Промоция: Кражба да 920 лв, от тази година
Създадена от на 03 януари 2017
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
2
|
нерегистриран
04 януари 2017, 13:05
5
0
Чудя се обаче, защо винаги, когато е налице ал 1 на 218б се отказва да се образува ДП. как, преди да е заловен извършителя ще знаем дали все пак не сме в хипотезата на на ал 2.
И изразявам силно съмнение, че при 218б, и съответен отказ за образуване на ДП полицията си прави кой-знае какъв труд да търси извършителя.
1
|
нерегистриран
03 януари 2017, 15:20
7
0
Тоест кражбата по принцип-в масовия случай е административно нарушение, освен ако не са налице изключенията по ал 2.
например-масовия случай-да ти тафнат телефона-и хоп - 218б
|
нерегистриран
03 януари 2017, 15:18
0
0
Чл. 218б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) За деяния по чл. 194, ал. 3, чл. 195, ал. 4, чл. 204, буква "а", чл. 206, ал. 1 и 5 и чл. 207 и за вещно укривателство във връзка с тях, когато стойността на предмета е до размера на две минимални работни заплати за страната, установени към датата на извършване на деянието, наказанието е глоба от сто до триста лева, налагана по административен ред, ако предметът на престъплението е възстановен или заместен.
(2) Разпоредбата на предходната алинея не се прилага, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2000 г.) деецът в продължение на една година е извършил две или повече деяния, общата стойност на предмета на които е над сто и петдесет лева;
2. деецът е осъждан за такова престъпление, както и ако му е налагано административно наказание за такова деяние и не е изтекла една година от извършването му;
3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) предметът на деянието е оръжие, боеприпаси за огнестрелно оръжие, взривни, отровни или наркотични вещества, пиротехнически изделия, бойна и друга специална техника.