Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт с позицията до парламента:
Съдебните служителите не трябва да декларират доходи и имущество
Проверката на 10 000 декларации годишно е невъзможна за реализиране, категорични са от съсловната организация
Съдебните служителите не трябва да декларират доходи и имущество
Прикачени файлове

След Висшия съдебен съвет (ВСС) и Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) изпрати до Народното събрание позиция, в която настоява съдебните служители да отпаднат от обхвата на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

От Сдружението за втори път в рамките на последната 1 година изразяват до народните представители своето недоумение "от въплътеното в закона разбиране на законодателя, че длъжности като секретар, деловодител, специалист в съдебната власт се намират във високите етажи на властта, както и че разследването и проверката на тяхното имущество и на техния съпруг, съпруга или интимен партньор, ще допринесе за борбата с корупцията на лица, заемащи висши публични постове".

"На следващо място, законът не предвижда средства и условия, при които събраните огромни количества от данни ще бъдат съхранявани. Не дава отговор на въпроса как тези специални категории данни ще бъдат защитени от неправомерен достъп и разкриване. Законът не съобразява високия риск от разпространяване или "изтичане" на информацията относно имуществото на хиляди служители и възможните вреди, които може това да предизвика за тях", пише в позицията на съсловната организация.

Друг сериозен проблем от фигурирането на съдебните служители в Антикорупционния закон, според САОСВ, се явява задължението служителите да подават декларациите си за имущество и интереси пред административния ръководител на съответния орган на съдебната власт, в който работят, като проверката им трябва да се извършва от Комисия, съставена също от съдебни служители в съответния орган на съдебната власт. "Тук дебело следва да бъде подчертано, че вече близо година и половина от влизането в сила на ЗПКОНПИ пленумът на Висшия съдебен съвет не е приел наредба, с която да предвиди какви ще са организацията и редът за извършване на проверката на декларациите на съдебните служители. Този факт пряко и непосредствено говори, че на практика проверката на 10 000 декларации годишно е невъзможна за реализиране", пише още в становището на организацията.

Ето и пълния текст на позицията на САОСВ, изпратена до Народното събрание:

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Обръщаме се към Вас във връзка с правомощието Ви по чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България.

С Държавен вестник, бр. 7 от 19 януари 2018 г. беше обнародван Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/. Съгласно §2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на посочения закон, глави пета, осма и петнадесета от същия се прилагат и за над 10 000 служителите в администрацията на съдебната власт (деловодители, секретари, призовкари, статистици и т.н).

В съответствие с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ, законодателят внесе изменение и в ЗСВ, като с чл. 343а от ЗСВ регламентира, че "при встъпването си в длъжност, както и всяка година до 15 май, съдебният служител е длъжен да подава пред работодателя декларация за имущество и интереси по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

Както мотивите към проекта за ЗПКОНПИ, така и общественото му обсъждане, сочеха като водеща цел на закона противодействието на корупцията по високите етажи на властта. Ние, от Сдружението, продължаваме да бъдем в недоумение от въплътеното в закона разбиране на законодателя, че длъжности като секретар, деловодител, специалист в съдебната власт се намират във високите етажи на властта, както и че разследването и проверката на тяхното имущество и на техния съпруг, съпруга или интимен партньор, ще допринесе за борбата с корупцията на лица, заемащи висши публични постове. При това законодателят прокара това свое разбиране с една съмнителна законодателна техника, като с Допълнителните разпоредби придаде съвсем нови и значителни последици на неговите правни норми, които последователно употребяват израза "лица, заемащи висши публични длъжности", подробно изброени в чл. 6 от Закона.

На следващо място, законът не предвижда средства и условия, при които събраните огромни количества от данни ще бъдат съхранявани. Не дава отговор на въпроса как тези специални категории данни ще бъдат защитени от неправомерен достъп и разкриване. Законът не съобразява високия риск от разпространяване или "изтичане" на информацията относно имуществото на хиляди служители и възможните вреди, които може това да предизвика за тях. Предвид задължението, което се вменява на работодателя да назначи вътрешна комисия, която да извърши проверка на декларациите, недопустимо според нас е данните за имуществото на служителите и на техните брачни или интимни партньори, с които живеят на семейни начала, да бъде разглеждано, четено и проверявано от собствените им колеги. Това означава, че дори и тази особено чувствителна лична информация да бъде надлежно и грижливо съхранена, ще се превърне ех lege в достояние на достатъчно други лица - членовете на назначената от работодателя комисия по § 2, ал. 5 ДР на Закона.

Тук дебело следва да бъде подчертано, че вече близо година и половина от влизането в сила на ЗПКОНПИ пленумът на Висшия съдебен съвет не е приел наредба, с която да предвиди какви ще са организацията и редът за извършване на проверката на декларациите на съдебните служители. Този факт пряко и непосредствено говори, че на практика проверката на 10 000 декларации годишно е невъзможно за реализиране.

Това е и причината пленумът на Висшия съдебен съвет, с решение по т. 39 от протокол № 11 от 09.05.2019 год. да поиска автентично тълкуване от законодателя относно приложението на § 2, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и да отправи предложение за изменения в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество относно приложимостта на разпоредбите на глава пета, раздел II и III относно служителите в администрацията на органите на съдебната власт, на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на Националния институт на правосъдието.

Сдружението напълно се присъединява към тезата за необходимост от различен подход по отношение обхвата, организацията и реда за извършване на проверката на декларациите, както и за установяване на конфликт на интереси по отношение на съдебните служители.

В тази връзка намираме за необходимо да бъде извършена още една законодателна промяна изразяваща се в отпадане на задължението на съдебните служители да попълват декларация за имущество и интереси по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Сдружението категорично продължава да застъпва тезата, че обстоятелствата подлежащи на деклариране по чл. 35 от ЗПКОНПИ са с непропорционално голям за съдебните служители обем, засягат прекомерно широк кръг аспекти от живота и личността им и са крайно неадекватни на функциите, статута и възнагражденията на мнозинството от съдебните служители, както и с това, че те практически не разполагат със съществени правомощия и власт. ЗПКОНПИ ясно и категорично

поставя своята основна цел - създаване на гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено. Само по отношение на тази категория лица законодателят е отчел високия корупционен риск, който налага отчетност с декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ. Само за тези лица, непосилните и дълги декларации, засягащи съществени лични аспекти от живота на човека, са пропорционални спрямо преследваната от закона антикорупционна цел. Само тогава и в тези рамки, според нашето виждане, въведените в закона задължения и предвидената държавна репресия, съответстват, по думите на Конвенцията за правата на човека, на едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната.

Обръщаме се към Вас, с призив да бъдат преосмислени вменените от законодателя задължения за съдебните служители за попълване на декларации, еквивалентни на тези на висшите държавни служители. Уверяваме Ви, че тези задължения, с които са натоварени редовите съдебни и държавни служители, представляват единствено ненужна и плашеща административна тежест.

С оглед на тези обстоятелства от Сдружение на администрацията в органите на съдебна власт предлагаме :

1. В § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество да отпаднат думите "в администрацията на органите на законодателната и съдебната власт, на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на Националния институт на правосъдието

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
4
СЛУЖИТЕЛ
|
нерегистриран
17 май 2019, 15:20
9
0
Това са длъжности(митничар и катаджия) с контролни функции и при тях съществува висок корупционен риск
3
Смях
|
нерегистриран
17 май 2019, 12:45
8
-2
А митничарите и КАТ-аджиите подават ли?
2
RRR
|
нерегистриран
16 май 2019, 21:05
17
0
Да проверяват.И без това тази дейност с декларациите е пълна пародия.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно