Обновена  20 мар 18:52
Народното събрание окончателно спря сроковете по всички производства, без някои наказателни
Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, или невярна информация за разпространението на заразна болест, се наказва с лишаване от свобода до 3 години, приеха депутатите
Народното събрание окончателно спря сроковете по всички производства, без някои наказателни

Народното събрание обсъжда и приема законопроекта за мерките в извънредно положение, след хаоса, на който станаха свидетели българските граждани в приемането на промените на първо четене и коментирането в Правна комисия в четвъртък. Изненадващо, мнозинството от депутатите в пленарната зала, където проектът се гледа на второ четене, гласуваха заседанието да не се излъчва директно в каналите на БНТ, както бе в предходните процедури.

Очевидният страх на депутатите и липсата на подготовка в извънредната ситуация доведоха дотам, че два часа в пленарната зала се отправяха личностни реплики, коментираха се теми, извън обсега на кризата, а дебатът не можеше да започне по същество. Депутатите дори си дадоха 30 минути почивка между споровете и обидите на лична основа, под предложение, че ще се запознават с окончателния доклад на законопроекта, изготвен за второто му четене. 

Все пак, след дълго и безмислено говорене от трибуната, дебатът започна.

А самият доклад по промените е повече от интересен, особено като се има предвид, че в четвъртък никой не разбра, дори и самите депутати, какво точно се гласува в Правната комисия.

Сред предложените промени, които до момента се приеха, са: да се спре налагането на запори, да се замразят наказателни лихви, неустойки и да се спре предсрочната изискуемост. Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски.

Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения за болнична помощ, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.

Народните представители засега приеха и окончателно, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:

1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни дела за налагане на мерки за принуда и по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест;

2. давностните срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;

3. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

4. сроковете по глава пета, раздел I и III, глава осма, раздел V, глава десета и глава дванадесета, раздел I, II и IV от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с изключение на срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от същия закон;

5. сроковете по чл. 175в, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт, с изключение на срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от същия закон.

Не се прие предложението до прекратяване на извънредното положение всички лица по чл. 2 и чл. 3 от Закона за кредитните институции да дават възможност на всички свои клиенти да отложат плащанията по потребителски, ипотечни и жилищни кредити, както и кредити за микро, малки и средни предприятия, корпоративно кредитиране, включително и вноски по кредитни и бизнес кредитни карти.

Прие се още работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие. Работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.

С приетите промени освен това военните имат право да извършват проверки за установяване самоличност на лице; ограничават придвижването на лице до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи, за което има данни, че е отказало или не изпълнява мерките по чл. 61 и 63 от Закона за здравето, за което се съставя двустранен писмен протокол; спират превозни средства до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи; ограничават придвижването на лица и превозни средства на контролно-пропускателен пункт; използват физическа сила и помощни средства, само когато това е абсолютно необходимо.

През преходните и заключителните разпоредби депутатите променят и Наказателния кодекс, като записаха, че спекулациите с фалшиви новини ще бъдат наказвани строго. Новият текст гласи: "Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, или невярна информация за разпространението на заразна болест, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева". Ще има и глоба, ако от информацията настъпят значителни вреди, която ще е в размер от десет до петдесет хиляди лева. 

Парламентът прие най-после и обещаното отпреди две седмици обезщетение за работниците, което гласи: "По време на извънредното положение, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г., за лица, осигурени по чл. 4, ал.1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерски съвет". Условие все пак има, а то е, че "в случай че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата по ал. 1, той ги възстановява".

Сроковете и производствата по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на задължения за мита, данъци, задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, държавни и общински такси, регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за хазарта не се променят.

Парламентът ще продължи да заседава и след 19:00 ч. до обсъждането и гласуването на всички разпоредби, предложени в законопроекта.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
3
Davos
|
нерегистриран
20 март 2020, 18:55
6
0
малоумното и никому ненужно писане на предложения и искания
за удължаване на срокове по досъдебните ще продължава още дълги години!!!
2
RRR
|
нерегистриран
20 март 2020, 14:38
7
-1
Добра каша сготвиха.
1
Адвокат
|
нерегистриран
20 март 2020, 14:19
7
-1
А деклариране и плащане на данъци?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно