МП с нови предложения за промени на ГПК
Измененията ще доведат до незначително увеличение на натовареността на съдиите
Създават се нови компетентности за Районните и Окръжните съдилища
 
12 януари 2018, 15:03 | Правен свят | Видяна: 1483
 
 

Законопроект за изменение на част седма на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз" беше публикуван интернет портала за обществени консултации на Министерския съвет. Направените предложения са във връзка с Регламент (ЕС) № 2015/2421, който предвижда изменения в два други европейски регламента - Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане. Вносител на предложенията е Министерството на правосъдието.

Новите моменти в ГПК

В момента е налице противоречие между предвидения в европейския законодателен акт срок за подаване на молба за преразглеждане на съдебното решение, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, и общия срок по чл. 305 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) за подаването на молба за отмяна на съдебни решения.

Член 18, т. 2 от Регламент (ЕС) № 2015/2421, предвижда изрично, че срокът за подаване на молба за преразглеждане на съдебното решение, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, е 30 дни, като изрично е посочено, че не се допуска неговото удължаване.

Срокът за подаването на молба за отмяна на съдебни решения по чл. 305 от ГПК е 3 месеца.

Предлага се изменение на заглавието на чл. 624 - разграничаването на приложното поле на тази разпоредба от приложното поле на другите разпоредби от ГПК, създаващи национална уредба за производства, които предвиждат изпълнение без нарочно производство.

Създаването на нов член чл. 626а "Преразглеждане в изключителни случаи" в глава петдесет и осма "Изпълнение въз основа на Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за Европейска заповед за плащане" ще въведе възможност за ответника да подаде до Върховния касационен съд молба за преразглеждане на европейската заповед за плащане по реда и при условията на чл. 20 от Регламент (ЕО) № 1896/2006.

Със създаване на част осма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на международни договори" с глава шестдесета "Признаване и допускане до изпълнение на съдебни решения при действието на Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството", се цели да се уредят въпросите, които са предоставени на националната компетентност на съответната държава страна по конвенцията – компетентният съд и производството по признаване и допускане на изпълнението на съдебни решения и споразумения за издръжка, постановени в друга държава страна по конвенцията, както и компетентният орган в производството по издаване на изпълнителен лист.

От оценката за въздействието на законопроекта става ясно, че приемането на предложените промени може да доведе до незначително увеличение натовареността на съдиите. Не е възможно да се посочат количествени показатели, тъй като става въпрос за ново за България производство и нови компетентности за Районните и Окръжните съдилища.