На първото си за 2018-та година заседание
Конституционният съд ще разгледа пет дела
Оттеглената оставка на депутата Делян Добрев и атакуваните от ВКС промени в НПК ще са сред обсъжданите казуси
 
13 януари 2018, 20:10 | Правен свят | Видяна: 707
 
 

Във вторник (16 януари) Конституционният съд ще проведе първото за 2018-та година заседание, на което ще разгледа пет дела.

1.Конституционно дело № 3/2017 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда в частта "в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата".

Делото е за разглеждане по същество. Докладчик е Кети Маркова.

2. Конституционно дело № 10/2017 г. по искане на Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна на разпоредбите на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно и на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс, приети със Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, обн. ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г.

Делото е за разглеждане по допустимост. Докладчик е Таня Райковска. Промените в НПК бяха атакувани, освен от Пленума на ВКС и от Висшия адвокатски съвет, по което искане КС също образува дело.

3. Конституционно дело № 13/2017 г. по искане за даване на задължително тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, с което да се даде отговор на въпроса: "Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?".

Делото е за разглеждане по допустимост. Докладчик е Стефка Стоева.

4. Конституционно дело № 11/2017 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 15 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ) (обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г.); чл. 37и, с изключение на ал. 1, посл. изр., ал. 2, ал. 3, ал. 4, посл. изр., ал. 5 и ал. 15; чл. 37м и чл. 42 от ЗСПЗЗ.

Делото е за обсъждане. Докладчик е проф. Борис Велчев.

5. Конституционно дело № 8/2017 г. по искане от 62-ма народни представители от 44-то Народно събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на отказа на Народното събрание да приеме проекта за решение за прекратяване на пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев като противоречащ на чл. 4, ал. 1, чл. 4 , ал. 2, чл. 48, ал. 3, чл. 48, ал. 4, чл. 67, ал. 1, чл. 67, ал. 2, чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 72, ал. 2 от Конституцията.

Делото е за приемане на новопостъпили доказателства. Докладчик е Константин Пенчев. Докато се очакваше произнасянето на КС, депутатът от ГЕРБ Делян Добрев оттегли своята оставка.