С изменение в ЗСВ депутати предлагат
До шест заплати годишно отгоре в спецправосъдието
Отпадане на редица ограничения при командироването, е друга идея на народните представители
 
06 октомври 2017, 08:00 | Правен свят | Видяна: 3978
 
 

До шест заплати допълнително на година за магистратите и служителите от специализираните съд и прокуратура. Такова предложение е залегнало в проект за изменение на Закона за съдебната власт, чиито вносители са депутати от ГЕРБ, Обединени патриоти и ДПС.

Два са основните моменти в законопроекта. Едната промяна е за специализираните органи, а другата - за командироването.

"Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, прокурорите в апелативната специализирана прокуратура, в специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение на всяко тримесечие, в размер, определен по утвърдени от съответната колегия /пленума/ на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно". Това предлагат да се запише в чл. 233, ал. 6 от ЗСВ депутатите от трите партии. А сходна разпоредба има и за служителите в специализираните съд и прокуратура.

Мотивите им са свързани с прехвърлянето на делата за корупция по високите етажи на властта от Софийския градски съд в Специализирания наказателен съд, с което ще се увеличи натовареността на магистратите в спецорганите, а те не били кадрово и материално обезпечени. Ако не се вземат мерки, казват депутатите, това ще доведе до блокиране на цялостната им дейност.

"Липсват каквито и да е стимули за привличане на магистрати и съдебни служители в специализираните юрисдикции. Няма как те да бъдат мотивирани да постъпят в съдебната система предвид по-големия обем от работа, честите командировки в цялата страна и по-високата сложност на производствата", изтъкват народните представители.

В проекта и в мотивите към него не се обяснява какво трябва да представлява спомената оценка на резултатите от дейността на специализираните органи, нито кой и как ще я извършва. Дали например за нея ще се чака постановяването на окончателен акт и въз основа на окончателния резултат ще се дават възнагражденията, което може да отнеме и години, или се има друго предвид.

Другата промяна се отнася до командированите. В общи линии с предлаганите изменения се цели връщането на режима отпреди няколко години, т.е. на дълготрайно командироване.

След промените в съдебния закон от лятото на 2016 г. бяха въведени няколко ограничения при командироването. Така в момента то може да стане само на незаети щатове, но не и на свободни. Освен това един магистрат може да бъде командирован на съответна длъжност в друг орган само за 12 месеца без право на повторно командироване в същия орган.

Сега обаче се предлага редица от тези ограничения да отпаднат. Вече ще се разрешава командироване на свободните щатове, освен това се премахва забраната за повторно командироване.

Вносителите твърдят, че ограниченията създават сериозни затруднения пред нормалното функциониране на органите на съдебната власт. Добавят, че въпреки новите правила в ЗСВ от 2016 г., до момента не е проведен нито един конкурс за повишаване и преместване, а освен това процедурата по тях е бавна и продължителна.

"Няма основания за опасения от злоупотреби с института на командироването на незаета длъжност, тъй като законът вече съдържа достатъчно гаранции за своевременното обявяване на свободните длъжности от административните ръководители за заемането им с конкурс , както и гаранции, че командироването се ограничава със срокове и няма да трае неопределено време", твърдят депутатите.

Според тях ограничението за повторно командироване също създавало трудности, защото вече командированите магистрати придобивали квалификация и било безпредметно след изтичане на 12-те месеца на тяхно място да идват други. Това щяло да влоши качеството на работа.

Мотивите им да искат отпадане на ограничението за повторно командироване са следните: "Спазването на принципното изискване за временно ограничение на срока на командироването се явява още една допълнителна предпоставка да се счита, че командированите на временно незаети или на свободни места магистрати биха се справили по-успешно, ако заемат мястото през целия период, през който длъжността е свободна… Практиката по досега действащата уредба показва, че действащият срок е твърде кратък, както за осъществяване нуждите на съответния орган на съдебната власт, така и за самия командирован магистрат, който с оглед на продължителността на процедурите за неговото кариерно развитие…".

И сочат още, че отпадането на това ограничение ще даде възможност на административните ръководители да реагират по-гъвкаво при попълване на състава.