"Тука има, тука нема" 2
Неприсъствено връчване на наказателно постановление
Може би за улеснение, вместо да ни издирват, някои органи се възползват от създадената от закона фикция и обявяват, че не сме намерени на адрес, отбелязват това върху НП и завеждат изпълнително дело при съдебен изпълнител за събиране на наложената с НП глоба
Неприсъствено връчване на наказателно постановление

В коментарите под материала "Фиш със залепване - какви са проблемите и как да се защитим?" беше повдигнат един все по-често срещан проблем. Съставен ни е акт за установяване на административно нарушение, след което с години никой не ни е търсил за нищо. Изведнъж получаваме покана за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител или даже по-зле – узнаваме, че е наложен запор върху заплатата или върху банковата ни сметка.

Как се стига до тази ситуация?

В Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), чл. 58, ал. 1 е предвиден редът за връчване на Наказателното постановление (НП) - препис от НП се връчва срещу подпис на нарушителя. Ал. 2 на същия член създава, обаче, една правна фикция, която се явява изключение от общото правило и позволява "неприсъствено" връчване на наказателното постановление - ако нарушителят не е намерен на посочения от него адрес и новият му адрес е неизвестен, наказващият орган може да отбележи това върху НП и то се счита за връчено от деня на отбелязването. Става въпрос за кумулативно предвидени в хипотезата на правната норма предпоставки, при което, за да е проявен съставът на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН и да се приеме, че е налице редовно връчване, е необходимо не просто нарушителят да не е намерен на посочения адрес, но и същият да е променен и новият му адрес да е неизвестен. Съответно, ако посочените предпоставки са налице, се счита, че наказателното постановление е редовно връчено от деня на отбелязването на посочените обстоятелства. 

Може би за улеснение, вместо да ни издирват, някои органи се възползват от създадената от закона фикция и обявяват, че не сме намерени на адрес, отбелязват това върху НП и завеждат изпълнително дело при съдебен изпълнител за събиране на наложената с НП глоба. Съответно, с таксите по изпълнението, размерът на задължението може да се увеличи двойно и тройно. По този начин административният орган ни лишава от възможността да оспорим НП, да заплатим глобата доброволно, ако сме съгласни с наложеното наказание, нанася имуществени вреди, изразяващи се в увеличената сума, която трябва да бъде заплатена или в заплащането на глоба, която е наложена незаконосъобразно и неимуществени вреди, изразяващи се в негативните емоции, на които сме подложени и в загубата на доверие в държавната администрация, от която не очакваме употребата на такива нечестни похвати.

Каква е съдебната практика

В съдебната практика няма единно схващане относно начините, по които може да се извърши връчване на НП в рамките на административнонаказателното производство.

Някои съдебни състави считат, че начинът, по който следва да се връчи НП, е или лично на нарушителя срещу подпис, или по пощата с обратна разписка. Те смятат, че нормата на чл. 58, ал.1 от ЗАНН е достатъчно ясна, не може да се приеме, че е налице празнота, която да налага да се приложат правилата за връчване на призовки, съобщения и книжа по НПК (Решение от 10.06.2011г. на АС-Варна по адм. д. № 856/2011г.).

Повечето съдебни състави, обаче, са на противоположното мнение - разпоредбата на чл. 84 от ЗАНН препраща относно връчването на НП към прилагане на правилата за връчване по НПК, доколкото в ЗАНН липсват особени правила (Решение №2187 от 26.02.2015 по адм. д. №8214/2014 на ВАСОпределение №731 от 02.04.2013 г. на АС - Бургас по адм. д. № 595/2013 г.; Решение № 677 от 24.04.2017 г. на АС-Пловдив по адм.д. №265/2017 г. и много други), поради което и връчването следва да се извършва по начина, разписан в НПК.

И в двата случая в съдебната практика преобладава становището, че прилагането на връчването по чл. 58, ал. 2 ЗАНН, ако не са изпълнени кумулативно предвидените в нормата предпоставки, а именно – сменен е адресът и новият адрес да не е известен, опорочава действието и прави връчването на НП недействително.

Съществува и друга практика, която позовавайки се на Тълкувателно решение №1 от 07.06.2016 г. по т.д. № 1/2016 г. на ОСНК на ВКС, приема, че редовността на връчването на НП може да се оспорва само по реда за възобновяване на административно-наказателното производство по ЗАНН.

Как може да се защитим?

Първият вариант е, след получаването на НП, заедно с поканата за доброволно изпълнение, да оспорим Наказателното постановление пред съответния районен съд в 7 дневен срок, с аргумента, че процедурата по връчването му е опорочена, което прави връчването при условията на чл. 58, ал. 2 ЗАНН нищожно и реално НП ни е връчено за първи път, заедно с поканата за доброволно изпълнение. Едновременно с това или с отделен иск, след отмяната на НП, можем да поискаме и обезщетение по ЗОДОВ. Ако съдът ни откаже и се позове на цитираното ТР №1/2016 г. по т.д. № 1/2016 г. на ОСНК на ВКС, не ни остават много варианти. 

Възобновяването на административно-наказателното производство ще е практически невъзможно. Но можем да опитаме да потърсим правата си по реда на чл. 49 ЗЗД за това, че служители на органа са действали незаконосъобразно, недобросъвестно, прилагайки фикцията по чл. 58, ал. 2 ЗАНН без да има основание за това, с което са ни увредили.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
7
към пост 3
|
нерегистриран
02 октомври 2018, 09:54
1
-1
1.,,Видно от писмо изх.№ ВД 24-00-406/12.09.2007г.на публичния изпълнител при .АДВ-НАП Враца ,признава: “”” ксерокопия от съобщения от 2002г. по ИД№№21936/02г.,21938/2002г не можем да ви изпратим,тъй като няма и никои не твърди ,че има.СДИ са ви изпратени през 2006г.”””.Това самопризнание доказва,че срещу семейството ми тайно през 2002г. са образува изпълнителни дела .С, което сме лишени от първият задължителен етап на изпълнителното производство ПДИ и СДИ. представляващо ,абсолютна процесуална предпоставка – без която , независимо от по-нататъшните действия, завеждане на изпълнителните дела е невъзможно., .
Липсата на ПДИ и СДИ през 2002г. ни лишава от ПРАВА своевременно с възражение за недължимост и незаконосъобразност .да оспорим пред СЪД съществуването им.
Видно от писмото на ПИ,.първоначалното изпратено Съобщение за доброволно изпълнение е връчено 2006г,основание изпълнителните дела от 2002г. да се считат прекратени по силата на закона..Въпреки това през 2006,07г ни е . наложена особен ВИД държавна принуда,защото е предшествана от „нулева”, „информационна фаза,за образувани срещу нас през 2002г. изпълнителни производства. , Без което завеждане и продължаване им е невъзможно, , поради противоречие с приложимия закон.
На лице е доказана противоправна злоупотребата с право,и власт тъй като производствата са заведени недобросъвестно и в противоречие с Закона
Въпреки липсата на образувани ИД от 2002г.,чрез опис и възбрана на недвижим имот е събрана сумата 19 хиляди лева,без производство пред ДСИ,тъй като 4%ДТ са по ГПК , самоприсъдени в полза и сметка на окръжните съдилища Враца ,Видин и Монтана .,
На лице е ДЕМОНСТРАТИВНО ОТНЕТО ПРАВОТО ДА СЕ ПОЛЗВАМЕ ОТ ЗАКОНА, й КРБ чл. 120, ал. 2 ,според който гражданите могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат .За да подсигурят комфорт при грабежа на парите ни ,окръжния съд Враца и административен съд Враца ,изцяло изключва незаконните актовете на публичния изпълнител и директора на АДВ-НАП Враца ,от съдебния контрол.,като оставят жалбите ни “без разглеждане””видно от сл. бележка № 134 от 19.02.2016г.Те ви доказана МАФИЯ и ОПГ, за грабежи ,по опасна от телефонните измамници.

6
|
нерегистриран
01 октомври 2018, 15:40
7
-1
От Мтел се получиха стотици писма, оставени на шкаф във входа за закрити сметки преди близо 10 год и уж неплатени последни вноски. Кой ще пази бележките от платените суми от 10 год? Някои са в чужбина и не са уведомени за тези писма. Други нямат пари да си потърсят адвокат. Съжалих пенсионер, на когото не му дадоха пенсията, защото е запорирана от частен съдебен изпълнител.
5
към пост 3,
|
нерегистриран
01 октомври 2018, 15:08
1
-8
не съм лумпен,а си търся правата нарушено от МАФИЯТА при АДВ-НАП Враца и т.н. "съд".явно написаното е от самите вас,й за ваше оправдание,тъй като писаното от пост 3 нее така.това още веднъж потварждава ,че сте МАФИЯ
4
Коментатор
|
нерегистриран
01 октомври 2018, 13:38
15
-1
Целият този безумен спектакъл трябва да изчезне и да се промени тотално ЗАНН, който е от средата на миналия век. Самият процес трябва да се обърне и вместо пощаджията, а след това и кварталния да ходят да махат крачоли по адреси, където лицето не живее, то следва лицето да е заинтересовано да си посочи адреса, тъй като на него ще получава всичката си кореспонденция, без значение дали живее там или не. Ама получи ли я чрез пощата, то значи действително получена, а не шменти капели. И ако отпадне разнасянето на наказателни постановления от кварталните, то това ще освободи много ресурс за останалата им работа.
3
112
|
нерегистриран
01 октомври 2018, 13:13
11
-1
До коментар [#2] от "МАФИЯ":
1.,,.АДВ-НАП Враца ,тайно образува изпълнителни дела №№№№21936/02г.,21938/2002г
с което сме лишени от първият задължителен етап на изпълнителното производство ПДИ и СДИ., . което всъщност поставяло началото на изпълнителния процес й е ,абсолютна процесуална предпоставка – без която , независимо от по-нататъшните действия, завеждане на дело е невъзможно
,а оттам й сме лишени да се браним пред съд.
ЦЕЛ:за да не можем своевременно да оспорим съществуването им,с възражение за недължимост,а оттам й за незаканосъобразност.
2.Първоначалното изпратено Съобщение за доброволно изпълнение на основание чл. 221 от ДОПК е връчено 2006г,основание изпълнителните дела от 2002г. да се считат прекратени по силата на закона. Наложена ни е държавната принуда 2006,07г. предшествана от „нулева”, „информационна фаза,за образувани срещу нас през 2002г. изпълнителни производства. , , абсолютна здължителна процесуална предпоставка от която без нея, независимо от по-нататъшните действия, на ПИ завеждане и продължаване на тези дела е невъзможно,а нарушението е достатъчно определено, поради противоречие с приложимия закон. На лице е противоправна злоупотребата с право, тъй като производството е заведено недобросъвестно и в противоречие с Закона
Въпреки това сме бил поставен при условията на особен вид държавна принуда,и събрана принудително сумата 19 хиляди лева, при ОТНЕТО ПРАВОТО ДА СЕ ПОЛЗВАМЕ ОТ ЗАКОНА, чрез злоупотреба с права и власт.,и нарушение на чл. 120, ал. 2 от КРБ ,според който гражданите могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат ,А, видно от гореописаното окръжния съд Враца и администрлативен съд Враца ,изцяло изключва незаконните актовете на АДВ ,от обхвата на съдебния контрол.,за да им позволят комфорт при грабежа на парите ни.,представляващи 4%ДТ по ГПК в полза на “съда”

Живей си на регистриран адрес и няма да имаш подобни проблеми. Заради такива истерясващи по форумите лумпени знаеш ли колко дела се бавят?
2
МАФИЯ
|
нерегистриран
01 октомври 2018, 12:35
2
-6
1.,,.АДВ-НАП Враца ,тайно образува изпълнителни дела №№№№21936/02г.,21938/2002г
с което сме лишени от първият задължителен етап на изпълнителното производство ПДИ и СДИ., . което всъщност поставяло началото на изпълнителния процес й е ,абсолютна процесуална предпоставка – без която , независимо от по-нататъшните действия, завеждане на дело е невъзможно
,а оттам й сме лишени да се браним пред съд.
ЦЕЛ:за да не можем своевременно да оспорим съществуването им,с възражение за недължимост,а оттам й за незаканосъобразност.
2.Първоначалното изпратено Съобщение за доброволно изпълнение на основание чл. 221 от ДОПК е връчено 2006г,основание изпълнителните дела от 2002г. да се считат прекратени по силата на закона. Наложена ни е държавната принуда 2006,07г. предшествана от „нулева”, „информационна фаза,за образувани срещу нас през 2002г. изпълнителни производства. , , абсолютна здължителна процесуална предпоставка от която без нея, независимо от по-нататъшните действия, на ПИ завеждане и продължаване на тези дела е невъзможно,а нарушението е достатъчно определено, поради противоречие с приложимия закон. На лице е противоправна злоупотребата с право, тъй като производството е заведено недобросъвестно и в противоречие с Закона
Въпреки това сме бил поставен при условията на особен вид държавна принуда,и събрана принудително сумата 19 хиляди лева, при ОТНЕТО ПРАВОТО ДА СЕ ПОЛЗВАМЕ ОТ ЗАКОНА, чрез злоупотреба с права и власт.,и нарушение на чл. 120, ал. 2 от КРБ ,според който гражданите могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат ,А, видно от гореописаното окръжния съд Враца и администрлативен съд Враца ,изцяло изключва незаконните актовете на АДВ ,от обхвата на съдебния контрол.,за да им позволят комфорт при грабежа на парите ни.,представляващи 4%ДТ по ГПК в полза на “съда”

1
bojanets
|
нерегистриран
01 октомври 2018, 10:32
13
-2
Мотивите към тълкувателното решение, които при това не са пряко свързани с поставения за тълкуване въпрос, нямат задължителна сила. Ако се проследи внимателно уредбата по чл. 70 от ЗАНН относно основанията за възобновяване, се вижда, че всички основания са свързани с процеса по издаване на съответния акт, с който е приключило производството, включително с основанията за издаване на въпросния акт, но не и с производството по съобщаване на акта. Когато преписът от наказателното постановление не е надлежно връчен, а такава хипотеза ще е налице и в случаите, когато не е спазена процедурата по чл. 58, ал. 2 от ЗАНН, макар да е извършено съответното отбелязване върху НП в такъв смисъл, то чисто и просто постановлението няма да е влязло в сила съгласно чл. 64, б. "б" от ЗАНН, защото срокът за обжалване съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗАНН няма да е изтекъл, което дава възможност за разглеждане по същество на съответната жалба срещу наказателното постановление.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно