По проект на Българо-швейцарската програма за сътрудничество
Изготвиха помагало за установяване и обезпечаване на незаконно придобито имущество в чужбина
Ръководството ще подпомогне прокурори, разследващи полицаи и агенти за повишаване успеваемостта при разследванията за пране на пари зад граница
Изготвиха помагало за установяване и обезпечаване на незаконно придобито имущество в чужбина

Помагалото бе представено в четвъртък от част от екипа по проекта, снимка: ПРБ

Практически насоки за прокурорите, разследващите полицаи и агентите относно установяването, проследяването и обезпечаването в чужбина на имущество, придобито от престъпна дейност, издава Прокуратурата на Република България. Изданието се публикува в рамките на Специфична цел 3: "Изпиране на пари" на проект "Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и справяне с новите предизвикателства в организираната престъпност", изпълняван от прокуратурата, с финансова подкрепа от Швейцария, чрез Тематичен фонд "Сигурност" на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Ръководител на проекта е бившият административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура Даниела Попова, а сред авторите на насоките са прокурорите Иванка Которова, Стелияна Атанасова, Росица Слабакова и Камен Михов. В проекта участие са взели експерти от ГДБОП, дирекция "Финансова сигурност" към ДАНС, МВР и КПКОНПИ.

Помагалото цели да помогне методически на прокурори, разследващи полицаи и агенти за повишаване на квалификацията и успеваемостта им при разследване на пране на пари зад граница.

На първо място изданието изяснява понятията за "имущество" придобито от престъпна дейност, "замразяване", "изземване" и "конфискация" според международните актове, след това описва правната рамка за международно сътрудничество и нужните действия на прокурора по налагане на обезпечителни мерки по ЗМИП и НПК. В насоките се съдържа и сравнителен анализ между "гражданската конфискация" и конфискацията по НК, описан е и международният опит при осъществяване на международна правна помощ. Като добра практика е посочен опитът на Швейцария в борбата с изпирането на пари и отнемането на незаконно придобито имущество.

В помагалото за прокурори е записано, че под "имот" следва да се разбират всички движими и недвижими имоти, документи, удостоверяващи права, предмети, средства на престъпление, облага от престъпна дейност или тяхната равностойност. Предмет на обезпечение могат да бъдат не само имоти, с оглед бъдеща конфискация или отнемане, но и с оглед бъдещо изпълнение на финансови санкции или обезпечение на пострадали от престъплението лица.

"Когато предварително е известно на разследващите органи местонахождението на имот в чужбина, чието обезпечение е необходимо да се осигури, за да не се разпилее или да последват разпоредителни действия с него, с оглед да се подсигури бъдеща конфискация и същият може да бъде индивидуализиран, се пристъпва към искане за получаване на съдебно разрешение от съответния български съд (окръжен или районен, определен по правилата на родовата и местна подсъдност), с което се налага съответна временна обезпечителна мярка върху имота, намиращ се в чужбина", описват началото на процедурата по обезпечаване на незаконно придобито имущество авторите на насоките.

Преди изготвянето на искането до съда обаче българските прокурори трябва да направят проверка дали престъплението попада в списъка на престъпления (наказуеми в издаващата държава с най-малко три години лишаване от свобода, без значение дали са квалифицирани като престъпления в изпълняващата държава), за които не се изисква наличието на двойна наказуемост, респективно дали съставлява престъпление извън този списък, за което се предвижда съответна наказуемост в изпълняващата държава. С оглед установяване на последното могат да се направят предварителни консултации в изпълняващата държава чрез Европейската съдебна мрежа или Евроджъст.

"Ако има опасност да се засегнат чрез временните обезпечителни мерки интересите на трето (често пъти добросъвестно) лице, това изрично следва да се посочи, като се посочат и правните средства за защита на неговите права в издаващата държава", пише още в ръководството.

След като преминат през всички необходими елементи на разследването и след като е получено съдебно разрешение (определение) същото се изпраща до Върховна касационна прокуратура, отдел "Международен", с предложение да издадат сертификат/удостоверение като компетентен орган. Сертификатът се издава по образец, който е еднакъв формуляр за целия ЕС. След неговото попълване от ВКП сертификатът, заедно със съдебното разрешение, се превеждат на езика на изпълняващата държава, където се изпращат комплектовано на двата езика – български и на езика на замолената държава. Прави се предварителна справка чрез Европейската съдебна мрежа на кой точно компетентен орган в замолената държава да бъдат изпратени документите.

Накрая, когато досъдебното производство приключи с постановление за прекратяване, съдебно решение за прекратяване или оправдателна присъда, прокурорът незабавно трябва да уведоми изпълняващата държава, че оттегля искането си за обезпечителни мерки, освен ако отнемането на имуществото не следва да бъде осъществено в рамките на досъдебното производство, респективно в рамките на съдебното по силата на присъдата.

Предстои ръководството да бъде публикувано на сайта на държавното обвинение, за да бъде достъпно за всички прокурори, разследващи полицаи и агенти, които разследват трансгранични престъпления.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно