Теодора Точкова с предложения за промени в ЗСВ
И бивши магистрати да бъдат наказвани за подаване на имуществени декларации извън срока
ИВСС иска изрично да се запише в закона, че може да иска съгласие от магистратите за разкриване на банкова тайна
 
18 септември 2017, 16:22 | Правен свят | Видяна: 1185
 
 

На административно наказване за неподаване на имуществена декларация да подлежат и вече бивши съдии, прокурори и следователи - загубили статута си на магистрати към момента на изтичане на срока за подаването на декларациите. Такава промяна в Закона за съдебната власт е предложила главната инспекторка Теодора Точкова в писмо до министъра на правосъдието Цецка Цачева.

Според сегашната редакция на чл. 408а, ал. 1 от ЗСВ на административно наказване подлежат само действащите магистрати, които не са подали имуществени декларации в срок, се казва в съобщение на ИВСС.

От органа дават още някои предложения за ремонт на съдебния закон с цел предоляане на пропуски.

Една от тях е магистратите да могат да дават съгласие за достъп на ИВСС до банковата им тайна.

Целта е да се преодолеят част от проблемите, породени от прилагането на действащите от 1 януари 2017 г. текстове на раздел Iа "Проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите" на глава девета от ЗСВ, се уточнява в съобщението от ИВСС.

На 15 септември т.г. Съюзът на съдиите отправи призив към инспектората, вместо да води дела за разкриване на банковата тайна на магистратите, да поиска съгласието на съдията, прокурора или следователя да падне закрилата над сметките му. ССБ обаче не вижда законодателна пречка по отношение на това свое предложение. Според организацията разпоредбата на чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции предвижда даването на съгласие за разкриване на банкова тайна от страна на клиент на банкова институция като алтернатива на разкриването на такава информация по съдебен ред, включително по реда на чл. 62, ал. 6, т. 12 от същия закон.

Според ИВСС обаче е необходима промяна в Закона за съдебната власт. "Инспекторатът към ВСС предлага даването на съгласие за разкриване на банкова тайна да бъде изрично предвидено в ЗСВ, за да се избегне необходимостта от нотариална заверка на съгласието, каквато изискват кредитните институции съгласно вътрешните си правила. При изрична регламентация в ЗСВ магистратите ще дават съгласие за разкриване на банковата тайна без нотариална заверка, спестявайки време и средства", изтъкват от инспектората.

От там добавят, че при изрично регламентиране в ЗСВ и фактическо получаване на писмено съгласие ИВСС ще получава сведения, съставляващи банкова тайна, без сложната процедура по искане на разрешение от съответния районен съд. Съдебните ревизори ще искат разкриване на банкова тайна само за съдиите, прокурорите и следователите, които не са декларирали писмено своето съгласие за достъп до данните, необходими за проверка на имуществените им декларации, част от които са банкова тайна.

Според ИВСС една такава промяна ще намали донякъде броя на делата за искане за разкриване на банкова тайна по повод проверките на имуществените декларации.

"ИВСС ще продължи да иска разкриване на банкова тайна не само за магистратите, които не са декларирали писмено своето съгласие за достъп, но за близките на всички съдии, прокурори и следователи – съпрузи, лица, с които са във фактическо съжителство, и непълнолетните им деца. С предложението банковата тайна да се разкрива от районния съд, в чийто район е постоянния адрес на магистрата или неговите близки, ще се преодолее противоречивата практика на районните съдилища относно местната подсъдност по тези искания", уточняват още от органа.

Наред с информацията за паричните задължения на магистратите и техните близки от БНБ, ИВСС да получава и информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници. Това е друга промяна в ЗСВ, която предлагат от инспектората.

Освен това органът иска и удължаване на срока за проверка на имуществените декларации - от 3 месеца на 6 месеца.

"Определеният в ЗСВ тримесечен срок за проверка на имуществените декларации не е достатъчен. Броят на магистратите, задължени да подадат пред Инспектората към ВСС ежегодна декларация за имущество и интереси, е 4199 към 1 януари 2017 г. Проверките включват разкриването на банкова и застрахователна тайна, разпростират се не само по отношение на съпрузите и непълнолетните деца на деклараторите, а и на лицата, с които фактически съжителстват на съпружески начала. Освен това Инспекторатът към ВСС има правомощията по проверка на декларациите за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи от 1 януари 2017 г., поради която причина проверките се извършват без наличието на нарочен софтуерен продукт. Разработването на такъв софтуер е в процес на възлагане", мотивират се от ИВСС.