Обявиха конкурс за нотариуси
Създадена от 1 на 13 април 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
1680
ходи на
|
нерегистриран
22 февруари 2019, 22:51
3
-2
изтриите темата
1679
нерегистриран
|
нерегистриран
22 февруари 2019, 18:01
0
-2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2663
София, 21.02.2019

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в закрито заседание на деветнадесети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИЛКА ПАНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА СОЛАКОВА
ЕМИЛИЯ КАБУРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя МИЛКА ПАНЧЕВА
по адм. дело № 686/2019. Document Link Icon


Производството е по реда на чл.135, ал.1 и ал.2 от АПК.
Образувано е по жалба на М. Гарибова от [населено място] против резултатите от проведения на 04.11.2018 г. конкурс за нотариуси, обявен със Заповед на министъра на правосъдието № ЛС-04-330/28.05.2018 г.
Върховният административен съд, второ отделение, предвид правомощието по чл.135, ал.1 АПК сам да реши дали заведеното пред него дело му е подсъдно, намира, че не е компетентен да разгледа настоящата жалба, по следните съображения:
Съгласно чл.12, ал.4, изр.2, вр. ал.3 ЗННД, изменена с §105, т.1 ЗИД на АПК / Д.в. бр.77/2018г., в сила от 01.01.2019г./, заповедта по ал.3 /за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класиралия се в съответния район кандидат/ може да се обжалва пред Административен съд - София област, по реда на АПК.
Заповедта на министъра на правосъдието от 28.05.2018г. е издадена на основание чл.10, ал.2, вр.ал.1 ЗННД, вр.чл.2 от Наредба №36/07.01.1998г. за условията и реда за провеждане на конкурси за нотариуси, с която се слага началото на конкурса за заемане на вакантните места за нотариуси по съдебни райони посочени в т.1 - т.57 вкл.на заповедта.
В ЗННД, както и в цитираната Наредба №36/1998г. липсва регламентация за обжалване и за компетентния съд пред който могат да се подават жалби срещу такива заповеди по чл.10, ал.2 ЗННД. При липсата на изрична регламентация в специалния закон /ЗННД/ относно процесната категория заповеди и последващи от нея действия на министъра, съдът счита, че тази заповед не е издадена от министъра на правосъдието в изпълнение на конституционните му правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление. Съгласно чл.132, ал.2, т.2, предл.първо от АПК, настоящият състав намира, че жалбата не му е родово подсъдна. По аргумент от чл.12, ал.4, изр.2, вр.ал.3 ЗННД / изм.Д.в. бр.77/2018г./, жалбата срещу заповедта от 28.05.2018г. на министъра на правосъдието, с която се насрочва конкурс за нотариуси, е подсъдна на Административен съд - София област, на когото е подсъдна и жалбата срещу последващи действия във връзка с тази заповед на същия министър При положение, че крайната заповед на министъра на правосъдието е подсъдна на АССО, то и началната заповед на същия министър, с която се насрочва конкурса, следва да подлежи на оспорване пред същия съд - АССО.
От изложеното следва, че родово компетентен да разгледа спора като първа инстанция, съгласно чл.132, ал.1 АПК, е Административен съд - София област.
Водим от горното и на основание чл.135, ал.1 и ал.2 от АПК, Върховният административен съд, второ отделение,


ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М. Гарибова от [населено място] против резултатите от проведения на 04.11.2018 г. конкурс за нотариуси, обявен със Заповед на министъра на правосъдието № ЛС-04-330/28.05.2018 г.
ИЗПРАЩА делото за разглеждане като първо съдебна инстанция на Административен съд - София област.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 686/2019 г. по описа на Върховен административен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

1678
нерегистриран
|
нерегистриран
22 февруари 2019, 17:59
0
-1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2667
София, 22.02.2019

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА СОЛАКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ЕМИЛИЯ КАБУРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ЕМИЛИЯ КАБУРОВА
по адм. дело № 1354/2019. Document Link Icon


Производството е по жалба на Ж. Димитрова, от [населено място], чрез пълномощника й - адв.Айдарова, срещу Заповед №СД-05-243/31.12.2018г. на Министъра на правосъдието, в частта й по т.втора, с която е открито едно допълнително място за нотариус в района на районен съд - гр.Нова Загора, с искане за отмяната й като незаконосъобразна и нищожна.
Върховният административен съд, второ отделение, предвид правомощието по чл.135, ал.1 АПК сам да реши дали заведеното пред него дело му е подсъдно, намира, че не е компетентен да разгледа настоящата жалба, по следните съображения:
Съгласно чл.12, ал.4, изр.2, вр. ал.3 ЗННД, изменена с §105, т.1 ЗИД на АПК / Д.в. бр.77/2018г., в сила от 01.01.2019г./, заповедта по ал.3 /за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класиралия се в съответния район кандидат/ може да се обжалва пред Административен съд - София област, по реда на АПК.
Заповедта на министъра на правосъдието от 31.12.2018г. е издадена на основание чл.10, ал.4 ЗННД, вр.чл.11 от Наредба №36/07.01.1998г. за условията и реда за провеждане на конкурси за нотариуси и чл.23, изр.второ от Регламент за провеждане на писмения и устния изпит от конкурса за нотариуси /утв.от министъра на правосъдието, на основание чл.6а от цит.Наредба/, като с нея в обжалваната част е открито едно допълнително място за нотариус в района на РС-гр.Нова Загора, поради наличие на двама класирани кандидати с еднакъв бал.
В ЗННД, както и в цитираната Наредба №36/1998г. липсва регламентация за обжалване и за компетентния съд пред който могат да се подават жалби срещу такива заповеди по чл.10, ал.4 ЗННД. При липсата на изрична регламентация в специалния закон -ЗННД относно процесната категория заповеди и като взе предвид, че тази заповед не е издадена от министъра на правосъдието в изпълнение на конституционните му правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление, съгласно чл.132, ал.2, т.2, предл.първо АПК, настоящият състав намира, че жалбата не му е родово подсъдна. По аргумент от чл.12, ал.4, изр.2, вр.ал.3 ЗННД / изм.Д.в. бр.77/2018г./, жалбата срещу заповедта от 31.12.2018г. на министъра на правосъдието, с която се открива едно допълнително място за нотариус в района на Районен съд - гр.Нова Загора, е подсъдна на Административен съд - София област, на когото е подсъдна и жалбата срещу крайната заповед на същия министър за вписване в регистъра на НК на класиралите се за съответния конкурс кандидати. При положение, че крайната заповед на министъра на правосъдието е подсъдна на АССО, то и междинните заповеди на същия министър, каквато е процесната, следва да подлежат на оспорване пред същия съд - АССО.
От изложеното следва, че делото не е подсъдно на ВАС и той не е родово компетентен да се произнесе по същество на направеното оспорване. Родово компетентен по спора като първа инстанция, съгласно чл.132, ал.1 АПК, е АССО.
Ето защо настоящето производство следва да бъде прекратено, а делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд - София област.
Водим от горното и на основание чл.135, ал.2 АПК, Върховният административен съд, второ отделениеОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1354/2019г. по описа на Върховен административен съд, второ отделение.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - София област област за произнасяне по жалбата на Ж. Димитрова от [населено място], против т.II от Заповед № №СД-05-243/31.12.2018г. на Министъра на правосъдието, с която е открито едно допълнително място за нотариус в района на районен съд - гр.Нова Загора.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
1677
Заповед № ЛС-04-330/2018 на Министъра на правосъдието
|
нерегистриран
22 февруари 2019, 15:17
3
-1
На кой съд е подсъдна жалбата срещу тази заповед? Голяма суматха, голямо нещо. Оказва се, че никой не я иска. АССО, АССГ или ВАС? Скоро предстои ВАС да се произнесе.
1676
До 1675 - типичен българин
|
нерегистриран
22 февруари 2019, 14:49
5
-4
Аз много искам, но нямам време да го направя. Но ще се включа! Това е българския народ. Буквално. Това сме ние. Затова ще си сърбаме попарата. Във всяко отношение.
1675
Жнжогт
|
нерегистриран
22 февруари 2019, 13:58
4
-3
Имам усещането, че в този форум пишат само дебили... Простете ме за думата, но някой тук иска да очерни класираните ...
Има провокатори ...

нека някой да направи затворена група, не разполагам с време да направя, но с радост бих се включила
1674
Н
|
нерегистриран
22 февруари 2019, 13:17
0
-2
Има ли колеги на които делата в АССО им се гледат от съдя Милка Варнова-Итова
1673
Колега - до КК
|
нерегистриран
22 февруари 2019, 11:41
2
-1
Благодаря за инфото, сега видях че качват и на други състави. Оттеглено е и за Златоград.
1672
КК
|
нерегистриран
22 февруари 2019, 11:24
2
-1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 202
София, 19.02.2019
В ИМЕТО НА НАРОДА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ ОБЛАСТ - ВТОРИ СЪСТАВ, в закрито заседание на осемнадесети февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕЛИСЛАВА КИПРОВА

при секретар
и с участието

на прокурора
изслуша докладваното

от съдията ВЕЛИСЛАВА КИПРОВА
АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 278/2019.

Производството е по реда на чл.145–178 АПК.
Образувано е по жалба на М. Гарибова против Заповед СД -05-71/2019г. на Министъра на правосъдието.
На 15.02.2019 с писмена молба депозирана на ръка в АССО Гарибова, завява, че не поддържа жалбата си против оспорваната заповед, оттегля същата и моли прекратяване на производството по делото.
Съдът намира, че са налице основанията за прекратяване на производството поради оттегляне на оспорването. На основание чл. 155, ал.1 от АПК оспорващият при всяко положение на делото може да оттегли оспорването. Оттеглянето е направено до първото по делото съдебно заседание от страна с надлежна активна процесуална легитимация, заявено лично пред компетентния съд. В конкретната хипотеза за оттеглянето не е необходимо съгласието на ответника, тъй като не е налице искане за обявяване на нищожност на оспорения административен акт.
Предвид горното и на основание чл.159, т.8 във вр. с чл. 155 от АПК, Административен съд София област, втори състав

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без разглеждане жалба на М.Гарибова против Заповед СД -05-71/2019г. на Министъра на правосъдието.
Прекратява производството по адм.дело № 278/2019год. по описа на Административен съд София област поради оттегляне на оспорването от оспорващия М.Гарибова.
Определението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд на Р България в 7- дневен съобщението на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ ВЕЛИСЛАВА КИПРОВА
1671
Гарибов
|
нерегистриран
21 февруари 2019, 21:06
1
0
Някой знае ли мястото в Бургас дали се обжалва?
1670
Нерегистриран
|
нерегистриран
21 февруари 2019, 18:16
2
-1
Колеги днес от АССО ми казаха че по отношение на всички заповеди е оттеглена жалбата на Гарибова. За тези от нас които сме извън София можем да подадем молба за удостоверени по имейл но после трябва да го вземем лично.
1669
Жалбата спира изпълнението. Срок не тече!
|
нерегистриран
21 февруари 2019, 14:17
4
-2
Предвид изложеното, при липса на допуснато по закон предварително изпълнение на заповеди от категорията на процесните, и при липса на предварително изпълнение, допуснато с разпореждане на административния орган, и изричното препращане към общия ред по АПК, то намира приложение разпоредбата на чл. 166 от АПК, съгласно която оспорването спира изпълнението на административния акт. Т.е., с факта на депозиране на жалбата срещу горните заповеди на министъра на правосъдието, се спира тяхното изпълнение, като е постигнат търсеният с особеното искане резултат. Поради изложеното, направето искане за спиране изпълнението на Заповед № СД-05-38 от 02.01.2019 год. на министъра на правосъдието и на Заповед № СД-05-39 от 02.01.2019 год. на министъра на правосъдието следва да бъде оставено без разглеждане поради липса на предмет.
1668
Имате още 10 дни
|
нерегистриран
21 февруари 2019, 13:57
1
-4
Колеги, заповедите са Ви от 02.01.2019 г. Имате десет дни да подадете заявление до НК, иначе изгаряте.
1667
Нерегистриран
|
нерегистриран
21 февруари 2019, 13:51
3
-4
Наистина някой разбиращ колега кандидат за вписване да направи една затворена група във фейсбук и там да се присъединим и да контактуваме. Тук е пълно с тролове.
1666
Нерегистриран
|
нерегистриран
21 февруари 2019, 13:37
2
0
Колегата е прав трябва да се иска писмен от МП за удостоверението. А може би администрацията на МП има указания да се правят на ударени защото не знаят как да процедират заради обжалването на заповед 330.
1665
Л
|
нерегистриран
21 февруари 2019, 13:00
1
-1
До коментар [#1663 #undefined] от "Хахаха":Вървят делата но кога са подадени да ходят и срещу какво вървят, а на какво основание бродят е друг въпрос.
1664
Л
|
нерегистриран
21 февруари 2019, 12:57
1
0
Текат, но кога са подадени и срещу какво.
1663
Хахаха
|
нерегистриран
21 февруари 2019, 12:56
2
-2
Какви срокове текат бе, нали виждаме делата, че вървят. Тък вярно пишат странни хора със странни мотиви.
1662
Л Инфовойна
|
нерегистриран
21 февруари 2019, 12:53
1
-3
Колеги, жертва сме на информационна война. Ще ни прее…. Този форум е много вреден. Сроковете ни текат отдавна. Всички тези жалби са за заблуда и са ирелевантни. Четете си АПК. Тук не се знае кой с какви мотиви пише. Предлагам някой да създаде Фейсбук група, затворена, с идентификация и доказателства при членство. Там да си пишем. Тук е опасно. Действайте. Изпускаме срока.
1661
Така е
|
нерегистриран
21 февруари 2019, 12:49
0
-2
Оттеглила е жалбата мисля, срещу всички заповеди. Но всеки следа да си провери сам. А и на сайта вече са видни определенията, с които се прави оттеглянето. Проверете си делата в сайта на съда.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно