Пред съдийската колегия на ВСС
14 магистрати възразяват срещу недопускането им до конкурс за съдии в районните съдилища
Нито един от 23-мата недопуснати кандидати няма изискуемото прослужено време на заеманата длъжност
 
16 април 2018, 13:53 | | Видяна: 1626
 
 

14 от общо 23 магистрати, които в края на март Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) не допусна до обявения от Съвета конкурс за преместване и заемане на 36 длъжности "съдия" в районните съдилища в страната, са възразили срещу решението на Комисията.

Мотивите на КАК за недопускането на всички 23-ма кандидати са, че те нямат изискуемото прослужено време на заеманата длъжност.

Съгласно разпоредбата на чл. 191, ал. 1, изр. 1-во от Закона за съдебната власт (ЗСВ) кандидат за заемане на длъжност по чл. 189, ал. 1 от ЗСВ може да е съдия, прокурор или следовател, който има стажа по чл. 164 от ЗСВ за обявената свободна длъжност и е прослужил минимум 3 години на заеманата длъжност.

Предстои утре съдебните кадровици да се произнесат по възраженията на Светослав Атанасов Пиронев - съдия в PC - Дупница, Катя Николова Велисеева - съдия в PC - Червен бряг, Яна Марио Филипова - съдия в PC - Перник, Мария Станчева Димитрова - съдия в PC - Свищов, Калина Кръстева Филипова - съдия в PC - Плевен, Наталия Петкова Петкова - съдия в PC - Сливен, Нина Методиева Коритарова - съдия в PC - Сливен, Бояна Любомирова Кузманова - прокурор в РП - Бургас, Камелия Георгиева Нейкова - съдия в PC - Бургас, Пламен Иванов Шумков - съдия в PC - Враца, Петрослав Волев Кънев - съдия в PC - Бургас, Ина Милчева Генжова - съдия в PC – Враца.

Сред  възразяващите срещу недопускането им до конкурс за преместване и заемане на съдийски щат, поради недостиг на прослужено време, са и две съдийки, за които "Правен свят" наскоро писа.

Става дума Веселина Иванова Димчева от РС – Златоград  и Лилия Георгиева Терзиева – Владимирова – от РС – Пещера, които към момента са командировани в Софийския районен съд (СРС) лично от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, но желаят да се явят на конкурс за преместване и официално заемане на една от десетте свободни длъжностни "съдия" в СРС.

След командироването на Димчева през 2016 година РС – Златоград остана почти изцяло оголен откъм кадри, тъй като там остана да правораздава само съдия Динко Хаджиев, който, от своя страна, е командирован от съда в Мадан, за да изпълнява функциите на липсващия поради пенсиониране председател на съда в Златоград.

Съдия Лилия Терзиева –Владимирова пък е командирована в СРС на 15 април 2016 г. от РС-Пещера отново със заповед на председателя на ВКС, а малко по-късно реши и дело в негова полза.