Обществено обсъждане
Публикуван е проект на образец за възражение на длъжника срещу заповед за изпълнение
Промяната дава възможност на длъжник, който е платил изцяло или частично в срока за доброволно изпълнение да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение
 
15 май 2018, 15:09 | | Видяна: 1183
 
 

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на образец за възражение на длъжника пред съда срещу заповед за изпълнение в случаите на недължими разноски или когато доброволно е платил задължението си в двуседмичния срок от връчване на заповедта, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Новият образец е част от проекта за изменения и допълнения на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство. 

Промяната е във връзка с влезлите в сила изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) през октомври 2017 г., с които се даде възможност на длъжник, който е платил изцяло или частично в срока за доброволно изпълнение да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение.

Образецът за възражения по новия чл. 414а от ГПК, във вид на Приложение № 8 в наредбата, съдържа реквизити, необходими за обосноваване на възражението срещу заповедта за изпълнение. Обоснованото възражение се изпраща до съда подписано от длъжника. Към него се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя. Когато само част от задължението се признава, това се посочва изрично.

С проекта за промени в наредбата се внася задължение за конкретизиране на възможните начини за плащане от длъжника към кредитора или заявителя, за посочване на банковата сметка, по която средствата да бъдат внесени, както и указания относно прилагането на доказателства за изпълнение и спирането на изпълнението, уточняват от МП.

Публикуваните текстове за обществено обсъждане целят улесняване на упражняването на правата на гражданите и юридическите лица, в качеството им на заявители или длъжници в заповедното производство по ГПК, както и постановяване на законосъобразни съдебни актове от съдилищата и установяване на непротиворечива съдебна практика в производствата по глава тридесет и седма "Заповедно производство" от ГПК, допълват още от правосъдното министерство.

"Правен свят" публикува пълен текст на мотивите, изготвени в доклад на заместник-министъра на правосъдието Евгени Стоянов.

1. Със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.) (ЗИД ГПК) бяха изменени някои разпоредби в глава тридесет и седма "Заповедно производство", относими към уредбата на заявленията за издаване на заповед за изпълнение, заповедите за изпълнение и възраженията срещу заповедите за изпълнение.

Новата разпоредба на чл. 414а от Гражданския процесуален кодекс ( ГПК ) по отношение на длъжника, срещу когото има издадена заповед за изпълнение, предвижда хипотези, в които е необходимо обосноваване на възражението срещу заповедта за изпълнение - при плащане в двуседмичния срок по чл. 412, т. 8 ГПК от връчване на заповедта и при недължимост на разноските. Изисква се и представяне на доказателства за извършеното плащане. 

Чрез допълнението на чл. 410, ал. 2 и създаването на нова т. 7 в чл. 412 ГПК се въвежда изискване за посочване начина на плащане – по банкова сметка или друг начин за плащане. 

Изрично е допълнена разпоредбата на чл. 411, ал. 2, т. 1 ГПК с уточнението, че съдът може да откаже издаване на заповед за изпълнение, след като заявителят не е отстранил нередовностите съобразно изискванията на чл. 410 в тридневен срок от съобщението.

Изменената и допълнена разпоредба на чл. 420, ал. 2 ГПК предвижда възможност за спиране на незабавното изпълнение и без представяне на обезпечение, ако възражението срещу заповедта за изпълнение е подкрепено с писмени доказателства. 
 
2. Действащата редакция на разпоредбите на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство ( Наредба № 6 от 2008 г. ), както и на приложенията към нея, не съответства на разпоредбите на ГПК след влизането в сила на ЗИД на ГПК (обн. ДВ, бр. 86 от 2017 г.). Необходимо е издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. (НИД на Наредба № 6 от 2008 г.) с цел постигане на пълно съответствие на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт със закона, за чието изпълнение е издаден. 
 
Проектът на НИД на Наредба № 6 от 2008 г. предвижда създаване на нов образец на възражение по чл. 414а ГПК , като Приложение № 8 към новата разпоредба на чл. 7а. Образецът съдържа реквизити, необходими за обосноваване на възражението срещу заповедта за изпълнение, в случаите на плащане в двуседмичния срок по чл. 412, т. 8 от връчване на заповедта и при недължимост на разноските. Формулирани са ясни и конкретни указания към длъжника за попълване на новия образец на възражение. С оглед ясното разграничаване на новия образец на възражение по чл. 414а ГП К от действащия образец по приложение № 7 към чл. 7 от Наредба № 6 от 2008 г., проектът предвижда и съответно изменение на наименованието на Приложение № 7, а именно - "Възражение по чл. 414 ГПК". 
 
Уточнения относно възможните начини за плащане са предвидени чрез изменение и допълнение на текста на Приложение № 1 към чл. 3, Приложение № 2 към чл. 4, Приложение № 3 към чл. 4, Приложение № 4 към чл. 5 , Приложение № 5 към чл. 6 и Приложение № 6 към чл. 6 от Наредбата. 
 
В указанията за попълване на образците по Приложение № 1 към чл. 3 и Приложение № 4 към чл. 5 е добавен текст, уточняващ възможността за отстраняване на допуснати нередовности при подаване на заявлението по образец. 
 
Посочената информация в подразделение "Важна информация за длъжника" в Приложение № 3 към чл. 4 и Приложение № 5 към чл. 6 е допълнена с указания относно възможностите за плащане и подаване на възражение срещу заповедта за изпълнение, прилагането на доказателства за изпълнение и спирането на изпълнението. 
 
Коригирано е съдържанието на Приложение № 6 към чл. 6 с цел преодоляване на установени затруднения при правоприлагането. 
 
3. За прилагането на разпоредбите на НИД на Наредба № 6 от 2008 г. няма да са необходими финансови и други средства. Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Разходите по изготвяне на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и другите книжа във връзка със заповедното производство ще са в рамките на утвърдения за съответното ведомство бюджет. 
 
4. Като резултат от прилагането на новата уредба, съдържащата се в проекта на НИД на Наредба № 6 от 2008 г. се очаква улесняване на упражняването на правата на гражданите и юридическите лица, в качеството им на заявители или длъжници в заповедното производство по ГПК. На следващо място се очаква постановяване на законосъобразни съдебни актове от съдилищата и установяване на непротиворечива съдебна практика в производствата по глава тридесет и седма "Заповедно производство" от ГПК.

5. Предложеният проект не е свързан с правото на Европейския съюз. С оглед на гореизложеното, предлагам да бъде издадена Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 22 от 2008 г.; изм., ДВ, бр. 52 от 2009 г.). 

На основание 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове предлагам проектът на наредбата да бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за обществени консултации, като на заинтересованите лица се предостави 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. 
 
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за нормативните актове предлагам проектът на наредбата да бъде изпратен за съгласуване с Висшия съдебен съвет, Софийския районен съд и Камарата на частните съдебни изпълнители.