Стартира прием на документи за районни прокурори в страната
Кандидатите могат да заявят желание за участие в конкурса до 23 януари
 
10 януари 2018, 11:57 | Правен свят | Видяна: 1967
 
 

От днес, 10 януари 2018 г., стартира прием на документи на кандидатите за петнадесетте (15) свободни длъжности "прокурор" в районните прокуратури в цялата страна.

В Софийска районна прокуратура има 2 свободни длъжности. В Районна прокуратура – Пловдив – 3.  В Районна прокуратура – Варна  има 2 незапълнени щата. Районна прокуратура – Провадия – 1 място.  В Районна прокуратура – Добрич има 2 свободни места за обвинител. В Районна прокуратура – Бургас 1. В Районна прокуратура – Несебър незаетото място е едно (1). В  Районна прокуратура – Царево местата са 2  свободни длъжности.  В Районна прокуратура – Ямбол има 1 свободна длъжност.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурса в Държавен вестник /бр. 04/09.01.2018 г./ до 23 януари 2018 г. включително, кандидатите могат лично или чрез писмено упълномощен техен представител да подадат документи за участие в администрацията на ВСС, гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 12, съобщават от Висшия съдебен съвет (ВСС).

Към заявлението за участие в конкурса, кандидатите трябва да приложат: Автобиография, подписана от кандидата; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право". Завършилите висше образование в чуждестранно учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система; Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност; Свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на отчет; Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността; Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец; Най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионални качества на кандидата; Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества; Мотивационно писмо; Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

Повече информация за конкурсите може да намерите в съответния раздел на сайта на ВСС.