Обновена  15 фев 19:42
Адвокатите и адвокатските дружества не са длъжни да подават отделно от ВАдвС индивидуални планове за въвеждащо обучение по ЗМИП
Достъпът до сайта на ДАНС бе затруднен в петъчния ден
Адвокатите и адвокатските дружества не са длъжни да подават отделно от ВАдвС индивидуални планове за въвеждащо обучение по ЗМИП
На 15.02.2019 година, от 14.00 часа се проведе среща между ръководството на Висшия адвокатски съвет и ръководството на ДАНС, на която бяха разгледани въпроси, свързани с изискванията на ЗМИП и Правилника за прилагането му, спрямо адвокатите, съобщават от Висшия адвокатски съвет. 
 
В резултат на разговорите бе уточнено, че Висшият адвокатски съвет единствен е длъжен да представи План за въвеждащо и продължаващо обучение на адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии, по чл. 67 от ППЗМИП.
 
Адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии не са длъжни да подават отделно от Висшия адвокатски съвет индивидуални планове за въвеждащо обучение, уточняват от ВАдвС.
 

Достъпът до сайта на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) се оказа затруднен в петъчния ден, показа проверка на "Правен свят". Причината за това бе, че на 15-ти февруари изтича срокът, в който адвокатите трябва да подадат декларации до дирекция "Финансово разузнаване" към Агенцията във връзка с изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и конкретно с измененията на Правилника за неговото приложение, които са в сила от 12 януари т.г.

Желаещи да изпълнят новите изисквания адвокати, сигнализираха на "Правен свят", че опитите им да влязат в сайта на ДАНС са били затруднени, а на моменти и неуспешни.

Според чл. 67. (1) от Правилника лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, който се изпраща на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.

 
Запознаване с мотивите и основното съдържание на директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 
Общи положения на ЗМИП, анализ на основните понятия с които си служи закона, включително, но не изчерпателно: (i) "действителен собственик" (ii) «контрол"; (iii) «група от предприятия"; (iv) «делово взаимоотношение"; (v) «свързани операции"; (vi) «случайна операция или сделка";
 
Специфични мерки за превенция, което следва да се предприемат от адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии относно:
 
Взаимодействие с компетентните органи при установяване на съмнителни операции от страна на клиенти, приготовление към извършване на такива операции, както и при възникване на съмнение за законния произход на средствата, с които клиент участва в определени действия и операции;
 
Обученията по плана ще се извършват от адвокатските колегии по места. За проведеното въвеждащо обучение ще бъдат изготвени съответни протоколи, които ще бъдат представени на Висшия адвокатски съвет в 7-дневен срок след извършването на съответното обучение.
 
Адвокатските колегии по места ще предприемат необходимите организационни мерки с оглед до 30.06.2019 г. да бъдат сведени до знанието на индивидуалните адвокати, адвокатските дружества и адвокатските съдружия, изготвените от Висшия адвокатски съвет Правила за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (подлежащи на изменение в съответствие с новите изисквания на ЗМИП, обн. ДВ 27/27.03.2018 г.). Всички новоприети адвокати и новосъздадени адвокатски дружества, и адвокатски съдружия, след 30.06.2019 г. следва да преминат обучение във връзка с новите Правила за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в непродължителен срок след полагането на адвокатска клетва, съответно след учредяването на съответното адвокатско дружество или адвокатско съдружие;
 
Продължаващото обучение на адвокатите, адвокатските дружества и адвокатските съдружия се провежда веднъж годишно и е задължително. Формата на извършване на обучението се определя от Председателя на Висшия адвокатски съвет с оглед обстоятелството дали са настъпили изменения и допълнения в нормативната уредба и в практиката по прилагането на ЗМИП.
 
Извършването на всички обучения се документира писмено, като документацията се съхранява за отчитане на изпълнението по чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.
 
Този план е одобрен от Висшия адвокатски съвет на 15 февруари 2019 г.
 
Комплексната проверка и идентификация на клиентите, включително воденето и своевременното осъвременяване на регистрите на клиентите;
 
Съдържание на документи, свързани с идентификацията и дейността на клиентите, съхраняване на предоставените от клиента и изготвените от адвокатите документи за целите на изпълнението на изискванията на ЗМИП и нормативните актове по прилагането му, мерки за поддържане и съхранение на конфиденциалната информация в светлината на Общия регламент за защита на личните данни и съответния български Закон за защита на личните данни и нормативните актове по прилагането му;
 
Идентифициране на действителния собственик, поредност и систематизиране на действията по идентифицирането му;
 
Действия при съмнение във верността, актуалността и адекватността на предоставените идентификационни данни на клиентите и при установяването на техния действителен собственик;
 
Оценка на рисковия профил на клиентите, критерии за оценка;
 
Действия в случай на съмнение за действия или операции, които потенциално може да са свързани с изпирането на пари;
 
Специфични правила за действие по отношение на клиенти, чийто рисков профил показва завишен риск от извършване на съмнителни операции във връзка с изпирането на пари;
 
Критерии за оценка на завишения риск от съмнителни операции на определени клиенти;
 
Критерии за прилагане на правилата за опростена комплексна проверка на клиента;
 
Критерии за прилагане на правила за разширена комплексна проверка по отношение на клиенти - видни политически личности и при участие на клиенти в сложни или необичайно големи сделки или операции;
 
Изясняване на произхода на средствата, с които клиентът заплаща цената по сделки, сключени с участието на адвоката, както и при заплащането на собственото му възнаграждение;
 
 
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
26
|
нерегистриран
18 февруари 2019, 14:15
0
0
До коментар [#25] от "пояснение САМО за задължението до 15 февр":
"План за въвеждащо и продължаващо обучение на адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии за 2019 г., изготвен на основание чл. 67 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ППЗМИП)"

Чета всичко от 16 нататък и се убеждавам, че обучението е нужно- за да се разясни какво трябва и какво не трябва, според закона и директивата на ЕС!

Абе то трябва да има и обучение по право за вписаните като адвокати.
5 годишно. С изпити.
25
пояснение САМО за задължението до 15 февр
|
нерегистриран
18 февруари 2019, 12:42
2
-1
"План за въвеждащо и продължаващо обучение на адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии за 2019 г., изготвен на основание чл. 67 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ППЗМИП)"

Чета всичко от 16 нататък и се убеждавам, че обучението е нужно- за да се разясни какво трябва и какво не трябва, според закона и директивата на ЕС!
24
ЗМИП следва да бъде променен
|
нерегистриран
18 февруари 2019, 08:32
4
0
Да оставим на страна въпросът за адвокатите. Този въпрос ще бъде обсъждан(вероятно) и на ОС на адвокатите, и на други форуми, вероятно законът ще претърпи развитие- конкретно за адвокатите, вероятно и КС все пак ще си каже тежката дума.

Проблемът е в ЗМИП,че този закон може да се превърне в средство за репресия срещу недоволни от властта-това е по -сериозния проблем, а не това,че адвокати следва да съобщават срещу клиентите си. Законът позволява да бъдат давани на ДАНС хора, които не са извършили нарушение, но да бъдат "проверявани". Точно от ДАНС-нали не сте забравили скандалът от 2008г с незаконните подслушвания? Или за героят от ДАНС, изнудвал граждани http://legalworld.bg/52714.shef-v-dans-si-dokarval-dopylnitelno-kato-iznasial-sekretna-informaciia.html . Или за самоизчезналия бивш шеф на ДАНС, който после жена му го намери?


За сведение-Варненски съд даде на НАП граждани, подали питания по ЗДОИ. НАП да им прави ...данъчна ревизия. Който е запознат поне малко с данъчното право знае,че данъчната ревизия има силно репресивен, и тягостен характер -за проверявания. Негативните емоции, както и обяснително-оправдателния режим за проверявания при данъчна ревизия на физическо лице са съпоставими с наказателен процес.

Със ЗМИП държавата получава още една "тояга" срещу недолволните граждани от властта-да им прави проверки по ЗМИП. Първо данъчна ревизия-от НАП, а сега и проверка по ЗМИП. В закона няма достатъчно гаранции,че няма да има злоупотреби от властта, и ,че проверките по ЗМИП няма да се ползват като репресии срещу недоволни и неудобни на властта.
Даже законът леко фингира,че гражданите са виновни изначално,че са бандити-склонни да перат пари и вършат беззакония, и следва да бъдат държани на къса каишка от властта. ЗМИП е силно репресивен закон, като полезната цел на закона-да се бори с престъпността, е надхвърлена, и има за цел да се събира пространна информация за гражданите, и те да бъдат винаги държани в шах-дали няма да бъдат обект на проверки, дори и да не са нарушили закона, както и какво ще се прави с огромната информация, която законът задължава разни лица да събират за гражданите.

23
|
нерегистриран
18 февруари 2019, 07:16
3
0
Да бъдем реалисти-в съвсем не малко хипотези, клиент търсещ адвокатска консултация и помощ наистина е нарушил закона, или поне има съмнение за това. Може да не е платил данък, може парите му да са с дискусионен произход, може да са му спретнали ревизия,че дължи данъци над 30 000 лв, може наистина да е прал пари и тн. Не е работа адвокатът да съобщава после, какво му е казано от клиента, а да му даде най-точния съвет, в рамките на закона(вклч и -защо не-да се предаде на органите, и да си признае, примерно-и клиентът решава, и каквото и да напрами клиентът не е редно адвокат да съобщава на "органите" -каквото и клиентът да е направил). за други професии-примерно банкери, счетоводители, застрахователи-хубаво-да съобщят, но не и адвокати.
22
|
нерегистриран
18 февруари 2019, 07:10
0
-2
До коментар [#20] от "адвокат":
Клиентът идва,иска услуга и си я заплаща.декларация по ЗМИП следва да му поискам ако хонорара на извършваната услуга е над 30 000 лв.Все още няма такъв предвиден хонорар в Наредбата за адвокатските възнаграждения.И нямаа за какво да се обаждам или да докладвам.Поздрави за ДАНС,но от български адвокат кука няма да излезе!

Всъщност декларация следва да му поискате, вклч и ако клиентът извършва сделка над 30 000, и иска съдействие на адвокат(силно препоръчително при покупка на имот). Например ако купува имот. Поне аз така тълкувам закона. Разбира се-може и да греша.

(и ако клиентът откаже да даде декларация, или не е убедителен откъде са му парите следва да съобщите където трябва)
21
адвокат
|
нерегистриран
18 февруари 2019, 02:33
3
-3
До коментар [#15] от "НЕ СА ДЕКЛАРАЦИИ, А ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ":
ПРОЧЕТЕТЕ СИ ЗАКОНА, ПРЕДИ ДА ЗАБЛУЖДАВАТЕ КОЛЕГИТЕ. СТАВА ВЪПРОС ДА СЕ ПОДАДЕ ПЛАН КАК ЩЕ СЕ ЗАПОЗНАЕШ СЪС ЗАКОНА И АКТОВЕТЕ НА ЕС СРЕЩУ ТЕРОРИЗЪМ.
И СПОРЪТ В ТЪЛКУВАНЕТО Е ДАЛИ ВСЕКИ ИНДИВИДУАЛНО ЩЕ СИ ЧЕТЕ, ИЛИ ЩЕ МУ ЧЕТАТА. ВАДВСЪВЕТ ПОЕМА АНГАЖИМЕНТ ДА ОБУЧАВА АДВОКАТИТЕ, А НЕ ТЕ САМИ ДА СЕ ОБУЧАВАТ!


Вие вярвате ли си самч на написаното? Наясно ли сте изобщо на какъв резил е подложена цялата адвокатска гилдия ? Или предпочитате да станете подлога на ДАНС?
20
адвокат
|
нерегистриран
18 февруари 2019, 01:01
1
0
Клиентът идва,иска услуга и си я заплаща.декларация по ЗМИП следва да му поискам ако хонорара на извършваната услуга е над 30 000 лв.Все още няма такъв предвиден хонорар в Наредбата за адвокатските възнаграждения.И нямаа за какво да се обаждам или да докладвам.Поздрави за ДАНС,но от български адвокат кука няма да излезе!
19
до 15
|
нерегистриран
17 февруари 2019, 22:19
0
0
В закона е казано:

Чл. 72. (1) При съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход лицата по чл. 4 са длъжни да уведомят незабавно дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ преди извършването на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В уведомлението лицата по чл. 4 посочват максималния срок, в който операцията или сделката може да се отложат. При узнаване за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход лицата по чл. 4 уведомяват и компетентните органи съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
---------------------------------------------
-ПИТАНЕ ДО НОМЕР 15

Ако клиент е нарушил закона, или има съмнение за това ,дали е бил законопослушен , и потърси адвокат и сподели с него какво е направил, следва ли адвокатът да доложи или не?
18
|
нерегистриран
17 февруари 2019, 22:06
0
0
От закона
"Чл. 14. Лицата по чл. 4 са длъжни да прилагат мерките за комплексна проверка по чл. 10 при всеки случай на съмнение за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход независимо от стойността на операцията или сделката, рисковия профил на клиента, условията за прилагане на мерките за комплексна проверка или други изключения, предвидени в този закон или в правилника за прилагането му."


ЧЕ ОТКЪДЕ -НАКЪДЕ АДВОКАТ ДСЛЕДВА ДА ГО ПРАВИ ТОВА С КЛИЕНТИТЕ СИ? А адвокатската тайна? Дори и клиентът да е нарушил закона -ти, номер-15 ще доложиш ли? А ако клиентът е нарушил закона, съзнава го, и търси съвет от адвокат какво да прави, ти ще доложиш ли? Щото ако отговорът е ДА- да закрием прокуратурата- Има си адвокати. Ако отговорът е НЕ-ти нарушаваш закона. какво правиш тогава?

Очеевидно е ,че ЗМИП не може да важи спрямо адвокати, по отношение на клиентите им. дори и да са нарушили законът, или дори и само да има съмнение,че клиентът не е бил напълно законопослушен.
17
до 15
|
нерегистриран
17 февруари 2019, 21:59
0
0
Я да те питам-ако си адвокат, и консултираш и представляваш клиент за покупка на имот-на стойност над 15 000 евро, и той не удостовери пред тебе откъде са му парите, или е "съмнителен",-следва или не следва да доложиш?

Работа ли е на адвоката да проверява клиента си, и да съобщава-където трябва, дори и да е нарушил закона, или има съмнение за това? Според ЗМИП-отговорът е ясен и директен!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно