Някои странни препоръки на петимата чужди обвинители може да дискредитират и добрите им предложения
21 декември 2016
636
8Техническият анализ на структурния и функционалния модел на прокуратурата вече е факт. След седем посещения в България от юни до декември 2016 г. и след провеждането на над 200 интервюта с прокурори, следователи, съдии, полицаи,...

В светлината на чл. 5 § 4 от ЕКПЧ и Решение № 11/2016 на КС
15 ноември 2016
644
6На 4 октомври 2016 г. Конституционният съд се произнесе по конституционосъобразността на разпоредбата на чл. 37 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). Делото беше образувано по...

Из списание "Административно правосъдие", бр.3/2016
24 октомври 2016
10През септември 2016 г. в АПК бе въведено понятието и правната уредба на административния договор. Още преди това § 1 от ДР на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101...

Правни последици по ЗДДС и ЗКПО
08 септември 2016
4I. Издаване на данъчен документ - фактура, преди възникване на данъчно събитие, съответно плащане по ЗДДС Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие по облагаема доставка на стока възниква на датата, на която собствеността...

10 август 2016
6"Съдията няма право да е адвокат, докато заема съдийска длъжност" – чл. 4.12 от Бангалорските принципи за поведение на съдиите "Магистратът не дава консултации по правни въпроси" – чл. 2.6 от Кодекса за етично поведение на...

02 август 2016
834
14По-нататъшни действия следва да бъдат предприети за подкрепа на професионалните сдружения на съдиите, за да могат те ефективно да представляват интересите на отделните съдии и да съдействат за откритостта и прозрачността на съдебната...

Становище на Венецианската комисия по питане на КС на Молдова
20 юни 2016
10Принципно е допустимо да се търси индивидуална отговорност от съдиите за постановени техни решения на национално ниво, които са довели до осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Това обаче може да става само...

08 юни 2016
25През изминалите седмици юристи дебатират по темата за правомощията на "Център за градска мобилност" ЕАД (ЦГМ), като се изказаха тези, звучащи твърде крайно. От обществено значение е да се изясни действителното правно положение на...

30 май 2016
590
9На референдум в Таджикистан 95 % от избирателите гласуваха опция за пожизнен президентски мандат. С перспектива да стане и наследствено. Референдумът бил проведен в условията на всенародно тържество, с песни и танци, свидетелстват...

16 май 2016
20Изненадващо, но при обсъждането на законопроекта за промени в ЗСВ в събота членовете на ВСС почти не засегнаха въпроса за проверките на магистратите, които Инспекторатът към ВСС (ИВСС) ще извършва, техния обхват и най-вече възможността...