Само 400 магистрати са подали имуществени декларации в Инспектората
Крайният срок изтича на 15 май
 
20 април 2017, 12:30 | Правен свят | Видяна: 1471
 
 

От началото на годината всички магистрати са длъжни да подадат в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) декларация за имущество и интереси, но до този момент това са сторили едва около 400 от тях, а крайният срок е 15 май.

Това съобщиха днес от ИВСС, като подчертават, че действащите съдии, прокурори и следователи са 4199. С промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), от 1 януари всички магистрати, включително председателите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главният прокурор са длъжни да подават декларации за имущество и интереси за предходната календарна година пред ИВСС.

В тях те трябва да попълнят обстоятелствата за своето имущество и интереси, както и за имуществото на своите съпрузи, на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца. Имуществата и интересите, които подлежат на деклариране са изброени в чл. 175б, ал. 1 от ЗСВ.

От ИВСС заявяват, че декларациите се подават по образец, утвърден от главния инспектор, който е публикуван на интернет страницата на Инспектората - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/124.

Декларациите се подават на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител, или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. След разпечатване всяка страница се подписва саморъчно от декларатора. Декларацията заедно с копието ѝ на електронен носител се подава в регистратурата на ИВСС на ръка или по пощата с обратна разписка. Адресът на регистратурата на Инспектората е: София, 1000, ул. "Георг Вашингтон" № 17.

Декларациите, изпратени на електронния адрес на Инспектората declaration@inspectoratvss.bg, трябва да са подписани с квалифициран електронен подпис, тъй като неподписаните се смятат за неподадени.

Магистратите могат да задават въпроси по попълването на декларациите на тел. 02/9057595, както и да изпратят запитване на факс: 02/9057503 или на електронен адрес declaration@inspectoratvss.bg