На вниманието на Народното събрание и Министерството на енергетиката
КЗК с идеи за законодателни и нормативни промени в полза на потребителите на Топлофикациите
Антимонополният орган препоръчва смяна на системата за отчитане на потребената енергия и топлата вода
 
13 февруари 2018, 20:38 | | Видяна: 212
 
 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с конкретни предложения за законодателни и нормативни промени, които са в полза на потребителите на Топлофикациите.  

"Препоръките на КЗК засягат два основни проблема – насърчаване на конкуренцията на пазара на производство, пренос и доставка на топлинна енергия  и на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия, както и защита на интересите на битовите и стопанските потребители на топлинна енергия", посочват от институцията. Антимонополният орган е изпратил решението си до Народното събрание и Министерството на енергетиката

Част от отправените от Комисията предложения за изменение на нормативната уредба са следните:

1. Да се подобри точността при разпределянето на доставената в сградата топлинна енергия между отделните елементи – за топла вода, за сградна инсталация и за отопление на отделните имоти, като се премине от сегашната изчислителна система (въз основа на формули в Наредбата за топлоснабдяването), към измервателна система чрез контролни уреди (топломери), монтирани в абонатната станция. Закупуването и монтирането на тези топломери следва да бъде извършено в разумен срок и да е за сметка на съответното топлофикационното дружество.

2. Да бъде отменена забраната в чл. 153, ал. 5 от ЗЕ за физическо отделяне на отоплителни тела от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение. 

3. Да бъде въведена изрична забрана в чл. 154 от ЗЕ за начисляване на лихви за забава на плащане, определено въз основа на прогнозни месечни сметки за топлинна енергия - при избрано от клиентите плащане на 11 равни месечни вноски и 1 изравнителна или при плащане по прогнозни изчислителни месечни сметки и 1 годишна изравнителна.

4. Да бъде изменена разпоредбата на чл. 153, ал. 1 от ЗЕ, като бъде създадена законова възможност и наемателите-физически лица да могат да бъдат клиенти на топлофикационното дружество със съгласието на наемодателя-собственик на имота. Изискване за поемане на солидарна отговорност от наемодател като условие за сключване на договор за продажба на топлинна енергия между топлофикационното предприятие и наемател не следва да се въвежда

5. Да бъдат преценени отново възможностите за регламентиране и на други методи за разпределение на топлинната енергия в сгради-етажна собственост освен възприетата система на дялово разпределение. 

6. Да бъде отменено изискването уредите за дялово разпределение в една сграда-етажна собственост да се доставени от един и същ търговец.

7. Да бъде отменена разпоредбата на чл. 139в от ЗЕ и свързаните с нея норми, съгласно които дружествата за топлинно счетоводство са подизпълнители на топлофикационните дружества и нямат преки договорни отношения с гражданите като потребители на техните услуги.

8. Идентифициране на най-ефективните мерки или комплекс от мерки за санкциониране неправомерното ползване на топлинна енергия.

9. Повишаване на ефективността на институционалната рамка, уреждаща защитата правата на потребителите в сектор Топлоснабдяване.

Комисията за защита на конкуренцията препоръчва на компетентните органи – Народното събрание и министъра на енергетиката, да изменят или да отменят разпоредби на Глава десета "Топлоснабдяване" от Закона за енергетиката и на Наредба №16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването.

От антимонополния орган припомнят, че това е третото тяхно решение от 2010 г. до момента (след Решение № 245/2010 г. и  Решение № 623/2013 г.), в които се отправят препоръки за изменение на нормативната уредба по топлоснабдяването и дяловото разпределение на топлинна енергия с цел засилване на конкуренцията на съответните пазари и предотвратяване на възможни злоупотреби с господстващо положение или съгласувани практики от страна на топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство.