Новогодишен сюрприз от ВАдвС за кандидат адвокатите
Създадена от ... на 19 декември 2017
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
...
|
нерегистриран
19 декември 2017, 14:28
0
-3
http://www.vas.bg/p/v/a/vas-11-3818.pdf

"Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие
3
Решение №393
Като взе предвид, че определената с Протокол №5/28.10.2001 г.
встъпителна вноска е за лица с осигурителен стаж до 3 години - 200 лв. и за
лица с осигурителен стаж над 3 години - 500 лв., и че оттогава са минали 16
години, увеличен е минималният и средният размер на работната заплата
повече от 3 пъти, намира че следва да бъде увеличена встъпителната вноска,
поради което изменя размера на встъпителна вноска както следва: за адвокати
с осигурителен стаж под 3 години увеличава от 200 лв. на 600 лв., за адвокати
с осигурителен стаж над 3 години - от 500 на 1500 лв., считано от 1.01.2018 г.
"
1
...
|
нерегистриран
19 декември 2017, 14:43
12
-1
Каква е позицията на вече вписаните адвокати?
Ще възразите ли открито, или доволно ще потриете ръце-щото вас не ви касае?
За София, вписването като адвокат ще струва 3 бона(такси къмв САК и към ВАдвС). Найс, а?
Кандидат -адвокати недоволни от това решение не могат да направят нищо, и не могат да го оспорят пред никого.


Крайно време е за нов закон за адвокатурата(и лека промяна в чл. 134 от Конституцията ), в който да се предвиди,че членството в съсловна адвокатска организация ще е доброволно, а не задължително условие за упражняване на професията.

Или алтернатвно да се допусне създаване на втора, треаи и тн съсловна адвокатска организдация, и канидадт адвокатите да имат избор къде да се впишат, ако толкова държите членуването в съсловна адвокатска организация да е задължително.


Твърдя,че както минималните адвокатски хонорари са незаконни-защото нарушават конкурентното право на ЕС, и това решение противоречи на Общностното право, по същите съображения- съсловна организация, имаща монопол да определя кой да упражнява дадена професия да самоопределя встъпителните такси е произвол и нарушение на конкурентното право на ЕС.
Необходимо е съдия да отправи преюдициално запитване, при повод до общностния съд .


Прелюбопитно е ,че това решение, видно от протокола е взето на същото заседание, на което е обсъждано решението от люксембург, досежно Минималните адвокатски хонорари.Интеренсо ми е каква е позиция и на другете юридически гилдии-на юрисконсулти, държавни служители-юристи, магистрати и тн. Не забравяйте,че никога не е изключено да поискате да станете адвокати, тоест въпросът с таксите за вписване потенциално ви касае.
2
...
|
нерегистриран
19 декември 2017, 14:53
4
0
Според -Решение е по съединените дела C-427/16 и C-428/16 ВАдвС е "Сдружение на предприятия по смисъла на на чл 101 от ДФЕС" -вж параграф 49 от мотивите към Решението. .
Дали решението е в унисон с чл 101 от консолидирания текст на ДФЕС?
Дали решението е в унисон с чл 21 от ЗЗК Чл. 21. Забранено е поведението на предприятия с монополно или господстващо положение, както и на две или повече предприятия със съвместно господстващо положение, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите, като:
1. пряко или косвено налагане на цени за покупка или продажба или други нелоялни търговски условия;?

Дали не следва това решение да бъде проанализирано от Вътрешния-българския, и общоевропейския орган за защита на конкуренцията?

Какво е становището на КЗК-редно ли е "сдружение на преприятия"-според вж решение по дело C-427 да определя произволно встъпителни минимални вноски, като задължително условие да упражняваш професията, за която си учил?
3
...
|
нерегистриран
19 декември 2017, 15:14
7
-1
Забележете-решенията на ВАдвС по чл 122 от ЗАдв не подлежат на контрол пред съд.
Не подлежат и на контрол дори и пред общото събрание на делегатите-вж чл 113-Общото събрание на делегатите може да изслушва отчети, но не и да отменя решения на ВАдвС. Това абсурд. Законодателю-уреди възможността ОС на делегатите да отменя решения на ВАдвС!
Това решение е напълно безконтролно пред никого.
Абсурд е съсловна монополна организация да може да приема актове, които се без каквато и да е възможнтост да бъдат оспорени пред когото и да е-нито пред съд, нито дори и пред съсловното общо събрание на делегатите. Адвокатско самоуправление не значи адвокатски произвол.

Че утре може да решат таксите за вписване да са десетократни на сегашните. Такъв произвол трябва да бъде озаптен от законодателя, като се ограничи възможността на ВАдвС да приема безконтролни актове, уреди правила за определяне на таксите, да се даде възможност от лица, невписани като адвокати да оспорват(вписаните едва ли ще го направят-нали вече са се вписали, какво ги "грее" "теслата" към другите), например, и не само встъпителните вноски пред съд, и защо не-да се даде възможност да си адвокат, и без да членуваш в съсловна адвокатска организация(ще е нужна лека промяна в чл.134 от конституцията).

4
Противоконституционно
|
нерегистриран
19 декември 2017, 16:24
13
-4
Това за такси за вписване на адвокати-съгласно чл 60 ал.1 от КонституциятаГ "гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество"няма закон на което основание ВАдвС да налага такси.
Затова обърнете внимание ВАдвС нарочно борави с понятието "встъпителни вноски"-на практика са такси, докато адвокатските колегии с понятието такси. Встъпителна вноска- 2 000 лв. абсурд, но понеже слаби юристи стават адвокати-няма нито един който да оспори незаконата и противоконституционна такса за вписване, която освен това е и дискриминационна /дели гражданите на такива със стаж над три години и такива със стаж под 3 години/. Ако качествени юристи ставаха адвокати то тия беззаконни Решения на ВАдвС и адвокатските колегии отдавна да са отменени-но съм се убедил че най слабите представители юридическата гилдия стават адвокати и затова никой не е оспорил безобразията на ВАдвС по отношение на таксите за вписване.
5
..
|
нерегистриран
19 декември 2017, 16:30
10
-1
Встъпителните такси , в добавка представляват и дискриминация по икономически признак(вж ЗЗД)-упражняването на професията зависи от заплащане на абсурдни такси-тоест ако не разполагате със сумата, или не желаете да я платите, защото я считате за незаконна, не можете да работите , това което сте учили. Съответно-готовия да я плати може да работи. Правото на труд не може да бъде ограничавано от подобни такси.
Поинтересувайте се какви са таксите в други съсловни организации, където се предвижда задължително членство-например на лекари, на стоматолози-символични са.
6
...
|
нерегистриран
19 декември 2017, 16:40
5
-1
Предлагам ВАдвС да оспори пред КС правомощието на ВАдвС по чл122 от Задв да определя таксите за първоначално вписване, както и произволът на сумите по посочените вече причини.
По този начин ВАдвС ще ни защити от произвола на ВАдвС.
........
В допълнение-вие дори наредба номер 1 не можете да приемете законно-който не я оспорил, не е постигнал отмяна,чак до ниво Люксембург се прочухте с незаконната наредба номер 1 а тръгнали незаконни такси за вписване да определят?
На това заседание очаквах да има някаква публична позиция на разкаяние заради противоречащата на Общностното, и вътрешното право Наредба номер 1, а не подобна арогантна демонстрация.
7
до 4
|
нерегистриран
19 декември 2017, 17:02
6
0
Бихте лри уточнили как да ги оспорим, и пред кого. Достъп до КС нямаме.
Съгласно чл. 134, ал. 1 Конституцията на Република България, адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се-и при извратено тълкуване се стига до произволни и безконтролни такси за вписване. В ЗАдв (чл. 88, ал. 5) е уредена възможност за обжалване на решенията на адвокатските съвети пред ВАдвС, но решенията на ВАдвС подлежат на съдебен контрол само в изрично предвидени хипотези, пряко свързани с възможността за упражняване на адвокатска професия. На съдебен контрол пред ВКС подлежат решението по жалба срещу решение или мълчалив отказ на адвокатски съвет относно приемане на адвокат в адвокатска колегия – чл. 7 ЗАдв; решението, с което се отказва на чуждестранен адвокат да представлява гражданин на своята държава пред органите на съдебната власт в Република България – чл. 10, ал. 5 ЗАдв; решението на ВАдвС, с което се отказва вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати – чл. 13, ал. 4 ЗАдв; решението по жалба срещу отказ на адвокатски съвет да регистрира договор за съдружие на адвокати, чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати и адвокатски дружества – чл. 53, ал.2 ЗАдв и решението по жалба срещу отказ на адвокатски съвет за вписване на дружество в регистъра на адвокатската колегия – чл. 61, ал.4 ЗАдв. Извън тези изчерпателно уредени хипотези, актовете на ВАдвС не подлежат на обжалване.

Как да оспорим тези такси-не можем лично да се обърнем до КС-и да оспорим чл.122 от ЗАдв, не можем да сезираме ВКС-защото ВКС е компетентен в посочените лимитирани хипотези при оспорване на решения на ВАдвС, не можем да сезираме общото събрание на делегатите, остават екзотичните хипотези-евентуално сезиране на КЗД, КЗК, или ако съдия сезира съдът в Люксембург с преюдициално запитване дали тези такси са в унисон с правото на ЕС
8
4-ти до 7-ми
|
нерегистриран
19 декември 2017, 18:24
7
-1
Можете да ги оспорите пред АССГ /адм.съд София-град/ понеже в гр. София е седалището на ВАдвС. Същия ВАдвС според мен е адм.орган по смисъла на "§ 1, т. 1 от Допълнителна разпоредба на АПК определя като "административен орган" не само органа, принадлежащ към системата на изпълнителната власт, но и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон",-виж Определение № 10111 /01.10.2015 г. на 5 чл. с-в на ВАС 1-ва колегия.
9
|
нерегистриран
20 декември 2017, 13:01
7
-1
Да оставим настрана незаконните встъпителни вноски. Организация на младите юристи, желаят да поставят на обсъждане проблеми във връзка с адвокатския изпит, и др. проблеми пред ръководните органи на адвокатурата, но се оказва, че от дълго време са заети, и нямат време за подобна среща -разговор.

Писмо на съюза на младите юристи
http://youngjuristsbg.com/?page_id=472
10
4-ти до 9-ти
|
нерегистриран
20 декември 2017, 13:39
7
-1
Среща не искайте без дело и без отмяна на рекета на ВАдвС не става. С дейността си ВАдвС ограничава конституционното право на труд желаещите да практикуват адвокатска професия-то утре таксата /пардон-встъпителната вноска/ може да стане и 150 хил. лева. Дето има един лав кучетата си лаят кервана си върви-затова не само трябва да лаете срещу Решението на ВАдвС но и да ги заахапете и разкъсате.
11
11
|
нерегистриран
20 декември 2017, 15:33
3
-2
Имам предложение към недоволните:
опитайте всички предложения тук за оспорване-пред АССГ, пред КЗК,, КЗД, Европейския съд, чрез действащи адвокати на общото събарание на адвокатите догодина но предлагам и -опит да потърсите и съдействие от Омбудсмана. Ето вижте-Омбудсмана без да има такива правомощие в дадената област успява да постигне пореднедното успешно съдействие https://trud.bg/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD/

12
юри
|
нерегистриран
20 декември 2017, 18:22
5
-3
това не е точно за кандидат-адвокати. Кандидатите са на изпита, там "таксите" са доста по-соленички..
13
Принцеса на Деян
|
нерегистриран
20 декември 2017, 18:42
1
-5
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
14
Валери Симеонов
|
нерегистриран
20 декември 2017, 19:04
1
-3
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
15
адвокат
|
нерегистриран
20 декември 2017, 19:48
4
-16
Адвокатурата не е за бедняци! Който няма пари да работи друго! Айре чао!
16
Некой
|
нерегистриран
20 декември 2017, 20:15
8
-7
Адвокати скоро ще ви се разкаже играта. Адкатурата не била за бедняци-и кои го казва селтаци дошли с един чифт дрехи и обувки завършили Право по времето на Комунизма или малко след това и навремето се вписали за без пари, ама са за младите дай да е по трудно и по скъпо че да не ви изедат хляба .Избивайте си комплексите некъде другаде че текстовете от Наредбите ви падат една след друга-а нов /Лобистки/Закон за Адвокатурата нема да видите никога.
17
...
|
нерегистриран
20 декември 2017, 20:35
11
0
до 15


Това ли ти е аргументът? Това ,че група (цензура) ,решават,че трябва да се плащат 3 000 и да тичаме да плащаме, като се снишим пред беззаконието, ? Като самите те са се вписали като адвокати при неимоверно по-ниски такси.

Ти не си адвокат, ти си най-обикновен милиционер. И ставаш за слуга.


Какво ни дава ВАдвС? Клиенти ли намират, например? За какво са ни? Какво получаваме срещу 3000(общо-плащанията са 2 по 1500) за паразитни структури в адвокатурата?


ТАЗИ НАГЛОСТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИЧИНАТА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНА И КОНСТИТУЦИОННА ПРОМЯНА, И ЧЛЕНСТВОТО В СЪСЛОВНА АДВОКАТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА Е ДОБРОВОЛНО. Който иска-да отива в съсловна организация, срещу 3000, но който иска, да може да е свободен адвокат, без да членува в паразитни, организирано по казармено-съветски структури.
18
Главен Председател
|
нерегистриран
20 декември 2017, 21:11
2
-8
До коментар [#15 #undefined] от "адвокат":
Тя не е и за боклуци, ама се се врете да учите нали, да ти сера в устата селска. Аре чиба на село!
19
ВАЖНО ОТКРИТИЕ!
|
нерегистриран
20 декември 2017, 21:13
2
-7
До коментар [#16 #undefined] от "Некой":
Така е и млади и стари все тая, адвокат означава БОКЛУК!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно