След промените в Закона за движение по пътищата
Какво трябва да знаем за регистрацията на автомобили пред нотариус след 27.12.2017 г.?
Как ще функционира новата система за електронен обмен на информация между Нотариалната камара и "Пътна полиция"?
 
05 декември 2017, 07:34 | Христо Я. Иванов | Видяна: 4565
 
 

На специален форум, организиран от Нотариалната камара (НК), бе представена новата система за обмен на информация между нотариусите и Пътната полиция. Според председателя на Нотариалната камара Димитър Танев, с използването на новата система ще се елиминират възможностите за измами и препродажби на коли и други превозни средства, а гражданите ще бъдат улеснени. Въвеждането на информационния портал за свързаност между ресурсите на МВР и НК е съгласно разпоредбите на изменения и допълнен Закон за движение по пътищата, които влизат в сила на 27.12.2017 г.

В настоящата статия "Правен свят" представя особеностите на новата система за електронен обем на информация:

Какво представлява новата система?

Новата система способства извършването на електронната административна услуга "Промяна на собственост на регистрирано пътно превозно средство" (ЕАУ ПСРППС). Както става ясно от наименованието, тя ще се използва само при сделки с вече регистрирани в България пътни превозни средства (ППС). Първоначалната регистрация на ППС ще става по сега действащия ред, определен с Наредба № I-45. Предвижда се и възможност нотариусът да заяви електронно отпечатване на Свидетелство за регистрация на МПС, но само при наличие на следните кумулативни изисквания: адресните регистрации на страните по сделката са в един и същ регион, т.е. не се налага смяна на регистрационния номер, има сключена застраховка "Гражданско отговорност" и преминат периодичен технически преглед.

На 14.09.2017 г. Народното събрание прие промени в ЗДвП, с които бяха добавени ал. 4 и ал. 5 към чл. 144 ЗДвП. Те предвиждат извършването на електронен обмен на информация между Министерството на вътрешните работи (МВР) и Нотариалната камара (НК) във връзка с договорите за сделки с пътни превозни средства.

Чл. 144 (4) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 27.12.2017 г.) Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори.

(5) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 27.12.2017 г.) При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.

Новата системата се изгражда от "Информационно обслужване" АД и следва да заработи на 27.12.2017 г. Чрез нея служителите на МВР ще получават информация за всички сделки с превозни средства, които се извършват на територията на Република България. Според сега действащото законодателство, след прехвърляне на собствеността на превозно средство, в двуседмичен срок праводателят (продавачът) предоставя на службата, издала регистрационния номер, копие от договора за прехвърляне на собствеността с данните на приобретателя (купувача). Това задължение ще отпадне. Според началника на "Пътна полиция" комисар Бойко Рановски от облекчението ще се възползват около 350 000 граждани всяка година.

Остава задължението на купувача, който след промените в ЗДвП ще има срок от един месец, за да пререгистрира автомобила си. Ако прехвърлянето на автомобила е в рамките на един регион и не се налага смяна на регистрационния номер, новият собственик ще може да заяви предварително пред нотариуса отпечатване на свидетелство за регистрация. Ако купувачът не изпълни задължението си в едномесечен срок да пререгистрира автомобила, през втория месец, при проверка от органите на Пътна полиция, ще бъде глобяван, а след изтичане на втория месец - регистрацията на автомобила ще бъде прекратена служебно. През 2016 г. подобна мярка беше приета с новия кодекс на застраховането, съгласно който, ако собственикът не сключи застраховка "Гражданска отговорност", регистрацията на автомобила се прекратява служебно.

Комисар Бойко Рановски съобщи още, че от влизане в сила на промените в Кодекса на застраховането, Пътната полиция е прекратила регистрацията на над 900 000 автомобила, от които 733 000 за първите десет месеца на 2017 г.

Какви ще са ползите?

Очаква се ползите от въвеждането на новата система да бъдат:

- Намаляване на възможностите за фалшифициране на договори за прехвърляне на собствеността на ППС;

- Намаляване на измамите чрез проверка на верността документите, които гражданите предоставят пред нотариусите в момента на извършване на сделката;

- Подпомагане на нотариусите в процеса на удостоверяване на обстоятелства;

- Намаляване на административната тежест за гражданите.

За нотариусите остава задължението да преценят дали една сделка може да бъде извършена или не. Те ще са заявители на новата услуга от името на гражданите.

Как ще функционира?

Нотариусите ще имат достъп до Портала за административни електронни услуги на МВР, откъдето ще се извършва заявяването на услугата. Система за предоставяне на платени типови електронни административни услуги на МВР (СППТЕАУ) е същинската back-office система, която се намира в структурата на МВР. През Портала на МВР нотариусите влизат в СППТЕАУ, след предоставяне на квалифициран електронен подпис. СППТЕАУ ще е постоянно свързана и ще обменя информация с първичните регистри, така че нотариусите ще могат да проверят данните за ППС и за страните по сделката. Първичните регистри са:

- Търговски регистър

- Регистър "БУЛСТАТ"

- Информационна система за местни данъци такси

- Регистър на застраховки "Гражданска отговорност"

- Регистър "Периодични технически прегледи"

Представителят на фирмата, изградила системата - "Информационно обслужване" АД, Кремена Кънчева-Симеонова обясни, че нотариусите ще могат да проверяват данни в тези регистри само и единствено във връзка с конкретна сделка, т.е. на лицата, които са се явили пред нотариуса.

Вече проверените данни ще се подават към системата "Единство", както и към система за плащане с банкови карти и микросметки през Интернет epay.bg, където ще се извършва плащането на услугата.

СППТЕАУ ще има връзка и със системите на МВР:

- Национален автоматизиран информационен фонд "Национален регистър на българските лични документи" (НАИФ "НРБЛД");

- Автоматизирана информационна система "Регистрация на МПС и собствениците им" (АИС "РМПСС").

Чрез тях ще се извършват проверки по отношение на лицата, страни по сделката, и по отношение на превозното средство.

Какви са условията за предоставяне на услугата "Промяна на собственост на регистрирано ППС"?

Новата услуга ще може да бъде извършвана единствено от нотариус, който притежава квалифициран електронен подпис. Всяка нотариална кантора ще може да използва само един квалифициран електронен подпис за достъп до системата.

Услугата ще се предоставя на лица (физически и юридически) с постоянна адресна регистрация в Република България или физически лица, които притежават български документи за самоличност.

Услугата ще се извършва в две направления:

- С електронно заявяване за отпечатване на Свидетелство за регистрация на МПС и заплащане по електронен път на услугата.

  • За регистрирани ППС и собственици (настоящ и нов) с постоянна адресна регистрация на територията на един и същ регион, когато не се налага смяна на регистрационния номер
  • Има застраховка "Гражданска отговорност
  • Преминат е периодичен технически преглед

Стъпките, по които ще става това, са показани на Фиг. 1

Фиг. 1

Без електронно заявяване за отпечатване на Свидетелство за регистрация на МПС

  • За регистрирани ППС и собственици (настоящ и нов) с постоянна адресна регистрация на територията на различни региони и се налага смяна на регистрационния номер
  • Няма застраховка "Гражданска отговорност"
  • Не е преминат периодичен технически преглед
  • Собственикът е инвалид, който се е възползвал от правото в рамките на 5 години да не заплаща мито при внос на автомобил. Ако е решил да продава автомобила в рамките на този 5-годишен срок, е длъжен да плати мито и следва да се яви на гише.
  • Свидетелството за регистрация на МПС е от стар образец, който не се поддържа в регистъра на ППС и/или данните не са достатъчни, за да бъдат обработени електронно.
  • Номерата на регистрационните табели не съответстват на Българския държавен стандарт

Стъпките, по които ще става това, са показани на Фиг. 2

Фиг. 2

В кой случай не се извършва промяна на собствеността на ППС?

Промяна на собствеността не може да се извърши, когато:

- Данните от заявлението, което нотариусът подава от името на лицата, явили се пред него, не съвпадат с данните в АИС "РМПСС". Тази хипотеза възниква, когато документите, които гражданите представят по отношение на дадено превозно средство, не са идентични с данните, които вече се съдържат в АИС "РМПСС".

- Има данни за наличен запор за ППС в АИС "РМПСС". Чрез системата нотариусите ще получават информация дали превозното средство има наложен запор и, ако се установи, че има, не следва да извършват промяна на собствеността.

- ППС е с транзитен регистрационен номер. Информацията за това отново се съдържа в АИС "РМПСС".

- За ППС не е платен годишен данък. Тук, в случай, че гражданите представят документ за платен в деня на изповядване на сделката годишен данък, системата ще позволява на нотариусите да отбележат това обстоятелство чрез поставяне на отметка в специално предвидено за това поле. Това е предвидено така, тъй като системата за местни данъци и такси се обновява на 24 часа, т.е. данните са актуални към края на предходния ден.

- Лицето представя документ за самоличност, който не отговаря на данните в НАИФ "НРБЛД"

- Смърт на лицето

- Отказ на нотариуса с други мотиви

Каква организация трябва да създадат нотариусите за използване на новата система?

До 27 декември т.г. нотариусите следва да осигурят необходимите технологични средства и организация за работа с новата система. От екипа на "Информационни системи" АД обещават, че ще съставят подробно ръководство за работа, което ще е на разположение на нотариусите, преди да започне да функционира новата система.