Росица Темелкова, председател на Окръжен съд Бургас:
Недопустимо е шофьори да карат пияни, но промяната трябва да започне от училище*
Вече сме свързани с Единния портал за електронно правосъдие и е въпрос на време да се стартира възможността на страните да се възползват от безплатния отдалечен достъп до делата, който той предоставя
Недопустимо е шофьори да карат пияни, но промяната трябва да започне от училище*

Съдия Росица Темелкова, председател на Окръжен съд Бургас

Г-жо Темелкова, измина една година откакто ръководите Окръжен съд Бургас. Това достатъчно време ли е за равносметка?
 
Аз бях част от предходния управленски екип, 8 г. заместник–председател, но отговорността на председателя е много по-голяма. Работата е напрегната и динамична, с ежедневно възникващи проблеми и ситуации, които налагат бърза реакция. Годината не бе лека за мен. Нашата работа е в центъра на общественото внимание, хората се вълнуват от съдебните актове, особено по обществено интересни казуси, които са главно в областта на наказателното правораздаване. Целият ми трудов път, близо 29 г. след завършване на висшето ми образование по специалността "Право", е свързан с упражняване на съдийската професия и това е мой осъзнат избор. Изминалата една година ми показа, че управлението на съдебна институция е не само голяма отговорност, но и огромно предизвикателство и изисква пълна отдаденост.
 
Какъв процент от делата се решават в срок и каква част от актовете на БОС се потвърждават на по-горна инстанция?
 
В работата си като съдия, зам.-административен ръководител, а сега и като председател на Окръжен съд Бургас, винаги съм смятала, че за постигането на високо качество на съдебните актове е необходим постоянен стремеж към повишаване на квалификацията, както на магистратите, така и на съдебните служители. В момента Окръжен съд Бургас може да се похвали със специализирана администрация, която показва високо качество на извършваната специфична дейност. В Окръжен съд Бургас обръщаме внимание и на двата фактора - бързина и качество на акта. През 2018 г. над 84 % от делата в съда са приключили в 3-месечен срок, като показателят е по-добър в сравнение с 2017 г. /81%/. Изключително висок е процентът на приключилите в 3-месечен срок частни граждански дела - 98%, частни наказателни дела І инстанция – 100%, частни наказателни дела ІІ инстанция – 94%. В същото време, броят на потвърдените актове на съдиите от Окръжен съд - Бургас е, бих казала, много добър - 65% потвърдени актове от институционалния контрол през 2018 г.
 
Какви са тенденциите при наказателните дела, които срещат и най-голям обществен отзвук?
 
И през 2018 г., както и при предходните две години, най-значителен е делът на делата, образувани за престъпления по глава 11 от НК - "Общоопасни престъпления". В тази група най-многобройни са делата за престъпления, свързани с наркотични вещества и делата за причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта. Статистиката през последните години сочи, че престъпленията с предмет наркотични вещества или техни аналози, бележат трайно завишаване. Наркотрафикът и наркоразпространението са едни от най-доходните сфери на организираната престъпност. Причините, които обуславят тази престъпност, имат социален и икономически характер и застрашават съществени страни на обществените отношения. Следват престъпления против стопанството – против паричната и кредитната система и против митническия режим. След тях се нареждат делата за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. От тях най-многобройни са делата за подкуп на длъжностно лице. Следват делата за престъпления против личността – 17 бр. през 2018 г., от които 8 за убийство. Най-малко е постъплението на делата по "Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи" – укриване и неплащане на данъчни задължения и пране на пари.
 
Сред обществото широко се дискутира промяна в законодателството, свързана с увеличаване наказанията за шофьори, причинили смърт на пътя след употреба на алкохол или наркотични вещества. В момента върви подписка, организирана от семейство на загинал мъж от Царево, в която се настоява при подобни казуси наказанията да се завишат значително. Какво е вашето мнение?
 
Не съм сигурна, че непрекъснатото увеличение на наказанията ще доведе до намаляване на произшествията, причинени от шофьори, употребили алкохол или наркотични вещества. Така, както и смъртното наказание, съществувало преди години, не доведе до намаляване на престъпленията, за които бе предвидено. Възпиращо действие има основно съзнанието за неизбежност и неотвратимост на наказанието и на неговото изпълнение, в случай на извършено престъпление. Освен това хората трябва да разберат, че задържането под стража е мярка за неотклонение, а не наказание. Трябва да се обърне внимание на превенцията на този род престъпления. Може би по-скоро следва да се наблегне на възпитанието на децата в дома и в училище, така, че от малки да бъдат научени, че не следва да се нарушава закона по никакъв начин, а също и, че ако той бъде нарушен, наказанието е неминуемо. Така с годините младите поколения ще се научат да имат поведение, в съответствие със закона. Но по повод случаи, в които шофьори сядат зад волана, употребили алкохол или наркотици, като мислещ човек и майка, ще кажа, че е недопустимо. Обществото с право се възмущава срещу подобни инциденти, предизвикали фатален край.
 
Миналата година бе открит Център за медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове към съда.Ефективна ли е работата му и нараства ли процентът на хората, които търсят подобни услуги за разрешаване на спорове?
 
Окръжен съд Бургас е един от съдилищата в страната, който съвместно с районния съд откри Център за медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове. Изработена бе Съдебна програма за медиация, която се изпълнява ефективно. До момента в Центъра по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове към двата съда са сключени успешно 12 споразумения от проведени 31 процедури по медиация. Районен съд – Несебър също активно препраща спорещи страни, да решат разногласията си чрез медиация. Включихме медиацията и като учебна дисциплина в Образователната програма, по която ученици се обучават в правото от съдии от двата съда. Ще продължим да работим за приложима и ефективна Съдебна програма за медиация, за да се формира култура на общуване чрез комуникация за мирно разрешаване на спорове, по пътя на споразумението.Нашето становище е, че следва законодателно да се предвиди задължителна медиация по определени категории дела, като по този начин нейната ефективност ще се повиши.
 
Много се говори напоследък за т.н. електронно правосъдие. Как се прилага то в Бургаския окръжен съд?
 
В Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от януари 2017 г. е посочено, че осигуряването на бърз напредък в намирането на решения в областта на електронното правосъдие ще доведе до подобряване на прозрачността и достъпа до правосъдие. Окръжен съд – Бургас е направил много стъпки в модернизиране на услугите си и организирането им в електронен вариант. Работим за внедряване на все повече електронни услуги, които да предоставяме на гражданите. Вече сме свързани с Единния портал за електронно правосъдие и е въпрос на време да се стартира възможността на страните да се възползват от безплатния отдалечен достъп до делата, който той предоставя. През тази първа година от управлението на съда под мое ръководство, въведохме електронна размяна на книжа между съда и институциите на държавната и местна власт в града по граждански дела, в рамките на това, което понастоящем процесуалният закон позволява. Проведени са девет видео-конферентни връзки с държави от Европейския съюз. Известно ми е, че ВСС работи активно в насока изменение на ГПК и въвеждане на видеоконференцията в гражданския процес, така ще се спестят много средства и време за изслушване на вещи лица и свидетели.
 
В Окръжен съд Бургас работят съдебни помощници. Каква точно е тяхната роля?
 
Фигурата на съдебните помощници се утвърждава все повече като необходима за съдиите и съдилищата. Съдебните помощници в нашия съд са седем и мога да кажа, че се справят съвестно с възложените им задачи. Добре би било да се регламентира възможността съдебните помощници да подпомагат съдиите в дейността им по администриране на делата и при възможност и законова регламентация, те да получат предварително обучение, подобно на това на младшите съдии. Така ще се постигне резултат – висококвалифицирана специализирана администрация, която ще е в реална полза на съдиите. За съжаление броят на съдебните помощници е недостатъчен за голям съд като нашия, за да се постигне максимален ефект, но такива са възможностите в момента. Ефективността на съдебните помощници ще е максимална и ако такива бъдат назначени в големите районни съдилища. Това са единствените съдебни служители, които в най-пълна степен могат да разтоварят съдиите от прекалената бюрокрация в работата им.
 
Развивате сериозна образователна кампания сред учениците. Какви са целите и какво реално постигате?
 
Както вече коментирах, за да се намалят катастрофите с шофьори в нетрезво състояние, възпитанието следва да започне още от детските и ученическите години. Вече 2000 ученици слушаха лекции на правна тематика по Образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", по която Окръжен съд – Бургас през миналата година си партнира с Районен съд – Бургас и Окръжна и Районна прокуратури. Целта е младите хода да придобият представа за отговорността на съдийската професия, а също и за правата и задълженията си като европейски граждани.
 
На какво залагате в управлението – приемственост или радикални промени? Кой е екипът, който стои зад Вас?
 
Поех този пост след един много успешен управленец – съдия Боряна Димитрова. Самият факт, че бе избрана като член на ВСС от професионалната квота, говори много за нейните постижения като председател на съда. Приемственост и развитие е моето професионално верую. Разчитам на всеки един магистрат и служител в Окръжен съд Бургас, доверявам се на моите заместници съдия Антоанета Андонова, заместник-председател и ръководител на "Гражданско и търговско отделение", магистрат с голям опит и авторитет, на съдия Яни Гайдурлиев, заместник-председател и ръководител на "Наказателно отделение", също с опит и амбиция за подобряване на резултатите от работата на отделението като цяло. Новоизбран мой заместник е съдия Вяра Камбурова, която отскоро ръководи "Въззивно Гражданско отделение". Тя е с над 25 г.юридически стаж, преподавател в НИП по Европейско право, а м.г.бе член на Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на ВСС. Мога да кажа,че съм в много добра комуникация с новоизбрания председател на най-големия Районен съд Бургас, съдията Асен Радев, с всички председатели на останалите районни съдилища и с председателката на Апелативен съд Бургас, съдия Деница Вълкова, за което им благодаря. Без тази съвместна работа не бихме могли да постигнем високите цели, които сме си поставили с моя екип.
 
 
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
4
Не от училище,
|
нерегистриран
11 февруари 2019, 10:07
3
0
още от ембрионален стадий трябва да се почне...

3
|
нерегистриран
10 февруари 2019, 00:28
6
0
Ама, вярно ли? Аз пък си мислех, че може да си карат пияни! Голямо откритие!
2
Борис
|
нерегистриран
09 февруари 2019, 14:21
6
-3
Има магистрати,който не стават за тази работа,както се казва прегрели са професионално или имат предистория която им пречи да си вършат работата безпристрастно,с този статут на несменяемост стъпват на 5 см. Над земята с тях как ще се оправите?
1
Екатерина Николова
|
нерегистриран
09 февруари 2019, 10:35
2
-1
Аз и моя екип, начело със съдията Пензов, това с портала отдавна го направихме в РС Благоевград !
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно