От днес
Приемат документи на кандидатите за първоначално назначаване в районните съдилища
До 29 май, включително, кандидатите могат лично или чрез писмено упълномощен техен представител да подадат документи за участие в администрацията на ВСС
 
16 май 2018, 11:53 | | Видяна: 663
 
 

От днес (сряда) започва прием на документи по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 14/08.05.2017 г. конкурс  за първоначално назначаване и заемане на шест свободни длъжности "съдия" в районните съдилища.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурса в Държавен вестник /бр. 40/15.05.2018 г./ до 29.05.2018 г. включително, кандидатите могат лично или чрез писмено упълномощен техен представител да подадат документи за участие в администрацията на ВСС, гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 12.

Към заявлението за участие в конкурса кандидатите трябва да приложат и автобиография, подписана от кандидата, нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право". Завършилите  висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, лагализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система; нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността; декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец; най- малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравстените и професионални качества на кандидата; попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравстени качества; мотивационно писмо; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.