КЗЛД със становище:
Публичните регистри в интернет не нарушават Закона за личните данни
Декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности, не следва да съдържат ЕГН, номер на документ за самоличност и адрес, се уточнява в становището
 
11 юли 2018, 12:18 | | Видяна: 432
 
 

Поддържането на публичен регистър в интернет на подадените декларации представлява изпълнение на законоустановено задължение на администратора на лични данни. Това се казва в становище на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и Националната агенция за приходите (НАП) в отговор на идентични въпроси от двете институции във връзка с приложение на Общия регламент за защита на данните при изпълнение на разпоредбите на ЗПКОНПИ.

При оповестяването им, декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности съгласно чл.6 ал.1 от ЗПКОНПИ не следва да съдържат ЕГН, номер на документ за самоличност, адрес, подпис на декларатора, номера на банкови сметки и банкови карти, се уточнява в становището. От КЗЛД допълват, че по отношение на трети лица могат да бъдат публикувани само изрично предвидените в нормата на закона лични данни.

"Поради липса на нормативно определен срок за достъп до публикуваните в интернет декларации, следва да се приложи принципът за "ограничение на съхранението", се казва още в становището на КЗЛ. Според членовете на комисията, релевантен би бил срокът за съществуване на правоотношението между органа по избора или назначаването и задълженото лице по смисъла на ЗПКОНПИ.