И при новия Правилник за администрацията в съдилищата
Адвокати се оплакват, че СГС ограничава достъпа им до делата
Предстои среща между шефа на столичната колегия Ивайло Данов и председателя на съда Калоян Топалов
 
12 септември 2017, 14:02 | Правен свят | Видяна: 1039
 
 

Адвокати се оплакват, че Софийският градски съд (СГС) ограничава достъпа им до делата в разрез с новия Правилник за администрацията на съдилищата. Това става ясно от писмо на шефа на Софийския адвокатски съвет Ивайло Данов до председателя на съда Калоян Топалов.

Сагата с това какъв е и как да се осъществява достъпът до дела в СГС започна, след като на 13 юни 2017 г. Топалов издаде заповед, с която утвърди правила за административно обслужване на граждани и юридически лица в съда.

Така според заповедта на председателя на СГС право на достъп до делата имат "адвокатите, за които е учредена представителна власт по отношение на страна по дело или общо пълномощно за представителство пред съд, или въз основа на акт на съда за назначаване на адвоката за особен представител/служебен защитник". Той им се предоставя след удостоверяване на самоличността им, качеството им и представителната им власт със съответните документи. Освен това се забранява заснемането и фотографирането на съдържащите се в делата документи.

Заповедта на Калоян Топалов беше издадена докато действаше старият Правилник за администрацията на районните, окръжните, апелативните и военно-апелативните съдилища.

Последва остра реакция на адвокатурата. А междувременно Висшият съдебен съвет прие нов Правилник за администрацията в съдилищата. Той беше публикуван в Държавен вестник на 22 август 2017 г.

В него бяха разписани доста по-подробни правила за достъп до делата (виж текстовете в карето). Най-общо в него се предвиди, че адвокатите имат право на свободен достъп до информация по делата, могат да правят справки и без пълномощно по конкретното дело само като представят адвокатска карта. Освен това новият ПАС изрично предвиди, че страните и техните представители могат сами да копират и фотографират книжата по делото при извършване на справка. Копия от книжа се издават в деня на поискването им.

В столичната колегия обаче са постъпили сигнали от адвокати, че и след влизането в сила на новия правилник служителите в градския съд продължават да се позовават на правилата, въведени със заповедта на Топалов, и отказват да им осигурят достъп до делата.

В писмото на Ивайло Данов до председателя на СГС са посочени три вида оплаквания на адвокати. Първото е, че в градския съд не им се осигурява достъп до дела, по които не са пълномощници на страна. Второто е, че на страните и представители се отказва да получават копия от документи по дела в деня на поискването им, а се изисква писмена молба и разрешение на съдията-докладчик по нея. Третото оплакване на адвокатите е, че в СГС не дават на тях и страните сами да копират и фотографират книжата по делата.

Председателят на Софийския адвокатки съвет пише на Калоян Топалов, че е убеден, че скорошното влизане в сила на новия правилник е единствената причина служителите в СГС да не са запознати със съдържанието му и да прилагат правила, които му противоречат. И предлага на председателя на градския съд да приведе дейността на администрацията в съответствие с новите правила.

Двамата имат среща в понеделник, на която ще обсъдят поставените в писмото на Данов въпроси. От градския съд заявиха за "Правен свят", че ще променят заповедта в съответствие с новия ПАС и други по-горестоящи актове.

 

Из Правилника за администрацията на съдилищата

 

Чл. 77. (1) Съдебната администрация е длъжна да осигурява откритост, достоверност и пълнота на информацията, събирана и съхранявана от съдилищата.

(2) Страните по делата и техните представители осъществяват правото си на достъп до информацията в производствата по реда на процесуалните закони.

(3) Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата, като имат право на свободен достъп и могат да правят справки и без пълномощно по конкретното дело, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверяват чрез представяне на адвокатска карта.

(4) Лицата, които не са страни по делото, имат правата по ал. 2 при наличие на законен интерес, заявен с мотивирана писмена молба.

(5) Справки по движението на делата се дават незабавно. Справки по движението на делата се дават и чрез средства за отдалечен достъп.

 

Чл. 78. (1) Страните, техните представители и адвокатите се запознават с делата в помещенията на деловодството или в стая за четене на делата, след като попълнят контролен лист - приложение № 4, който е отпечатан от вътрешната страна на корицата на папката на делото - приложение № 5.

(2) Копия от приложените към делата книжа се издават от съдебната администрация в деня на поискването им. Страните и техните представители могат сами да копират и фотографират книжата по делото при извършване на справка. Копия от приложени към делото книжа се предоставят на адвокат, който не е пълномощник на страна по делото, въз основа на писмена молба и след разпореждане на съдията-докладчик.

(3) При писмено заявление служителите от съответните служби издават съдебни удостоверения и преписи от приложените към делата книжа в деня на постъпване на молбата или най-късно на следващия ден, след разпореждане на съдията-докладчик.

(4) До деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните, техните представители и адвокатите. Денят преди съдебното заседание делата са на разположение на съдебния състав.