Въведената от 1 април система за оценка на натовареността на съдиите позволява в края на всяка година да се изчислява и представя в справочен вид каква е била натовареността на съдията, като се отчита сложността на разгледаните и приключени от него дела и извършената допълнителна дейност
13 април 2016
21През месец март 2013 г. публикувах текст за първоначалните методологически въпроси, на които трябваше да дадем отговор при стартирането на изследването за натовареността на съдиите. В началото на месец април 2016 г. влязоха в сила...

Стига с наглите ескорти, специални болници за привилегировани, дипломатически паспорти и какво ли още не
04 април 2016
11Щели да се вземат някакви символични привилегии на почетните консули. Чудесно. Нека сега властимащите да си вземат и своите привилегии, които, за разлика от тези т.нар. привилегии на почетните консули, са съвсем реални. Като са...

17 март 2016
547
6П. е на 15 години когато e задържан в Дом за временно настаняване на непълнолетни и малолетни (ДВНМН, Дома). Това, което получава е бледо и нечетливо копие на заповед за 24-часово задържане без разяснения колко време ще прекара там,...

15 март 2016
241. Правото на лична свобода и неприкосновеност е обект на защита от ЕКЗПЧ и Конституцията на РБългария. При определени хипотези то може  да бъде ограничавано. Пример в това отношение е специфичната процесуална принуда по чл.64 ал.2...

15 март 2016
15Пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург в момента има общо четири висящи жалби срещу България по повод отстраняване от длъжност – една за отстраняване по реда на Закона за държавния служител (ЗДСл) и три за...

В отговор на проф. Калайджиев
14 март 2016
7Решението на Административен съд София-град от 18 януари 2016 г., с което приема, че БНБ дължи обезщетение на вложители с гарантирани депозити в КТБ по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), предизвика...

14 март 2016
14Напоследък все повече бие на очи увеличаващият се брой на законопроекти, които не се разглеждат от правната комисия, като някои престояват вече и над година. Човек остава с впечатлението, че ако някой висшестоящ не каже на шефа на...

Как България и българските превозвачи могат да съдят Гърция за блокадата на границата
15 февруари 2016
639
7Съгласно Член 2, параграф 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), Съюзът установява вътрешен пазар като работи за устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж, ценова стабилност и...

В практиката на ЕСПЧ
04 февруари 2016
476
5Представяме в резюме решения на ЕСПЧ по чл. 6, § 1 от  ЕКПЧ, които обсъждат изискването за независим и безпристрастен съд, назначен в съответствие с изискванията на закона, през призмата на гаранциите за вътрешноинституционалната...

"Правото" на уличния натиск не е по-добро от "правото" на парите по простата причина, че пак може да изкриви истината
25 януари 2016
481
3Няма нужда да чакаме доклада от Брюксел, за да разберем докъде е стигнала реформата в правосъдието - тези дни катастофалните оценки преливат от медиите."Стига беззаконие в България!" е сред най-често повтаряните фрази под новината за...