д. №126/02г.монтански Ос-2020лв. в негова полза,гр.д.№115/02г.МОс,1860лв.в негова полза,гр.д.№574/03г.Ос Враца 420лв.в негова полза и сметка,гр.д.№1345/02г.Ос Враца,480лв.в полза на САс,гр.д. №604/96г.Ос Враца,в негова полза и сметка280лв.гр.д. №586/89г.,580 лв.в полза на Ос Враца ,гр.д.№926/03г.520лв.в полза на съда,, гр.д. 373/02г.Ос Враца,460лв.в полза на Ос.,и т.н.
Сумите неправомерно са изпратени на НАП Враца ,което не е тяхно вземане ,за да начислят лихви й бъдат ИЗПРАНИ и преведени на т.н. висш съдебен съвет.

ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно