С Отворено писмо по "Дишевагейт"
ССБ опитва да замаже скандала с ведомствения апартамент на члена си Атанаска Дишева
Съсловната организация не отговори на въпроса на "Правен свят" – нарушени ли са етичните норми и интегритетът на доскорошната съдийка от ВАС и настоящ член на ВСС
 
13 юни 2018, 15:28 | Правен свят | Видяна: 1063
 

ССБ излезе с Отворено писмо по "Дишевагейт", но не спомена нито веднъж името на члена си Атанаска Дишева, снимка: Канал 3

 

Отворено писмо - тази форма избра една от съсловните магистратски организации, за да се включи в "Дишевагейт", но не за да вземе отношение по направените разкрития, а да се опита да замаже скандала с ведомствения апартамент на члена на Висшия съдебен съвет (ВСС) Атанаска Дишева.

В понеделник "Правен свят" отправи писмено искане до пет съсловни организации, с молба да изразят принципно становище по разкритията на в-к "Труд", че над десет години Атанаска Дишева и семейството й са ползвали ведомствен апартамент от 173 кв.м. в столичния квартал "Изток", за което са плащали месечен наем между 138 и 202 лв., докато в този период са закупили мезонет във Варна, десетки декари земи в различни части на страната и са спестявали от лихви по банкови влогове.

Вместо да отговори – нарушени ли са етичните норми и интегритетът на доскорошната съдийка от Върховния административен съд (ВАС) и настоящ член на ВСС, първата организация, която взима становище – Съюз на съдиите в България (ССБ), направи опит за размиване на отговорността с въпроси като необходимостта от провеждането на заседание на Съвета за партньорство към ВСС и с "връщане на лентата" години назад.  

ССБ иска и публично оповестяване на актуална справка с пълния списък с наематели на жилища от съдебната власт, нещо което "Правен свят" е изискал от ВСС още преди две седмици и на което все още очаква отговор. В Отвореното писмо по "Дишевагейт", подписано от председателя на ССБ Атанас Атанасов, името на съдебния кадровик Атанаска Дишева не е споменато нито веднъж. В декларация, подписана от самата Дишева на 06 септември 2017 г., е посочено, че тя е член и на Съюза на съдиите в България. 

"Правен свят" публикува Отвореното писмо на ССБ до Пленума на ВСС, без редакторска намеса:

                

ДО

ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

от Съюза на съдиите в България

 

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,

По повод на скорошни публикации в различни медии и във връзка с внесеното от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков и главния прокурор Сотир Цацаров предложение до Пленума на Висшия съдебен съвет да възложи на ресорната Комисия "Управление на собствеността" в срок до 15 юли 2018 г. да изготви предложения за промени на правилата, по които магистрати и служители на съдебната власт получават ведомствени жилища, се обръщаме към Вас, за да поставим този въпрос в контекста на необходимостта от прозрачност към обществото и отвореност към съдиите, прокурорите и следователите на съществуващата система за социални придобивки в съдебната система.

 В своята дейност досега различните състави на Висшия съдебен съвет не са осигурили прозрачност по тази тема, нито по отношение на широкия кръг от магистрати, нито спрямо обществеността, въпреки проявявания интерес от представители на медиите. По този начин остават неясни въпросите дали действащата уредба за допълнителни придобивки в съдебната система е основана на справедливи принципи, дали същата е достъпна за съдиите, прокурорите и следователите, които в действителност се нуждаят от такива придобивки в интерес на доброто изпълнение на възложените им функции, по какъв начин се взимат решенията за предоставяне на социални придобивки.  

В качеството си на професионална съдийска организация, представляваща интересите на магистратите, които членуват в нея, многократно сме поставяли на вниманието на предходни състави на ВСС принципни въпроси, свързани с възнагражденията на съдиите, осигуряването на условията на труд, пътните разноски на работещите в други населени места магистрати. Предоставянето на ведомствени жилища е също такава тема. Намираме, че въпросите, които са пряко свързани с професионалните интереси на магистратите следва да бъдат поставяни на широко обсъждане, каквато платформа би предоставила Съвета за партньорство към ВСС. В тази връзка промяната в Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди (по-нататък Правилата), наред с въпросите свързани с определянето и актуализирането на възнагражденията на основание чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), полагането на извънреден труд и неговото възнаграждение и регламентирането на изплащането на пътни разноски, са теми, които би следвало да бъдат обсъждани на този съвет. Създаването на този Съвет за партньорство е предвидено с измененията на чл. 217, ал. 3 от ЗСВ (ДВ., бр. 65 от 2017г.) и вече почти една година тази законова разпоредба не се изпълнява. Не е изпълнено все още и задължението на Пленума на ВСС, предвидено в чл. 217, ал. 5 от ЗСВ, да изработи наредба за организацията и дейността на Съвета за партньорство.

Функционирането на Съвета за партньорство е наложително за поставянето на важни въпроси като например преразглеждането на решение на ВСС по протокол №2/15.01.2003г. относно правилата за определяне на допълнително възнаграждение за времето на разположение при дежурства през почивни и празнични дни във връзка с Решение на Съда на Европейския съюз от 21.02.2018г. по преюдициално запитване по дело C‑518/15 (Rudy Matzak).

Конкретно по въпроса, свързан с предоставянето на ведомствени жилища и с цел да формираме становището си по темата, Ви призоваваме да направите общодостъпна следната информация:

1. По силата на чл. 11, ал. 3 от Правилата на всяко тримесечие дирекция "Управление на собствеността на съдебната власт" към ВСС представя на дирекция "Бюджет и финанси" към ВСС актуална справка за текущите наемни договори, в която се посочват отдадените под наем имоти, наемателите и размерът на наемната цена. С оглед на това, че съществува задължение за съставяне на подобна справка, както и задължение за поддържане на Регистри по чл. 34, предоставянето на тази информация няма да представлява техническа трудност. В тази връзка, считаме за наложително да бъде предоставена цялостна информация относно действащите към момента договори за наем на ведомствени жилища.

2. Глава трета на Правилата определя критериите, по които следва да се преценяват жилищните нужди на кандидатстващите за ведомствени жилища. Като основен критерий за кандидатстване е посочено, че кандидатите следва да отговарят на следното условие: да не притежават в същото населено място собственост или право на ползване върху жилище, къща, вила, ателие, студио, офис, обитаемо таванско помещение, магазин или хотел. В тази връзка бихме искали да информирате публично доколко и при какви условия е вземано под внимание имотното състояние на кандидатстващите (включително и на техните съпрузи или лицата, с които са във фактическо съжителство) за ведомствени жилища и доколко и при какви условия същото е преразглеждано по време на действие на наемния договор за ведомствено жилище по отношение на ползвателите на подобни жилища до сега.

3. В чл.31 от Правилата са определени сроковете за ползване под наем на жилище от ведомствения жилищен фонд на ВСС. Намираме за необходимо да бъде публично оповестена информация дали има случаи, в които срокът на наемния договор е надвишил 5 години и поради какви причини, както и дали има случаи, при които изборни членове на ВСС или други лица посочени в чл.31, ал.2 от Правилата са продължили да ползват под наем ведомствени жилища въпреки изтичане на мандата им или прекратяването му.

 

гр. София,                                                                       От името на УС на ССБ:

13.06.2018 г.                                                                    Атанас Атанасов