07 февруари
12Зачестиха случаите, в които институциите, срещу които са заведени дела поради отказан достъп до информация, претендират разноски в размер на възнаграждение за юрисконсулт. Още по-проблематично е, че съдилищата действително присъждат...

България е с най-мръсния въздух в Европейския съюз
07 февруари
14Миналата седмица замърсяването с канцерогенните фини прахови частици в много райони на София достигна 8 пъти над нормата, което се равнява на изпушването на кутия цигари на ден, включително и от невръстните деца! Всички мои познати...

03 февруари
23  Има немалко стратегически проблеми за решаване пред правораздаването в България. И естествено, те трябва да бъдат решени. За да може в крайна сметка да имаме осезателно по-качествено правораздаване и в частност като оценка -...

Такива условия са поставени в документи, публикувани на сайта на президента
02 февруари
460
2На интернет страницата на президента на Република България, в секция "Електронни документи" е създаден "Портал за електронно обслужване и подаване на документи". Очевидно порталът е създаден с благородното намерение да се подпомогнат...

01 февруари
365
5Машинното гласуване гарантира честни избори. То предотвратява фалшифицирането на протоколите, "недействителните" бюлетини и индианските нишки. Може би затова се опитват да го избегнат. Хората, запознати с машинното гласуване, са...

Служебното правителство може да направи много, то може би е по-професионално формирано, отколкото правителство, избрано от Народното събрание
25 януари
28В юридическите среди е общоизвестно, че проф. Огнян Герджиков е интелигентен, умен, превъзходен юрист, изключително млад по дух, изпълнен с много енергия, с брилянтно чувство за хумор, уравновесен. Рядко се случва съчетанието на всички...

Някои странни препоръки на петимата чужди обвинители може да дискредитират и добрите им предложения
21 декември 2016
656
8Техническият анализ на структурния и функционалния модел на прокуратурата вече е факт. След седем посещения в България от юни до декември 2016 г. и след провеждането на над 200 интервюта с прокурори, следователи, съдии, полицаи,...

В светлината на чл. 5 § 4 от ЕКПЧ и Решение № 11/2016 на КС
15 ноември 2016
717
6На 4 октомври 2016 г. Конституционният съд се произнесе по конституционосъобразността на разпоредбата на чл. 37 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). Делото беше образувано по...

Из списание "Административно правосъдие", бр.3/2016
24 октомври 2016
10През септември 2016 г. в АПК бе въведено понятието и правната уредба на административния договор. Още преди това § 1 от ДР на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101...

Правни последици по ЗДДС и ЗКПО
08 септември 2016
4I. Издаване на данъчен документ - фактура, преди възникване на данъчно събитие, съответно плащане по ЗДДС Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие по облагаема доставка на стока възниква на датата, на която собствеността...