Има ли право училищно настоятелство да организира платени обучителни курсове?
Създадена от ? на 09 септември 2017
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
6
не
|
нерегистриран
12 септември 2017, 11:03
1
0
не им влиза в прявомощията
5
незнаещ
|
нерегистриран
11 септември 2017, 10:52
0
0
До коментар [#2 #undefined] от "съвет":не съм сигурен, че там ще знаят
4
но
|
нерегистриран
11 септември 2017, 10:20
0
0
До коментар [#3 #undefined] от "да":с финансовата отчетност може би ще е по-сложен въпроса
3
да
|
нерегистриран
11 септември 2017, 08:55
0
0
не би трябвало да има пречки да това
2
съвет
|
нерегистриран
09 септември 2017, 17:32
0
0
Питай в някой учителски форум, не тук.
1
?
|
нерегистриран
09 септември 2017, 10:58
0
0
Правна уредба: Закон за предучилищното и училищното образование

Чл. 175. (1) Всяко училище има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на училището.

Чл. 220. (1) Освен в случаите, определени в този закон, педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца и ученици, с които работи в детската градина или в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, включително със средства от училищното настоятелство.


чл. 262 (4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие, ученици, както и други лица.

чл. 267 (3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата и детските градини участва и представител на настоятелството.

Глава седемнадесета.
НАСТОЯТЕЛСТВА


Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 306. (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на образователната институция.
(2) Към всяко училище, детска градина или център за подкрепа за личностно развитие може да се създава само едно настоятелство.
(3) Настоятелство може да се създава и към група детски градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие в населеното място, към които няма създадено настоятелство по ал. 2.
(4) Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 307. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие или на родители, учители или общественици.
(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на юридически лица.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 308. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.
(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.
(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 309. За постигане на целите си настоятелствата:
1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие и контролират целесъобразното им разходване;
2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;
3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие;
4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;
5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
6. организират обществеността за подпомагане на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;
7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование.
?
|
нерегистриран
09 септември 2017, 10:48
0
0