Заради нарушения
Спират продажбата на българско гражданство срещу инвестиции
Установени са случаи, в които при направено вложение чрез договор за доверително управление лицето не притежава банкови сметки и не е регистрирано като инвеститор в съответната банка, посочват от МП
Спират продажбата на българско гражданство срещу инвестиции
Министерство на правосъдието (МП) публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. С приемането на новите текстове ще отпадне възможността чужденците, получили статут на постоянно пребиваващи у нас срещу инвестиции, да получават впоследствие гражданство при значително облекчени условия. Същото ще важи и за членовете на техните семейства. Условията ще са валидни и за бизнесмените, увеличили инвестицията си при същите условия на закона до стойност най-малко два милиона лева, уточняват от правосъдното ведомство.
 
Практиката показвала, че кандидатстващите за придобиване на гражданство на тези основания са получили разрешение за постоянно пребиваване поради направени вложения предимно в закупуване на държавни ценни книжа на стойност над един милион лева или са вложили сума над един милион лева в лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление, съответно са увеличили инвестицията при същите условия до два милиона лева. Към момента на подаване на молбата за придобиване на българско гражданство или на някой от следващите етапи на производството често се оказва, че инвестицията не е налична поради извършена продажба на закупените ценни книжа.
 
Установени са случаи, в които при направено вложение чрез договор за доверително управление лицето не притежава банкови сметки и не е регистрирано като инвеститор в съответната банка, посочена от него за вложение на своя капитал под формата на парични средства или други финансови активи. Същевременно лицата, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство на това основание, го получават значително по-бързо и без да са длъжни да владеят български език и да се откажат от досегашното си гражданство, което ги облекчава значително, допълват от МП.
 
С промените се регламентират и нови съкратени срокове за произнасянето на Министерството на правосъдието, ДАНС и МВР в отделните етапи на производството. За да се избегне нерегламентираното забавяне при възлагане на допълнителни проверки на кандидатите, срокът на процедурата по получаване на гражданство спира да тече по време на проверките, предвиждат още законопроектът, който "Правен свят" публикува:
 
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО
(обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г., бр. 16, 66, 68 и 108 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 22 от 2015 г., бр. 103 от 2016 г. и бр. 77 от 2018 г.)
 
§ 1. В чл. 12а думите "6, 7 или" се заличават.
 
§ 2. В чл. 14а, ал. 1, т. 1 буква "а" се отменя.
 
§ 3. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Предложението се мотивира и в него се посочва конкретният интерес на Република България от натурализацията на лицето или конкретният принос на лицето в съответната област, в която то има особени заслуги."
 
§ 4. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
"(4) При необходимост от изясняване на факти и обстоятелства, свързани с
представените доказателства по молбите и предложенията или с обстоятелствата по чл. 19, Съветът по гражданството може да изиска представянето на допълнителни документи от молителите или да възложи извършването на проверка в срок до три месеца на представителя на съответната институция по ал. 1, в чиято област попада предметът на проверката. В този случай сроковете по чл. 35, ал. 1 спират да текат."
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
 
§ 5. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата "осемнадесет" се заменя с "дванадесет".
б) в т. 2 думата "дванадесет" се заменя с "девет".
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думата "десет" се заменя с "три", а думата "два" се заменя с "три". б) в т. 2 думата "седем" се заменя с "три", а думата "два" се заменя с "три".
 
§ 6. В чл. 39, ал. 1 се правят се правят следните изменения и допълнения:
1. Думата "молба" се заменя със "заявление".
2. Създава се изречение второ: "Удостоверението се издава в 30-дневен срок от постъпването на документите в Министерството на правосъдието".
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 7. Молбите, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат и решават
при досегашните условия и по досегашния ред.
 
§ 8. Параграф 5 влиза в сила от 1 януари 2020 г.
 

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно