Българска асоциация на съдиите по вписванията:
Нужни са промени на Закона за кадастъра и имотния регистър
Недопустимо е въвеждането на електронно вписване, като факултативна възможност единствено за нотариусите, смятат съдиите по вписванията
 
11 юли 2018, 14:38 | | Видяна: 299
 
 

Проведеният на 6 юли 2018 г. Форум по проблемите на имотния регистър в България, по инициатива на Българската асоциация на съдиите по вписванията (БАСВ), приключи с изготвянето на конкретни предложения за предприемане на законодателни промени, с цел стартиране процеса по създаване на имотен регистър.  Бъдещите имотни партиди ще имат абсолютна доказателствена сила по отношение на третите добросъвестни лица, съобщиха от организацията.

Участниците подкрепиха следните предложения:

1. Да се открива производство по създаване на имотен регистър:

Със Заповед на министъра на правосъдието за съдебен район, независимо дали е приета и одобрена Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за целия съдебен район или не. Достатъчно е КККР да са изработени за населено място, включително за землището на населеното място или за район – за общините с районно деление.

Или

С една Заповед на министъра на правосъдието за всички съдебни райони, независимо дали е приета и одобрена КККР за целия съдебен район или не. Достатъчно е КККР да са изработени за населено място, включително за землището на населеното място или за район – за общините с районно деление.

За целта следва да се предвидят съответните промени в ЗКИР, които ще дадат възможност да се  изготвят   предварителни имотни партиди / както беше предвидено в първоначалната редакция на закона/, като това се  извършва инцидентно – по повод вписване на акт, който има за предмет недвижим имот, находящ се на територия, за която има одобрена КККР.

По този начин паралелно с изработването на КККР за част от територията на определен съдебен район, ще се изготвят предварителни имотни партиди за частта от територията, за която има одобрена КККР, без да се изчаква изработване на КККР за целия район.

2. Уреждане на подробна процедура в Закона  за кадастъра и имотния регистър за начина на създаване на предварителни имотни партиди и задълженията на съдиите по вписванията в хода на изготвяне на имотни партиди.

3. Предвиждане на възможност допуснатите грешки и непълноти в предварителните имотни партиди да се отстраняват от съдията по вписване по искане на заинтересованите лица, както и служебно – при констатиране на очевидни фактически грешки.

4. С цел гарантиране правата на лицата с вписани актове по персоналната система, при преминаването от персонално вписване към поимотно вписване да бъде въведено изрично правило, че вписаните по персоналната система актове запазват своето действие, независимо дали са нанесени в имотната партида или не.

Всички експерти, участващи в дискусията категорично заявиха, че е недопустимо въвеждане на електронно вписване, като факултативна възможност единствено за нотариусите. Допускането на такава възможност ще доведе до неравнопоставеност на заявителите в охранителното производство по вписване, както и ще наруши поредността на входиране на актовете във входящия регистър. Не трябва да се забравя, че съдебно-охранителното производство – вписване има и защитна функция, посочват още от Българската асоциация на съдиите по вписванията.