Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за горите/ 2. издание
Издателство Сиби
7,90 лв.
КУПИ

В "Закон за горите" е представена нормативната уредба на отношенията, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми, ограниченията при разпореждане с имоти в горски територии, промяната на предназначението на имотите, ползването на дървесина и недървесни горски продукти, на специалния правен режим на горите в защитени територии и при включването им в Националната екологична мрежа.

В това издание са поместени са Законът за горите и Законът за защитените територии, както и извлечения от Закона за опазване на околната среда и от Закона за биологичното разнообразие в частта им, уреждаща условията и реда за извършване на екологична оценка и на оценка на въздействието върху околната среда, за обявяването и промените в защитените зони и за извършването на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Включен е и Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между правни норми, включени в сборника, и към актове по прилагането им.