Из списание "Административно правосъдие", бр.3/2016
24 октомври 2016
10През септември 2016 г. в АПК бе въведено понятието и правната уредба на административния договор. Още преди това § 1 от ДР на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101...

Правни последици по ЗДДС и ЗКПО
08 септември 2016
4I. Издаване на данъчен документ - фактура, преди възникване на данъчно събитие, съответно плащане по ЗДДС Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие по облагаема доставка на стока възниква на датата, на която собствеността...

10 август 2016
6"Съдията няма право да е адвокат, докато заема съдийска длъжност" – чл. 4.12 от Бангалорските принципи за поведение на съдиите "Магистратът не дава консултации по правни въпроси" – чл. 2.6 от Кодекса за етично поведение на...

02 август 2016
831
14По-нататъшни действия следва да бъдат предприети за подкрепа на професионалните сдружения на съдиите, за да могат те ефективно да представляват интересите на отделните съдии и да съдействат за откритостта и прозрачността на съдебната...

Становище на Венецианската комисия по питане на КС на Молдова
20 юни 2016
10Принципно е допустимо да се търси индивидуална отговорност от съдиите за постановени техни решения на национално ниво, които са довели до осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Това обаче може да става само...

08 юни 2016
25През изминалите седмици юристи дебатират по темата за правомощията на "Център за градска мобилност" ЕАД (ЦГМ), като се изказаха тези, звучащи твърде крайно. От обществено значение е да се изясни действителното правно положение на...

30 май 2016
580
9На референдум в Таджикистан 95 % от избирателите гласуваха опция за пожизнен президентски мандат. С перспектива да стане и наследствено. Референдумът бил проведен в условията на всенародно тържество, с песни и танци, свидетелстват...

16 май 2016
20Изненадващо, но при обсъждането на законопроекта за промени в ЗСВ в събота членовете на ВСС почти не засегнаха въпроса за проверките на магистратите, които Инспекторатът към ВСС (ИВСС) ще извършва, техния обхват и най-вече възможността...

02 май 2016
703
1В статията на Атанас Хитов "Нещо по деятелността на Софийския окръжен съд", публикувана в сайта "Съдебно право", е представен начин за отчитане и анализиране на натовареността на съдиите от Софийски окръжен съд за периода 1910 г. – 1916...

28 април 2016
705
6След като Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) за пети път осъди България за полицейските безобразия от времето на "ранния" ГЕРБ, а Цветан Цветанов за пети път беше оправдан от нашия съд и се върна на бял кон в Народното...